Skip to main content

Full text of "Tijdschrift voor Nederlandsch Indië .."

See other formats


Google 


This is a digital copy of a bix>k thal was preserved lor gcncralions on library shelves bel ore il was carefully scanned by Google as part ofa project 

to makc the world's books discovcrable onlinc. 

Il has survived long enough Tor ihe copyright lo expire and the book to enter the public domain. A public dom ai n book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past. representing a wealth ol'history. culture and knowledge that 's ol'len dillicult to discover. 

Marks. notations and othcr marginalia present in the original volume wil] appcar in this lile - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries lo digili/e public domain malerials and make ihem widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merel y iheir cuslodians. Neverlheless. ihis work is expensive. so in order lo keep providing ihis resource, we have laken sleps lo 
prevent abuse by commercial parlics. iiicliiJmg placmg lechnical reslriclions on aulomated querying. 
We alsoask that you: 

+ Make non -commercial u.se of the files We designed Google Book Search for use by individuals. and we requesl ihat you usc these files for 
personal, non -commercial purposes. 

+ Refrain from tmtointiteil //nerying Do nol send aulomaled queries of any sorl lo Google's syslem: II' you are conducling research on machine 
translation. oplical characler recognilion or olher areas where access lo a large amounl of lexl is helpful. please conlacl us. We encourage the 
use of public domain malerials lor these puiposes and may bc able to help. 

+ Maintain attribution The Google "walermark" you see on each lile is essenlial for inlbrming people aboul ihis project and hclping them lind 
additional malerials ihrough Google Book Search. Please do nol remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use. remember that you are responsible for ensuring ihat whai you are doing is legal. Do nol assume that just 
bccausc we believe a book is in ihc public domain for users in the Uniied Staics. thai the work is also in ihc public domain for users in other 

counlries. Whelher a book is slill in copyright varies from counlry lo counlry. and we can'l offer guidancc on whelher any specilic use of 
any specilic book is allowed. Please do nol assume ihal a b(K>k's appearance in Google Book Search means it can be used in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringemenl liability can bc quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is lo organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover Uie world's books while lielpmg aulliors and publishers ivacli new audiences. You eau search llirougli ihe lïill lexl of this book uu ihe web 
al|-\:.:.^: / / böökj . qooqle . com/| 


Google 


Dil is een digitale kopie van een boek dal al generaties lang op hihliollieekplanken heeft gcslaan. maar iili zorgvuldig is gescand dooi" Google. Dal 

doen we omdat we alle boeken ter wereld on line k-se hik baar willen maken. 

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het bock nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dal nooit onder het auteursrecht is gevallen, ol' waarvan de wettelijke auleursrechllemiijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stern uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in hel origineel stonden, worden weergegeven in dil bestand, als herinnering aan de 

lange reis die hel boek heelt gemaakt van uilgever naar bibliotheek, en uileindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen mei bibliotheken om materiaal uit hel publieke domein te digitaliseren, zodal het voor iedereen beschikbaar wordl. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan hel publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst ie kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals hel plaatsen van technische beperkingen op 
automatisch zoeken. 
Verder vragen wc u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-conunerciêle doeleinden We hebben Zoeken naar boeken mei Cioogle ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niel-coniniercië.le doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar hel systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische lekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u loegang nodig heefl lol grole hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uil hel publieke domein ie gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendouisvurklaring staan liet "watermerk"' van Google dal u onder aan elk bestand ziet. dient om mensen informatie over het 

project Ie geven, en ze te helpen eslra materiaal Ie vinden met Zoeken naar boeken mei Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wal u ook doel. houd er rekening mee dal u er zelf verantwoordelijk voor beni dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uilgaan dal wanneer een werk beschikbaar lijkt ie zijn voor het publieke domein in de Verenigde Slaten. hel ook publiek domein is 
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust. verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dal u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google slaat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informatie wereld wijd toegankelijk en bruikbaar Ie maken. Zoeken naar boeken met Google helpl lezers boeken uit 
allerlei landen ie ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dil boek doorzoeken 
op het web via|http: //books .google .com| 


I 


'TTufli.  "'<'!   ü 


K'Fliq 


^avöaïtf (College 2,tbrarg 


FROM THK BEQJJKST OF 

HENRY WARE WALES, M.D. 

CU» nf tSjS 


TIJDSCHRIFT 


VOOR 


NEDEELANDSCH-INDIË 


VAN 


wyien dr. W. R. baron van HOËVELL. 


(Opgericht in 1888.) 


TWEEDE NZMTJ-WE SERIE. 

* 

ONDER REDACTIE VAN H. A. LESTTJRGEON. 

2e JAARGANG. 


'S GRAVENHAGE. — F. J. VAN PAASSCHEN. 

Mede verkrijgbaar te 

BATAVIA bij G. KOLFF & Co. 

en bij alle Boekhandelaren in Ned.-Indië. 


INHOUD. 


I.  ARTIKELEN. 

Bladx. 

Amangkoe Bowono II van Djokjakarta (De instal- 
latie  van).  Schets  uit  den  Java-oorlog.  Door 

J. P. SCHOEMAKER 315 

Animisme (Sporen van — in de Maleische letter- 
kunde). Door Dr. H. H. Juynboll ......   633 

Atjeh. (Wat verdichting en wat waarheid is in zake). 
Door L. W. A. Kessler ....711 

Atjeh. (Nog eens : Wat verdichting en wat waarheid 
is in zake). Door Idem 846 

Anstralasia 179 

Balineesch zededicht. (De miskende trouwe gade). 
Door Prof. Dr. H. Kern 509 

Bimaneesche taaistudie. Door Prof. Dr. H. Kern   .   435 

Boyneo (De onlusten in de Zuider- en Ooster-afdee- 
ling van — in 1870 en 1871). Uit de papieren 
van wijlen den luitenant-kolonel A. A. M. van Leersüm   567 j 

China in economisch opzicht. Door F. M. Knobel   .   376 


IV INHOUD. 

Bladt. 

China (Een belangrijk rapport over Zuid ).   .   .   .   930 

Chineezen in Nederlandsch-Indie (De privaatrechte- 
lijke toestand der) 210 

Concubinaat bij de ambtenaren van het Binnen- 
landsch Bestuur in Nederlandsch-Indië. Door 
Adelante 304 

Polemiek tusschen H. Güsdorf, Ie luitenant 

der infanterie O.-I. L. , en Adelante 610 

Gouverneur-Generaal en de Atjeh-oorlog (De).   .   .   928 

Handelsbetrekkingen met China (Onze) 56 

Hulp- en Spaarbank door inlandsche hoofden te 
Poerwokerto. (De oprichting van de eerste). Door 
G-. Rokssinqh van Iterson 355 

Indische begrooting voor 1898 in Tweede en Eerste 
Kamer (De) 1 

Indische begrooting voor 1899 in de Tweede Kamer (De)  894 

Kamerdebatten met betrekking tot Indië (De jongste)   453 

Koffie-syndicaat in Nederlandsch-lndië (Concept- 
statuten der Vereeniging Algemeen) 674 

Koloniaal Verslag van 1898 (Uit het). Nederlandsch 
Oost-Indië 662 

. Nederlandsch West-Indië 733 

Koloniale aangelegenheden in de Eerste Kamer.   .   131 

Koloniseer en (Hoe Franschen en Duitschers) .   .   .   142 

Lockhart over den Atjeh-oorlog (Het oordeel van 
Sir  William S. A.). Door L. W. A. Kessler .   .   618 

Madoereesch (Eene nieuwe spraakkunst van het). 
Door Prof. Dr. H. Kern 718 


INHOUD. V 

Bladi. 

Maleisch en zijne beoefening (Het). Door Dr. A. A. 
Fokker 87 

Maleische fabel vergeleken met eene Oudindische. 
(Eene). Door Dr. H. H. Juynboll 860 

Mekkagangers 639 

Mentawei-eilanden (Eene reis naar de). Naar het 
Duitsch van Alprbd Maass door C. Spat   .   .   .   532 

Onverdiende beschuldiging (Eene). Door L. W. A. 
Kkssler 243 

Oost-Indische Compagnie tot Japan ( De betrekkingen 
der). Door Prof. Dr. Gr. Schlrgel 267 

Oost-Indische bezittingen (Het behoud onzer). Door 
Vice- Admiraal Norman Mac-Leod   ....   755 , 871 

Pest in Britsch-Indië (De) 244 

Petroleum in Japan 233 

Philippijnsche wateren (De Nederlanders in de) .   . 550 

Protest (Een). Door L. W. A. Kessler 135 

Ruitsysteem bij cultures (Het). Door W. R. Hora 
Adama 598 

Siam (De koning van — at home) 482 

Stoomvaart- en spoorwegverkeer met Oost- Azië  .   .   405 

Strafrecht voor de Europeanen in Nederlandsch- 
Indië (Het Nieuwe Wetboek van) 503 

Strijd der natiën op handelsgebied (De). Voordracht , 
gehouden door den heer C. Roozenraad, op 22 
December 1897 35 

Suriname (Concessiën in). Door H. Puttersen Tz.  .   110 
Vreemde  Oosterlingen  (Gelijkstelling  van  —  met 
Europeanen). Door Mr. M. C. Piepers 772 


VI INHOUD. 

II.   VARIA. 

Blad*. 

Atjehsche officieren  (De zaak der veroordeelde)  61 , 157 

Bataks (Onder de) 261 

Bataklanden (De zending in de) 341 

Bedrijfsbelasting en koloniën 562 

Beri-berri ziekte en der cholera in 1896 (De loop der)   76 

Berri-berri in Deli 148 

Buitenland (De Vereeniging Het) 348 

Cremer (Een Franschman over minister) 562 

Chinees onder Engelschen invloed (De) 696 

Deli-zending (Een bezoek aan de) 342 

Dipa Negara (De gevangenneming van) 146 

Duitschlands' handel met de koloniën 563 

Emigratie naar de Britsche koloniën 495 

Groudmijnen van Noord-Celebes (De) 253 

Guyana (Britsch-) 350 

Hawaï-eilanden (De inlijving der)  . , 624 

Indische planten (Nuttige) 150 

Indische prinsen (De) 684 

Indigo (Kunstmatig bereide) 258 

Indigo (Kunstmatige contra-natuurlijke) 489 

Jaarverslag  van  den  Britschen  consul  te  Batavia 

(Uit het) 560 

Japan (Een en ander over) 742 

Japan (Een kaart van) 497 

Koffiecultuur in Transvaal 260 

Koffie (Surinaamsche) 261 

Koloniaal bezit 627 

Kolonisatie tusschen de keerkringen 738 

Lockhart (Een interview met generaal Sir William) 555 
Lombok- telegrammen (De waarheid in zake de) . . 418 
Madagascar (De zegeningen der beschaving op)  .   . 628 

Manilla-sigaren 750 

Muntwezen in Britsch-Indië 430 


INHOUD. Vil 

Bladi. 

Nederland en Perzië 151 

Negerras (De toekomst van het) 629 

Nieuw-Guinea (Nederlandsch) 66 

Oost (Een Amerikaan over onze) 623 

Opium regie op Java en Madura alsmede op Lombok 

(Invoering van de) 156 

Ornamenten bij onbeschaafde volken 494 

Quarantaine in het Oosten (De) 347 

Rekenkamer (Uit het verslag der Algemeene) . . . 686 
Schoolwezen in China (Verbetering van het) ... 77 
Schutzgebiet der Nen-Gninea-Kompagnie (Het). . . 498 
Spanje met zijne koloniën (De handel van) .... 497 

Strafkolonie in Indië (Eene) 71 

Suiker-industrie op Formosa (De) 493 

Suriname (Officieele statistiek van — over 1897)   . 427 

Timor (Portugeesch-) 748 

Torres-straat (Eene nieuwe expeditie naar de)   .   . 173 

Vetter's telegram (Generaal) 334 

Wereldtentoonstelling van  1900  (De  Nederlandsche 

koloniale af deeling op de) 155 


III.  BOEKAANKONDIGINGEN. 

Broes van Dort (Dr. T.). Historische studie over lepra , 
voornamelijk in verband met het voorkómen dezer 
ziekte in Nederlandsch Oost-Indië 681 

Eyk (Dr. W. B. J. van). De opleiding der technische 
ambtenaren bij het boschwezen in Neêrlandsch- 
Indië (1865—1897). 249 

JAPANSCH-Europeesch tijdschrift (Een) 252 

Vogel (Dr. J. Ph.). Het leemen wagentje. Indisch 
tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt in het Neder- 
landsch overgebracht 80 


/ 

/ 


VIII INHOUD. 

Bladz. 

IV.  NIEUWE UITGAVEN. 

Nederland 82, 264, 352, 432, 500, 564, 630, 701,752, 

868, 937. 
Engeland 83 , 176 , 265 . 353 , 432 , 501 , 565 , 630 , 701 , 

753, 869, 937. 

Duitschland  84,  177,  266,  353,  433, 501, 565, 631, 

702, 753, 869, 938. 
Frankrijk 84, 177, 266, 354, 434, 502, 566, 632, 703, 

754, 870. 

V.  NECROLOGIE. 
Bool (H. J.) *  .... 174 

VI.  NAMEN DER SCHRIJVERS. 

Adblante 304, 613 

Fokkeb (Dr. A. A.) 87 

Güsdobf (H.) 610 

Hora Adema (W. R.) 598 

Jüïnboll (Dr. H. H.) 633 , 860 

Kern (Prof. Dr. H.) .......   . 435 , 509 , 718 

Kessler (L. W. A.)  .   .   .  . 135 , 243 , 618 , 711 , 846 

Knobel (F. M.) 376 

Lebrsoh (A. A. M. van) 567 

Mac-Leod (Vice- Admiraal Nobman) 755 , 871 

Maass (Alfrbd) 532 

Pibpers (Mr. M. C.) 772 

Pyttersrn Tz. (H.). ' 110 

Roessingh VAN Itkrson (G.) 355 

ROOZENBAAD  (C). 35 

Schlbgel (Prof. Dr. G.5 .   .   .   , 267 

ScHOEHAKER  (J.  P.) 315 

Spat (C.) 532 


* 


m 

\ 


Vi 


>   » 


TIJDSCHRIFT 


V H 


VOOR 


JNTEDEELANDSCH INI 


VAN 


wijlen dr. W. R. baron van HOEVELL. 


(Opgericht in 183S.) 


T~WEEI>E NIEUWE SERIE, 


2e JAARGANG. 


JANUARI  1898. 


>»{&°— 


'«; GRAVENHAGE. — F. J. VAN PAASSCHEN. 

Mede verkrijgbaar te 

BATAVIA bij £. KOLFF & Col 

on bij alle Boekhandelaren in ïfed.-Iniië*. 


INHOUD. 


Bladz. 


I.  De Indische begrooting voor 1898 in Tweede 
en Eerste Kamer 


II. De strijd der natiën op handelsgebied. Voor- 
dracht , gehouden door den heer C. ROOZEN- 
RAAD, op 22 December 1897 35 

III. Onze handelsbetrekkingen met China .   .   .   56 

IV. 'Varia. 

(Nederlandsch Nicuw-Guinea. — De zaak der 
veroordeelde Atjchsche officieren. — Een straf- 
kolonie in Indië. — De loop der berri-bcrri-ziekte 
en der cholera in 1896. — Verbetering van het 
schoolwezen in China) 61 

w 

V.   Litteraire Kroniek. 

{Het leemen wagentje) 80 

VI.  Nieuwe uitgaven 82 


Bijdragen en brieven, de Redactie betreffende, ge- 
lieve men te zenden aan den Heer H. A. LESTURGEÖN , 
villa „Catharina Francisca", N. Badhuisweg, Scheveningen. 


Dit Tijdschrift verschijnt tusschen den lcn en den 15en 
van elke maand. 

De abonnementsprijs bedraagt voor Nederland ƒ 13. — 
per jaar. Voor het buitenland wordt dit bedrag met de 
porto's verhoogd. Tusschentijds aangegane abonnementen 
worden ad ƒ 3.25 per kwartaal berekend. 

Afzonderlijke nummers, voor zoover deze voorhan- 
den zijn, ƒ 1.50 per aflevering. 

Prijs der advertentiën van x/s ; 1U\1J^gol1/1 bladzijde 
per plaatsing ƒ 1.50; ƒ 2.50; ƒ 4.50; ƒ 8.—. 

Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen van 1/8; ,/4; 1/1 
en Vi bladzijde ƒ 12.— ; ƒ 20.— ; ƒ 35.— en ƒ 60.—. 


De Indische begrooting voor 1898 in Tweede en 

Eerste Kamer. 

De bestuursvestiging op Nederlandsch Nieuw- 
Guinea. — Afschaffing van heerendiensten. — 
Decentralisatie. — Beschikbaarstelling van gelden 
voor hcidensche offerfeesten. — Koffie. — De mis- 
lukking van het bijslagstelsel. — De ideeën en 
plannen van Dr. Burck. — Godsdienstvrijheid in 
Indië. — Krankzinnigenwezen. — lnlandsche vroed- 
vrouwen. — De drinkwater-voorziening van Soera- 
baija. — De werken aan de Solo-rivier. — De 
defensie van Indië. — Samensmelting der officiers- 
kaders. — Het stellen van limites bij koffie- 
veilingen. — Opiumregie op Java en Madura, 
alsmede op Lombok. — Afschaffing van het invoer- 
recht van suiker. - Minister Cremer en de Eerste 
Kamer. 

Een van de gewichtigste punten die bij de behandeling 
der Indische begrooting in de Tweede Kamer ter sprake 
kwam was wel de voorgestelde vestiging van bestuur op 
het Nederlandsche gedeelte van Nieuw-Guinea , waardoor 
een post van ƒ 115.000 was uitgetrokken. 

De eerste die over den post het woord voerde was de 
heer Pyttersen, die herhaaldelijk getoond heeft een 
levendig belang te stellen in ons koloniaal bezit, vooral 
wat Suriname betreft, en die eenc ijverige studie heeft 
gemaakt van verschillende koloniale vraagstukken. In dit 
opzicht is hij een rara avis onder zijne medeleden! 

Overtuigd dat ons volksbestaan onafscheidelijk ver- 
bonden is aan ons koloniaal bezit, en alles behoort te 
worden gedaan om het rustig bezit en de geleidelijke 
ontwikkeling daarvan te verzekeren, verklaarde hij het 
voorstel van de Regeering om over te gaan tot vestiging 
van ons bestuur in Nederlandsch-Guinea met genoegen 
te hebben gezien. Wij kunnen toch niet langer volstaan, 
meende hij, met het schijngezag aldaar door ons uitge- 
oefend. 

Toch koesterde hij niet te groote verwachting van 
het plan. 

1 


De droeve ervaring, indertijd bij het oprichten en in- 
standhouden van fort du Bus opgedaan, heeft ons vol- 
doende geleerd, dat het klimaat van Nieuw-Guinca een 
hinderpaal dreigt te zijn voor de vestiging van Europeanen 
op groote schaal op het eiland. De eigenaardige gesteld- 
heid bemoeilijkt bovendien het binnendringen in het bin- 
nenland , omdat de oevers steil oprijzen en het binnenland 
afsluiten door berglanden. Het oordeel van de natuur- 
onderzoekers luidt dan ook ongunstig. Zoo zegt o. a. 
Beccari: „C'est un pays tres interessant pour un natura- 
liste, mais pour Ie reste rien." 

Door den commissaris Van der Crab wordt het volgende 
gezegd: „Zooals de stand van zaken op Nieuw-Guinea 
thans is, zal iedere proefneming om dat uitgestrekte 
eiland onder rechtstreeksch Europeesch bestuur te bren- 
gen, een offer wezen, dat door niets vergoed kan 
worden." 

Dit ongunstig oordeel geldt evenwel niet voor het 
geheele gebied; er zijn ook streken, dat is bij latere 
onderzoekingen en meerdere kennis gebleken, die gun- 
stiger zijn voor de vestiging van Europeanen. Zoo wordt 
de baai van Kapour gezond geoordeeld en schijnt de keuze 
eener vestigingsplaats te Shroë op dien grond aanbeveling 
te verdienen. 

Maar wel geldt dit ongunstig oordcel voor het eiland 
Manasbari, waarop Mansinan is gelegen. Alle oordeel- 
vellingen daarover luiden even ongunstig. 

Tegenover het advies, dat volgens de Memorie van 
Antwoord is uitgebracht door den resident van Ternate, 
waarbij hij de vestiging te Mansinan aanbeveelt, staat 
het oordeel van anderen, en gemakkelijk aan te vullen 
met meer aanhalingen uit het standaardwerk over Nieuw- 
Guinea en de Papocsche eilanden van den toenmaligen 
kolonel A. Haga. 

Bovendien voor de aanraking van ons bestuur met de 
inlandsche  bevolking,  wat toch  in de eerste plaats het 


doel zal zijn van de vestiging aldaar, is eene vestiging, 
op een schaars bevolkt en nog wel betrekkelijk afge- 
legen eiland, niet bevorderlijk. 

Op het oordeel afgaande van de door den schrijver van 
genoemd werk aangehaalde autoriteiten, meende de heer 
Pyttersen dat het aanbeveling zou verdienen de vestiging 
niet te doen plaats hebben op Manasbari, maar liever in 
de Humboldt-baai, het uiterste punt van ons bezit op 
Nieuw-Guinea , aan de grens van de Duitsche bezittingen. 

Door den état-major van het stoomschip de Etna is 
indertijd deze baai vrij nauwkeurig onderzocht en daarvan 
eene hoogst gunstige beschrijving gegeven, niet alleen 
uit hoofde van de schoone ligging, maar ook wat den 
gezondheidstoestand betreft. Bovendien wordt omtrent de 
bevolking een gunstig getuigenis gegeven. 

De Papoea's zijn bekend om hunne groote diefachtig- 
heid, maar die diefachtigheid — zoo leest men in het 
verslag van den état-major van de Etna — daargelaten, 
maakten de bewoners der Humboldt-baai wegens hunnen 
fleren, moedigen aard, hunne vaardigheid en schrander- 
heid, een zeer gunstigen indruk. 

Voorts wordt gezegd dat „de bewoners behoorlijk om- 
paggerde tuinen hadden, zeer bedreven waren in het 
vervaardigen van snij- en beeldhouwwerk en grooten 
aanleg toonden voor tcekenen." 

Op grond van een en ander gaf spreker den Minister 
in overweging, alsnog te doen onderzoeken of militaire 
vestiging in de Humboldt-baai niet de voorkeur zou ver- 
dienen boven die te Mansinan. 

In tegenstelling van den heer Pyttersen, liet de heer 
Van Kol zich in hoogst af keurenden zin uit over de 
poging tot uitbreiding van ons gezag. 

Nog altijd weten wij geen raad , verkeeren wij in angst 
hoe te ontkomen aan de gevolgen van onze ondoordachte 
poging tot annexatie van Atjeh, en toch worden opnieuw 


plannen beraamd in verschillende deelen van den Malei- 
schen Archipel om ons rechtstreeksch gezag uit te breiden. 
Op Celebes grijpen wij willekeurig in de rechten der 
vorsten van zelf besturende landen, droeg men den gou- 
verneur op, de contracten met die Staatjes zoodanig te 
wijzigen, dat onze Regcering en niet de vorsten zelven 
zullen beschikken over den bodem van hun land, wan- 
neer mijn-concessiën moeten worden verleend of landbouw- 
ondernemingen worden opgericht. De vorsten der kleine 
Staten, als Tonteli, Dongola, Towaeli, bogen voor onze 
overmacht; bij de machtige vorsten van Boni en Tanette 
is het nog de vraag of zij deze verkorting hunner rechten 
zullen dulden, dan wel zich verzetten zullen tegen Neer- 
lands heerschzucht en aanmatiging. De tijd zal dat moeten 
leeren. 

Intusschen vielen onze steeds begeerige blikken op 
Nieuw-Guinca , op het land van den paradijs- vogel. De 
Javaan betaalt nog niet genoeg belasting, er wordt hem 
nög niet genoeg ontnomen van de vruchten zijner boomen , 
van de kracht zijner spieren , van de oogsten zijner velden. 
Eene nieuwe som moet hij opbrengen om onzen annexatie- 
geest te kunnen botvieren; eene som vooralsnog niet 
hoog, slechts ƒ 115.000 bedragende, doch die de eerste 
schakel zijn kan van eene lange reeks thans nog niette 
voorziene uitgaven. De aan het bespottelijke grenzende 
ygroot-docncrij" van Nederland moet ook op Nieuw-Guinea 
voor het rijke Nederland door den armen Javaan worden 
betaald. Engeland, Duitschland , Frankrijk , Italië en Spanje, 
ook België en Portugal, betalen zelf de kosten van ver- 
overing van nieuwe landen en van de vestiging van hun 
gezag in overzeesche gewesten. Wat voor voordeden 
echter heeft de Javaan van de toeneming onzer heer- 
schappij over de Papoea's en Alfoeren, van dat op zoo- 
veel duizend uren van hem verwijderd eiland? Dd&r toch 
wonen alleen kroesharige rassen , die noch in taal , noch 
in  godsdienst,  noch  in  zeden  en gewoonten, nóch in 


huidskleur zelfs eenige overeenkomst met hem hebben. 
Is het geen kaakslag in het aangezicht van recht en rede , 
hem nog meer landrente of bedrijfsbelasting te doen op- 
brengen voor de uitbreiding van ons gezag in die streken ? 
Is er in Nederlandsch-Indië niet genoeg te doen meer 
over; zijn de meest dringende behoeften niet onvervuld 
gebleven? En zou dus een beter staatsbeleid niet eischen , 
Nederlandsch-Guinea met rust te laten, en eerst het werk 
te voltooien wat voor de hand ligt en slechts op afdoe- 
ning wacht? 

En dan — men zegge eens rondweg, met welk recht 
willen wij daar ons rechtstreeksch bestuur invoeren, in 
dat land waarvan wij nauwelijks de zeekust kennen , doch 
in welks binnenlanden slechts een enkel Europeaan ooit 
is doorgedrongen. Wij namen eenvoudig heids halve het goed 
recht van den sultan van Tidore op al die landen maar 
aan, ofschoon dit recht zeer twijfelachtig was, en door 
de belanghebbenden, de inboorlingen zelven, hardnekkig 
wordt ontkend. Toen deze sultan in het midden der XVIIde 
eeuw zich aan ons onderwierp , rekende men zijn geheele 
gebied onder Nederlands souvereiniteit , en beschouwde 
als zoodanig gemakshalve „het land der Papoea's en de 
omliggende eilanden." Als legaat der Compagnie kregen 
wij alleen de Noordkust van kaap Ram tot aan de zuid- 
kust der Geelvinksbaai. Had men ons stil onzen gang 
laten gaan, dan hadden wij wel verder gegaan met het 
in bezit nemen van dat grootste eiland der wereld, want 
„1'appétit vient en mangeant." 

In 1828 namen wij Nieuw-Guinea in bezit van 141° 
Oosterlengte tot kaap Goede Hoop, wat bij „geheim 
besluit" aangenomen werd onder het beheer van den 
sultan van Tidore te staan, die feitelijk niets beheerde. 
De binnenlandsche grens werd niet bepaald ; dat was iets 
van later zorg. In hetzelfde jaar bouwden wij het fort du 
Bus, dat echter in 1836 reeds werd verlaten wegens on- 
gezondheid der streek. In 1874 werd in eene edelmoedige 


bui verklaard dat Nederland zijn gebied niet verder wilde 
uitbreiden ; wellicht had men aan Atjeh voorloopig genoeg 
te slikken. 

Om onze supprematie te handhaven werden hier en daar 
langs de kusten vlaggen of wapenborden geplaatst, die 
tamelijk goed werden gespaard door de inlanders. Deze 
toch koesterden eene bijgeloovige vrees voor de afbeel- 
dingen dezer onbekende dieren (en dat waren nog wel 
onze Nederlandsche leeuwen !). Zij konden moeilijk beseffen 
dat die fraai beschilderde planken het recht van een blank 
volk aan de andere zijde der wereld op hunne gronden 
en wateren moesten bewijzen. Niet altijd slaagde men er 
in, vasten voet te krijgen op de moerassige kust , en dan 
hing ons „Je maintiendrai " te bengelen in een door 
niemand bezocht boschje rizophoren , die met hunne slanke 
en teere luchtwortels , een juist symbool vormen van de 
hechte grondslagen van ons gezag op Nieuw-Guinea. 

Er kwamen echter kapers op de kust, toen doorDuit- 
schers plannen tot inlijving werden gemaakt. Doch de 
Australiërs waren wakker, en spoorden de Engelsche 
Regeering tot nieuwen ijver aan, ten einde de onaf hanke- 
lijke deelen van het eiland liefst maar onmiddellijk in 
bezit te nemen. Nu hals over kop er heen , en de Engel- 
schen waren het eerste ter plaatse en proclameerden op 
hun oorlogsschip Nélson , liggende in de Oranje-baai , de 
Britsche heerschappij der geheele Zuidkust van Nieuw- 
Guinea van 141° Oosterlengte (onze oude grens) tot aan 
de Oostkaap; in een paar uren in bezit nemende een 
grondgebied zoo groot als Engeland en Schotland te 
zamcn. Men voldeed daardoor aan een ouden wensch der 
Australische kolonisten aan de overzijde van straat Torres 
wonende, die reeds in 1872 eene rprospecting association" 
(speculatie-maatschappij) hadden opgericht, en nogmaals 
in 1878 het oog van de Engelsche Regeering vestigden 
op deze streken , waar zij hoopten goud te vinden , en 
waar zij reeds lang, vaak op wrcedaardigc wijze , koelies 


en werkkrachten hadden geroofd. Eerst in 1884 gaf de 
Britsche Regeering aan hun wensch gehoor, en bij Indisch 
Staatsblad 1895 n°. 220 en n°. 221 werd de grensregeling 
tusschen het Nederlandsch en Engelsch gebied op Nieuw- 
Guinea vastgesteld. 

Enkele weken nadat de Nelson de Engelsche vlag op 
de zuidkust heesch , werd de Duitsche vlag op de noord- 
kust geplant en nam Duitschland in bezit het alsnog open 
gebleven gedeelte. Eenmaal in gang, nam men gemakshalve 
ook nog de eilanden van den Bismarck-archipel en een 
deel der Salomon's en Marschall-eilanden in bezit, en 
weldra die in de Astrolabe-baai , om plantages voor tabak , 
koffie en katoen aan te leggen, die bewerkt werden door 
van buiten ingevoerde, onder anderen ook Javaansche 
koelies. Bij „ kaiserlichen Schützbrief" werd deze streek 
als „Kaiser Wilhelmsland " gedoopt en werden de grenzen 
vastgesteld. De door Nederland eigenmachtig , geheel wille- 
keurig gekozen grens van 141 graden Oosterlengte werd 
èn door Engeland èn door Duitschland geëerbiedigd, en 
Nieuw-Guinea was heel broederlijk verdeeld onder Hol- 
land, dat de helft, en Duitschland en Engeland, die ieder 
een kwart bekwamen. 

Onze grenzen op Borneo, evenals die op Timor, zijn 
bij tractaat geregeld; die op Nieuw-Guinea worden trouw 
erkend door de vreemde mogendheden; zou het dan wer- 
kelijk zulk een bezwaar zijn om op Sumatra voor Atjeh 
datgene te doen wat op Borneo, Timor en Nieuw-Guinea 
zoo goed slaagde, en waardoor wij zeifs bij „nominaal 
gezag," toch de verlangde landstreken, als tot den zoo- 
genaamden „kring van ons belang' ' behoorende, zonder 
verder bloedvergieten onder onze supprematie kunnen 
houden of brengen? 

„Doch," schrijft zendeling Haga, in zijne Geschiedenis 
van Nieuw-Guinea, „aan het onder geregeld bestuur ^ bren- 
gen der Papoea's zijn onoverkomelijke bezwaren verbonden ; 
reeds veel offers aan geld en menschenlevens zijn door 


8 

Nederland aan Westelijk Nieuw-Guinea gebracht zonder 
éénig voordeel, zoodat men tot de overtuiging komt dat 
het een zeer twijfelachtig voordeel is , soitverein van Nieuw- 
Gtihtca te zijn" 

Geheel en al afstand te doen van onze door de groote 
mogendheden erkende of op verzoek te erkennen rechten , 
is echter niet noodig , als wij maar niet volgens het sup- 
pletie-voorstel dezer begrooting er toe overgaan den 
eersten stap te doen van vestiging van rechtstreeksch 
beheer, want dkn moet men eerst overwegen welke de 
gevolgen kunnen zijn van een onberaden stap, van een 
ondoordacht gehoorgeven aan een doelloozen annexatie- 
lust. 

Tot heden deden wij niets of bitter weinig en lieten 
den sultan van Ternate, die er trouwens niets te zeggen 
had , naar willekeur optreden en het land verwaarloozen. 
Alleen de beruchte „hongi-tochten ," waarbij onze vriend 
de sultan om de belastingen te innen eenvoudig roof- en 
plundertochten organiseerde, hebben wij beperkt, en de 
bevolking van de kustlanden van Nieuw-Guinea beschermd 
tegen de afzetterijen van hun onverschilligen landsvader. 
Rooftochten en plundering komen thans onder de bewoners 
zei ven nog veelvuldig voor, kwamen altijd voor en zullen , 
ook al wonen er een paar controleurs op een afgelegen 
eiland, blijven voorkomen. Kan echter Nederland met 
zijne geringe macht geroepen zijn paal en perk te stellen 
aan dergelijke veroordeelenswaardige toestanden , die im- 
mers in de binnenlanden van Borneo, Celebes, Timor, 
Soemba  en  Sumatra  zelfs nog dagelijks plaats hebben? 

De zendelingen, die er sedert 1855 gevestigd zijn, 
werden altijd met rust gelaten; handelaren konden er 
zich steeds vrij bewegen en „ werden nooit benadeeld of 
bestolen," wat een afdoend bewijs is hoe „onbeschaafd" 
deze nog eerlijke natuurmenschen zijn. 

Zeker, er zijn moordgevallen voorgekomen. In 1888 
zijn er een paar Ternataansche jagers gedood, die druk 


bezig waren een der fraaiste vogelsoorten, de paradijs- 
vogels, geheel uit te roeien. Zij zijn gedood geworden, 
en door eene expeditie van Tidoreezen , de Bashi-Bazoeks 
van den Indischen Archipel, heeft men niet alleen de 
daders, maar in den wilde weg al wat men aantrof ge- 
straft; de huizen verbrand, de boomen omgekapt, neer- 
geschoten wat men treffen kon. Maar hadden wellicht die 
ruwe jagers dat ongeluk niet aan zich zelven te wijten? 
Nog enkele andere gewelddaden vermelden de Koloniale 
Verslagen van 1886, 1891, 1894, 1895 en 1896, doch 
zouden die verminderen door de aanwezigheid van twee 
controleurs langs eene kust , wellicht tienmaal langer dan 
de geheele Nederlandsche ? Wat kunnen die controleurs 
er doen? Weinig meer dan conflicten uitlokken. Men zal 
hen opdrachten geven ; zij zullen een einde moeten maken 
aan de rooftochten , den slavenhandel moeten belemmeren , 
nagaan of men voortgaat oorlogen , contrabande en opium 
of jenever in te voeren, wat — en dit strekt tot blijvende 
eer onzer Indische Regeering — sedert 1889 en 1888 
verboden is. Men zal het hen opdragen, maar zij kunnen 
dat niet volvoeren ; bedreigingen zullen volgen , tuchtigin- 
gen noodzakelijk zijn, de vertegenwoordigers van het 
Nederlandsch gezag worden weggejaagd of vermoord, 
evenals men in 1893 onzen posthouder van Selerika met 
pijlschoten verdreef, zoodat hij het er geen drie weken 
uithield en met moeite zijn leven redde. Geschiedt zulks 
met de aldaar gevestigde ambtenaren van het binnen- 
landsch bestuur, dan volgt eene expeditie; de bevolking 
verdwijnt in de bosschen , men dringt het ontoegankelijke 
binnenland zoo goed mogelijk in; de krijgshaftige stam- 
men verdedigen zich, ziekten maaien ons legertje weg; 
tot den terugtocht wordt besloten en met een reeks bloe- 
dige expeditiën, zooals die in Atjeh, is weer een begin 
gemaakt. Kortweg, het ware misdadig om ter wille van 
eenige ingebeelde voordeden, zich wederom in avon- 
turen te  begeven  waarvan  wij  het einde  niet kunnen 


10 

voorzien, noch ecnigermate de gevolgen kunnen be- 
rekenen. 

Wat dan wel onze plicht is op Nieuw-Guinea, is dit. 
Wij kennen en weten zoo goed als niets van het land; 
nog kort geleden moest men feitelijk een gedeelte der 
kustlijn met stippels als onbekend aangeven; van het 
binnenland weten wij bitter weinig ; dit werd slechts cene 
enkele maal door vreemdelingen, en meest alleen langs 
de bedding van groote rivieren, bezocht. Het geheele 
bergland is onbekend; wij weten alleen dat er oorlogs- 
zuchtige stammen wonen, die hunne vijanden verslinden 
en veel palmwijn drinken. Doch wat wij vooral weten is 
dat het op vele plaatsen erg moerassig is en een onge- 
zond koortsland, waar ook veel berri-berri voorkomt. 
Aanraking met de bevolking hadden wij uiterst zelden, 
zij vluchtten weg in de boomen of de bergen , en een der 
residenten moest eens een brief aan een boom spijkeren 
met het beleefd verzoek, dat zij, als zij lust kregen 
in onderwerping, zich bij den zendeling konden aan- 
melden. 

Die volslagen onbekendheid met land en volk moet 
ophouden ; wat een Rus , Maclay, deed , die er jarenlang 
heeft gewoond en slechts vriendschapsbetuigingen van 
hen ontving, kunnen ook onze jonge mannen doen, die 
zich vol geestdrift aan de wetenschap willen wijden , en 
bij dit meest primitieve volk zulke belangrijke cthnogra- 
phische studiën kunnen maken, de taal navorschen en 
door hun optreden het vertrouwen der inboorlingen win- 
nen. Niet als heer se her s moeten wij er heengaan, maar 
als dienaren, niet als vijanden er binnendringen, maar 
als vrienden, die hun welzijn beoogen; niet met het zwaard 
in de hand hun land roovcn, hen tot arbeid dwingen, 
vreemde gewoonten opdringend , maar zonder noodelooze 
kwetsing van hun „adat," hen beschaven en vatbaar 
maken voor eene hoogere ontwikkeling ; hen niet tergen , 
berooven en — bij verzet — uitroeien , doch hun eerbied 


11 

trachten te verdienen, hun vertrouwen te winnen door 
onze daden. 

Door gezaghebbende en macht uitoefenende ambtenaren 
is bij dat aan vrijheid gewende volk dat doel niet te be- 
reiken, maar wij hebben andere personen, die daarvoor 
als aangewezen zijn, en dat zijn de zendelingen. 
Moge deze bewering uit mijn mond u niet bevreemden, 
zcidc de heer Van Kol, want ik aarzel niet te herhalen 
wat ik reeds meermalen elders zeide , dat ik een hoogen 
eerbied voor die mannen koester, al is hun geloof niet 
het mijne. Het is een hartveredclend schouwspel wanneer 
men in dezen tijd van genotzucht en rustelooze jacht 
naar geld , mannen ontmoet die gevaar verachten , zonder 
hoop op eer noch voordeel, zooveel toewijding toonen 
aan hun ideaal; die zonder ooit lauweren te kunnen be- 
halen, in onbeschaafde streken onder wilde volken be- 
grippen brengen van beschaving, zedelijkheid en humaniteit, 
en dat alleen ter bevrediging van hun gevoel van plicht, 
volgende de stem van hun geweten , de geboden van hun 
God. Geen mannen met het zwaard in de hand naar die 
onbekende wereld gezonden, maar dienaren van Christus, 
met hun Evangelie in het hart en het „raja! raja!" 
(vriendschap) op de lippen. 

Waarom zou men op Nieuw- Guinea niet eens eene ern- 
stige proef nemen, van hetgeen de humane invloed dier 
zending zonder wapenen en bloedstorting vermag? 

Niets zou mij meer verheugen — zoo eindigde spreker — 
dan dat uit den boezem onzer Tweede Kamer een voorstel 
of een amendement opkwam om in plaats van deze hooge 
som voor de vestiging van ons bestuur op Nieuw-Guinea , 
een flink bedrag te besteden voor steun der zending 
aldaar. 

De heer M a c k a y was het in geen enkel opzicht met 
de beschouwing van den heer Van Kol eens. Heersch- en 
annexatiezucht achtte hij hier ten eenenmale buitengesloten. 


12 

Trouwens dat gedeelte van Nieuw-Guinea waarop dit 
voorstel ziet, behoeft niet geannexeerd te worden, het 
behoort reeds tot het gebied van Nederland, wiens sou- 
vereiniteit niet wordt betwist. Het geldt hier alleen de 
vraag, of wij den toestand van wanorde, den toestand 
van anarchie, waarin de bevolking daar verkeert, zullen 
bestendigen, dan wel of wij nu den tijd gekomen achten 
om een begin te maken met ons direct bestuur daar te 
vestigen. 

En nu wordt juist van de zijde der zending aange- 
drongen op bestu urs vestiging, waarin zij eene krachtige 
hulp zien in het werk dat zij gedurende zoo vele jaren 
met opofferingen, die grooter zijn dan men denken kan, 
ondernomen hebben. 

Op grond van het getuigenis van een zendeling, werk- 
zaam op de Noordkust van Nieuw-Guinea, betoogde 
spreker dat Nieuw-Guinea zonder bestuur nooit tot ont- 
wikkeling kan komen. 

Voorzichtiger liet de heer B a s t e r t zich uit. Mij dunkt, 
zeide hij , wij staan hier voor eene onbekende toekomst 
en weten niet wat de gevolgen zullen zijn van dezen 
eersten stap. 

Daarom meen ik dat , indien de Regeering de invoering 
van ons Europeesch bestuur in Nieuw-Guinea noodig 
oordeelde, het wel zoo doelmatig ware geweest, dat 
dit voorstel bij een afzonderlijk wetsontwerp ware voor- 
gedragen. Het ware ddarom ook zoo wenschelijk en 
noodzakelijk geweest, omdat de Eerste Kamer, die toch 
evengoed als wij te beoordeelen heeft wat in 'slands 
belang wenschelijk en noodzakelijk is, daardoor eene 
vrije stem en eene vrije beschikkking zou hebben gehad, 
en dit mist nu de Eerste Kamer. Wanneer deze post in 
de begrooting wordt opgenomen , dan kan de Eerste Kamer 
de geheele begrooting verwerpen, maar dezen post af- 
voeren kan zij niet. 

In  de  tweede plaats  deelde  spr.  de  vrees,  dat  de 


13 

bestuursvestiging tot verwikkelingen met . de bevolking 
aanleiding zal geven en het zenden van expeditiën noodig 
zal maken. 

Indien ik wel onderricht ben, dan bestaat o. a. in 
Nieuw-Guinea nog de slavernij. Indien wij het'Europeesch 
bestuur daar vestigen, zullen wij dan moeten overgaan 
tot de afschaffing van de slavernij? Dit is een zeer aan- 
lokkelijk beeld, maar ik vraag mij af, waar moeten de 
dubbeltjes vandaan komen om de kosten daarvan goed 
te maken? Met het oog op de toekomst en de geschie- 
denis van Atjeh, die weliswaar hiermede niet geheel en 
al vergeleken kan worden , meen ik mij niet verantwoor- 
delijk te mogen stellen voor de gevolgen die uit dezen 
post kunnen voortvloeien. 

De verdediging van den minister van Koloniën, 
den heer Cremer, was tamelijk zwak, naar het ons 
voorkomt. 

Wij gaan eenvoudig beschavingswerk verrichten , zeide 
hij, en ik geloof niet dat iemand er aan denkt, dat wij 
hier eene bezitting gaan veroveren waar wat te halen is , 
om het platweg uit te drukken. Neen , daar halen eenige 
Ternataansche jagers paradijs-vogels vandaan en komen 
daarbij nog al eens in conflict met de bevolking; maar 
voordeden voor de Europeanen of voor de Regeering zijn 
daar niet te halen , nu , noch in het verschiet. Wij komen 
daar, niet geroepen door industrieelen , maar, zooals de 
heer Mackay gezegd heeft, door zendelingen. Dezen heb- 
ben sinds jaren aangedrongen op vestiging van ons bestuur 
op Nieuw-Guinea, opdat eindelijk een einde zou komen 
aan de verwarring en rechteloosheid die daar heerschen. 

Van annexeeren is hier geen sprake , want geen Euro- 
peesche of inlandsche mogendheid betwist ons het westelijk 
deel van Nieuw-Guinea. 

In den laatsten tijd echter heeft zich herhaalde malen 
een  begin  van  moeilijkheden  van  internationalen aard 


14 

voorgedaan, zoo ten gevolge van rooftochten van inlan- 
ders, die gezegd worden in het onder ons gezag staande 
gebied thuis te behooren, naar het aangrenzend gebied, 
als ook wegens berooving van reizigers die op Nieuw- 
Guinea aan wal waren gegaan. Het oog van verschillende 
natiën, ook in Azië, is op dit stukje van Nieuw-Guinea 
gevestigd. Men zal de politiek van non-interventie , ook 
al wilde men nog zoo gaarne, derhalve niet kunnen vol- 
houdeq. Wanneer wij nu niet de beslissing nemen om ons 
daar te vestigen, dan bestaat de mogelijkheid dat wij 
binnen korten tijd daartoe gedwongen kunnen worden, 
of dit gebied zullen moeten opgeven. 

De Indische Regeering heeft deze zaak zeer ernstig 
overwogen. De vestigingen zullen voorloopig van zeer 
eenvoudigen aard zijn. Het is ecne proef die wij nemen, 
maar eene proef die juist door het aanwezig zijn van 
zendelingen in die streken zeer veel kans van slagen 
heeft, want nu weten wij bij voorbaat dat die plaatsen 
bewoonbaar zijn. Hoe later de indccling van ons bestuur 
op Nieuw-Guinea zal worden , kan eerst worden bepaald , 
wanneer wij meer kennis van het land zullen hebben 
verkregen, door middel van de twee controleurs (wellicht 
zal het volgende jaar eene kleine uitbreiding worden 
voorgesteld) die zich met de stoombootjes , welke te 
hunner beschikking worden gesteld, telkens langs de 
kusten kunnen begeven, die tot nog toe slechts enkele 
malen door groote schepen werden bezocht. 

Ik heb reeds gezegd, ging de Minister voort, dat wij 
ons op Nieuw-Guinea willen vestigen uit een bijzonder 
oogpunt, nl. uit een oogpunt van humaniteit. De Gouver- 
neur-Generaal, die, evenals zijn voorganger, zeer voor 
de vestigtng gestemd is , heeft de zaak tot een onderwerp 
van zeer ernstige overweging gemaakt. En wat heeft hem 
daarbij geïnspireerd? Het voorbeeld van het Britsche 
gedeelte van Nieuw-Guinea , aan het hoofd waarvan als 
administrateur staat sir William Mac Gregor. 


15 

Dat is juist een van die menschen die wij ons tot 
voorbeeld moeten nemen voor eene vreedzame vestiging 
op Nicuw-Guinea. Hij is geneesheer en philanthroop , een 
man die zich geheel wijdt aan de vreedzame ontwikkeling 
van dat deel van Nieuw-Guinea. En nu is reeds bij de 
Indische Regeering in overweging de vraag, door welke 
personen de nieuwe standplaatsen het best zullen kunnen 
worden bezet. Art. 18 namelijk van Indisch Staatsblad 
1883 na. 249 laat vrijheid om in buitengewone gevallen 
ook personen buiten het eigenlijke kader tot ambtenaar 
van het binnenlandsch bestuur te benoemen, en het zoeken 
naar personen voor de moeilijke taak om op Nieuw-Guinea 
met beleid , geduld en toewijding zich de genegenheid van 
de bevolking , eerst in de onmiddellijke nabijheid , en later 
verder op, te verwerven, heeft geleid tot de overtuiging 
dat het noodig kan zijn , ook het oog te vestigen op per- 
sonen buiten het korps van het binnenlandsch bestuur 
staande. 

Evenals de zending hare eerste stappen op onbekend 
gebied doet, niet dadelijk met den bijbel in de hand 
maar , door de ondervinding geleerd , met de medicijnkist , 
evenzeer kan het op onzen weg liggen het voorbeeld der 
Engelschen te volgen in de keuze van de personen, die 
op Nieuw-Guinea ons gezag het eerst zullen vertegen- 
woordigen. Zekerheid of dit gelukken zal heb ik natuurlijk 
niet, maar het feit dat er in Indië ernstig aan gedacht 
wordt, gevoegd bij de overwegingen die ik daaromtrent 
gelezen heb, wijzen duidelijk uit, dat ook bij de Hooge 
Regeering in Indië de bedoeling bestaat deze vestiging 
te doen strekken uitsluitend ten bate van de inlanders 
op Nieuw-Guinea. Het kleine politic-korps van 20 man, 
dat de gezaghebbers daar onder zich zullen hebben, 
heeft waarlijk geene sterkte om op avonturen uit te 
gaan. 

Ik hoop dat onze bestuursvestiging daar zal strekken 
als voorbeeld, hoe met arbeidzaamheid en ijver, en onder 


16 

onze bescherming , de bevolking tot grooter welvaart en 
ontwikkeling kan komen dan zij nu, helaas, bezit. En 
wanneer de heer Bastert dan zegt : gij gaat een onbekend 
avontuur te gemoet , dan kan ik hem dit in vele opzichten 
toegeven, maar dit wil ik er bij zeggen, dat het streven 
is om dit avontuur niet zeer gevaarlijk te maken; dat 
men zich daar niet in gevaarlijke ondernemingen zal be- 
geven. Integendeel zal men trachten op vreedzame wijze 
den inlander de voordeden van den vrede te doen ten 
deel vallen, welke hij nu niet geniet. 

Een  afzonderlijk  wetsontwerp  had  de  Minister  niet 
noodig geoordeeld , omdat omtrent zeer vele bestuursrege- . 
lingen , even gewichtig als deze , de Tweede Kamer hare 
beslissing heeft genomen bij begrootingswetten. 

Nogmaals verhief de heer Van Kol zijne waarschu- 
wende stem. 

Evenmin als wij vóór 24 jaar hadden kunnen voorzien 
wat in Atjeh zou gebeuren — wij meenden misschien dat 
in een paar maal 24 uren ons rechtstreeksch gezag pp 
Atjeh reeds gevestigd zou zijn — evenmin kan men thans 
voorspellen of de gevolgen niet even droevig, de resul- 
taten niet even rampzalig zullen zijn. 

Het is waar, ƒ 115 000 is geen noemenswaardige som 
vergeleken bij de groote massa geld waarover het Parle- 
ment in deze dagen zijne stem moet uitbrengen. Maar 
het is een begin , en wij moeten niet vergeten dat niemand 
kan zeggen waar het eindigt. Het is een eerste stap , die 
velerlei gevolgen kan hebben en ontzaglijke offers van 
de schatkist kan vergen, ook naar het oordeel van een 
man , die recht heeft om zulk eene waarschuwing te doen 
hooren , van den gewezen resident den heer F. de Clercq , 
die daar jaren heeft doorgebracht , lang met de inlanders 
heeft omgegaan, die de taal kent en meer dan iemand 
weet wat het gevolg zal zijn, indien wij ons in het „wes- 
pennest" van Nieuw-Guinea steken. 


17 

Zijn er op Nieuw-Guinea wellicht goudmijnen gevonden ? 
Heeft men de verwachting dat er petroleum zal gevonden 
worden en dat exploitatie van die streken groot voordeel 
zal opleveren? Men moet echter voorzichtig zijn, want 
wij weten dat er gruwelen zijn gebeurd uit zucht naar 
goud. Waarom hebben de Engelschen zich er gevestigd? 
Omdat zij gedwongen werden door de Australische kolo- 
nisten en exploratie-maatschappijen. Omdat deze wisten 
dat er goud was te vinden, hebben zij de Engelschen 
gedwongen dat land binnen te dringen. Laat ons oppassen , 
want door de aanwezigheid van de Engelschen om er 
goud te zoeken en van de Duitschers om koffiegronden 
te ontwikkelen , loopen wij gevaar in botsing te komen met 
de groote mogendheden , aan wier willekeur wij machteloos 
zouden zijn overgeleverd. 

De heer Van Kol vond een medestander in den heer 
Pijnacker Hordijk, wriens bezwaren door de gehouden 
discussie en niet het minst door het antwoord van den 
Minister krachtig waren versterkt. 

Waar het hier eene zoo ernstige zaak geldt , bovendien 
eene beginselquaestie , gaf hij den Minister in overweging 
om het voorstel weer uit de begrooting te lichten, ten 
einde het in den vorm van een op zich zelf staand wets- 
ontwerp te kunnen indienen. 

Hiervan echter wilde de Minister niet hooren. Vond 
de Kamer de zaak niet genoegzaam voorbereid, dan had 
zij daarvan maar in het Voorloopig Verslag moeten doen 
blijken. 

Men had overlegging van stukken kunnen vragen, 
hetgeen zoo dikwijls gebeurt. Er is natuurlijk bij het 
Ministerie een volumineus dossier over deze zaak aan- 
wezig. Niemand heeft echter de zaak zoo belangrijk 
gevonden, dat men het noodig heeft geacht om, zooals 
op militair en verschillend ander gebied geschied is, 
overlegging van stukken te verzoeken. Er zijn bij ver- 
schillende brieven stukken aan de Kamer gezonden betref- 

2 


18 


fende deze begrooting. Had men deze zaak nader willen 
bestudeeren , welnu , men had de overlegging van stukken 
kunnen vragen , waaraan met groot genoegen voldaan zou 
zijn geworden. Uit de gewisselde stukken is mij echter 
niets anders gebleken, dan dat omtrent de zaak zelve 
vrij algemeene eenstemmigheid bestond; slechts enkele 
kleine bezwaren werden geopperd. 

„Dit is — ging de Minister voort — vanzelf het ant- 
woord op de vraag , mij gesteld door den heer Van Kol , 
namelijk of de aanleiding tot deze overhaaste behandeling 
daarin gelegen was, dat men goudmijnen, petroleum- 
bronnen of rijke landen ter exploitatie had gevonden. 
Ik kan den geachten afgevaardigde verklaren, dat hoe- 
genaamd niets bekend is aangaande het voorkomen van de 
zaken die hij noemde op ons gebied in Nieuw-Guinea. 
Ik geloof dat , indien dit wel het geval ware, de couranten , 
welke die geachte afgevaardigde steeds met aandacht leest , 
daarvan wel melding zouden gemaakt hebben. In geene 
enkele publicatie kan men hieromtrent iets vinden. Ik 
kan alleen mededeelen dat, naar althans bekend is, in 
ons gebied op Nieuw-Guinea op het eilandje Lakahia vrij 
waardelooze steenkolen voorkomen." 

En verder: 

„Het is niet om botsingen uit te lokken , maar om die 
te voorkomen, dat de Indische Regeering voorziening in 
deze zaak zoo urgent acht; niet alleen botsingen met de 
twee buren, die wij op Nieuw-Guinea hebben, maar ook 
met anderen , die hun oog op dat gebied hebben geslagen. 
In het volkenrecht wordt volgens de nieuwere beginselen 
de souvereiniteit van eene Europeesche natie over der- 
gelijk gebied gerekend te dateeren van het oogenblik dat 
het land door haar geoccupeerd is. Onze aanspraken op 
Nieuw-Guinea zijn echter van ouderen datum, en men 
kan dus niet van ons vorderen dat wij Nieuw-Guinea 
feitelijk occupeeren om souvereiniteitsrechten aldaar te 
behouden, maar dit neemt niet weg, dat wij toch in zeer 


19 

groote moeilijkheden zouden kunnen komen, wanneer 
anderen eene andere opvatting omtrent die rechten mochten 
hebben , zoodat juist datgene waar men zoo bang voor is, 
het uitlokken van botsing ten gevolge van onze occupatie, 
veel meer te vreezen staat, wanneer wij er niet geves- 
tigd zijn. 

„Xu kan men natuurlijk zeggen : voorkom die botsingen 
dan door er voor goed weg te blijven, door u Nieuw- 
Guinea niet verder aan te trekken, maar ik veroorloof 
mij met de meeste bescheidenheid in overweging te geven , 
of zoodanig denkbeeld voor ons, als beheerder van een 
groot koloniaal bezit, niet een gevaarlijk uitgangspunt 
zoude zijn? De vraag of wij eene dergelijke streek zouden 
kunnen opgeven zonder meer , is eene zeer ernstige. Het 
geldt hier niet de vraag, of wij meenen dat dit stuk van 
Nieuw-Guinea voor ons eenige waarde heeft. 

„Op het oogenblik, daarover zullen wij het allen wel 
eens zijn, heeft die landstreek voor ons geen materieele 
waarde, maar eene moreele waarde heeft zij wel, omdat 
daar menschen wonen, waarvan wij op dit oogenblik de 
souverein zijn. En moge nu een vroegere resident van het 
gewest waartoe Nieuw-Guinea behoort , de heer De Clercq , 
waarschuwen tegen uitbreiding van ons gezag, ik stel 
zijne autoriteit te dezen aanzien niet hooger dan die van 
de laatste residenten van hetzelfde gewest , die de Neder- 
landsch-Indische Regeering zeer dringend hebben gewezen 
op de noodzakelijkheid om meer gezag aldaar uit te 
oefenen, dan tot nog toe door de periodieke bezoeken, 
die onze ambtenaren daar brengen, kan geschieden; ik 
wijs op den resident Bensbach , die als een van de beste 
kenners dier residentie bekend stond, maar ook den 
tegenwoordigen resident dr. Horst. 

„De bedoeling is geleidelijk de bevolking onder onzen 
invloed te brengen en te gelijker tijd onze heerschappij 
over het eiland te bevestigen en aan te toonen. 

„Ik acht dit een dringend belang, en het zou mij zeer 


20 

spijten, wanneer de Kamer van eene andere meening 
blijk gaf." 

In zijn antwoord op verschillende replieken verklaarde 
de Minister nog , dat niet besloten is tot eene vestiging op 
Nieuw-Guinea , alleen omdat de zending die vraagt. Wel 
is van de ervaring en van de meerdere ondervinding 
der zendelingen omtrent gezondheid, ligging, geschikt- 
heid en bevolking gebruik gemaakt bij de keuze der 
plaats van vestiging. 

De post werd ten slotte met 49 tegen 23 stemmen 
aangenomen. 

Voor hebben gestemd de heeren Nolens, Geertsema, 
Dobbelmann, De Bieberstein, 't Hooft, Van Bylandt 
(Apeldoorn) , Seret, De Waal Malefijt, De Savornin Lohman, 
Krap , Pijnappel , Roessingh , Groen van Waarder , Rink , 
Everts , Donner , Kool , Van Kerkwijk , Travaglino, Goeman 
Borgesius, Conrad, Van Limburg Stirum, Bahlmann, 
Van Heemstra , Mackay , Van Gilse , Smidt , Merckelbach , 
Van de Velde, Michiels van Verduynen, Van Asch van 
Wijck (Wijk bij Duurstede), Schaafsma, Schimmelpenninck, 
Smits van Oijen, Van der Kun, Harte van Tecklenburg, 
Lely , Van Karnebeek , De Ras , Hesselink van Suchtelen, 
De Visser, Van der Borch van Verwolde, Van Bylandt 
(Gouda), Van Kempen, Van Gijn, Knijff, Bouman, Van 
Vlijmen en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de heeren Meesters, Staalman, 
Pijnacker Hordijk, De Klerk, Stoffel, Van Kol, Bastert, 
Ketelaar, Nolting, Rethaan Macaré, Drucker, Fokker, 
Heldt, Tijdens, Schepel, Hartogh, VanderZwaag, Hou- 
wing, Veegens, Lieftinck, Verhey, Ferf en Zijlma. 

Naar aanleiding van opmerkingen van den heer Van 
Limburg Stirum bij den dcsbetreffenden post ver- 
klaarde de Minister met de afschaffing van heerendiensten 
niet overhaast te werk te willen gaan, hoe groot zijne 
sympathie voor de zaak ook is, — uit vrees óf toteene 


21 

verhooging van het hoofdgeld te moeten komen, hetgeen 
de oeconomische toestand van Java op het oogenblik 
zeer stellig niet gedoogt, öf de uitvoering van verschil- 
lende werken te moeten nalaten. 

De Minister deed voorts de toezegging, zich met de 
quaestie van decentralisatie , in verband ook met die van 
de heerendiensten, ten spoedigste te zullen bezighouden. 

Bij onder af d. 41, luidende: „ Publieke feesten, ƒ 64,700", 
protesteerde de heer Kuyper tegen het feit, dat „ter 
opheffing van de Balineesche bevolking op Lombok", 
van Regeeringswege gelden waren uitgegeven voor een 
daar te houden offerfeest. Hij vroeg of het aanging, dat 
uit eene kas onder onze verantwoording staande, voor 
offers aan afgoden gelden werden beschikbaar gesteld. 

Een door den afgevaardigde van Sliedrecht voorgesteld 
amendement tot vermindering van den post met ƒ 130, 
werd na eene vrij levendige discussie verworpen met 
34 tegen 24 stemmen. 

De beraadslaging over onderafd. 50 : „Koffie , ƒ 8.942.685", 
werd ingeleid door den heer Van Limburg Stirum, 
die opnieuw zijne grieven tegen de toepassing van het 
bijslagstelsel te berde bracht. Bij de behandeling der 
vorige begrooting reeds toonde de heer Van Stirum aan , 
dat het bijslagstelsel , zooals het wordt toegepast , een was- 
sen neus, éene comedievertooning is. 

Wat is de bijslag? 

't Is eene poging om te voldoen aan art. 56, 4°., van 
het Regeeringsreglement , een inlossen van het meer dan 
eene halve eeuw geleden aan den inlandschen koffieplanter 
gegeven woord , dat de gouvernementskoffiecultuur hem — 
„zonder schadelijke opdrijving" — bij gelijken arbeid, 
ten minste gelijke voordeden zal opleveren als de vrije 
teelt. 

Zoo zegt dan ook het Koloniaal Verslag van 1892, „dat 
het krediet van ƒ 500,000 bij de Indische begrooting voor 
1893 toegestaan, dienen moet om daaruit met behoedzaam- 


22 

heid — deze uitdrukking is teekenend — in streken waar 
de bestaande betaling van ƒ 15 per pikol, met het oog 
op de eischen van art 56 van tut Regeeringsreglement , 
den planter te weinig verschaft, aan dezen, voor aan- 
plant en onderhoud, gedurende de eerste jaren een bijslag 
te geven ter aanvulling van hetgeen er aan eene behoor- 
lijke vergoeding ontbreekt." 

In confesso was dus , dat er streken zijn, waar art. 56, 
4°., van het Regeeringsreglement niet werd nageleefd, 
waar de Javaan-koffieplanter veel en zwaren arbeid te 
verrichten had zonder behoorlijke vergoeding. 

Aan dezen toestand moest een einde worden gemaakt. 
Regeering en Parlement meenden het wèl met den Javaan, 
en deze moest nu eens eindelijk van die welgezindheid 
een tastbaar blijk ontvangen. Hem dit blijk te geven door 
eenvoudige verhooging van den inkoopsprijs per pikol 
ging niet aan, meende men. De ongunstige verhouding 
tusschen den veel en den weinig koffie-inleverenden 
cultuur-plichtige zou daardoor nog meer worden geaccen- 
tueerd. 

De „bijslag" nu zou aan die ongunstige verhouding 
een einde maken. Ieder cultuur-plichtige zou loon naar 
werken ontvangen , en , als eenmaal die bijslag was inge- 
voerd, dan zou alles zijn pour U tnieux dans Ie meilleur 
des mondes. 

De heer Van Stirum nu toonde aan, dat — wat dr. Burck 
ook moge beweren — de groote onbillijkheden niet zijn 
opgeheven; dat het gevaar, dat een cultuurplichtige bij 
de teelt van koffie schade lijdt, nog wel degelijk bestaat. 

Spr. gaf een critisch overzicht van de cijfers, die de 
minister van Koloniën in de bijlage der M. v. A. heeft 
medegedeeld. 

Uit die cijfers blijkt o. a. , dat er dessa's zijn , waar de 
cultuurplichtige meer ontvangt dan waarop hij aanspraak 
mag maken. 

Het zonderlingste is wel de regeling van den bijslag 


23 

in het district Parang , afdeeling Magcttan , der residentie 
Madioen. Twaalf dessa's, in twee groepen verdeeld, 
komen aldaar voor den bijslag in aanmerking. Terwijl 
in 8 dezer dessa's , de eene groep vormende , de cultuur- 
plichtigen ƒ 1,65 ontvangen , waar zij meenden te mogen 
rekenen op ƒ1,82, zien hunne mede-afgevaardigden der 
koffietuinen van de 4 dessa's , uitmakende de andere groep, 
f 2,70 toegekend, waar zij met ƒ 2,16 reeds voldoende 
betaald zouden zijn geweest. 

Er zijn 109 groepen van dessa's waar de koffieplanters 
door den bijslag het hun toekomende ontvangen, en 98 
groepen van dessa's waar de cultuurplichtigen , niettegen- 
staande den bijslag, iets, veel, of zeer veel te weinig 
ontvangen. Daarentegen zijn er twee groepen van dessa's 
waar de cultuurplichtigen iets méér dan het hun compe- 
teerende ontvangen. 

Van het toekennen van den bijslag per bouw, dat dr. 
Burck als het beste middel beschouwt om de d wang- 
cultuur te doen overgaan in eene vrije volkscultuur, had 
spr. niet veel verwachting. 

Of men hen per bouw of mannetje voor mannetje be- 
taalt, dat doet er heel weinig toe, alles hangt af van het 
hun uit te betalen bedrag. Ontvangen de planters nü — bij 
het vigeerend systeem van bijslag — te weinig , dan zullen 
zij, tenzij men de betaling verhooge, ook per bouw te 
weinig ontvangen. 

Ook de heer Pijnacker Hord ijk betoogde , dat de 
toepassing van het bijslagstelsel niet deugt en dat men 
goed zou doen er mede te breken. 

De heer Geertsema vroeg inlichting van den Mi- 
nister over de bestemming die aan de ƒ 500,000 zal 
worden gegeven, die in dezen post zijn opgenomen. Hij 
wenschte namelijk te weten, of die som zal worden gebruikt : 

1°. om het bijslagsysteem te liquideeren , dat wil zeggen 
alleen om nog te voldoen aan gedane toezeggingen; 

2°. ook nog bij wijze van proef voor de vrije cultuur 


24 

eene tegemoetkoming te geven voor den aanplant van de 
eerste drie jaren. 

In zijn antwoord verklaarde de Minister, dat de Indische 
Regeering het tegenwoordig stelsel wenscht te laten af- 
loopen , omdat de proef, die er mede is genomen, in geen 
enkel opzicht aan de verwachting heeft beantwoord. Na- 
tuurlijk moet daarbij de billijkheid jegens de bevolking 
blijven betracht worden, en gaat het niet aan in eens de 
sommen die nog moeten worden bijgepast volgens het 
tegenwoordig stelsel , in te trekken. Het moet natuurlijk 
een paar jaar duren eer deze proef geliquideerd is. 

In de tweede plaats wenscht de Indische Regeering 
voort te gaan met de sinds eenige jaren , met aanvankelijk 
goeden uitslag, genomen proef, om voor vrijwilligen 
aanplant, een bijslag per bouw te geven voor de eerste 
drie jaren. De berichten omtrent die proef, in vier resi- 
dentiën genomen, zijn volgens den Gouverneur-Generaal 
zonder uitzondering gunstig. De Gouverneur- Generaal 
meent, dat ook in andere gewesten de vrije cultuur eene 
hooge vlucht zal kunnen nemen, indien de bevolking 
slechts overtuigd raakt van de voordeden, welke zij op 
die wijze uit de cultuur zal trekken. De Indische Regeering 
ziet in eene bijslagtoekenning op deze wijze een middel 
om die vrije cultuur langzamerhand tot eene zoodanige 
uitbreiding en bloei te brengen, dat misschien mettertijd 
de dwangcuituur zal kunnen verdwijnen. 

Ten derde wenscht de Indische Regeering de practische 
gevolgen af te wachten van de' toepassing van den bijslag 
op de vrije cultuur, alvorens voor te stellen dit stelsel 
ook bij de dwangcuituur in toepasing te brengen, in welk 
geval de som van 5 ton, die daarvoor nu is toegestaan, 
zeker onvoldoende zal zijn. Het spreekt dus vanzelf, dat 
niet tot die toepassing zou kunnen worden overgegaan 
zonder dat de Kamer is gehoord. 

Alvorens het mij mogelijk zal zijn met een definitief 
voorstel  te  komen, ging de heer Cremer voort, zal — 


25 


zooals ik in de Memorie van Antwoord heb gezegd — 
ook moeten worden afgewacht het rapport , dat de Indische 
Regeering nog wenscht uit te brengen over de ideeën en 
plannen van den wetenschappelijken adviseur voor de 
koffiecultuur , den heer Burck. De Minister knoopte hier- 
aan de opmerking vast, dat hij de wijze waarop de 
adviseur der Regeering met zijne adviezen handelt, hem 
eenigszins vreemd voorkwam: 

„ Het is zeker in de wetenschap gebruikelijk , dat som- 
mige aanvankelijke resultaten van wetenschappelijk onder- 
zoek, gemeen recht en gepubliceerd worden. Wanneer 
men echter, zooals hier, niet te doen heeft met eene 
zuiver wetenschappelijke quaestie , maar met overwegingen 
van een adviseur der Regeering, dan komt het mij in 
het algemeen beter voor, dat die adviezen voorshands 
strekken tot inlichting der Regeering en dat zij eerst als 
men tot een resultaat gekomen is, te gelijk met die 
slotsom en de overige overwegingen die daartoe hebben 
geleid, ter kennis van het publiek komen." 

De heer Van VI ij men had den Minister toegeroepen : 
„Pas eenig bepaald stelsel toe bij de gouvernements- 
koffiecultuur ! " 

Dat gaat niet! antwoordde Z.Exc. Men kan niet voor 
geheel Java uitmaken of intensieve dan wel extensieve 
cultuur de voorkeur verdient. Heeft men bijv. te doen 
met eene bevolking, die nog eenigen lust heeft in de 
gouvernementskoffiecultuur , omdat de gronden goed zijn 
en zij uit die cultuur groote voordeelen heeft getrokken — 
dan kan invoering der extensieve cultuur daar schaden. 

Nog dezer dagen vernam ik van een assistent-resident 
uit eene zoogenaamde koffie-afdeeling , dat die werkwijze 
in zijn gewest bepaald nadeelig gewerkt had, ook voor 
de bevolking. In andere streken echter, waar geen goede 
gronden beschikbaar waren, is de toepassing van de 
intensieve cultuur voor haar eene wezenlijke ramp ge- 
weest. Met veel moeite en zorg heeft men daar die gronden 


26 

diep bewerkt, bemest en met koffieboomen beplant, die 
eenige jaren later niets waard bleken te zijn. 

Men vergeet , dat gouvernementskoffiecultuur nooit gelijk 
kan worden gesteld met de particuliere cultuur, omdat 
ieder particulier zijne gronden behandelt zooals deze dat 
speciaal noodig hebben, terwijl, al had de Regeering in 
plaats van één, vijf wetenschappelijke adviseurs, zij toch 
over die groote uitgestrektheid niet dat toezicht op de 
cultures zou kunnen uitoefenen, zooals een particulier 
dat kan doen. Ware dat mogelijk, dan was de koffie- 
quaestie veel gemakkelijker dan zij nu is. 

Naar aanleiding van door den heer H i n t z e n gestelde 
vragen wees de Minister er nog op, dat wat nu wordt 
ondernomen is eenvoudig het nemen van eene proef 
op grooter schaal. Wat verder, naar aan leiding van 
de resultaten dier proefneming , zal behooren te geschie- 
den , zal later aan de beslissing der Kamer worden over- 
gelaten. 

Onderafd. 50 werd ten slotte zonder hoofdelijke stem- 
ming aangenomen. 

Bij de beraadslaging over de Vde afdeeling (departe- 
ment van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid) in het 
algemeen , pleitte de heer D o n n e r nog eens voor de 
vrijheid van godsdienst voor alle protestanten in Indië, 
in dien zin, dat aan alle protestanten in Indië, zonder 
onderscheid, het recht worde toegekend, om, öf als 
Gereformeerde öf als, Luthersche óf als Doopsgezinde 
gemeente bij de Regeering bekend te zijn en als zoodanig 
rechtspersoonlijkheid te hebben, en niet als eene vereeni- 
ging, maar als kerk of kerkgenootschap. 

Wijziging of opheffing van art. 122 van het Regeerings- 
reglement achtte hij daartoe niet noodzakelijk. 

Tusschen de heeren Donner, Roessingh en 
De Visser werd een tamelijk vinnige discussie over 
het punt in quaestic gevoerd. De Minister hield zich 
buiten schot, door te verklaren, dat hij met al den ernst 


27 

dien de zaak verdient , zal overwegen wat er vroeger en 
ook nu daaromtrent is gezegd. 

Bij onderafd. 65: „Geneeskundige dienst, ƒ 1.985.501," 
drong de heer S m i d t er op aan , dat de Minister de ver- 
betering van het krankzinnigenwezen in Indië, waarvan 
ook deze Regeering de noodzakelijkheid heeft erkend, 
spoedig en met kracht zal aanvatten. 

De heer Van Kol wees op de gebrekkige verloskun- 
dige hulp in Indië, zich daarbij refereerende aan de uit- 
spraak van prof. Hector Treub en aan hetgeen dr. Stratz in 
zijn onlangs verschenen werk : De vrouwen op Java schreef. 
De toestand is inderdaad allerellendigst. Britsch-Indië en 
Fransch Algeric geven ons in dit opzicht beschamende 
voorbeelden. 

Ten aanzien van het eerste punt deed de Minister de 
toezegging, dat hij zijn uiterste best zal doen om op de 
volgende begrooting een flinken termijn te brengen voor 
een gesticht overeenkomstig de voortreffelijk bewerkte 
plannen van dr. S. Lijkles, die in het bezit der Regee- 
ring zijn. 

Wat betreft de opleiding van inlandsche vroedvrouwen , 
van de dringende behoefte aan betere regeling van deze 
aangelegenheid was de Minister ten volle overtuigd. Bij 
ervaring echter kende hij de moeilijkheden, welke zich 
daarbij kunnen voordoen. 

Die moeilijkheden zijn van tweeërlei aard; 1°. zijn 
vele moeders ongenegen de goede hulp van Europeesche 
geneeskundigen te aanvaarden; 2°. is het uiterst moeilijk 
om goede adspirant-vroedvrouwen te vinden. 

Ik herinner mij eene vrouw, die in barensnood ver- 
keerde. De Europeesche geneesheer, die haar werd ge- 
zonden , werd onder aan de trap van het huisje door twee 
mannen van harentwege geweerd, zóó groot was hun 
vooroordeel tegen de Europeesche wetenschap. De dokter 
bleef beneden en de vrouw is gestorven. 

Nu moet het streven zijn, uitsluitend door inlandsche 


28 

vrouwen daarin verbetering te brengen , doch hierbij stuit 
men op zeer groote bezwaren. De school te Weltevreden 
is in 1875 opgeheven, omdat er niet genoegzaam leer- 
lingen waren. Toen is in 1890 voorgesteld, het overeen 
anderen boeg te wenden en door eene soort van decen- 
tralisatie het doel te bereiken. Men heeft toen gelden 
beschikbaar gesteld om op Java zes en op de Buitenbe- 
zittingen drie doctoren elk met de opleiding van twee 
vroedvrouwen te beiasten, zoodat na eenigen tijd 18 vroed- 
vrouwen per jaar zouden kunnen worden afgeleverd: 12 
op Java en 6 op de Buitenbezittingen. 

Tot nog toe is dat getal niet bereikt. Van 1893 tot 1896 
zijn er slechts 12 geslaagd. Hoeveel er in 1897 geslaagd 
zijn is nog niet bekend. En in 1898 verwacht men dat 
er 10 gereed zullen komen. Die verwachting is echter 
eene zuivere begrootingsverwachting. Men heeft het geld 
disponibel gesteld, maar het zal zeer medevallen indien 
het wordt besteed. 

De Minister wees daarbij op de moeilijkheden, die de 
heer en mevrouw Bervocts — Van Ewijck te Modjowarno , 
die zich uit menschenliefde aan de opleiding van Javaan- 
sche meisjes tot vroedvrouwen wijden, ondervinden. 

Toch verwachtte hij in deze het meest van het parti- 
culier initiatief. Het hierop echter niet willende laten aan- 
komen , uit vrees dat de zaak dan op de lange baan zou 
worden geschoven, had spr. zich gewend tot dr. Stratz, 
die zijne denkbeelden in eene nota heeft samengevat en 
een plan voor eene goede inrichting heeft uitgewerkt. 

Dat plan , volgens hetwelk zeker getal Europeesche en 
Javaansche vrouwen zouden opgeleid worden om te voor- 
zien in de behoefte; volgens hetwelk tevens voorzien zou 
worden in de groote behoefte aan Europeesche genees- 
heeren, speciaal in dit vak opgeleid; waaraan o. a. het 
denkbeeld ten grondslag ligt dat, bij welslagen, ook op 
andere plaatsen, door middel van het personeel , aan deze 
inrichting gevormd, meer dergelijke inrichtingen zouden 


29 

kunnen worden tot stand gebracht, dat plan is al sinds 
eenigen tijd naar Indië verzonden , met verzoek om daarom- 
trent zoo spoedig mogelijk het advies van de Indische 
Regeering te vernemen. De Minister voegde er bij, dat de 
pogingen, door dr. Stratz en anderen te Batavia ge- 
daan, om met de hulp van particulieren eene inrichting 
van dien aard tot stand te brengen, niet geslaagd zijn. 

De Regeering is in deze dus diligent en hoopt dit te 
blijven. 

Na deze verklaring trok de heer Van Kol een door 
hem voorgesteld amendement tot verhooging van onder- 
afdeeling 65 met ƒ 1000, in. 

Over de quaestie der drinkwatervoorziening van Soe- 
rabaija , welk punt, mede door den heer Van Kol werd 
ter sprake gebracht, deelde de Minister mede, dat hij 
nog slechts het eerste gedeelte had ontvangen van het 
rapport van den Nederlandschen deskundige , wiens advies 
de Regeering heeft gevraagd, en die in overleg is ge- 
treden met den Indischen ingenieur, die van Regeerings- 
wege met het ontwerpen van plannen is belast geweest. 
De Minister echter hoopte thans spoedig het tweede ge- 
deelte van het rapport te zullen ontvangen. 

Dan zal eerst de vraag moeten worden overwogen, of 
de exploitatie zal geschieden van Regeeringswege of door 
particulieren. 

De heer Bahlmann, wijzende op den tegenvaller 
met de werken voor de verlegging van de Solo-rivier en 
voor de irrigatie- werken in de Solo-vallei, vroeg: l°.in 
hoeverre de oorspronkelijke raming van den Minister Van 
Dedem zal worden overschreden, en 2°. met welk bedrag? 

Wanneer het vooruitzicht bestaat, dat het misschien 12 
tot 20 millioen zal tegenvallen , dan meende spr. dat het 
beter was, het werk te staken. 

Hiertegen kwam de heer Van Kol bij voorbaat in 
verzet, met het oog op het groote nut van het werk. 
Ook hem had het teleurgesteld dat het werk zoo schro- 


iiKlitk tegenvalt, doch men vergete niet, dat tegenvallen 
Ki al dergelijke groote werken, vooral in Indië, mo- 
gelijk is. 

De Minister kon op de door den heer Bahlmann 
gestelde vragen op dit oogenblik geen rechtstreekser 
antwoord geven, omdat de zaak nog in onderzoek is, 
Naar aanleiding van de hooge raming heeft de Gouverneur- 
Generaal eene commissie benoemd, die in last heeft ter 
plaatse zelve een onderzoek in te stellen. 

De commissie heeft de opdracht na te gaan: 

1». of bij het opmaken van het oorspronkelijk ontwerp 
geene technische fouten zijn begaan, waarvoor zij die 
dat ontwerp hebben opgemaakt en onderzocht verantwoor- 
delijk behooren te worden gesteld ; 

2°. of bij hetgeen tot dusver is uitgevoerd met het 
noodige overleg en beleid en de vereischte spaarzaamheid 
is te werk gegaan ; 

3°. of er mogelijkheid bestaat om door het aanbrengen 
van rationeele bezuinigingen het eindcijfer van de nieuwe 
raming te verminderen. 

Van staking van het werk wilde de Minister niet 
hooren; zelfs niet van eene gedeeltelijke staking. Hij 
wees er op, dat dit een hoogst treurigen indruk zou 
maken op de bevolking, die nu reeds zoo vele jaren rekent 
op het totstandkomen van het werk , dat 229.000 bouws 
bebouwbaar zal maken. 

Naar aanleiding van de overgelegde defensieplannen voor 

'Mië,  drong  de heer Verheij er op aan, dat althans 

plannen zouden worden vastgesteld en de détails van 

werken  die hier en daar zullen moeten worden ge- 

akt alreeds zouden worden geregeld. Dan kan men ten 

ïste thans eene raming maken van kosten , en wellicht 
er op eene volgende begrooting wel iets af te zon- 

'en zijn om met de zaak een begin te maken. 

Dezelfde spreker brak een lans voor de samensmelting 

i de officierskaders , waarvan hij de groote voordcelcn 


31 

in het licht stelde, zonder de nadeelen die er tegenover 
staan uit het oog te verliezen. Hij vond hierin steun bij 
den heer De Ras, een van de krachtigste voorstanders 
der zaak. 

De Minister verklaarde, ten aanzien van de defensie, 
dat hij, met het oog op den toestand der schatkist, er 
op dit o ogen blik niet aan denken kan om sommen te 
vragen voor de doode weermiddelen in Indië. Bovendien 
was hij voor zich van meening, dat wanneer een niet- 
inlandsche vijand onze heerschappij in Indië wil belagen, 
de zekerheid dat hij daar tegenover zich zal hebben een 
flink veldleger, hem eerder zal weerhouden, dan de 
wetenschap, dat op dit of dat punt een zeker aantal 
forten liggen, die hij desnoods wel altijd zal weten te 
ontgaan, om ons langs een anderen weg te bereiken. 

Wat betreft de samensmelting van de officierskorpsen, 
dit onderwerp is in tal van brochures en courantenartikelen 
behandeld. In de Indische rapporten echter heb ik nooit 
veel warmte voor eene dergelijke samensmelting kunnen 
ontdekken, merkte de Minister op. Ik blijf voorshands 
dan ook van meening, dat het denkbeeld niet zoo ge- 
makkelijk is te verwezenlijken, vooral wat de hoogere 
rangen aangaat. Voor zooveel de jongere officieren be- 
treft zoude het nog gaan, maar of oudere officieren, die 
veelal gehuwd en hier aan een zekeren leefregel gewend 
zijn, lust zullen gevoelen van tijd tot tijd den Neder- 
landschen dienst met den Indischen te verwisselen, durf 
ik nog zoo stellig niet aannemen. Het heen- en weer- 
trekken van de gehuwde officieren met hun gezin, zou 
bovendien ook tot groote kosten en ongerief aanleiding 
geven. 

Ik acht het daarom beter dat eene nadere aanraking 
tusschen beide legers bestaat ongeveer op den voet van 
het Koninklijk besluit van Augustus 1871 {Indisch Staats- 
blad n°. 176), dat regelen voorschrijft, waarop nu reeds 
over  en  weer kan worden gedetacheerd, bij onderlinge 


32 

ruiling voor vijf jaar , doch slechts tot een beperkt aantal. 
Wellicht is uitbreiding in de toekomst mogelijk, maar in 
den eersten tijd zeker niet, omdat men in Indië daarvoor 
het personeel mist. 

Ten slotte memoreeren wij nog met een enkel woord 
hetgeen bij de behandeling van Hoofdstuk I (Wet op de 
middelen in Nederland) met betrekking tot de koffie- 
veilingen is gezegd. De heer Bah 1 man n, wijzende op 
het feit, dat op de laatste veiling van de Ned. Handel- 
maatschappij de koffie, getaxeerd op 45 cents, 10 cents 
was gedaald, vroeg waarom de Regeering in zulke ge- 
vallen niet het voorbeeld van particulieren volgde en den 
voorraad van de markt nam? Hij herinnerde daarbij aan 
hetgeen minister Keuchenius indertijd heeft gedaan. Wel 
heeft die maatregel toen veel ontzetting en beroering in 
den koffichoek teweeggebracht, maar de heer Keuchenius 
heeft daardoor tonnen gouds, sommigen beweren zelfs 
millioenen, voor de schatkist bespaard. 

Ik zou denken dat om een voorbeeld te kunnen volgen, 
dat voorbeeld eerst moet gegeven zijn, antwoordde de 
Minister. En dat is hier niet het geval geweest. Wat de 
particulieren hebben gedaan is een gevolg geweest van 
de koffieveiling, maar niet daaraan voorafgegaan. Ik wil 
er op wijzen, dat particuliere koffie tegelijk met die van 
de Regeering in de veiling is verkocht en niet opge- 
houden. 

Nu is het voor de Regeering moeilijk eene limite te 
stellen. Bij eene rijzende markt kan dit gelukken , maar het 
kan ook tegenvallen; dat weet men van te voren niet. 
Bij eene rijzende markt heelt men de meeste kans op 
slagen. Bij eene dalende markt eene dergelijke speculatie 
te wagen, is voor eene Regeering nog al gewaagd. In 1869 
werd ook opgehouden voor 38 cent, omdat de raming 
toen was 40 cent. In het najaar bracht die opgehouden 
koffie toen op 311/* k 32 cent. Toen werd dus oneindig 
grooter verlies geleden, dan bij het ophouden in 1889 bij 


33 

eene rijzende markt door Minister Keuchenius voordeel 
werd behaald. 

Evenwel wat de heer Keuchenius deed in 1889 en reeds, 
blijkens zijne mededeelingen toen , limites werden gesteld 
door mijne voorgangers — in 1874 door den heer Fransen 
van de Putte, in 1875 door den heer Van Goltstein en 
in 1878 door den heer Van Bosse — kan dit ook plicht 
zijn voor volgende Regeeringen. De Regeering behoudt 
zich altijd het recht voor , om voor de veiling te handelen 
zooals 's lands belang naar hare meening zal medebrengen. 

De verschillende wetsontwerpen tot vaststelling der 
begrooting van Ned.-Indië voor 1898 werden zonder hoof- 
delijke stemming aangenomen, evenzoo het wetsontwerp 
tot verhooging der begrooting van uitgaven van Ned.- 
Indië voor het dienstjaar 1898, ten behoeve van de in- 
voering van de opiumregie op Java en M adura , alsmede 
op Lombok. 

De Tweede Kamer nam voorts in hare vergadering van 
23 December de wetsontwerpen aan: 1°. tot verhooging 
van het maximum bedrag der in Nederlandsch-Indië uit 
te geven koperen pasmunt; 2°. tot wijziging van art. 6 
der wet tot vaststelling der tarieven van in-, uit- en 
doorvoer in Nederlandsch-Indië en wijziging en aanvul- 
ling van Hoofdstuk II der uitgaven van de Indische be- 
grooting voor 1898; 3°. tot afschaffing van het uitvoer- 
recht van suiker in Nederlandsch-Indië; 4°. tot wijziging 
en verhooging der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
1896; 5*. tot voorziening in het Indisch kas-tekort over 1898. 


De Eerste Kamer maakte het , als naar gewoonte , met 
de behandeling der Indische begrooting kort, en veel 
belangrijks leverden de gehouden discussies ditmaal niet 
op. Alleen zij geconstateerd , dat de Minister bij de leden 
een zeer welwillend onthaal vond, met name ook bijden 

3 


34 

heer Fransen van de Putte. De begrooting ging er 
met vlag en wimpel door. 

Wat Nieuw- Giunea betreft, opperden enkele sprekers 
bedenkingen, met name de heeren van Asch van Wijck 
en Van Weideren Rengers. Laatstgenoemde vooral 
verklaarde er zich vrij sterk tegen. Hij vond het wèl 
zoo verstandig als wij ons hielden aan de passieve ge- 
dragslijn, die wij tot dusver tegenover genoemd gewest 
hebben gevolgd. Er was niet de minste reden om te 
duchten, dat ons prestige daaronder zou lijden. 

De heer Van Alphen verklaarde , dat hij aanvan- 
kelijk minder ingenomen met de zaak was geweest, uit 
vrees voor nieuwe verwikkelingen, terwijl wij reeds zoo 
véél op de horens hebben in onze uitgebreide koloniën. 
Wat de Minister echter in de andere Kamer omtrent het 
plan had gezegd, had hem volkomen gerustgesteld. Eene 
verklaring , voor welke de Minister zich natuurlijk dank- 
baar betoonde. 

De heer Fransen van de Putte vond de zaak 
alleen maar onvoldoende geïnstrueerd. Gevaar zag hij er 
niet in. 

De Minister volhardde bij zijne optimistische be- 
schouwing, dat het plan eigenlijk niets om het lijf heeft. 


De strjjd der natiën op handelsgebied. 


Eene zeer belangrijke voordracht werd den 23sten 
December jl. door den heer C. Roozenraad uit Londen 
gehouden voor de leden der Vrijzinnige Kiesvereeniging 
Vooruitgang, district II te Amsterdam, over bovenstaand 
onderwerp. 

Op het laatste diner der Kamer van Koophandel te 
Birmingham, aldus ving de heer Roozenraad aan, zeide 
de heer Chamberlain , staatssecretaris van het departement 
van Koloniën : 

„Alle ministeriën werken in het belang van den handel. 
Die van Buitenlandsche Zaken en van Koloniën zijn 
hoofdzakelijk bezig nieuwe markten te vinden , en oude 
te behouden. De departementen van Oorlog en Marine 
bereiden steeds voor wat voor de verdediging dezer 
markten en voor de bescherming van onzen handel 
gedaan kan worden. Die van Landbouw en Handel zijn 
geheel gewijd aan de belangen dezer beide groote 
takken van bedrijf. Zelfs het departement van Onder- 
wijs grondt zijn aanvraag om geld op de noodzakelijk- 
heid om ons volk in staat te stellen de commercieele 
concurrentie met anderen vol te houden. Daarom is het 
niet te veel gezegd, als ik beweer, dat de handel de 
grootste aller politieke belangen is, en dat het meest 


36 

de goedkeuring der natie verdient die Regeering welke 

alles  doet  om onzen handel te doen toenemen en op 

vasten grondslag te plaatsen." 

Inderdaad, zeide spr., gewichtige woorden, niet alleen 
omdat zij opnieuw bewijzen, welke voorname plaats de 
handel in de oogen der Regeering in Engeland inneemt, 
hoe zeer zij doordrongen is van den plicht die op haar 
rust om harerzijds, tot de verlevendiging daarvan rtiet 
alle krachten mede te werken , maar ook omdat zij werden 
uitgesproken op een oogenblik dat de strijd der natiën op 
handelsgebied scherper is dan ooit, dat meer dan een 
land er naar streeft , een zoo groot mogelijk aandeel aan 
den wereldhandel te nemen. 

Spr. trad nu in eene breede geschiedkundige beschou- 
wing over het streven der natiën naar commercieele 
suprematie. Op de Phoeniciërs volgden de Carthagers, 
de Grieken en de Romeinen; in de middeleeuwen werd 
de Middellandsche Zee het centrum van den wereld- 
handel. Marseille, Genua, Pisa, en vooral Venetië, be- 
reikten het toppunt van commercieelen bloei, totdat de 
wereldhandel zich opnieuw verplaatste, en niet meer de 
Middellandsche Zee maar de Atlantische Oceaan het mid- 
delpunt werd van den grooten internationalen handel , en 
het schiereiland der Pyreneën al meer op den voorgrond 
trad. Ook aan de wereldheerschappij van het trotsche 
Castillië evenwel kwam een einde, door den overmoed 
en het arbitraire optreden zijner Regeering, door het 
miskennen van de principes eener gezonde financieele 
en koloniale politiek; het werd verdrongen door de 
Nederlanden , waar men , wars van de protectionnistischc 
handelspolitiek, tot hiertoe steeds door andere natiën 
gevolgd , alle tollen , alle belemmeringen ophief die de 
ontwikkeling van handel en nijverheid konden tegenhou- 
den. Op de Hollandsche markten konden toen de natiën 
der wereld te zamen komen om onder elkander hunne 
in-  en  verkoopen  te  bewerkstelligen;  Amsterdam was 


37 

de voornaamste handelsplaats der wereld geworden. Op 
zijne beurt werd Holland verdrongen door Engeland, 
welks commercieel overwicht na de oorlogen tegen 
Napoleon meer en meer op den voorgrond trad. Toen 
toch slaagde het er in zijne financiën op hechter basis te 
plaatsen, zijn muntstelsel te hervormen. In 1816 voerde 
het officieel den gouden standaard in, en wanneer ook 
afwijking van de principes eener gezonde financieele 
politiek de Engelsche Bank noodzaakte drie malen hare 
speciebetalingen te staken, toen het aan Robert Peel ge- 
lukt was door wettelijke voorschriften de directie der 
Bank tot eene meer voorzichtige gedragslijn te dwingen, 
en de Bankacte van 1844 de basis was geworden waarop 
het geheele Engelsche geldwezen rust, was Engeland de 
goud- en geldmarkt der wereld geworden, het Clearing- 
house van den internationalen handel, was zijn commer- 
cieel prestige en zijn politieke invloed, onafscheidelijk 
aan elkaar verbonden, steeds stijgende, en marcheerde 
het aan de spits der handeldrijvende natiën. De groote 
vlucht die handel en nijverheid namen , leidde herhaaldelijk 
tot „overtrading" en scherpe handelscrises , maar de 
lessen van 1847, 1857 en 1866 hebben heilzaam gewerkt. 
Sedert 1866, niettegenstaande vele stormen, is de Bank- 
acte niet meer behoeven ingetrokken te worden, blijft de 
Engelsche Bank de eerste en voornaamste bankinstelling 
der wereld, Londen het centrum van den wereldhandel. 
De verschillende omstandigheden welke hiertoe hebben 
bijgedragen , werden door spr. nagegaan. De voornaamste 
was het overgaan tot den vrijen handel. Vrijhandel was 
de handelspolitiek van het groote Britsche volk gewor- 
den, vrijhandel de basis waarop dat machtige Rijk tot 
rijkdom en welvaart zoude geraken, en de namen van 
Huskisson, Cobden, John Bright, Villiers en Peel staan 
met gulden letteren geschreven in de geschiedenis van 
Groot-Brittannië , als die der mannen door wier vader- 
landslievende pogingen de zege werd behaald op begrippen , 


38 


zoo  geheel  strijdende  met  de  belangen eener commer- 
cieele natie. 

Hoe , op Engeland's voorbeeld , de vrijhandelsbeginselen 
ingang vonden op het vasteland, werd nu door spr. be- 
handeld. Langzamerhand werd Europa met een net van 
handelsverdragen omspannen, alle gematigde tarieven en 
de clausule der meest begunstigde natie tot grondslag 
hebbende ; het Kanaal van Suez maakte in 1869 den weg 
naar Indië en het verre Oosten aanmerkelijk korter. De 
voordeelen der zegenrijke handelspolitiek werden echter 
herhaaldelijk geneutraliseerd door de gebeurtenissen op 
politiek gebied. Opnieuw moest in sommige landen de 
strijd op handelsgebicd plaats maken voor bloedigen 
strijd , voortspruitende uit de zucht van Napoleon III om 
in Europa den boventoon te voeren, en eerst na den 
vrede tusschen Duitschland en Frankrijk kon de handels- 
strijd opnieuw algemeen worden. Maar toen natuurlijk 
onder gansch andere omstandigheden, beheerscht door 
de vorming van het Duitsche Rijk. Voor Bismarck was 
hoofddoel: aan Duitschland een grooter gedeelte vanden 
wereldhandel te verzekeren. Vandaar de invoering van 
den gouden standaard; het bevorderen van de oprichting 
van Duitsche banken in den vreemde, speciaal in over- 
zeesche gewesten, om aldus de Duitsche Reichsmark, 
het Duitsche accept overal bekend te doen worden, en 
aan Duitsche banken de commissie, de rente, en de 
winst, voortspruitende uit wisselopera tien , te verzekeren , 
tot hiertoe aan Engelsche banken betaald. Vandaar een 
goed georganiseerd consulaatwezen ; subsidiën aan stoom- 
en scheepvaartlijnen naar alle punten van de globe. 
Vandaar ook aanvankelijk, Bismarck optredend als 
„ freetrader." 

Onder Bismarck werd Berlijn het centrum der financi- 
cele wereld. Men ging echter te ver in Duitschland. De 
Gründer-periode leidde op bijna elk gebied tot overpro- 
ductie en „overtrading," en, na scherpe daling der prijzen, 


39 

volgde de crisis. Nu zag men naar kunstmiddelen om. 
De industrie, die in Duitschland steeds protectie voor* 
staat, verlangde invoerrechten — niet zoozeer om zich 
tegen de buitenlandsche concurrentie te weren, want 
reeds nam Duitschland op industrieel gebied eene voor- 
name plaats in, maar als een middel om hoogere prijzen 
te kunnen bedingen. En toen Amerika en Rusland met 
hun graan Duitschland gingen overstelpen, toen de indu- 
strie en de landbouw gezamenlijk op bescherming begon- 
nen aan te dringen, moest Bismarck toegeven. In 1879 
kwam het eerste protectionnistische tarief in werking , dat 
de invoer van buitenlandsch ijzer, hout en graan be- 
zwaarde en toen traden Hamburg (1881) en Bremen (1884) , 
tot hiertoe vrijhavens, toe tot den Duitschen Zollverein. 
Spoedig bleek ook hier, dat telkens nieuwe verhooging 
van tarieven niet kon uitblijven. In 1883 verdere ver- 
hooging der graanrechten , en in 1887 alweer eene ver- 
hooging, terwijl voor de industrie tusschen 1881 en 1883 
reeds herhaalde verhoogingen hadden plaats gehad. 

Uit de protectionnistische politiek volgden ook nu be- 
lemmering van den internationalen handel, represailles 
van de zijde van andere natiën, een tarievenoorlog met 
Rusland. De verhouding tusschen dat Rijk en Duitschland 
werd gaandeweg minder vriendschappelijk. Duitschland 
wilde Rusland door een financieelen oorlog verlammen. 
De bekende feiten, waartoe dit geleid heeft, werdendoor 
spr. nagegaan. Het voornaamste was het besluit van 10 
November 1887 , waarbij de Duitsche Rijksbank verklaarde 
verder niet meer de Russische fondsen, driejaren te voren 
door eene andere staatsinstelling (de Seehandlung) als zoo 
geschikt voor geldbelegging aanbevolen, te zullen belee- 
nen. Intusschen zelfs dit besluit was niet in staat het 
crediet van het Moscovitische Rijk afbreuk te doen. In- 
tegendeel , van dat oogenblik kwam er eene aanhoudende 
verbetering in de noteering der Russische fondsen. Zoodra 
de  financieele  krijg  in  Berlijn begonnen was, had de 


40 

Russische Regeering te Parijs de noodige stappen gedaan 
om daar de Regeering en de haute banque (steeds hand 
aan hand gaande), te overtuigen niet alleen van de 
soliditeit der Russische financiën, maar ook van dewen- 
schelijkheid van een bondgenootschap , dat meer dan ooit 
reden van bestaan had sedert Duitschland , Oostenrijk en 
Italië het Drievoudig Verbond hadden gesloten. 

Deze démarche der Russische Regeering ontmoette te 
Parijs een allergunstigst onthaal. De Fransche haute banque 
zag, om redenen die spr. nader ontwikkelde, talrijke 
voordeden in eene innigere verhouding tot Rusland. Wel- 
dra volgde de gewone couranten-oorlog tusschen Frankrijk 
en Italië , en daarna de tarieven-oorlog. En het was weder 
het protectionnisme , dat Frankrijk en Italië van elkander 
verwijderde. Den 15en December 1886 nam de Italiaansche 
regeering het initiatief tot het opzeggen van het handels- 
tractaat. Toen kwam het officieele bezoek vanCrispiaan 
Bismarck op Friedrichsruh. Een ware financieele oorlog 
brak uit, die aan Italië's crediet gevoelige slagen toebracht. 
De Berlijnsche markt nam vele millioenen Italiaansche 
staatsrente op, maar op den duur bleek Duitschland niet 
bij machte aan Italië dezelfde financieele hulp te verlee- 
nen, welke het vroeger steeds zoo ruimschoots van 
Frankrijk ondervonden had. De kracht der Fransche 
markt bleek opnieuw door het opnemen van alle door 
Berlijn aangeboden Russische fondsen, door het plaatsen 
in Frankrijk van verdere Russische leeningen en indu- 
strieele ondernemingen. Die interventie der Fransche 
haute banque en van het Fransche publiek heeft er veel 
toe bijgedragen om het Rusland mogelijk te maken zijne 
financiën en zijn muntsysteem op gezonde basis te plaat- 
sen. Zoö is uit de invoering van het protectionnisme in 
Duitschland de tarieven-oorlog , daarna de financieele oor- 
log met Rusland voortgesproten , die gevoerd heeft tot de 
financieele en politieke alliantie tusschen Rusland en Frank- 
rijk , tot den tarievenoorlog en daarna tot den financieelen 


41 

strijd tusschen Frankrijk en Italië. En het bondgenoot- 
schap tusschen Rusland en Frankrijk heeft weer aanleiding 
gegeven dat beide landen, en vooral het groote Moscovi- 
tische Kijk, in het verre Oosten eene belangrijke rol 
spelen en aan Engeland's invloed in China trachten af- 
breuk te doen. 

Met het protectionnisme ging het toenemen van het 
socialisme hand aan hand. Vooral in Duitschland trad de 
sociaal-democratische partij al stouter en stouter op, en 
ondanks de maatregelen die er werden genomen om het 
welzijn van den arbeider te verhoogen en zijn lot te 
verzachten, werd de toestand meer en meer gespannen. 
Eindelijk komt Bismarck ten val. Zijn werk wordt voort- 
gezet door Caprivi , maar met toepassing eener veel gema- 
tigder handelspolitiek. Het politieke bondgenootschap met 
Oostenrijk en Italië maakt het mogelijk het commercieel 
bondgenootschap met die landen te sluiten. In 1891 komt 
een handelsverdrag met verlaagde tarieven tusschen 
Duitschland en Oostenrijk tot stand; 1 Februari 1892 
volgt niet alleen dat met Italië, maar ook met Zwitser- 
land en België, terwijl 1 Januari 1894 een handels- en 
scheepvaartverdrag met Rumenië wordt gesloten. Die 
handelsverdragen toonen dat er een eind gekomen is aan 
de tot hiertoe door Duitschland geyolgde scherpe protec- 
tionistische handelspolitiek, dat meer gematigde ideeën 
de overhand genomen hebben , en , voor een tijdperk van 
1 2 jaren afgesloten , geven zij den handel een zekeren 
waarborg dat vooreerst geene verandering van tarieven 
zal plaats vinden. 

Ook met den tegenstander Rusland gelukt het Duitsch- 
land den 8en Maart 1894 een handelsverdrag te teekenen, 
waarbij niet alleen een einde gemaakt wordt aan den 
tarie venoorlog, maar ook het besluit der Duitsche Rijks- 
bank van 10 November 1887 wordt ingetrokken* De gema- 
tigde handelspolitiek maakt goed wat het protectionnisme 
bedorven heeft , de vriendschappelijke verhouding tusschen 


42 

de twee grootc Rijken van het Noorden wordt hersteld, 
en Berlijn neemt opnieuw een levendig aandeel aan de 
groote Russische financieele operatiën, die met de af- 
schaffing van den gedwongen koers in dat land in verband 
staan. 

Meer en meer doen zich de gunstige resultaten der 
door Duitschland nu toegepaste gematigde handelspolitiek 
gevoelen, breiden zich zijne zaken en verbindingen naar 
alle richtingen uit, blijkt het dat op industrieel gebied 
het eene macht van beteekenis geworden is, dat het op 
chemisch en electrisch terrein steeds nieuwe lauweren 
plukt. En terwijl Duitsche banken in Argentinië, Chili, 
Brazilië, China en Azië ten gunste van Duitschland's 
handel in den vreemde met succes arbeiden en in be- 
vredigende dividenden de belooning vinden harer energieke 
pogingen ; terwijl de Duitsche haute banque met bevriende 
huizen in Oostenrijk en Zwitserland onmidddellijk na de 
hevige crisis, die Italië in 1893 teisterde en waarbij 44 
banken haar betalingen staakten, twee bankinstellingen 
in Milaan en Genua opricht , die beide gewichtige diensten 
aan Italië's handel en nijverheid bewijzen, trachten Duit- 
sche reizigers , met taal- en zaakkennis toegerust, overal 
nieuwe débouchés voor Duitsche artikelen te scheppen; 
wordt Hamburg door talrijke stoomvaartlijnen in ver- 
binding met alle deelen der aarde de voornaamste haven 
van het vasteland. Maar ook de industrie neemt eene 
groote vlucht. Rusland opent haar een uitgebreid veld 
voor haar ondernemingsgeest; zij is bezig Turkije met 
een net van spoorwegen te overdekken , en in het leveren 
van 70 millioen mark spoorwcgmatcrieel aan de Pruisische 
Regeering en in de constructie van 8000 kilometers locaal- 
spoorwegen, gevoegd bij belangrijke orders voor Chili 
en andere overzeesche gewesten, op electrisch gebied, 
vindt zij volop arbeid. Zoo vertoonen de havens en 
fabrieken in Duitschland een beeld van groote, rustelooze 
werkzaamheid, gaan haute banque, handel en nijverheid 


43 

samen om Duitschland een belangrijk aandeel aan den 
wereldhandel te verzekeren. 

Maar die kolossale ontwikkeling van handel en nijver- 
heid , die groote vooruitgang op elk gebied, en vooral de 
beteekenis die de Berlijnsche beurs als internationale 
markt verkregen heeft, zijn een doorn in het oog der 
agrarische partij, en deze weet eene wet op het beurs- 
wezen er door te krijgen , die de zaken op tijd bemoeilijkt, 
ja voor sommige waarden onmogelijk maakt; die de 
Duitsche graanmarkt desorganiseert. Waar in Engeland 
de handel beschouwd wordt als de grootste aller politieke 
belangen, tracht de reactionnaire partij in Duitschland de 
hooge vlucht, die beurswezen, handel en nijverheid ge- 
nomen hebben , zooveel mogelijk te kortwieken. Maar de 
agrariërs hebben buiten den waard gerekend, want vast 
aaneengesloten treden beurs en handel als één man op om 
zich tegen eene dergelijke kortzichtige politiek te ver- 
zetten. De cijfers geven het welsprekendst bewijs van 
Duitschland's krachtig optreden: van 1872 tot 1897 heeft 
zich Duitschland's handel met 60 °/o vermeerderd; van 
1881 tot 1897 met 30 °/0. Het hoofdaandeel daarvan valt 
op den handel ter zee, die circa 65 °/o van den totalen 
handel uitmaakt. De invoer, in 1881 M. 2961 millioen, 
bedroeg voor 1896 M. 4558 millioen, de uitvoer in 1896 
M. 3754 millioen, tegen M. 2974 millioen in 1881. Duitsch- 
land komt met zijne handelsomzetten onmiddellijk na 
Engeland , is de tweede handelsnatie der wereld , een der 
voornaamste concurrenten van Engeland geworden. 

Naast Duitschland staat nu Rusland, dat in den aan dat 
land eigen vorm, voortdurend Engcland's belangen be- 
dreigt, zijn commercieel en politiek prestige aanhoudend 
tracht afbreuk te doen. Waar Duitschland met zijne steeds 
toenemende bevolking (die van 42 millioen op 1 December 
1875, in 1897 tot 53 V2 millioen inwoners gestegen is) 
steeds meer en meer zijne zonen naar alle deelen van 
den aardbol zendt als kantoorbedienden, handelsreizigers, 


44 

technische beambten en ingenieurs ; waar het tracht overal 
nieuwe dóbouchós te scheppen en den handel tusschen het 
moederland en de overzeesche gewesten te bevorderen, 
volgt Rusland eene eenigszins andere wijze van werken, 
is het om zoo te zeggen Engeland's concurrent in het 
groot, tracht het overal, maar vooral in het verre Oosten , 
eene domineerende positie in te nemen en den Engelschen 
invloed afbreuk te doen. 

Want dok Rusland, misschien meer nog dan Duitsch- 
land, heeft in de laatste jaren reusachtige vorderingen 
gemaakt. Getrouw aan het gezegde van Nicolaas I : „Rus- 
land heeft geene grenzen" breidt het zich in Centraal 
Azië voortdurend uit; door eenvoudige onderhandelingen 
ontvangt het van het Hemelsche Rijk nu deze, dan gene 
concessie. Vandaar de aanleg van den Siberischen spoor- 
weg , waarvan de opening op 1 Juli 1904 is vastgesteld , 
en die het mogelijk zal maken de route Londen-Berlijn- 
Warschau-Wladiwostok in ongeveer 10 dagen af te leggen, 
en dus het vervoer van passagiers en goederen naar China 
en Japan aanmerkelijk te bekorten. Tevens zal deze lijn 
op den internationalen handel grooten invloed oefenen, 
en o. a. eene belangrijke wijziging brengen in de passa- 
giersgelden en vrachten naar het verre Oosten. Na Rus- 
land schijnt Duitschland het meest van de nieuwe lijn te 
zullen profiteeren. 

Tegelijkertijd tracht de Russische Regeering steeds den 
handel tusschen Rusland en Perzië , Turkestan , China en 
Japan te verlevendigen. Vooral helder echter komen de 
energie der Russische Regeering en het doorzicht harer 
staatslieden uit na den oorlog tusschen Japan en China. 
Begrijpende welke voordeden voor haar kunnen voort- 
spruiten uit de veranderde toestanden in het verre 
Oosten, begint Rusland met China in staat te stellen 
dadelijk een gedeelte der door het Hemelsche Rijk aan 
Japan te vergoeden oorlogsschatting te betalen, garandeert 
daartoe eene 4 pets. Chincesche leening van 400 millioen 


45 

francs, welke met zulk eene garantie in Frankrijk grif 
plaatsing vindt, het China mogelijk maakt van Japan de 
onmiddellijke ontruiming van eenige als onderpand voor 
de te betalen oorlogsschatting bezette provinciën te ver- 
langen, en door 'een en ander de vriendschappelijke 
relatiën tusschen Rusland en China ten zeerste versterkt. 
Ook Bismarck's beleid, om in het belang van den Duit- 
schen handel overal Duitsche banken op te richten, is 
aan de Russische Regeering niet ontgaan, en terwijl zij 
de oprichting aanmoedigt van kantoren der Russische 
banken te Londen , Parijs , Genua , Rotterdam en Salonika, 
ter bevordering der Russische belangen en ontwikkeling 
van den Russischen graanhandel, schept zij, met het oog 
op de te verwachten commercieele hervorming van China, 
met medewerking der Fransche haute banque de Russisch- 
Chineesche Bank met een kapitaal van 6 millioen roebel, 
met hoofdkantoor te Shanghai en vertakkingen in die 
deelen der wereld waar de Russisch-Chineesche industri- 
eele en commercieele belangen dit zullen noodig maken. 
Onmiddellijk na hare oprichting verkrijgt de nieuwe Bank 
van de Chineesche Regeering de concessie voor den aanleg 
en de exploitatie van den Wester Chineeschen spoorweg, 
welke aanleg 28 Augustus begonnen is, en die aan den 
Stberischen spoorweg zijne aansluiting vinden zal. Ook 
andere spoorweglijnen zijn in China in voorbereiding, 
aan de Kuropeesche industrie en haute banque nieuwe 
gelegenheden openende om hunne operatiën uit te breiden. 
Zoo schijnt zich langzaam het gezegde van Li-Hung-Chang 
te verwezenlijken, dat China binnen 50 jaren met een 
net van spoorwegen zal zijn overdekt; zoo schijnt China 
toch sneller voor meer ontwikkeling rijp te zijn dan men 
na de ontmoedigende verslagen van enkele consuls had 
mogen verwachten. Mijns inziens — zeide spreker — 
zal de hervorming van China des te rasscher vorderingen 
maken naarmate het Hemelsche Rijk, welks financieelc 
positie  eenigszins  geleden  heeft  door  den oorlog met 


46 

Japan en de te betalen oorlogsschatting , meer dan vroeger 
aan de Europeesche geldmarkt zal hebben te appelleeren , 
waardoor het Europa mogelijk zal zijn , als tegenwaarde 
voor de te verleenen financieele hulp , telkenmale op een 
liberaler optreden der Chineesche Regeering , op de ophef- 
fing van alles wat den internationalen handel met China 
belemmert aan te dringen. 

Gelijk overal, is het Engeland, dat tot hiertoe het 
leeuwendeel heeft aan den handel in China. Van de 672 
in China gevestigde handelshuizen zijn 363 Engclsche, 
99 Duitsche, 40 Amerikaansche en 14 Russische, maar 
volgens de laatste berichten is het aantal der vreeihde 
huizen die zich in China vestigen steeds toenemende , en 
de strijd der natiën op handelsgebied schijnt vooral in 
China steeds grootere verhoudingen aan te nemen. Wat 
verder geloovcn doet dat China de noodzakelijkheid be- 
grijpt om tot hervormingen over te gaan, is het besluit 
tot oprichting eener Chineesche Staatsbank met een kapi- 
taal van 5 millioen taëls, met hoofdkantoor te Shanghai 
en vertakkingen in alle tractaathavens , hoofdsteden der 
provincies en hoofdsteden van Europa en Amerika. In 
^jj China zal de Bank „ the Imperial Chinese Bank of Inter- 
national Commerce" genoemd worden, maar in Europa en 
Amerika zal zij eenvoudig den titel van „ Imperial Bank 
of China" dragen. Het kapitaal der Bank schijnt tamelijk 
klein voor zulk een uitgebreid arbeidsveld, en men zal 
goed doen verdere berichten af te wachten , alvorens een 
oordeel te vellen. Tegelijk met het besluit tot oprichting 
dezer bankinstelling komt het bericht van de ophanden 
zijnde vorming eener algemecne handelskamer te Shang- 
hai, in welker bestuur vertegenwoordigers van den handel , 
de nijverheid enz. zitting zullen nemen. 

Maar terwijl China dus geroepen schijnt een belang- 
rijken invloed te oefenen op het internationale handels- 
verkeer, en een ruim arbeidsveld belooft te worden voor 
de Europeesche industrie, is ook op Japan de aandacht 


47 

van Europa gevestigd. Ook Japan treedt meer en meer 
op den voorgrond. Financieel veel sterker dan China, 
schijnt het niet alleen een onafhankelijk standpunt te 
willen innemen, maar zelfs gaandeweg alle vreemden te 
willen verdringen; tracht het zich op elk gebied van 
vreemden invloed vrij te maken. Zeker is het, dat de 
handel in Japan sedert 25 jaren eene groote vlucht ge- 
nomen heeft en de uitvoer in 1896 niet minder dan 171 8/4 
millioen yen bedroeg. Meer en meer ontwikkelen zich de 
handel som zetten van het ondernemende en ontwikkelde 
volk, dat, 1 October 1897 tot den gouden standaard over- 
gegaan, zich, wanneer de operatie in haar geheel gelukt , 
met zijne valuta op gelijke lijn gesteld zal hebben met 
zijn grooten concurrent in het verre Oosten, Engeland, 
en dus den handel zekerheid zal gegeven hebben tegen 
te groote variatiën in den wisselkoers. Japan werkt vol- 
gens een bepaald programma. Na zich eerst door de toe- 
passing der in het Westen gevolgde administratieve en 
militaire organisatie sterk gemaakt te hebben, weert 
Japan onverbiddelijk alle vreemden die door hunne ta- 
lenten en ervaring daartoe hebben medegewerkt, doet 
daarna zijne vitaliteit en superioriteit uitkomen door zijn 
zwakken mededinger China op zijde te stellen, plaatst 
met de ontvangen oorlogsschatting zijne financiën en zijn 
muntsysteem op gezonde basis, versterkt zijne marine, 
sluit handelstractaten met Amerika en de voornaamste 
landen van Europa , schept zelfs eene kolonie : Formosa , 
en doet nu al het mogelijke om handel en industrie te 
doen bloeien. In 1895 bestonden in Japan 580 maatschap- 
pijen, met een kapitaal van 40 millioen yen, en sedert 
is dat aantal met 20 pet. toegenomen. Zijne lucifers vinden 
op de Oostersche markten flinke afnemers, verdringen 
zelfs in sommige streken de Engelsche lucifers, terwijl 
Japansche parapluies, glaswerken en katoenen goede- 
ren reeds tot de meest gezochte artikelen behooren en 
de uitvoer daarvan zich meer en meer uitbreidt. 


48 

Voor den aanleg van spoorwegen is Japan nog grooten- 
deels van het buitenland afhankelijk. Amerika, dat een 
zoo groot aandeel neemt aan den handel met Japan, 
slaagde er in, Engeland op dit gebied meer dan eens de 
loef af te steken, maar ook de Britten geven den strijd 
niet op ; nog dezer dagen wisten zij voor hunne fabrieken 
belangrijke contracten voor locomotieven en rails af te 
sluiten. Amerika is en blijft echter in die streken voor 
Engeland een gevaarlijke concurrent, en de Yokohama 
Specie-bank, in 1880 opgericht met een kapitaal van 
12 millioen yen, waarvan 9 millioen gestort, heeft met 
het oog op de steeds grootere handelsomzetten tusschen 
Japan en de Vereenigde Staten, vertakkingen opgericht 
te New- York en San-Francisco. Ook te Londen, Lyon, 
Bombay, Shanghai en Hongkong bestaan agentschappen 
der Bank , wier zaken zich steeds uitbreiden en die , aan 
de traditie getrouw, slechts Japanners als aandeelhouders 
toelaat. 

Op scheepvaartgebied speelt Engeland in Japan nog 
altijd de voornaamste rol, maar ook in die streken zit 
Duitschland niet stil. In 1891 vertoonden zich in de Japan- 
sche wateren 467 Engelsche en 233 Duitsche schepen, 
tegen einde 1896 1018 Engelsche en 323 Duitsche schepen. 
Ook Noorwegen neemt op dit gebied eene belangrijke 
plaats in. Van 75 schepen in 1891 zien wij zijn aantal tot 
319 stijgen, terwijl Rusland van 36 tot 92 is gestegen. 

Alle die landen hebben dus hunne zaken met Japan 
uitgebreid, waar Frankrijk in die wateren van den 5en 
tot den 7en rang is afgedaald. Gedurende 1896 liep zelfs 
geen enkel Fransch schip de Japansche havens binnen 
en werd de Fransche vlag nog alleen vertoond door de 
Messageries Maritimes, die met haar veertiendaagschen 
dienst de concurrentie tracht vol te houden met de Engel- 
sche P. & O. Steam Navigation Company, de Indische 
Tola & IndoChina linie, de onder Amerikaanschc vlag 
varende 3  groote lijnen (Canadian Pacific Railway Co., 


49 

Southern Pacific en Oriental & Occidental Stcamship 
Navigation Co.) en de Duitsche Dampfschiffrederei en 
Norddeutsche Lloyd. De handel met Japan geeft dus aan- 
leiding tot een belangrijk scheepvaartverkeer, en het kan 
onder die omstandigheden niet verwonderen, dat Japan 
zelf er naar streeft om aan de vreemde schepen de 
vrachten te betwisten voor de naar en uit Japan te ver- 
voeren goederen. 

Met de concurrentie der overzeesche landen zal Europa 
inderdaad meer en meer rekening hebben te houden. Voor 
het oogenblik echter zijn er nog tal van overzeesche 
landen, die, in ruil voor hunne producten, nog altijd 
flinke afnemers van Europeesche artikelen blijven, die 
op electrisch en ander gebied nog steeds van Europa 
afhangen. Dat werd terecht dezer dagen in het licht ge- 
steld in Oostenrijk zelf, waar eene vergadering van 
industrieelen de middelen besprak om aan den strijd der 
natiën op handelsgebied een grooter aandeel te nemen, 
om aldus den achteruitgang tegen te gaan van de nationale 
industrie, welke zich levendig afspiegelt in de Oosten- 
rijkschc handelsbalans en in den gang der wisselkoersen. 

De treurige toestand waarin daar de binnenlandsche 
politiek verkeert en de slechte handelsbalans zijn de 
redenen waarom, niettegenstaande het benoodigde goud 
niet ontbreekt, van eene hervatting der speciebetalingen 
voorloopig geen sprake kan zijn , en zoolang die hervat- 
ting onmogelijk blijft, zal Oostenrijk het beeld vertooneo 
van een land dat met millioenen gouds in de kelders 
der Bank, nog altijd gebukt gaat onder de euvelen eener 
papier-circulatie. 

En ook Italië heeft nog altijd met groote schommelin- 
gen van den wisselkoers rekening te houden. Daar heerscht 
nog altijd de gedwongen koers. Intusschen hebben de 
handel en nijverheid er zich op krachtige wijze ontwik- 
keld. De bedrijvigheid in Milaan , Turijn enz. op industrieel 
gebied , de gunstige resultaten door verschillende fabrieken 

4 


50 

verkregen, de overwinning door verscheidene onderne- 
mingen op buitcnlandsche concurrenten behaald, doen 
verwachten , dat het Noorden van Italië , het meest arbeid- 
zame gedeelte van het land , meer en meer eene waardige 
plaats op industrieel gebied zal innemen. Ook op scheep- 
vaartgebied heeft Italië groote vorderingen gemaakt. Genua 
heeft Marseille overschaduwd en door den aanleg van 
nieuwe havenwerken alles voorbereid om flink deel te 
nemen aan de grootere levendigheid op handelsgebied die 
ontegenzeggelijk voor haar zal voortspruiten uit den op- 
handen zijnden bouw van de Simplon-tunnel. Trouwens, 
van bijna geheel Italië luiden de laatste berichten opwek- 
kender. Niettegenstaande ministerieele crises en van tijd 
tot tijd onstuimige parlementszittingen , vertoont Italië 
het beeld eener steeds toenemende, arbeidzame, spaar- 
zame bevolking, wier deposito's bij de banken en spaar- 
kassen steeds toenemen, wier handelsomzetten voor de 
eerste negen maanden van dit jaar 55Vi millioen lire 
meer bedragen dan in 1896, die er ijverig naar streeft 
om hare débouchés uit te breiden en die, krachtdadig 
ondersteund door de Italiaansche Kamers in het buiten- 
land, er meer en meer in slaagt overal afzet te vinden 
voor hare producten en artikelen. Maar zijn de uitkom- 
sten door Italië op handels- en scheepvaartgebied ver- 
kregen alleszins bevredigend te noemen, het afsluiten 
van een handelsverdrag tusschen Italië en Frankrijk blijft 
nog steeds op groote bezwaren stuiten. Het tot stand 
komen daarvan is alleen mogelijk wanneer wederzijds 
belangrijke concessiën gedaan worden, waartoe noch het 
protectionnistisch gezinde Ministerie en Parlement in 
Frankrijk, noch de industrieele partij in het Noorden 
van Italië voorloopig bereid schijnen. 

Intusschen schijnt Rusland ook te trachten Italië voor 
zich te winnen en aldus ook aan de Middellandsche Zee 
den Engelschen invloed afbreuk te doen. De benoeming 
te  Rome  tot  ambassadeur  van een der kundigste, zoo 


51 

niet de kundigste aller Russische diplomaten, geeft aan- 
leiding te vermoeden, dat niet alleen het sluiten vaneen 
handelsverdrag tusschen Rusland en Italië, de ware op- 
dracht aan den nieuwen ambassadeur is, maar dat aan 
de Tiber quaestiën van groot belang te behandelen zijn, 
met zich brengende het versterken der reeds meer vriend- 
schappelijke relatiën tusschen de beide zusternatiën Frank- 
rijk en Italië, en het spreekt van zelf dat de afsluiting van 
een handelsverdrag tusschen beide laatsten er niet weinig 
toe zoude bijbrengen om dat doel te bereiken. 

In Frankrijk zelf neemt de aandrang tot eene meer ge- 
matigde handelspolitiek toe. De verslagen der Kamer van 
koophandel van de twee voornaamste Fransche havens 
(H&vre en Marseille) bewijzen dit. Er kan echter van het 
toepassen eener meer gematigde handelspolitiek geen 
sprake zijn zoolang men in hooge invoerrechten een 
middel meent gevonden te hebben tot stijving der staats- 
kassen. Bovendien , Méline heeft — naar spr. aantoonde — 
meer dan één argument te zijner beschikking om te be- 
weren dat de zaken onder het protectionnisme nog niet 
zoo slecht gaan. Tegenover die enkele gunstige feiten 
echter staat dat niettegenstaande alle begunstigingen de 
landbouw steeds klaagt, vele industriën het op den duur 
tegen de buitenlandsche concurrentie niet kunnen vol- 
houden , dat volgens de berichten van vele Fransche con- 
suls Frankrijk op de meeste markten meer en meer wordt 
teruggedrongen, dat het als koopvaardijvloot tot denóen 
a 7en rang is teruggegaan, en dat terwijl Hamburg en 
Genua zoo enorm zijn vooruitgegaan, Ha vre en Marseille 
zich slechts met moeite op den omzet van vorige jaren 
hebben weten te handhaven. Ook de cijfers geven een 
sprekend bewijs dat handel en nijverheid, over het alge- 
meen genomen, in Frankrijk niet bloeien. In 1890 expor- 
teerde Frankrijk jaarlijks 3750 millioen, in 1891 3570; 
in 1892 viel men op 3464, in 1893 op 3226, in 1894 op 
3078,  om  in  1895 op  3374, in 1896 op 3404 millioen 


52 

té stijgen. Dus niettegenstaande den vooruitgang die 
Frankrijks voornaamste concurrenten — Engeland en 
Duitschland — van 1890—1896 kunnen aantoonen, en 
die zich afspiegelen in hunne handelsomzetten, blijft 
Frankrijk voor 1896 nog altijd bij 1890, 1891 en 1892 
ten achter. 

Toch zitten de Fransche handelaars en fabrikanten , de 
Fransche haute banque, niet stil. Vooral geldt dit vair 
het Crédit Lyonnais en het Comptoir d'Escompte. 

Spr. trok nu een parallel tusschen Frankrijk en de 
Vereenigde Staten. Beide republieken volgen eene sterk 
protectionnistische handelspolitiek , beide verwachten dat 
hooge invoerrechten de staatskassen zullen vullen, beide 
zijn overladen met zilver waarop zij millioenen en mil- 
lioenen verliezen: beide zullen, in korteren of langeren 
tijd, onder de euvelen eener zoo sterk geprononceerde 
protectionnistische handelspolitiek te lijden hebben ; beide 
zullen te erkennen hebben dat hooge invoerrechten ver- 
mindering van den invoer en dus voor het budget min- 
dere ontvangsten beduiden; beide hebben reeds onder- 
vonden, en zullen blijven ondervinden, dat niet alleen 
Engeland, maar ook Duitschland, Rusland, Oostenrijk, 
de Scandinavische landen , Rumenië , Engelsch-Indië , 
Chili, Japan, Bulgarije, Salvador, Peru en Costa Rica, 
vooral na al de opofferingen die vele dezer landen zich 
getroost hebben om hun muntsysteem te doen beant- 
woorden aan de eischen eener internationale valuta, na 
al de verliezen die door den verkoop van hun zilver 
tegen aankoop van goud voor hen ontstaan zijn, dat die 
landen weigerachtig blijven zullen de eventueele voor- 
stellen der bimetallisten in Frankrijk en Amerika in 
ernstige overweging te nemen. Maar het laatste gezamen- 
lijke optreden der beide republieken in zake het zilver 
heeft hen nauwer tot elkander gebracht, en geruchten 
omtrent eene meer intieme verhouding op handelsgebied , 
wederzijdsche  concessiën  wat tarieven betreft, doen de 


53 

ronde, en men zal er goed aan doen, zei spr., oplettend 
te volgen wat in dezen geest vermeld wordt. Amerika 
verkeert nu, door den goeden' graanoogst, tijdelijk in 
een gunstigen toestand , maar de gebreken die de Ameri- 
kaansche valuta aankleven zijn niet weggenomen, en 
wel is in de laatste tijden gebleken dat men in Amerika 
hierin eenige verbetering wil aanbrengen, maar het is 
geenszins zeker dat dit gelukken zal. 

Volgens spreker beloven de pogingen om een Ameri- 
kaanschen Zollverein tot stand te brengen , weing succes. 
Even weinig als de voorstanders van Imperial Federation 
in Engeland, die door de opzegging van de handelsver- 
dragen met België en Duitschland nog meer versterkt 
zijn in hun geloof aan het tot stand komen eener dus- 
danige federatie, Na de beteekenis van dezen maatregel 
der Britsche Regeering te hebben aangetoond , verklaarde 
spr. van oordeel te zijn dat Engeland, hetwelk sedert 
1816 is trouw gebleven aan den gouden standaard, ook 
niet veranderen zal van handelspolitiek , van de politiek 
van vrijhandel, die voor het land zulke zegenrijke resul- 
taten heeft gehad. Het is waar — zeide hij — dat de 
protectionistische politiek van vele landen, gevoegd bij 
het energieke, krachtdadige optreden van enkele natiën, 
Engeland in enkele streken terrein heeft doen verliezen , 
maar sterk als die concurrentie zijn mag, wettigt zij 
daarom nog niet eene verandering van handelspolitiek, 
waar Engeland op bijna elk gebied zijne mededingers 
nog ver achter zich laat. Van de 3409 schepen, die in 
1896 het Kanaal van Suez passeerden , waren 2162 onder 
Engelsche vlag, tegen 322 onder Duitsche, 230 onder 
Italiaansche , 219 onder Fransche en 200 onder Holland- 
sche vlag. Als zeehaven laat Londen, waar in 1896 
86,810 schepen met 15,819,740 tonnenmaat binnenliepen, 
Hamburg met 10,477 schepen en 6,455,000 tonnenmaat, 
Marseille met 8,150 schepen en 5,274,904 tonnenmaat, 
nog ver achter zich. Engeland's uitvoer steeg in 1894 tot 


54 

£ 218 millioen, in 1895 tot 225 * /4 millioen, in 1896 bijna 
tot £ 240 millioen, waarbij niet uit het oog verloren 
mogen worden de millioenen en millioenen ponden die 
Engeland aan vrachten, rente, commissie, enz. ontvangt, 
die in geen statistieken kunnen voorkomen, evenmin als 
de bouw van schepen voor rekening van vreemde natiën. 
In 1896 bijv. was 30 pet. van het totaal der gebouwde 
schepen voor vreemde rekening, tegen 20 pet. in 1895, 
en merkwaardigerwijze, in dat jaar was Duitschland En- 
geland's beste afnemer. Niet minder toch dan 30 schepen 
met 117,870 tonnenmaat werden voor rekening van Duitsch- 
land op Engelsche werven gebouwd. Het zijn zelfs niet 
alle bij benadering op te geven bedragen, die Engeland 
toevloeien , die het in staaf stellen den invoer te betalen 
der voor de steeds toenemende bevolking (thans 39f/4 
millioen) benoodigde voedingsmiddelen, der grondstoffen 
voor de industrie enz., invoeren die van £ 424 millioen 
in 1893 tot £ 442 in 1896 opliepen. Engeland met zijne 
uitstekende financiën, goed georganiseerd munt- en bank- 
wezen, uitgebreiden internationalen en kolonialen handel 
en scheepvaart, marcheert nog altijd aan de spits der 
groote handelsnatiën der wereld, en het zal niets onbe- 
proefd laten om die positie te handhaven. 

Aan dien strijd zal Nederland met alle kracht 
blijven deelnemen; immers, evenals voor Engeland, is 
voor ons land de rang dien het onder de natiën inneemt, 
geheel afhankelijk van zijne commercieele beteekenis. 
Dank zij zijn uitstekend banksysteem (een model voor 
andere emissiebanken) steeds bewaard gebleven voor de 
euvelen van overmatige papiercirculatie, bekleedt Neder- 
land, met zijn aanzienlijken transito -handel, zijn over 
't algemeen genomen zich ontwikkelende nijverheid, en 
zijne aanzienlijke omzetten in de producten zijner koloniën, 
onder de handeldrijvende natiën eene eervolle plaats. Maar 
het heeft, gelijk Engeland, te worstelen met de concur- 
rentie en de protectionnistische handelspolitiek van zoo 


.   55 

vele andere Staten. En het moet de in andere landen 
(Engeland, Duitschland, Italië, Frankrijk) in de laatste 
tijden gegeven voorbeelden volgen, welke alle ten doel 
hebben den handel voor te liehten omtrent alles wat met 
de oeconomische en commercieele belangen der natie in 
verband staat, de studie te bevorderen van het muntwezen 
en andere oeconomische onderwerpen, van de handels- en 
scheepvaarttractaten , van de nationale en de internationale 
handelsbetrekkingen, en van wat dienen kan om nieuwe 
markten te openen. Een gezamenlijk optreden van de 
élite van Holland's zonen, aldus eindigde de heer Rozen- 
raad, zal er veel toe bijdragen om Holland's aandeel aan 
den wereldhandel te vermeerderen, zijne scheepvaart uit 
te breiden, zijne vlag te doen wapperen op alle zeeën, 
zijn naam te verspreiden over alle werelddeelen. 


Onze handelsbetrekkingen met China. 


No. 50 van de Consulaire verslagen en berichten bevat 
het verslag over 1896 van den consul der Nederlanden 
te Tientsin, den heer A. D. Startseff. Hij deelt daarin 
o. a. mede, dat Tientsin, op omstreeks 80 mijlen van 
Peking gelegen en 57 mijlen van de zee (per rivier), de 
voornaamste haven is voor den handel van het buitenland 
op noordelijk China en Mongolië. De bevolking wordt op 
ongeveer een millioen geschat , waaronder 500 Europeanen. 
De stad, gemakkelijk van Shanghai en Japan uit te be- 
reiken , wordt zeer veel bezocht door reizigers , maar het 
is opmerkelijk dat Nederlandsche reizigers , in het bijzon- 
der die uit Nederlandsch-Indië, zoo zelden in China ge- 
zien worden. De eenige Nederlander , die in 1896 Tientsin 
bezocht, was de heer D. J. Lamberts, de vertegenwoor- 
diger van het Hollandsch-Chineesche Syndicaat. Het ge- 
volg van het bezoek van dezen heer is geweest, dat het 
Syndicaat een bijkantoor in deze haven zal vestigen. Moge 
deze eerste vestiging , zegt de consul , het begin zijn van 
de herleving der Nederlandsche handelsbetrekkingen in 
China. 

Het is waarschijnlijk dat Nederland een minder belang- 
rijk aandeel heeft in den handel op Tientsin dan het geval 
kon zijn, wanneer de Chineesche markt ernstiger bestu- 
deerd ware door den Nederlandschen handel. 


57 


De opvatting schijnt in Nederland te heerschen, dat 
enkel winstgevende zaken met China te doen zijn na 
verloop van eenige jaren, die kostbare uitgaven zullen 
vorderen. Het is onmogelijk , te slagen zonder eene zekere 
mate van kennis te bezitten omtrent moeilijkheden, ver- 
bonden aan het doen van zaken in dit land, maar er 
is toch niet de duur van een menschenleven gemoeid met 
het inwinnen der bijzonderheden van de handels-transac- 
tiën in China. Niettemin, het verdient aanbeveling, dat 
zij, die van plan zijn hunne zaken, door het aanknoopen 
van nieuwe connectiën in dit land, uit te breiden , begin- 
nen met nauwkeurige inlichtingen in te winnen in verband 
met hunne plannen. Om teleurstelling en verlies van tijd 
en geld te voorkomen , beveelt de consul het raadplegen 
aan van de „ Returns of Trade and Trade Reports." Deze 
verslagen worden jaarlijks op last van de overheid ge- 
publiceerd en zijn verkrijgbaar bij de heeren Kelly & Walsh 
Ltd. te Shanghai , Hongkong , Singapore en Yokohama , en 
eveneens bij de heeren King & Son, 12 en 14 Kingstreet, 
Westminster, Londen S. W. De prijs van deze jaarver- 
slagen is 5 Mex. dollars. 

Ten opzichte van den import in China dient in aan- 
merking te worden genomen, dat de vreemde bevolking 
er gering is: slechts enkele duizenden. Shanghai heeft 
eene vreemde bevolking van ruim 5000 zielen, maar de 
andere Chineesche havens tellen si echts. enkele honderden, 
en dikwijls niet eens zooveel, vreemdelingen. De markt 
voor goederen , welke alleen door vreemdelingen gebruikt 
worden, is dientengevolge van weinig belang. Verreweg 
het grootste gedeelte van den invoerhandel is voor het 
gebruik van Chineezen zelven bestemd. Natuurlijk zijn 
eenige artikelen bestemd voor het gebruik van Chineezen 
en buitenlanders beide, zooals petroleum, een artikel, 
dat tot ver in het binnenland wordt vervoerd. Boter, 
kaas, sigaren, vreemde dranken enz. zijn gewone arti- 
kelen van verbruik  der Chineezen in de handelshavens 


58 

en worden zelden in ccnigc belangrijke hoeveelheid naar 
het binnenland vervoerd. Goederen voor het uitsluitend 
gebruik van vreemdelingen zijn zeldzaam, en onder deze 
categorie moeten bijvoorbeeld de materialen voor dames- 
en heerenkleeding worden gerangschikt. De „Returns of 
Trade" kunnen hieromtrent nadere inlichtingen geven. 

Enkele van de exportartikelen van Tientsin zouden 
waarschijnlijk eene markt kunnen vinden in Nederland, 
maar men dient er op te letten, dat Hamburg en Londen 
de voornaamste markten in Europa zijn voor den Chinee- 
schen export. Met het oog op de ligging van Nederland 
tusschen deze twee markten , rijst de vraag in hoever en 
om welke redenen van practischen aard Amsterdam of 
Rotterdam in staat zou zijn een centrum van distributie 
te worden voor een deel van het continent van Europa 
met betrekking tot den export van China. Voor het oogen- 
blik lijkt dit oppervlakkig niet wel mogelijk, omdat er 
slechts ééne Nederlandsche firma in China gevestigd is; 
en zelfs deze firma heeft nog maar zeer onlangs een ver- 
tegenwoordiger gezonden om hier zaken te doen. Het is 
evenwel te hopen , dat de uitvoer van petroleum uit Ned.- 
Indië moge slagen door de vestiging van enkele andere 
firma's in China, hetzij uit de koloniën of uit Nederland. 
Alleen wanneer stappen in deze richting worden gedaan, 
zal een uitgebreider handel tusschen Nederland en China 
wellicht ontstaan. 

Directe handel is onmogelijk, zoolang er niet eene 
directe stoomvaart-verbinding is , en wanneer men in aan- 
merking neemt, dat Antwerpen de reputatie heeft van 
eene goedkoopere haven te zijn dan Londen, kan Rot- 
terdam wellicht in eene niet ongunstige positie voorden 
handel met China worden geacht. De vrachtprijzen van 
China naar Antwerpen zijn in het algemeen lager dan 
die naar Londen. Er wordt echter eene nauwkeurige 
kennis vereischt omtrent de talrijke details, om te kun- 
nen bepalen in hoever een gedeelte van den handel tus- 


59 

schcn China aan de eene zijde en Londen en Hamburg 
aan de andere zijde, eventueel zijn weg zoude kunnen 
vinden door Nederland. 

Onder de artikelen uit Nederland en Nederlandsch- 
Indië, welke wellicht eene markt in China zouden 
vinden, worden meer in het bijzonder genoemd bier, 
boter, cacaopoeder, karpetten, kaas, chocolade, gecon- 
denseerde melk, banketbakkerswaren, filters, goud- en 
zilversmidswerk , haring, ham, linnen voor huishoudelijk 
gebruik , keukengerced schappen , lederwaren , zadels , heel- 
kundige instrumenten, spiegels, schilderswaren , papier, 
reukwerken, groenten in blik, zaden, spiritus, siroop, 
tabak , vernissen , azijn , lood, koffie, indigo, paarlmoer enz. 

Weliswaar wordt geen der artikelen in zulke hoeveel- 
heden geïmporteerd, dat ieder afzonderlijk de basis zou 
kunnen vormen voor de vestiging eener firma, maar het 
totaalbedrag aan invoeren geeft een zeer hoog cijfer. 

De import uit Nederland is op het oogenblik geen gemak- 
kelijke zaak, omdat vreemden, namelijk niet-Nederland- 
sche firma's in China, die thans bij den importhandel 
betrokken zijn, de bedoelde artikelen reeds van elders 
betrekken. Onder deze omstandigheden kan niet worden 
verwacht, dat zij hunne tegenwoordige relatiën zullen 
prijsgeven voor nieuwe handelsconnectiën welke zeker 
in den beginne zeer veel last zullen veroorzaken, en de 
meeste van de bovengenoemde Nederlandsche export- 
artikelen zullen weinig kans van slagen op de Chineesche 
markt hebben , wanneer niet firma's uit Nederland of zijne 
koloniën er toe besluiten bijkantoren in China te openen. 
Maar het mag verwondering wekken , dat hier geen Neder- 
landsche firma's zijn (het Hollandsch-Chineesche Syndicaat 
uitgezonderd), omdat enkele van de Nederlandsche en 
koloniale exportartikelen stapel-artikelen zijn voor den 
import in China. Onder deze mogen gerekend worden 
katoenen goederen , suiker en petroleum. Het totaalbedrag 
van den invoer dezer artikelen bedraagt millioencn guldens. 


60 

De invoer van katoenen goederen te Tientsin alléén 
steeg in 1895 tot eene waarde van ƒ 25 milioen. De totale 
invoer van petroleum in China gedurende 1895 vertegen- 
woordigde eene waarde van ruim ƒ 12| millioen. 

Er kan dus niet worden gezegd , dat er in China geen 
toekomst is voor den handel van Nederland en zijn kolo- 
niën. Wanneer op eene doelmatige wijze de stapel-artikelen 
als basis worden genomen voor die van minder aanbelang , 
zullen deze laatste spoedig in eene betere positie komen 
dan nu. Kracht in zaken kan worden verkregen door 
verschillende belangen te combineeren. Zulk eene com- 
binatie van belangen schijnt ten opzichte van de expor- 
teurs in Nederland en koloniën niet te bestaan. 

Kooplieden aldaar mogen andere opinies zijn toege- 
daan dan die welke in dit verslag zijn neergelegd — aldus 
besluit de heer Startseff dit gedeelte van zijn uitgebreid 
rapport — , verdere informatiën langs betrouwbare kana- 
len zullen wel spoedig de overtuiging bij hen kunnen 
vestigen, dat de uitgesproken meeningen zijn gebaseerd 
op eene langdurige ondervinding in China, ofschoon 
anderzijds de schrijver gaarne erkent niet volkomen be- 
kend te zijn met den handel en de industrie in Nederland. 

Waar China's handel zich steeds uitbreidt, zou het te 
betreuren zijn, wanneer niet verder pogingen werden 
gedaan om de Nederlandsche handelsbelangen in China 
te bevorderen. 


VARIA. 


De  zaak  der veroordeelde Atjehsche 

officieren. 

In het Soer: Handelsblad van 30 October jl. kwam 
omtrent het vonnis tegen de Atjehsche officieren L. en B. 
het volgende voor: 

„Een der overwegingen van het Hof zal, naar wij 
grond hebben te mogen vermoeden, wel zijn geweest, 
door het stellen van een afdoend voorbeeld eindelijk eens 
voor goed een einde te maken aan al dat willekeurig 
rampassen , ook daar waar er hoegenaamd , zelfs van uit 
het meest liberaal militaire oogpunt, geen aanleiding toe 
bestaat. Niets heeft van meet af aan de pacificatie van 
Atjeh misschien meer in den weg gestaan en tevens ook 
niets , waarover tot nu van militaire zijde doorgaans zoo 
lichtvaardig werd gedacht, als dat voortdurend „mir nichts 
dir nichts" zich toeëigenen van de bezittingen des wer- 
kelijken of vermeenden vijands. 

„Het reageeren daartegen door de civiele ambtenaren 
gaf tot nu slechts aanleiding tot verbittering, tegenwer- 
king en verergering in clandestienen zin, gelijk menig 
ambtenaar, vooral onder generaal Van der Heijden, tot 
zijn ergernis en nadeel moest ondervinden." 


62 

Dat de schrijver de zaak volstrekt niet overdrijft, 
blijkt uit de Java-Bode van den 31 Juli 1879, wier 
toenmalige hoofdredacteur, die het onder volgende schreef, 
een voorstander van het agressief stelsel was: 

„Wat hebben de troepen, die XXVIMoekims afliepen, 
van het recht van verdediging gemaakt? Hoe werd het 
door hen geëerbiedigd? 

„Zij hebben tegen alle menschelijkheid en tegen de 
bepalingen van het oorlogsrecht, nagenoeg het geheele 
land verwoest met al wat er op stond. 

„ De dapperheid der troepen wordt niet ontkend ; maar 
door het gebeurde in de XXVI Moekims is zij ontsierd. 

„Het beleid bij den veldtocht ontwikkeld is groot, doch 
hetzelfde kan gezegd worden van de manoeuvres van 
Bazeille, 't geen niet belette, dat de handelingen der 
Duitsche krijgers aldaar, een kreet van afgrijzen door 
de geheele beschaafde wereld deden opgaan. 


„ De gevolgen van de verwoesting der XXVI Moekims 
kunnen niet uitblijven. Was de bevolking reeds van den 
beginne af met een doodelijke haat tegen ons Nederlan- 
ders vervuld, een zeer begrijpelijke dorst naar bloedige 
wraak zal haar voortaan bezielen ; een wraak die wij steeds 
te duchten zullen hebben , — óók wanneer het volk zich 
schijnbaar zal onderwerpen. Wij zullen een land ver- 
overd en vernield maar niet onderworpen hebben. En 
terwrijl het heette , dat te Atjeh een strijd voor de bescha- 
ving werd gevoerd, hebben wij vergeten wat wij aan 
eigen beschaving, zelfs tegenover de onbeschaafden ver- 
plicht zijn; hebben wij duizenden aan den hongerdood 
prijsgegeven; duizenden onschuldigen van al wat zij be- 
zaten beroofd en in kommer en armoede gedompeld; 
kampongs verbrand met fraaie en bloeiende bamboe- 
stoelen, die tot wederopbouw zouden moeten dienen; 
de  bevolking  verjaagd  en  haar bestaan vernietigd; de 


63 

vruchtbare velden, die rijke oogsten zouden opleveren, 
welke voor de millioenen aan den oorlog besteed, ons 
moesten schadeloos stellen, verwoest; wreedheden ge- 
pleegd, die uit schaamte verborgen worden gehouden 
en een grenzenlooze haat hebben vooroorzaakt , welke 
eenmaal, wanneer de vele bataljons niet meer daar zijn, 
dié ons tegen de woede en wraak beschermen, in een 
bloedbad zich zal uiten , dat nieuwe expedities zal nood- 
zakelijk maken , waarvoor al weder offers en menschen- 
levens en millioenen schats zullen worden gebracht." 

Volgens een schrijven uit Atjeh van iemand die het 
weten kan, was ook de expeditie naar Tamiang een 
natuurlijk gevolg van de wijze waarop in de XXII en 
de XXVI Moekims is huisgehouden. 

De lieden, die bij dien tocht verjaagd en van alles beroofd 
werden , vestigden zich in Modjopaijt en Tamiang en zijn 
thans onze bitterste vijanden. Daar was slechts eene ge- 
ringe oorspronkelijke bevolking. In het officieel rapport 
dd. 18 April 1893, over de verrichtingen der troepen in het 
Tamiangsche , in de Javasche Courant gepubliceerd , wordt 
gezegd: „ onder de drie-en-zestig in de veroverde bentings 
gevondene lijken, werden geen Tamiangers herkend. Het 
waren blijkbaar allen Atjehers uït de aangrenzende kust* 
staten." 

Zoo ook in het verslag der Tweede Tamiangsche excur- 
sie in het B. N. van 28 April : „ De gesneuvelden droegen 
allen de Atjehsche kleeding en was er blijkbaar geen enkele 
Tamianger bij.,y Zoo ook de Deli-Courant van 5 April: 

„ Uit de confrontatie der lijken bleek , dat het bijna allen 
lieden waren uit Groot- Atjeh, zoodat de Tamiangers niet 
mede gedaan of zich achterbaks gehouden hebben" 

Lieden uit Groot- Atjeh, die wij van have en goed be- 
roofden , en zoodoende stempelden voor .... de galg. Het 
beschavingswerk der Nederlanders! 

Dat de indruk van de merkwaardige dagorder van den 


64 

leger-commandant 5 October 1860, waarvan Multatuli in 

het Ie deel, blz. 202, zijner Ideeën spreekt, in Atjehdan 

ook  uiterst gering was, blijkt uit de circulaire van den 

civielen en militairen gezaghebber, dd. 27 Juli 1875, waarbij 

wordt medegedeeld , dat het verbranden van huizen en het 

vernielen van  kampongs niet alleen geoorloofd was maar 

zelfs ten zeerste aanbeveling verdiende. *) 

K. 


°) De bovengenoemde dagorder, die wel in herinnering verdient 
te worden gebracht, laten wij hier volgen : 

„Batavia, den 5en October 1860. 

„Bij het lezen van de vele goed bewerkte korpsgeschiedenissen, 

.die het Militaire Departement opvolgend zijn aangeboden, wordt men 

te  midden  van het  vele goede, dat men daarin vindt, weemoedig 

getroffen dooreen tal van daarin vermelde verwoestingen, dieeene 

schaduw werpen op zoo menige schoone bladzijde. 

„Men zoekt vergeefs naar den oorsprong van die heillooze ge- 
woonte, die zoovele overwinningen en nederlagen doet gepaard gaan 
met de vernieling van het weinige wat het volk bezit. Van waar, 
vraagt men zich, heeft het leger, dat naar beschaafde en christelijke 
beginselen bestuurd wordt, het recht geput, zoo strijdig toch met 
het oorlogsrecht van beschaafde volken, om het private eigendom 
te vernielen, en schuldelooze vrouwen en kinderen of machtelooze 
grijsaards bloot te stellen, om door gebrek om te komen? 

„ Een werktuig van wraak of bestraffing kan het niet zyn — want 
de taak van het leger is niet om te kastijden, noch om te kwellen, 
maar om te strijden, te overwinnen, en de gevolgen van den oorlog 
zoo min mogelijk schadelijk te maken. Een ander beginsel onteert 
den Staat, onder wiens vlag de oorlog wordt gevoerd 

„Het kan ook niet zijn een middel, om de overwinning gemak- 
kelijker te maken, of de gestoorde rust spoediger te herstellen, -— 
want instedc van verzoening verwekt de verwoesting slechts ver- 
bittering, versterkt zij het verzet, en vergroot zij den dorst naar 
wraak. Hoc zou men ook kunnen mcenen, dat een onkundig, onbe- 
schaafd en meestal misleid volk, wanneer al wat het bezit, ook zijne 
voedingsmiddelen, baldadig verwoest zijn, éérder genegen zoude 
zijn, om de wapenen neder te leggen en den overwinnaar te gehoor- 
zamen, dan zoolang de kans nog bestaat door onderwerping weder 
in het bezit van have en goed terug te komen? 


65 

, Evenmin kan zulks gerechtvaardigd worden door de allerwege 
gehuldigde beginselen van het volkenrecht. Toen, twee eeuwen geleden 
[1674], de Palts door het Fransche leger verwoest werd, liet gansch 
Europa een kreet van verontwaardiging hooren over deze afschuwe- 
lijke daad. Zoude dan het Nederlandsch-Indische leger twee eeuwen 
later mogen doen, wat in een minder beschaafden tijd reeds is ver- 
oordeeld? 

„Niets kan inderdaad die verwoestingen rechtvaardigen, en wan- 
neer men ze niettemin ziet plaatsgrijpen, dan moet men ze wel 
houden voor het gevolg van verouderde overleveringen, die bereids 
lang hadden moeten verlaten worden , of van valsche beschouwingen. 

„Wanneer in Indië oorlog gevoerd wordt, is het altijd voor eene 
van deze beide oogmerken, te weten: onder misleide en oproerige 
onderdanen de rust te herstellen; of, om de regenten van onbe- 
schaafde volksstammen, die nog het zelfbestuur hebben behouden, 
in het belang der beschaving, mildere beginselen van bestuur en 
van internationale betrekkingen op te leggen. Voor beide deze ge- 
vallen, past een beschaafde en milde oorlog beter, en zal deze ook 
betere werking hebben, en heilzamer indrukken nalaten, dan brand- 
stichting en verwoesting. Reeds zijn de gevolgen van de oorlogen 
op zichzelven zoo verderfelijk voor de welvaart van het volk, dat 
het niet noodig is die opzettelijk te vermeerderen, om beter de 
kastijdende hand te doen gevoelen. 

„ Daarom is het wenschelijk, om het tot dusverre gevolgde voor 
goed te verlaten, en de beginselen der beschaafde volkeren aan te 
nemen. 

„ Daarom ook is het wenschelijk, dat de officieren, door het be- 
oefenen van het volkenrecht, zich bekend maken met hetgeen als 
oorlogsrecht voor geoorloofd en ongeoorloofd wordt gehouden, en zich 
overtuigen van de onbetamelijkheid en onbevoegdheid van het aan- 
richten van opzettelijke verwoestingen Aldus zullen zij, wanneer 
het uur der toepassing zal gekomen zijn, met overtuiging en ken- 
nis van zaken , te beter bij hunne onderhoorigen de edele gevoelens, 
die toch bij alle dapperen aanwezig zijn, kunnen opwekken, om de 
minder edele te onderdrukken en den oorlog niet tot een hardvochtig 
handwerk te maken. 

De Komman dunt van O.-/. Leger, 

(W. g.)  I. VAN SWIETEN. 


66 
Nederlandsch  Nieuw- Guinea. 

Een merkwaardig plan, dat wel aan de vergetelheid 
verdient te worden ontrukt, al heeft het niet tot een 
practisch resultaat geleid , is dat hetwelk door de heeren 
M. C. Verloop, directeur van stoomtramwegen op Java 
en van de Japara Petroleum- Maatschappij ', C. S. Fayan 
Vlielander Hein , oud-notaris op Java , thans directeur der 
houtaankap- en cultuur- maatschappij Madjenang , en C. 
F. H. Engelen , oud-burgemeester, allen wonende te 's Gra- 
venhage, met betrekking tot Ned. Nieuw- Guinea is ont- 
worpen. In een adres aan H. M. de Koningin-Regentes 
hebben zij voor een tijdvak van 75 jaren concessie ge- 
vraagd voor de kolonisatie, exploratie en 
exploitatie van het Nederlandsche deel 
van Nieuw-Guinea, ongeveer onder de navolgende 
voorwaarden : 

1. Erfpacht voor den tijd van 75 jaren , tegen een 
jaarlijksche pacht naar gelang der ontginningen voor 
rekening der concessionnarissen, met bepalingen omtrent 
in eigendom verstrekken van gedeelten van het land na 
afloop der erfpacht. 

2. Het recht aan hen toe te kennen van het heffen 
van zoodanige inkomende en u i tg aan de rech- 
ten, accijnzen, pachten en andere belastingen 
als in andere deelen van Nederlandsch-Indië worden ge- 
heven , tegen uitkeering aan 's lands kas van tien percent 
van de bruto opbrengsten van een en ander. 

3. Het recht van mijnontginning in den meest 
uitgebreiden zin, voor den duur der erfpacht, tegen uit- 
keering van tien percent aan 's lands kas van de daaruit 
te maken winsten, met bepalingen omtrent overgang in 
eigendom van een deel der ontginningen na afloop der 
erfpacht. 

4. Het toekennen van politierechtspraak aan 
de administrateurs en posthouders der concessionnarissen , 


67 

zooals  dit  thans  geschiedt door controleurs of 'slands 
posthouders. 

5. Het instellen van een 1 a n d r a a d op de te stichten 
hoofdplaats, met een door Hr. Ms. Regeering aangestel- 
den ambtenaar als president en eenige van de ambtenaren 
der concessionnarissen als leden, die desnoods alleen zaken 
van inlanders en vreemde Oosterlingen kan behandelen , 
zullende zaken, Europeanen of daarmede gelijkgestelde 
personen onderling betreffende, en waarin onderdanen 
van vreemde mogendheden mochten zijn betrokken , wor- 
den behandeld door van wege Hare Majesteit nader aan 
te wijzen rechtbanken. 

6. Het recht van verdediging van de rechten 
der concessionnarissen door henzelven tegenover inlanders 
en daarmede gelijkgestelden. 

Dat de concessionnarissen op zich nemen: 

1. Om binnen een zoo kort mogelijk tijdsbestek na de 
aanvaarding der concessie eene hoofdplaats te 
bouwen als op eene bij het adres gevoegde kaart nader 
wordt verduidelijkt, ongeveer even ver van beide kusten 
der Geelvink-Baai en Banda Zee (Indischen Oceaan) , die 
per tramweg is verbonden met aan beide kusten aan te 
leggen etablissementen, welke hoofdplaats alsdan buiten 
de gewone bevolking (Papoeas) van het eiland minstens 
honderd volwassen mannen zal tellen , bestaande uit Euro- 
peanen of daarmede gelijkgestelden , Javanen , Amboinee- 
zen of andere inlandsche christenen; en evenals beide 
kustetabjissementen zal deze beschermd zijn door een 
inlandsch fortje met bastions en bezet door minstens 
vijftig man voor de hoofdplaats en minstens vijf-en-twintig 
man voor elk der twee kustetablissementen , allen geweer- 
dragend en in den wapenhandel geoefend, of op een 
ander punt, zooals de omstandigheden zullen eischen, 
daar het mogelijk is dat later blijkt, dat hetzelfde idóe 
beter is uit te voeren op een ander punt van het eiland. 

2. Dat  door  concessionnarissen  binnen  den  kortst 


68 

mogelijken tijd eene geregelde postverbinding 
zal zijn ingevoerd, minstens ééns per maand, van een 
der beide kustetablissementen , met Amboina , Banda , 
Ternate of eene andere plaats in Nederlandsch-Indië en 
correspondeerende met de Pakketvaart wat betreft de 
datums van vertrek der booten. 

3. Dat binnen tien jaren langs de noord- en zuidkusten 
van Nederlandsch Nieuw-Guinea minstens tien etablis- 
sementen zullen zijn gesticht, alle minstens ééns per 
maand in geregelde postverbinding met de hoofdplaats en 
te zamen bevolkt door minstens duizend volwassen man- 
nen buiten de gewone bevolking (Papoeas) van het land. 

4. Dat er door Harer Majestcits Regeering verdere be- 
palingen kunnen worden gemaakt, in overeenstemming 
met requestranten , om eene behoorlijke en krachtige 
ontwikkeling van het land te verzekeren. 

Requestranten deelden in hun adres verder het volgende 
omtrent hunne plannen mede: 

„Reeds dadelijk nadat de concessie zal zijn aanvaard 
zal, zooals op de reeds vermelde kaart is verduidelijkt, 
de hoofdplaats worden gevestigd op eene hoogte van 
ongeveer 1000 voet boven de zee, en die hoofdplaats 
worden verbonden door een tramweg met de Geelvink- 
Baai naar het noorden en de Etna-Baai naar het zuiden. 

Met de oprichting van een en ander wordt, onder toe- 
zicht van den hoofdadministrateur, een speciale beambte 
belast, ter hoofdplaats wonende, met twee Europeesche 
posthouders onder zich voor de kust-etablisscmenten. - 

Daarna wordt het etablissement aan de Etna-Baai ver- 
bonden door eene heen en weder varende boot met Banda, 
hetwelk twee dagen stoomens ongeveer daarvan verwij- 
derd ligt, of met eene andere plaats in Ned.-Indië, wan- 
neer dit mocht blijken beter te zullen voldoen. 

Met den meestcn spoed wordt dan het terrein rondom 
de  hoofdplaats ontgonnen voor koffie-, tabak- of andere 


69 


cultures, onder speciale beambten, en op het in de 
nabijheid liggende gebergte op eenc hoogte van ongeveer 
2 a 3000 voet een gezondheidsetablissemcnt opgericht en 
de weg daarheen als hoofdweg voor de koffie-plantagcs 
aangelegd. 

Tergelijkcrtijd wordt eene mijmbouwkundige commissie 
aan het werk gesteld om het terrein te onderzoeken. 

Aan Javanen , Amboincczen en andere inlandsche christe- 
nen worden gronden afgestaan in erfpacht , zoo ook met 
geldelijke hulp der concessionnarissen aan Europeesche- 
en andere kleine maatschappijen; te hunnen behoeve 
wegen en tramwegen aangelegd en tal van anderezaken 
volvoerd, welk een en ander door later in te voeren 
belastingen kan worden goedgemaakt. 

De op de kusten later te creëer en etablissementen 
zullen, naar de omstandigheden dit eischen, en na het- 
geen een speciaal daartoe aan te stellen explorateur zal 
hebben ontdekt, worden opgericht. Het werkvolk ver- 
meenen requestranten te verkrijgen van Java en de Mo- 
lukken, en zij hopen de Papoeas langzamerhand te be- 
wegen zich daarbij te voegen. 

De eerst ondergeteekende heeft 28 jaar met Javanen 
gewerkt, en weet wat hij met hen gedaan kan krijgen, 
zelfs in de meest onherbergzame oorden, terwijl, door 
de hoofdvestiging reeds dadelijk op duizend voet hoogte 
boven de zee aan te leggen , tal van ziekten kunnen wor- 
den voorkomen en, mochten die op de strandplaatsen 
voorkomen , dadelijk in den beginne in een koeler klimaat 
kunnen worden genezen. 

Requestranten kunnen reeds beschikken over voldoende 
fondsen, doch zouden toch de eventueel te verkrijgen 
concessie, om met nog meer kracht te kunnen werken, 
in eene maatschappij willen brengen. De Duitsche Nieuw- 
Guinea-maatschappijen hebben eigen politiemacht en be- 
lastingen voor hunne ambtenaren, evenals de Noord- 
Bornco- maatschappij en  tal  van  Duitsche en Engelsche 


70 

gecharterde maatschappijen , en de ontwikkeling van der- 
gelijke landen is zonder dat ook bijna onmogelijk. 

Mocht Hare Majesteit wijzigingen wenschen , van welken 
aard ook, in de hierboven aangegeven wijze waarop 
adressanten de concessie zouden durven aanvaarden, 
alsdan zijn zij volkomen bereid om daarover in onder- 
handeling te treden." 

Hoe de adressanten , met de allertreurigste geschiedenis 
van de gecharterde maatschappijen in dezen tijd voor 
oogen (om van die van vroeger tijd nog maar te zwijgen) , 
met een dergelijk plan hebben kunnen aankomen, zal 
velen een raadsel zijn. Dat hunne aanvraag intusschen 
meer als een ballon d'essai dan als de vrucht van een 
ernstig , wèl overwogen plan moet worden beschouwd , zou 
men mogen afleiden uit de leukheid waarmede zij ineen 
communiqué aan de dagbladen kennis hebben gegeven van 
de zeer spoedig op de indiening van hun request gevolgde 
afwijzende beschikking van den minister van Koloniën: 

„Bij beschikking van Z.Exc. den minister van Koloniën 
werd ons request betreffende de exploitatie , exploratie en 
kolonisatie van het Nederlandsch deel van Nieuw-Guinea 
zonder opgaaf van redenen van de hand gewezen. 

„ Zulk een buitengewoon spoedige beslissing, al is deze 
ongunstig, is natuurlijk voor ons verre te prefereeren 
boven een aan het lijntje houden en moeten wij den 
Minister dan ook min of meer erkentelijk zijn. 

„ Naar onze bescheiden mecning was de oplossing van 
het Nicuw-Guinea-vraagstuk op de door ons voorgestelde 
wijze de beste , doch onze meening is geen evangelie, en 
wellicht is het ook mogelijk , dat men door direct bestuur 
van Nieuw-Güinea een bloeiende Nederlandsche kolonie 
kan maken. 

„ In elk geval heeft de Minister door den voorgestelden 
post van ƒ 115,000 op de begrooting reeds getoond, dat 


71 

hij een open oog heeft voor d$ behoeften van onze afge- 
legen buitenbezittingen. 

M. C. Verloop. 

Het plan is dus van de baan en men behoeft zich niet 
te verdiepen in beschouwingen omtrent de mogelijke 
gevolgen die het voor onze positie in Nieuw-Guinea had 
kunnen hebben. Het adres echter werpt een vrij zonder- 
ling licht op de verklaringen, door den minister van 
Koloniën in de beide Kamers ter zake van onze bestuurs- 
vestiging op Nieuw-Guinea afgelegd. Er blijkt in elk geval 
uit , dat de Minister niet goed geïnformeerd was , toen hij 
de door den heer Van Kol geopperde vooronderstelling, 
dat er op Nieuw-Guinea goud , petroleum e. m d. uit den 
bodem te halen was, verwierp, en dat Z.Ex. zich niet 
volkomen rekenschap heeft gegeven van de moeilijk- 
heden, die onze daadwerkelijke inbezitneming van het 
Nederlandsch gedeelte van het reuzeneiland *) in de toe- 
komst kan hebben. 


Eene  strafkolonie in Indië. 

De Java-Bode (11 Nov. '97) knoopt aan het bericht, 
dat door Spanje het voorstel gedaan is om op een tot 
de Philippijnen behoorend eiland eene internationale straf- 
kolonie op te richten , speciaal bestemd voor anarchisten 
en andere gevaarlijke misdadigers, den wensch vast om 
in Indië eene strafkolonie te stichten. 


°) Op Nieuw-Holland na, is Nieuw-Guinea het grootste eiland 
der aarde. Zync oppervlakte overtreft die van Bomco, de eilandjes 
over en weer meegerekend, nog met 70,000 kwadraat kilometers. 
Het Nederlandsche gedeelte ervan is niet , zooals de heer Pijnacker 
Hordijk in de Tweede Kamer vermoedde, in grootte aan Frankrijk 
gelijk, maar ongeveer aan Engeland, Schotland, Ierland, Nederland, 
Hannover en bijna de helft van België te zamen! 


et blad zou een der talrijke, daarvoor volkomen ge- 
kte eilanden willen aangewezen zien, waar men de 
ladigers tot landbouwkolonisten verecnigen moet en 
erk stellen. Daardoor zouden zij verdwijnen uit een 
inleving, waarin voor zulk slag van lieden geen 
ts is; daardoor zouden deze staatskostgangers ten 
>eve van het algemeen nuttig en productiever worden 
door het schoonmaken van den weg hier of het uit- 
en van een sloot daar, altegader in viermaal meer 
dan een betaald arbeider ad hoc zulks doet. 
Oe gelden, welke de schatkist voor deze lieden uit- 
t, zijn buitensporig en nemen jaarlijks toe, hoewel 
roeding en huisvesting over het algemeen zeer veel 
'enschen overlaten. 

i welke zijn de resultaten van hun arbeid ? 
;n gedeelte gaat mede op expeditie en bewijst dan 
telijk groote diensten; doch het grootste deel luilakt 
aat zich behaaglijk de voeding op Staatskosten wel- 
illen. Een ieder erkent het verkeerde hiervan ; periodiek 
chijnen enkele bepalingen om verandering in den toe- 
i te brengen, die echter in hoofdzaak onveranderd blijft. 
3t het nemen van meer ingrijpende maatregelen ont- 
kt de energie of de moed ; het onkruid woekert welig 
-t. 

ooral ook om het aanstootelijke voor de rechtgeaar- 
en de heerendienstplichtigen weg te nemen , behoorde 
werk , dat thans door dwangarbeiders of kettinggan- 
; wordt verricht, door vrije lieden tegen betaling te 
den uitgevoerd. De gestraften enz. late men elders 
ken , den landbouw beoefenen, en het door hen afge- 
rde product zal ruimschoots voldoende zijn om hun 
erhoudskosten te vergoeden. Mits de zaak maar op 
Itreffende wijze en met tact worde aangegrepen, 
et is bekend dat eenige jaren geleden een onderne- 
op een eiland buiten Java aan de Regeering den 
rslag deed om hem tot arbeid in zijn plantages een 


73 

1000-tal gestraften af te staan , tegen betaling van 25 cents 
per dag en per man. De Regecring wilde daar niet in 
treden, en dat was te begrijpen. Maar iets anders is het, 
wanneer zij zelve over de werkkrachten op gepaste en 
voor haar productieve wijze beschikt ; over krachten , die 
zij nu nutteloos betaalt. 

Hiertoe richte men een strafkolonie op; de landbouw 
wordt den gestrafte als dwangarbeid opgelegd. Onontgon- 
nen land wordt dan vruchtbaar; ongebruikte arbeidskracht 
vindt werk, armoede en misdaad worden zooveel moge- 
lijk voorkomen. En zoo men daarbij den dwangarbeider 
vergunde zijn huisgezin naar de aangewezen kolonie mede 
te nemen of den ongetrouwde vrijheid gaf, om een der 
gestrafte vrouwen te huwen, dan zou zich over twintig 
jaren uit de strafinrichting een landbouwkolonie ontwik- 
keld hebben, welke op hare beurt weder volksplanting werd. 

Benkoelcn heeft zijn bevolking door het stelsel sterk 
zien aanwassen en de Karimon-eilanden zijn er door 
gekoloniseerd. Thans is er sprake van uitbreiding, of 
juister van vestiging van bestuursmiddelen op ons deel 
van Nieuw-Guinea. Een ontwikkeling van dat land , alleen 
en uitsluitend door uitbreiding van bestuursmiddelen , moet 
een onbegonnen werk zijn, uitputtend voor de Indische 
schatkist. Maar toch kan ook de Westkust van Nieuw- 
Guinea in werkelijkheid in ons bezit komen. 

Stel dat de kustlanden voor de suikercultuur geschikt 
zijn — wat zeer waarschijnlijk is — dan vestige men 
daar, dan wel in de hooger gelegen streken, geschikt 
voor de koffiecultuur , een drietal koloniën ; de ééne een 
vijftig paal van de andere verwijderd , te zamen onder één 
civiel bestuur en bestemd tot het drijven van suiker- of 
koffiecultuur. Een dergelijke kolonie zou voor fabrieks- 
arbeid en landbouw, hoog gerekend, 1000 man behoeven , 
doch wat maakt dit cijfer uit op een aantal van ongeveer 
20.000 hoofden, die dagelijks uit de Staatsruif gevoederd 
worden ! 


74 

Van lieverlede zouden de kolonisten zich met de nog 
woeste inboorlingen vermengen , doch tegen dien tijd was 
de strafkolonie reeds landbouwkolonie geworden , terwijl 
de Staat zijn doel bereikt had door een deel van een 
onherbergzaam oord tot ontwikkeling en onder geregeld 
beheer te brengen. Onder streng toezicht verrichten de 
veroordeelden hun werk op het veld of in de fabriek en 
bearbeiden, wanneer de werkzaamheden in de koffie- 
tuinen of rietvelden zijn afgeloopen, sawahgronden , waar- 
van de opbrengst ten bate der gestraften zou kunnen 
strekken. 

Men zal hiertegen aanvoeren dat het oprichten van 
fabrieken en gebouwen, het aankoopen van machinerieën 
en landbouw werktuigen , het aanleggen van kampongs, 
bezoldiging van mandoors, politie en civiel bestuur een 
dadelijke en zeer kostbare uitgave zouden zijn. Doch zou 
de verkregen producten-waarde niet ruimschoots opwegen 
tegen de onkosten? 

Men houde bovendien het practische en politieke doel 
voor oogen en neme de reeds tot ontwikkeling gekomen 
strafinrichtingen van Engeland en Frankrijk, vooral die 
in Australië, tot voorbeeld. Is de strafkolonie eenmaal 
landbouwkolonie en volksplanting geworden, dansluiten 
zich industrieelen en handelaars van zelf daarbij aan , en 
een nieuw gewest, dat zijn eigen uitgaven bestrijdt en 
voor de ommelanden nieuwe bronnen voor verkeer en 
handel heeft geopend, is verkregen. 

Indien men kalm over deze zaak nadenkt, dan moet 
men den heerschenden geest betreuren die tot dusverre 
belet heeft , dat krachten , die tot groot materieel en politiek 
voordeel van den Staat, die er recht op heeft, konden 
zijn aangewend, slecht, inproductief en tot zedelijk nadeel 
zoowel van de vrije lieden als van de gestraften zelven 
aangewend zijn. En nu het meer en meer de aandacht 
van het buitenland trekt dat uitgestrekte streken in den 
Indischen  archipel  onbenut blijven door onze onmacht 


75 

om  ze  in exploitatie  te  brengen,  is het,  meenen wij, 
tijd in dien toestand verandering te brengen. 

Dat te doen is zeker geen gemakkelijke zaak. Hij ver- 
eischt ongetwijfeld energie en moreelen moed, maar de 
landvoogd , die haar met succes volbrengt , zal met even- 
veel recht als Daendels en Van den Bosch een staatsman 
in den waren zin van het woord zijn. Ook aan hem zal 
die eeretitel worden toegekend, die de bevolking, van de 
slechte elementen daaronder verlossend, terzelfder tijd 
de ontwikkeling van woeste, ternauwernood bekende 
streken voorbereidt. Moge al tegen het kiezen van Nieuw- 
Guinca voor zulk een strafkolonie bezwaar bestaan — 
welke bezwaren daartegen kunnen rijzen , weten wij niet — 
dan kieze men een ander eiland, dat in gelijke mate aan 
verwaarloozing is prijs gegeven; het komt op de zaak, 
niet op de omstandigheden aan.'1 

Wij teckenen hierbij aan , dat toen eenige jaren geleden 
het denkbeeld van eenc strafkolonie voor gestraften in 
het moederland door een der Nederlandsche dagbladen 
weder werd opgeworpen en het blad daartoe een gedeelte 
van Suriname wilde bestemmen, zich terstond stemmen 
tegen het denkbeeld verhieven. Zelfs werd het dreigement 
vernomen dat, als de Nederlandsche Regeering er aan 
mocht denken om een dergelijken maatregel met geweld 
door te zetten , de Surinamers de bescherming van Enge- 
land zouden inroepen tegen hun eigen Gouvernement, 
waartoe in de aanwezigheid van eenige duizenden Britsch- 
Indische onderdanen voldoende aanleiding zou bestaan. 

Tegen het denkbeeld zelf echter werd geen enkel steek- 
houdend argument vernomen. Er is ongetwijfeld zeer veel 
vóór. Men kan gerust zeggen , dat Australië zijne opkomst 
heeft te danken aan de straf kolonisatie. Frankrijk , dat eerst 
in 1854 met deportatie van misdadigers is begonnen , heeft 
het stelsel, dat Engeland met succes in Australië toepaste , 
overgenomen,  doch er  veel minder gunstige resultaten 


76 

mede verkregen. Desondanks zijn de voornaamste des- 
kundigen in Frankrijk beslist vóór het behoud van dezen 
strafvorm. 

Een zeer interessant opstel over de verschillende straf- 
koloniën, waarin^ het voor en tegen nauwgezet wordt 
overwogen, vindt men in de Prcusische Jahrbttcher van 
1895 , van de hand van den Regierungsrath dr. F. Freund. 


De  loop  der  berri-ber rizi ekt e  en  der 

cholera  in  1-896. 

In het Koloniaal Verslag over 1896 vinden wij het vol- 
gende omtrent deze ziekten opgeteekend: 

Evenals in 1895 woedde de berri-berri hevig tcAtjeh, 
en over het algemeen was het aantal door de ziekte aan- 
getasten grooter dan vorige jaren , waarbij evenwel niet 
uit het oog moet worden verloren, dat in 1896 het leger 
respectievelijk 4 en 5000 man sterker was dan in 1895 
en 1894. 

Sterfgevallen aan berri-berri kwamen beduidend minder 
voor dan in de twee vorige jaren, maar het aantal afkeu- 
ringen tengevolge van die ziekte vermeerderde aanmer- 
kelijk. De volgende cijfers geven een duidelijk beeld van 

den loop der ziekte: 

1894   1895   1896 
£.. /Java en Madura met Billiton, 

JüJ i   Bali en Lombok  .... 1197 890 1440 

||È ?Atjeh en Onderhoorighedcn . 1643 3329 3412 

1 | \ f Sumatra's Westkust .   ... 205 150 202 

<||1 \ Overige buitenbezittingen.   . 1384 752 511 


Te zamen   .   .   .  4429  5121   5565 
Van 't vorig jaar in behandeling gebleven  655   586   614 


Totaal   .   .   .   5084  5707  6179 


Aan berri-berri stierven 

en wegens berri-berri 
werden afgekeurd 


77 


Europeanen 


Aziaten .   . 

Europeanen 
Aziaten .   . 


14 
238 

76 
768 


23 

231 

35 
528 


16 

147 

132 
877 


Het leger verloor dus feitelijk door berri-berri in 1896 
16 + 147 + 132 + 877 = 1172 man! Gelukkig had 
in de eerste maanden van 1897 de berri-berri, zoo in 
Atjeh als elders, een zeer gunstig verloop. 

Had in 1894 en 1895 de cholera zich zoogoed als niet 
in het leger vertoond, over 1896 kwamen 137 gevallen 
voor (55 in Atjeh), waarvan 82 met doodelijken afloop 
(in Atjeh 34). Vooral Europeanen werden aangetast (in 
102 van de 137 gevallen). 


Verbetering  van  het  schoolwezen 

in  China. 


Wel gaat het langzaam aan en contre coeur, maar toch 
begint de gele kolos zich meer en meer uit zijn staat 
van indolente rust te verheffen. Eenmaal wakker geschud 
door den geminachten dwergvijand, zal op buit belust 
Europa er wel voor zorgen dat hij niet weder inslaapt. 
Welk krachtiger bewijs voor een ontwakend China zou 
er kunnen worden geleverd , dan de pogingen die worden 
aangewend tot vervorming van het schoolwezen naar 
Westerschen trant en in Westerschen geest! 

De minister en directeur van de Rijksbibliotheek , Soen- 
tfia-nai, heeft den keizer plannen voorgelegd tot verbete- 
ring en uitbreiding van het onderwijs in China. Soen- 
tfia-nai , die een groot geleerde is , heeft aangetoond , hoe 
uiterst gebrekkig het onderwijs in het Hemelsche Rijk 
is ingericht, en hoe alle buitenlanders de Chineezen in 
dit opzicht vooruit zijn. Hij dringt sterk aan op verbe- 


78 

tering om niet onder te gaan in den strijd tegen het 
westen. Daarom moet China datgene , waarin het westen 
juist zoo uitmunt, overnemen, in de eerste plaats het 
schoolwezen, waardoor Europa zulk een voorsprong 
heeft op China. De plannen van den minister moeten al 
door den keizer goedgekeurd zijn ; hoofdzakelijk betreffen 
ze de stichting van een universiteit, ten deele naar Euro- 
peesch model, te Peking; de zuiver Chineesche weten- 
schappen zullen de voornaamste leerstof blijven. Aan deze 
universiteit zal onderwijs worden gegeven in tien facul- 
teiten: 1°. wis- en sterrenkunde, 2°. aardrijkskunde, 
3°. wijsbegeerte en godsdienstwetenschap, 4°. staatkunde, 
5°. literatuur en vreemde talen, 6°. wetenschappen op 
oorlog en marine toegepast, 7°. landbouw, 8°. techno- 
logie, 9°. handelswetenschappen, 10°. geneeskunde. Voor 
dit alles zouden, meent men, vier professoren voorloopig 
voldoende zijn: twee Chineezen en twee vreemdelingen, 
en op grooten toeloop van hoorders wordt vermoedelijk 
nog niet gerekend. Met het toelaten van studenten tot de 
universiteit moet men zeer voorzichtig zijn, raadt Soen- 
tfia-nai aan. Beneden den 25-jarigen leeftijd mogen geen 
studenten worden aangenomen, maar zij zullen een be- 
zoldiging krijgen van 4 tot 8 ljan (15 tot 30 gulden) 
'smaands. Merkwaardig is ook de wijze waarop het geld 
voor den bouw en het onderhoud der universiteit bijeen- 
gebracht wordt: aan de twee opperbevelhebbers van de 
noordelijke en de zuidelijke havens wordt bevolen maan- 
delijks 5000 ljan naar het ministerie van Financiën te 
zenden. Binnen een jaar wil Soen-tfia-nai de Pekingsche 
universiteit kant en klaar hebben , maar dan zouden bouw 
en inrichting maar heel weinig kosten : ongeveer ƒ 400,000 ! 
Er is ook nog een plan, van Den-hoea-hi, den gou- 
verneur van de provincie Ngon-hoei, tot het oprichten 
van hoogere burgerscholen in de provinciën , en ook dit 
moet in beginsel reeds de goedkeuring van den keizer 
hebben verworven. In alle provinciale hoofdsteden zouden 


79 

dan hoogere burgerscholen worden opgerieht, waar twee 
leeraren onderricht geven in schoonschrijven , Chineesche 
geschiedenis en letterkunde , aardrijkskunde , en nog andere 
Chineesche vakken, terwijl twee andere leeraren, die 
aan de Pekingsche universiteit een graad moeten gehaald 
hebben, les zullen geven in vreemde talen, algemeene 
geschiedenis en natuurwetenschappen. Deze scholen heb- 
ben een vierjarigen cursus. Uit hen, die het eindexamen 
van deze scholen afleggen, worden zij gekozen die aan 
de Pekingsche universiteit hun studiën mogen voortzetten. 
Ook de leeftijd waarop men tot het toelatings- examen voor 
de hoogere burgerscholen wordt toegelaten, is tamelijk 
hoog. 


Litteraire Kroniek. 


Het leemen wagentje. Indisch tooneclspel uit Sanskrt 
en Pr&krt in het Nederlandsen overgebracht door J. Ph. 
Vogel. 

In de vorige maand is aan de Amsterdamsche univer- 
siteit tot doctor in de Nederlandsche letteren gepromo- 
veerd de heer J. Ph. Vogel, op een proefschrift dat de 
bijzondere aandacht verdient Deze dissertatie is eene 
vertaling van de Mrcchakatikd , waarschijnlijk het oudste 
van de voor ons bewaard gebleven Sanskrit drama's , dat 
onder den titel : Het kernen wagentje door den heer Vogel 
met groote zorg en nauwkeurigheid (mogelijk wat al te 
letterlijk!) in onze taal is overgebracht. Het is de eerste 
Nederlandsche vertaling van dit werk, dat vooral wordt 
geroemd om zijn voortreffelijke zedenschildering. Eenige 
jaren geleden werd het in Den Haag , in zeer verminkten 
vorm, door Lugné Poe ten tooneele gebracht, onderden 
titel: Le chariot de terrc cuite. 

De ouderdom van Het leemen wagentje staat niet vast; 
men neemt aan, dat het ongeveer in de 5de eeuw na 
Christus werd geschreven , en wel , zooals de heer Vogel 
in zijn „stellingen" uitdrukkelijk beweert, door één 
enkelen dichter. Wie de dichter is, kan hij evenwel niet 
zeggen, terwijl hij de gronden, waarop anderen het werk 


o L 


aan Dandin, die in de 6de eeuw na Chr. leefde, willen 
toeschrijven, niet voldoende acht. 

Het werk van den heer Vogel is op eene voor een 
academisch proefschrift ongemeen kostbare en artistieke 
wijze uitgegeven , op Hollandsch papier gedrukt en „ver- 
licht" door F. Hart Nibbrig. 

In het algemeen bestaan er in onze taal niet veel ver- 
talingen van Indische tooneel werken , immers behalve de 
nu verschenen nog twee, namelijk Malavikagnimitza 
(Danseres en koning) Van dr. J. van der Vliet en £akuntala 
{Het herkenningsteeketi) van dr. H. Kern. 


i 


•»   f 


f 


NIEUWE  UITGAVEN. 


NEDERLAND. 

Annales du jardin botaniquc de Buitenzorg, publiées par Ie dr. Mcl- 
chior Treub. Ier supplément. Leiden, E. J. Bril ....  ƒ 9. — . 

Hilgers (Th. J. A.). Gewond voor den vijand. Verhalen voor de 
Indische  en  Nederlandsche  jeugd. vSoerabaija,  H.  van  Ingen. 

ƒ 140 ; geb. f 1.75. 

Ido (Viotor). Don Juan. Indische roman. Utrecht, H. Honig, f 2.75 

Jardin botanique de Buitenzorg. Icones Bogorienses. Ier fase. 
Leiden, E. J. Bril Per afl. f 10.—. 

Kiliaan. (H. N.). Madoereesche spraakkunst. Batavia, Landsdruk- 
kerij, ('s Gravenhage, Martinus Nyhoff). 2e stuk. Woordleer en 
syntaxis / 2.25. 

Protestant (De). Orgaan van de protestantsche gemeente te Ban- 
doeng. Red.: dr. W. van Lingen, R. Brons Middel en S. P. Ham. 
Ie jaargang. 1897/98 No. 1. Bandoeng, De Vries & Fabricius. 
Per jrg. (24 nrs.) f 3.—. 

Tiemersma (L.). Pëngadjaran agama. Dikarangkên. Batavia. G. 
Kolff & Co / 0.50. 

Verslag over den aanleg en de exploitatie van de Staatsspoorwegen 
in NecL-Indië, over het jaar 1896. 's Gravenhage, Gebr. J. & H. 
van Langenhuysen  .  . ƒ 6 50. 

Verslag (Eerste jaarlijksch) van het Geschied-, taal-, land- en 
volkenkundig genootschap gevestigd te Willemstad, Curacao. 
Amsterdam, J. H. de Bussy f 2 50. 

Wet en adat. Bladen, gewijd in het algemeen aan het recht en 
aanverwante  onderwerpen,  in het  bizonder aan Indische rechts- 


83 

belangen.  Uitgegeven onder  leiding  van Mr. I, A. Nederburgh. 
2e jaargang.  1898.  Ie stuk. Batavia,  G.  Kolff & Co. Per jjrg., 

fr. p. p. f 14.—. 


ENGELAND. 


Assemblies of Hartri (The). Students edition of the Arabic text. 
With English notes, &c., by dr. F. Steingass 21 / 

Barnes (Irene H.). Behind the Pardah : the story of C. E. Z. M. S. 
work in India. With preface by rev. T. A. Gurney ....  3/6 

Commercial Treaties (Hertslet's). A complete collection of the 
treaties and conventions, and reciprocal regulations at present 
subsisting between Great Britain and foreign powers, &c, &c. 
Vols. 1 to 19 : 15/ 

DawBon (Samuel Edward). North America. Vol. 1, Canada and 
Newfoundland 15/ 

Hayne (M. H. E.). The pioneers of the Klondykc. Being an 
account of two years' police service on the Yukon, recorded by 
H. West Taylor. Illust. by photographs taken on the spot by 
the narrator 3/6 

Handbook of the Japanese langnage. For the use of tourists 
and residents. Printed in Roman diameters 4/ 

Hare (Gh T.). Textbook of documantary Chinese. 3 vols.  £ 2 8/ 

Jefferson (Bobert L.). Roughing it in Siberia. With some account 
of the Trans-Siberian railway and the gold-mining industry of 
Asiatic Russia 6/ 

Eeyser (A.). From Jungle to Java. The trivial impressions of a 
short excursion to Netherlands India 2/ 

Little (Mrs. A). My diary in a Chinese farm 4/ 

Mac-Gtowan (J.). A history of China from the earliest days down 
to the present 16/ 

Morris (Edward E.). Austral English : a dictionary of Australasian 
words, phrases and usages. With those aboriginal Australian and 
Maori words which have become incorporated in the language, 
and the commoner scientific words that have had their origin 
in Australia 16/ 

Smith (Gteorge). Twelve Indian statesmen 10/6 

— 7 (G. Barnett). The United States. Vol. 2. From the seven- 

teenth century to the present day. (Romance of colonization)  2/6 


84 

Taylor (Annie B.). Pioneering in Tibet. The origin and progress 
of the Tibetan pioneer mission. Together with my experiences 
in Tibet, and some facts about the country 1/6 


DTJITSCHLAHD. 

Behandlung (Die) der Eingeborenen in den deutschen Kolonieen. 
Ein Sammelwerk. Hrsg. v. Frz. Giesebrecht M.  4.— 

Bayefn (Th. Prinzessin ▼•). Meine Reise in den brasilianischen 
Tropen.  .  • M. 12 — 

Graeser (O.). Aus Indien u. Italien. Skizzen u. Studiën.  M.  3 — 

Haün (Jul.). Handbuch der Klimatologie. 2. Aufl. 3 Bde. Mit 22 
Abbildgn M. 36.— 

Klrahmer (Gen.-Maj. z. D. Gk). Sil?irien u. die grosse sibirisqhe 
Eisenbahn M.  3.— 

Iianghaim (Paal). Schutzgebiete Kamerun u, Togo in 4 BlattQrn 
m. 16 Nebenkarten. Mit Begleitworten üb. die wirtschaftL Grund- 
züge  der Schutzgebiete u. Kartenquellen. M. 4.— ;  auf Leinw. 

in Mappe M.  5.60 

. Das Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompanie in 6 Blattern 

m. 69 Nebenkarten. Mit Begleitworten u. s.w. M. 6.—; auf Leinw. 

in Mappe M.  8.40 

Ostafrikanisches Schutzgebiet in 4 Blattern m. 23 Neben- 
karten. Mit Begleitworten u. s. w. M. 4.— ; auf Leinw. in Mappe 

M.  5.60 

Südwestafrikanisches Schutzgebiet (nebst Verbreitung des 

Deutschtums in Süd-Atrika) in 4 Blattern m. 19 Nebenkarten. Mit 
Begleitworten il s. w. M. 4.— ; auf Leinw. in Mappe M.  5.60 

Buge (8.). Die Entdeckung des Seeweges nach Ostindien duren 
Vasco da Gama 1497/8 M.  1.50 

SeicUita (W. aT.). Geschichte des japanischen Farbenholzschnitts. 
Mit 95 Abbildgn.  ........  M. 18.— ;  geb. M. 20.— 


Blérald. (B. D.). La culture du tabac. 111 l fr. 50. 

Cassou. Souvenirs d'Extrême-Orient 2 f r. 


85 

Deville (V.). Partage de 1'Afrique. Avec 6 cartes  .  .  .  .  5 fr. 

Dignet (B.). Etude de la langue Taï 15 fr. 

Oanter (D.). Recueil de Ia législation, en vigueur en Annam et 
au Tonkin 30 fr. 

Hooqnard. 1'Expédition de Madagascar 10 fr. 

Launay (L. de). Les diamants du Cap. Historique, organisation 
financière et commerciale, geologie, mode d'exploitation et de 
traitement, comparaison avec les gisements du Brósil, de 1'Inde, 
de Bornéo et d' Australië. Avec 49 ng. dans lc texte ... 10 fr. 

Boohebrune (Dr. A. T. de). Toxicologie africaine. Etude botanique, 
historique. ethnographique sur les végétaux toxiques et suspects 
propres au continent africain. Précédés d'une préface de M. lc 
professeur Brouardel, t. Ier avec 345 figures dans Ie texte. 25 fr. 

Sorbier de la Tourasee. La colonisation du Senegal et du 
Soudan 1 fr. 


VERBETERING. 


Professor Kern deelt mij mede, dat het woord sata, 
hetgeen ik in mijne bespreking van het werk van den 
heer Groeneveldt, in den jaargang 1897 van dit tijdschrift, 
voor eene afkorting van het Maleische satali heb gehou- 
den, uit het Oud-Javaansch stamt en thans nog op Bali 
gebruikelijk is. Het woord is satak: „een tweehonderdtal " 
en bestaat uit sa, éen, en atak, uitgesproken ata\ Op 
Bali bedoelt men met satak eene rist van 200 kepengs 
(Maleisch klping en gepeng, duiten) , vertegenwoordigende 
thans eene waarde van ongeveer 62 Hollandsche centen. 

G. SCHLEGEL. 


GELEGENHEID-ALBUMS. 

Het eenigste en 
beste adres voor 
artistieke albums 
en prachtbanden 
jn alle stijlen als- 
ook met familie- 
wapens er op ge- 
werkt, is 

m. IRRKRLBAGII, UTRECHT (HOLLAM). 

n&ecernacier. Bekroond met Gouden en Zilcereu Medaille*. 


C. Ii. STEVENS.  —  DEN HAAG 

Elke dag brengt drukte mee, 

'k  Ben daarover zeer te vree; 

Werken is roün element: 

Dut ik 't goed doe, U bekend. 

S l'EVENS wordt genoemd met eere , 

Hij bedriegt zijn klanten niet; 

Wat men Trage of begeere, 

't Is al billijk en solied. 

Vijftien Htuiwer» kost eon VEER, 

Kant en klaar is uw horloge; 

't Kost, (ik zog het onder 't roosje,) 

U bij aad'ren h*el wat meer. — 

Marmeren PENDUULH en COUPEH, 

Met Driejarige garantie , 

Lever ik voor 'M.—>tl+m ■««•, 

Des verkiezend op kwitantie. 

BEMONTOIRS vau ZILVER Zr., 

GOUDEN DAMES Kif en HEBREN 

4rkitiM CinirffM, heel die les 

Moogt gQ wel van buiten leeren. 

Zorg dat dit het eerst geschiedt; 

Zorg dat ieder mensen het we te : 

Dat;  Wat verder men vergete, 

Breedstraat Honderd, zeker niet. 


i   i 


lilt lilll£ „ 


» 


Wetenschappelijk nagewezen volkomen desinfeetie. 
Geringste mechanische slijtage. Geen kunstbleekerU* geen 
Stamp-, Wring- en Borstelmachincs. 

Specialiteit in Snelwasschen. 

TELEPHOOIV 674. 

Telegram-Adres :  Wasch inrichting  „RIJSWIJK". 


Nam Leesbibtiotlicek, 

Prias Hendrikstraat 119. 

De nieuwste romans 

in alle talen. 
Lezing per deel en per abonnement. 
KANTOOR-,  SCHRIJF-  en  SCHOOL- 
BEHOEFTEN. 
BIND- EN DRUKWERK. 
Plaatsing  van  Advertentiën en Abonne- 
menten op alle Dagbladen. 
FINALE UITVERKOOP WEGENS 
VERBOUWING. 


MAX M. SCHILTE 


NAAR 


Oost- & West Indië 


Bij F. J. VAN PAASSCHEN, te 's Gra- 
renhage is verschenen: 

Msé Handleiding der Eng. Taal, 

Voor Postambtenaren, 

DOOR 

j. F. E. W. ZEIJ , 

Adjunct- Commies bij het Hoofd- 
baluur  der  Posterijen  en  Teiegrafie* 
Gediplomeerd in Engelsch (Midd. 
onderwijs), 

Fr%s f 0.75 fr. p. p. 1 0.80. 


Makanan Djawa. 

Verzending van alle Ind. gerechten. 

Bezorging van kleine en groote 

Ind. diners. — Diners k f 1 36 best* 

uit 5 Ind. gerechten , vold. v. a pers. 

GROOTHANDEL 

in SAMBALS en BOEMBOES. 

ECHTE JAVA-KERRIE 

a ƒ 0.50, ƒ1.— en ƒ 2.— per1/, fleseh. 

Vraagr Menu en Prijscourant. 

Adres : P. VAN KEMPEN, Loosduinsche 
kade 4, b/h. Westeinde, Den Haag. 


De Nieuwe Drogist winkel, 
Mej. E. DE LEEUW, 

££*iti4eóttaat 42. — 2)evt tfCaag. 

Somatose, Quina Laroche 

en alle Binnen- en Buitenlandsche genees- 
middelen. 

SPECIALITEIT IN TANDPOEDER, TANDWATER 
EN TANDBORSTELS. 

Eau de Cologne van Boldoot enz. 

VERZENDING NAAR INDIÈ. 


BIJ de Uitgevers-Maatschappij „PUBLICITAS" te Amsterdam verschenen: 


BXXL2Z0LA, Voor een nacht v. liefde f 1.50 

, Thérèse Raquin, geïll. - 2.25 

, Madeleine Férat,   „  -2.50 

,  , , Mevrouw Neigeon  „  - 1.90 

^Naïs Micoulin  .   „  -1.90 

Dr. ?. 8. KAÉP, De Sexueele Voorbe- 
hoedmiddelen   -0.75 

Dr. P. XOULXN, Magnetisme en Som- 

nambulisme -0.90 

PIERBE SBOPOTSXNE, De Anarchie, 

Philosophie en Ideaal  ....  -0.60 
Br. E. OLEXBNT, Gezondheidsleer v. 
het huwelijk f 0.90 


Dr. E. OLfiXSNÏ, De ziekten van den 

man fo.90 

Dr.  OA&L HENNIG, De ziekten van 

het kind - 2.90 

A. B. WE8TE&H0ÏÏT, Marie Huising, 

real. Novellen -1.90 

OHAJCPAGNE-KALENDEB 1898 1. pers - 0.50 
BOUDOXB-KALENDEB 1898 ter perse - 0.25 
MIOB OOBDAY, Kamer No. 3  .  .  -0.25 

(Onschuld, geïll. Aan het Dessert, Op 

advies van Mama, geïll. Brand! geïll. 

Bonbons, geïll.,) Dit deeltje is het ie 

van de Boudoir-Bibliotheek. 


Voor franco zending naar Indië worden deze pryzen met 10 pet. verhoogd. 


G. STREITWOLF 

Instrumentmaker, 

Firma Wed. Bern Klaassen, 

Passage 26,   Zoutmaastraat 83, 

'S GRAVENHAGE. 

Brillen en Pince-Nez, 


Artikelen tooi Ziekenverplegiig 


pEVESTIGDt 

Piet Heinstraat No. 21, 


'j 


Colfccfeur der Staatsloterij 


Heele en gedeelten van 
loten in de 355e loterij ver- 
krijgbaar. 


M". HAMBURG. 

Uitzet-, Kapitaal- en Rente- Verzekering-Maatschy. 

DIRECTIE DER AFDEELING NEDERLAND EN BELGIË : 

Amsterdam, Rokio 117. Brussel, 10 Boulevard Anspaeh. 

DIVIDEND aan de verzekerden- uitgekeerd over i$g6 

131/i °/0 der Jaarpremie. 

Nadere  inlichtingen zijn o.  a.  te  bekomen  bij  den heer  G. VAN 
BLIJSWIJK SOMBEEK, Inspecteur der Maatschappij, Tasmanstraat 47, 

's Gravenhage. 


a? 


- a 


HUMEL VAN RIN 


1 


F 


TEIN, 


u 
a 

O 

m 


o 

co 


JJjJjIj. 

jioOGSTHAAT  29  EN  jSTATIONSWEG 


71- 


Interc. Telephoon 

Steeds voorradig eene groote collectie 


van  A.  J.  REIJNVAAN,  Arasterdam. 

SPECIALE BUKVERP: MET FRANSCHE SLUITING. 

Export door de geheel© Wereld. 


F. W. RINCK & ZOON. 


Portretlijsten. Portefeuilles, Fortemonnaies,8igarenkoker8,Buvard8 en andere 
artikelen, welke alle onder garantie voor deugdelijke bewerking en soliditeit 

wonlen geleverd. 
Artikelen, in onze magazijnen gekocht, worden kosteloos gerepareerd. 

Ruimste keuze; uiterst billijke prijzen. 

ALBUMS voor Indië, expresse bewerking. 
%, Schottmbnrgsfraat %, $en ékoag. 

H, H. KL A ASSEN, Prinsestraat 23 en 25, 

'S GRAVEN H AGE. 


Meest uitgebreid Magazijn ran Po>t- «a Laxepapiar , 

Schrijf aak-avftaa,  CwvartM, lakten, ••«, 

Verkoopt met snecee : 
Pakken «eruit P»*taaaiert £10  yel, ook  geschikt 
toot de mail, voor den spotprijs Tan 39 re»*, 

rdoffw. Toor post in tweeën, blauw gevoerd, 
it  per  !•©. Kleinere formaten van af tt*k «ent 
par WO. 

Die*at-Coavert«a  lft% coat per IOO. 

KnoapMBra, lste kwaliteit, per gros (144 stuks), 
*• «•■«• 

Doocen E.«*« Papfor, 50 yel en 50 Couverten, blauw 
geroerd, 3© raat. 

Prima PoclaaaVa, letter H. B«, voor «•ents caat 
per dozijn. 

Verder alle Mearfjfavaavftaa, spotgoedkoop. Bollen 
imi Papier ■• ecat per rol, eebt Engelsen. 


n». 


.  Grootste Magazijn ran 
-É<3   FKffiST-ARTIKELBN   £>- 
voor  Bruiloften,  Verjaringen, Kinderpartijen,  en» 

Voardracatea,  Varajë», Aardlghaaaa, em. 
FABRIEK VAN 

JBloemen-^rtikelen, 

Yaar aelf Bloaaaea ta  atakaa. 

Diverse soorten Bladeren, 5 et. per 
dozijn, alle van linnen. 

Export naar Oost- en West-Indiën 


Vraag Monsters en Geïllustreerde Prijscouranten. 


ï 


Het grootste en goedkoopste magazijn in 
bovenstaande artikelen is 

f assage 33-35-37 

Emballeert, verhaart en verzendt 
door de geheele wereld. 

O. SïïZJSaB, 

DEN HAAG. 


Tandheelkundige Inrichting 


VAN 


H  HAMBURG, 

TANDARTS, 

van Kmsbergenstraat 80. 

DAGELIJKS TE CONSULTEEREN. 

Heele Gebitten f 35. Tanden per stuk f 2. 
Goud plombeeren f 5. Cement of Zilver 
plombeeren f 2. Tandheelkundige operatiën 
zonder pyn f l. 

Zondags van 9 tot 3 uur. 


DELFTSCHE BOOMBOTER-INRICHTING 


3' 8 £ 

s ï i 

•1* S co 

Il "3 

■ s s z 

!=■ Is 

j F 

Verzending Tan Roomboter ralra 1T000 KG. per week. 

JDE A.VONDPOST, 

Neutraal Nieuwsblad. 

Van alle in de Residentie verschijnende dagbladen het meest 
verspreid , ook buiten 's Gravenhage ; bevat o. m. uitvoerige ver- 
slagen der Staten -Generaal, artikelen over actneelo onder- 
werpen en sociale vraagstukken, militaire beschouwingen, 
Indische schetsen, brieven uit de Oost en causerieën, met 
worg gekozen feuilletons, offlcleele berichten en benoemin- 
gen van denzelfden dag, mailberichten, opgaven omtrent 
verleren van Indische officieren en ambtenaren, enz. 

Het Zondagsblad mn De Avondpost 

is hoofdzakelijk aan belletrie gewijd. 
Abonnementsprijs voor  Den  Haag,  Scheveningen  en 
Loosduinen f 138, Delft ƒ 1.40, voor alle andere plaatsen in 
Nederland fr. p. p. ƒ 1.66. 

Voor O. & W. Indië per jaar bij vooruitbetaling f IS. 
éBureaux: 2* *ÏÜa ff ett straat 70, 's&ravenAatfe. 


! MAILBANKENenSTOELBS s 

Z Bamboes, Theehout / 
| ROTTING MEUBELEN ya^/ 
j voor Serres /«/«! 
! WARANDA'S x<^/„ 
! Tuinen. X"*»X Volières^ 
/C&< VeGKlkOOIKX S 
y . "*/ Zietastotlei ei Banken f 

^     \S    in ruime keuw voorhanden | 

V/  24, «ronmuirkt 24.   | 

'Sfn-ialüi'd itin fijn Miniknweil,- 1 


JAC. M0ÜL1JN, 

uJüffenstraat  95. 

Eenig  vertegenwoordiger  voor  den 
Haag en Omstreken der 

PHOENIX-Rijwielen. 

Prima Holiandsch fabrikaat. ■ 
-3 BILLIJKE PRIJZEN.  ;- 
Repareeren, Emailleeren, 
Vernikkelen en Ruilen. 


LOUIS KUIPERS. 

v/h b/d firma LEIJDENROTH & Zn., 

PASSAGE 60-52 
•Sa DEN HAAG. SS- 

Fabriek t»n 

MILITAIRE IIOOFDTOOISELS 

en Équipementen. 

^VftTER'S sto^ 

»v . Ja[elsung2,3ei.4   *» 
"G"1VENH^' 

't Beste adres voor 

Sport- en Reis-ftrtikelen. 

è,_ 

H. J. T. MATVELD, 

P 

z 

Ld 

z> 
I 
er 

> 

i; o n « E \  en  ROZA 

IANO'S  en  ORGELS 

i. 

3 

WAGENSTRAAT 127 - DEN HAAG. 

Teckenbehoeften. 

SCHILÖER-ARTIKEIEN. 

Grootste keuze. 

Billjjkste prijzen. 
PRIJSCOURANTEN  en  MONSTER- 
BOEKJES op aanvraag franco. 

-              ai 

S                    H. ( 

2                TJ 

e             > 

*        a'l 

> 

HlllkHOIII-,rSTH..l.   i-Hbi 

« .......  in;  im:«  miiijhi:  iiivdii u\ 

Restaurant  Burgemeister, 

BUITENHOF 39, 

vis-4-vis de hoofdwacht 


Diners quotidien. 

JSaLONS  A  RESERVER. 


TO'JSfl 


Xuiisfvoorwerpen. 


JA\ *3 1919 


O 


TIJDSCHRIF 


VOOR 


; NEDEKLANDSCH-INDIË 


-  VAN 


wyien dr. W. R. baron van HOËVELL. 


(Opgericht in 1838.) 


TWEEDE NIEUWE SERIE. 

2e JAARGANG. 


FEBRUARI  1898. 


**;< 


'S GRAVENHAGE. — F. J. VAN PAASSCHEN. 

Mede verkrijgbaar te 

BATAVIA bij  G. KOLFF  & Co. 

en bij alle Boekhandelaren in Ned.-Indië. 


•  *<>   ■ . ' 


/, .   - x*"?+ 


INHOUD. 


Black. 

I. Het  Maleisch  en zijne beoefening. Door Dr. 

A. A. Fokker 87 

II. Concessiën in Suriname. Door H.PYTTERSENTz. 110 

III. Koloniale aangelegenheden in de Eerste Kamer 131 

IV. Een protest. Door L. W. £. KESSLER ... 135 
V. Hoe Franschen en Duitschers koloniseeren  . 142 

VI. Varia. -   • 

(De gevangenneming van Dipa Negara. — Berri- 
berri in Deli. — Nuttige Indische planten. — 
Nederland en Perzie. — De Nederlandsche kolo- 
niale afdeeling op de Wereldtentoonstelling van 
1900. — Invoering van de opium-regie op Java 
en Madura alsmede op Lombok. — De zaak der 
veroordeelde Atjehsche officieren. — Een nieuwe 
expeditie naar de Torres-straat 146 

VII. Necrologie (f H. J. Bool) 174 

VIII. Nieuwe uitgaven 176 

Bijdragen en brieven, de Redactie betreffende, ge- 
lieve men te zenden aan den Heer H. A. LESTURGEON , 
villa „Catharina Francisca", N. Badhuisweg, Scheveningen. 

Dit Tijdschrift verschijnt tusschen den len en den 15en 
van elke maand. 

De abonnementsprijs bedraagt voor Nederland ƒ 13. — 
per jaar. Voor het buitenland wordt dit bedrag met de 
porto's verhoogd. Tusschentijds aangegane abonnementen 
worden ad ƒ 3.25 per kwartaal berekend. 

Afzonderlijke nummers, voor zoover deze voorhan- 
den zijn, ƒ 1.50 per aflevering. 

Prijs der advertentiën van V8 ! V4 5 !A en ll\ bladzijde 
per plaatsing ƒ 1.50; ƒ 2.50; ƒ 4.50; ƒ 8.—. 

Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen van V8; Vi? Vi 
en 1/1 bladzijde ƒ 12.— ; ƒ 20.— ; ƒ 35.— en ƒ 60.—. 


f 


Het Maleisch en zflne beoefening. 

Openbare les, gehouden in het Universiteits -gebouw te Amsterdam 

op 31 Januari 1898, door Dr. A. A. FOKKER, 

Privaat-docent voor de Maleische Taal- en Letterkunde, aan de 

Gemeente-Universiteit te Amsterdam. 


Geachte toehoorders. 

Het onderwerp , waarover ik u thans spreken ga , behoort 
zeker niet tot die, welke het meest de aandacht van 
geleerden en beschaafden onder de menschen boeit. 

De Maleische taal en hare beoefening 
luidt de naam van dat onderwerp, en mij dunkt, 't is 
alsof ik op • 't punt sta , u in kennis te brengen met een 
menschelijk wezen, dat ik liefheb, maar dat door toe- 
vallige, omstandigheden verwaarloosd is, en er niet 
presentabel uitziet; want verreweg de meesten van u, 
geachte toehoorders, bewegen zich in levenskringen, 
waar „het Maleisch en zijne beoefening " vreemdelingen 
zijn. Ik zou 't zelfde aarzelachtige gevoel hebben , wanneer 
ik een broeder had voor te stellen , dien ik door jaren- 
en-jarenlangen vertrouwelijken omgang had leeren kennen 
als goed en beminnenswaardig , afgezien nog van den 
band van broederschap ; maar van wien ik evenzeer wist , 
hoe weinig gezien en geacht hij was , van wien ik vreesde , 
dat laster en een minder aantrekkelijk uiterlijk de harten 
tegen hem zouden innemen. Maar mijn gevoel van aar- 
zeling zou dan kort zijn. Mijne groote liefde zou mij de 
kracht geven , om eiken wantrouwenden blik te trotseeren, 
en ik zou weldra onbevangen zeggen : „ Dit is mijn broeder, 

7 


88 

hij is goed en beminnenswaardig. Ik heb hem lief, tracht 
g ij hem te leeren kennen en te waardeeren/' En ik zou 
veel goeds gaan vertellen van „mijn broeder en den 
omgang met hem " . . . 

Maar gij, geachte toehoorders, toont mij reeds door 
uwe opkomst en de welwillende aandacht, waarmede gij 
naar mijne woorden luistert , dat van eigenlijk wantrouwen 
bij u geen sprake kan wezen, 't Is dan ook slechts eene 
vluchtige inbeelding geweest, eene onwillekeurige aan- 
doening, die bij mij opkwam als nawerking van heel 
wat opgedane ondervinding. 

Want de studie van het Maleisch is niet in aanzien, 
geachte toehoorders. En zelfs in de rij der Maleisch- 
Polynesische zustertalen is het Maleisch eene stiefzuster. 
't Is nauw een vijf en twintig jaar geleden, dat er te 
Leiden een doctoraat in de taal- en letterkunde van den 
Oost-Indischen Archipel werd ingesteld; en hoe weinig 
dit bekend is , bewijst wel het feit , dat velen , zeer velen 
onder de beschaafdsten hier te lande niet eens weten, 
dat er zulk een doctorsgraad aan een onzer universiteiten 
te verwerven is. 

O, hoe anders is het met de andere taalfamiliën ! Hoe 
trotsch rijst het gebouw der Indo-Germaansche taalkunde 
voor onze oogen op, hoe waardig staat daarnaast de 
tempel der Semietische taalwetenschap. Werkelijk, de 
Moslim zou niet ver van de waarheid zijn, zoo hij de 
eerste met een schoone j Sl m i', de tweede met een mooien 
masjid, de Maleisch-Polynesische taalkunde met een 
bidkapelletje aan den grooten weg, met een houten 
süraw  of lang ar  vergeleek. 

Doch spreken wij over *t Maleisch in 't bizonder. Wat 
zou wel de reden zijn , waarom wetenschappelijk gevormde 
taalkundigen zich zoo bitter weinig tot de studie dier 
lieve taal aangetrokken voelen? Wel, naar 't mij voor- 
komt juist omdat er tot nu toe slechts zeer enkelen 
onder die taalkundigen het Maleisch tot hunne hoofdstudie 


89 


gemaakt hebben. Een mensch is een mensch, en niet 
alleen aan een gouvernementsbureau vraagt men naar 
antecedenten. Men wil voorgangers hebben, men voelt 
behoefte aan aanmoediging en steun, en die vindt men 
zoo weinig als men het waagt het Maleisch als hoofdvak 
te gaan beoefenen. Stelt u voor eene taal, waarover nog 
geen enkele zuiver wetenschappelijke spraakkunst bestaat , 
waarvoor nog geen enkel betrouwbaar woordenboek 
voorkomt! Een taal, waarvan zelfs beweerd wordt, dat 
men hare uitspraak onmogelijk vast kan stellen, omdat 
ze „ lingua franca" geworden is — alsof ze in dat opzicht 
niet gelijk stond met elke andere taal, die dat lot ge- 
troffen heeft! Stelt u voor eene taal, waarvan beweerd 
wordt door menschen, die er boeken over geschreven 
hebben , dat ze gesproken wordt „ door de bevolking van 
Midden-Sumatra van de oost- tot de westkust", terwijl 
anderen, die zich evenveel autoriteit aanmatigen, vol- 
houden, dat de „spreektaal" in 't Maleisch op Java 
voldoende beoefend kan worden door na te spreken wat 
de Javaansche , Soendaneesche en Madoereesche inlanders 
voor den dag brengen, wanneer ze Maleisch met Euro* 
peanen spreken , en te letten op het Maleisch der Chineesche 
marskramers. Hoe weinig verkwikkelijk is het voor velen , 
om in een drom van tegenstanders en andersdenkenden zijne 
eigen denkbeelden op den voorgrond te plaatsen! Is 't 
dan wonder, dat zoovele edelen onder de aristocraten 
der taalwetenschap , weigeren in te gaan tot de bidkapel , 
waar zulk een onvroom gehaspel, zoo'n onstichtelijk 
geharrewar heerscht onder hen, die zich als priesters 
opwerpen, en de enkele goedgezinden schier verbijsterd 
zijn door 't rumoer? 

Voor het Maleisch missen wij een schutspatroon, een 
beschermheilige, en zulk eenen hebben het Javaansch, 
het Bataksch, het Boegineesch, het Makassaarsch. Maar 
wat nood! Een alombevruchtend genie, zetelend in een 
man, op wien Nederland fier mag wezen, heeft als eene 


90 


2on zijn licht doen vallen over het gansche ontzaggelijke 
gebied der Maleisch-Polynesische taalfamilie, het omvattend 
met een reuzenblik, en ook de beoefening van het ver- 
schopte Maleisch heeft er den weldadigen invloed van 
ondervonden. Naast hem staat een ander, die ginds op 
Celebes, verweg te midden van barbaarsche volken, de 
beste jaren zijns levens veil had , om vrijwel onbekende 
talen onder de aandacht van Europa te brengen , en naast 
dezen rijst de gestalte van een man, die — thans tot de 
dooden behoorende — in zijn werkzaam leven tal van 
jaren gewijd heeft aan taalonderzoek op Sumatra, Java 
en Bali. Behoef ik de namen dezer drie voorgangers, 
dezer nestors der Maleisch-Polynesische taalkunde te 
noemen? Een ieder moet, dunkt mij, gehoord hebben 
van een Kern, een Matthes en een Van der Tuuk. De 
werken dier mannen hebben , schoon buiten het eigenlijke 
beperktere gebied der Maleische taal liggende, op de 
beoefening dezer taal een grooten en blijvenden invloed 
gehad. Om hen scharen zich anderen, onder de ouderen 
zeer verdienstelijken, onder de jongeren enkelen, wier 
arbeid reeds goede vruchten afgeworpen heeft en nog 
belooft. (Ik verheug mij erin ook van hen bij deze open- 
bare les persoonlijke belangstelling te mogen opmerken). 
De arbeid dezer jongeren — op verwant terrein gelegen 
— is grootendeels aan mijn wetenschappelijke streven 
voorgegaan, en ik ben dankbaar ook voor de leering 
daarvan door mij op  mijn  terrein genoten. 

Door de groote voorgangers op algemeen en bizonder 
gebied is ook voor de beoefenaars van het Maleisch 
thans de weg aangewezen , al is deze nog niet afgebakend 
en nog lang niet opgenomen, gemeten en in kaart ge- 
bracht. 

Voordat ik ertoe overga, dezen tot eene zuiver weten- 
schappelijke bestudeering mijner lievelingstaai leidenden 
weg nader te bespreken, past het een enkel woord te 
zeggen  over  hetgeen  voor 't Maleisch  gedaan is door 


91 

Nederlanders, die tot het verleden behooren, en door 
buitenlanders van vroeger en thans. 

De eerste Nederlander, die een boekje schreef ten 
behoeve van hen, die het Maleisch wenschen te leeren 
kennen, was Frederik de Houtman, éen der twee gebroeders, 
wier namen in onze geschiedenis nauw verbonden zijn 
aan onze eerste vestiging in Oost-Indië. Zijn boekje gaf 
eene verzameling gesprekjes in 't Maleisch en in 't Ma- 
legasisch (de taal der Hoewa's op Madagascar). De ver- 
dienste van dat boekje ligt natuurlijk voornamelijk in 't 
feit, dat het het eerste werkje over 't Maleiseh is, dat 
ooit door een Nederlander geschreven is. Dat het van 
fouten en onnauwkeurigheden krioelt, is niet te ver- 
wonderen, 't berustte uitsluitend op waarneming en op 
eerste waarneming door een man zonder wetenschap- 
pelijke vorming. De vele andere boekjes en boeken na 
de Houtman door Nederlanders over 't Maleisch geschreven 
tot het begin dezer eeuw zijn alle zonder veel beteekenis , 
behalve éen. In de eerste helft der vorige eeuw schreef 
George Hendrik W e r n d 1 y zijne Maleische Spraak- 
kunst. Voor zijn tijd kan dit werk een zeer verdienstelijke 
arbeid genoemd worden. En langen tijd teerde men als 
't ware op de groote geleerdheid van Werndly. Doch, 
hoe 't ook zij , in 't licht der tegenwoordige taalwetenschap 
beschouwd is zijn boek bijna leekenarbeid. Hoe kon 't 
ook anders! Vóór de groote zegepralen der Indo-Ger- 
maansche laalbeoefening kön er immers niets anders 
wezen ; want , tegengesteld aan 't bekende ex-oriente 
lux, was 't immers hier ex occidente lux. Uithet wes- 
ten, uit Duitschland — het laboratorium der wetenschap — 
in 't bizonder — moest het licht gaan schijnen, dat veel 
later ook de studie der Maleische taal ten goede is ge- 
komen. Maar, nader beschouwd was het tóch ook da&r 
ex oriente lux; want de studie van 't Sanskrit leidde 
tot bedoelde zegepralen. Doch daarover straks meer. 

Wie komen na Werndly in aanmerking onder hen , die 


92 

zich voor 't Maleisch verdienstelijk gemaakt hebben? 
In de eerste plaats wel een buitenlander , de Engelschman 
W. Marsden, die in 1812 een GrammaroftheMalayan 
language met eene bloemlezing gaf. Dit werk werd in 't 
Nederlandsch en Fransch vertaald, en was jaren achtereen 
de vraagbaak voor allen, die zich ernstig op 't Maleisch 
toelegden. Marsden was evenals de Nederlander 
W e r n d 1 y een voor zijn tijd wetenschappelijk gevormd 
taalkundige , hetwelk toen nog schier algemeen in Europa 
beteekende: hij was doorkneed in 't Grieksch en Latijn. 
De inleiding tot dit werk bevat belangrijke gegevens. 
Dezelfde Marsden gaf een woordenboek, dat 
eveneens in 't Nederlandsch werd vertaald. Op Marsden's 
kennis teerde Roorda  van  Eysinga. 

Deze gaf ongeveer te zelfder tijd als Marsden's Spraak- 
kunst in de vertaling verscheen — 1824 — een woor- 
denboek. Maar hij ontzeilde de klip niet , tegen welke 
vóór en na hem zoovelen zich gestooten hebben, nl. de 
stilzwijgende veronderstelling, dat het Maleisch ook op 
op Java als in een Maleisch land kon bestudeerd worden. 
Dit woordenboek neemt dus evenals alle andere later 
verschenen woordenboeken eene macht van Javaansche, 
Balineesche, Hollandsche en andere woorden op, die in 
een Maleisch lexicon natuurlijk evenmin thuishooren als 
b.v. Syrische, Koptische en Armenische woorden in een 
Grieksch lexicon uit den tijd, toen de mini de „lingua 
franca" was in de landen om 't oostelijk bekken der 
Middellandsche Zee. 

Na Marden is Crawfurd de schrijver eener spraak- 
kunst en van een woordenboek , beide in 't Engelsch. Craw- 
furd is daarom merkwaardig , omdat hij een man van grootc 
geleerdheid was; maar ofschoon zijn grammar and 
dictionary in 1852 verscheen, geeft hij treurige 
blijken van een verkeerd inzicht , waar hij zich aan taai- 
vergelijking waagt. Toch is Crawfurd verdienstelijk als 
de eerste Europeaan ? die ernstig, en , zoover zijne krachten 


93 

gaan, nauwgezet, bij de behandeling van het Maleisch, 
ook de verwante Mal.-Polynesische talen beschouwt. 
Merkwaardig is het resultaat zijner vergelijking van woor- 
den , die 't zelfde beteekenen, hetgeen hij deed in 
plaats van die te beschouwen, welke wel eene verwante 
beteekenis in de verschillende talen derzelfde familie 
hebben, maar in de eerste plaats eene verwantschap in 
klankbouw vertoonen. Als , om een voorbeeld te noemen, 
1 i m a in 't Boeg. hand beteekent en tanan in 't Mal. 
hetzelfde , dan zou hij dit beschouwd hebben als eene aan- 
wijzing voor het niet-verwant-zijn van Boeg. en Mal. Als 
hij bedacht had , dat dan toch 1 i m a in 't Mal. de betee- 
kenis van een telwoord, vijf, heeft, en deze beteekenis 
moet voortgekomen zijn uit die van hand met vijf 
vingers, dan zou hij de „blunder" niet begaan hebben, 
een van de vele, die hij op dergelijke wijze beging. 

Na Crawfurd is de merkwaardigste Maleische Spraak- 
kunst die van 1'Abbé Favre, gewezen Roomsch-Katho- 
liek zendeling te Poelaw-Pinang en op Malaka. Dezelfde 
abt gaf ook een woordenboek. Beide werken getuigen van 
veel studie en veel geleerdheid. Favre kende b.v. zoowat 
alles wat door Nederlanders over Mal.-Polynesische talen 
geschreven was, een inderdaad zeldzaam verschijnsel bij 
een Fransch geleerde. Maar onze abbé was wat men 
volksmatig „te geleerd" noemt. Zijn woordenboek had 
b.v. deze zeer bijzondere eigenaardigheid , dat de Maleische 
letters, d. w. z. de letters van het gewijzigde Arabisch- 
Perzische schrift, dat bij de Maleiers in gebruik is, 
daarin gerangschikt staan naar de volgorde van 't Sans- 
krit-alfabet ! Nu is 't al een heele toer voor een gewonen 
geest om de volgorde van dat uitgebreide schriftsysteem 
behoorlijk in 't hoofd te hebben ; doch bepaald hinderlijk 
wordt het, wanneer men die met moeite geleerde opeen- 
volging moet gaan toepassen op letterteekens van een 
geheel ander systeem. Stelt u voor , geachte toehoorders, 
dat men een Grieksch lexicon moest gebruiken, waarin 


94 

de beginletters gerangschikt waren naar de volgorde in 
't Hebreeuwsche schrift : iets van dien aard had Favre 
geleverd. Daarmede in verband stond wellicht Favre's 
voorliefde voor vreemde letterschriften , die in zijn woor- 
denboek ten duidelijkste voor den dag treedt, waar hij bij 
de Mal. woorden de verwante woorden in andere Mal. 
Polynesische talen opgeeft. Zoo geeft hij bijv. steeds de 
spelling der Tegaalsche woorden in Tegaalsch schrift op. 
Dit schrift — een der vele Indische schriftsystemen uit 
Indonesië — is, zooals men weet, reeds lang, lang, 
lang verdrongen door het Latijnsche schrift der Spaansche 
missionarissen , welke in de Filippijnen zoo ruimschoots 
hun beschavingsijver hebben doen gelden. Bij al de groote 
Christelijke deugden , die de geleerde abt in zijn arbeid- 
zaam leven van toewijding had aangekweekt en tot heil 
van anderen in toepassing had gebracht , had ook hij het 
ijdelheidje van zoo velen, welke talen beoefenen met 
vreemde letterschriften: hij hield ervan zijne bedrevenheid 
daarin te toonen. Ook hij, zeg ik, want ziet, schier 
alle woordenboeken van 't Maleisch en ook van andere 
Mal.-Polynesische talen , zijn geschreven als waren ze voor 
inlanders in den Archipel bestemd en niet voor Euro- 
peanen. Crawfurd alleen vermijdt het gebruik van het 
„eigenaardig letterschrift". Als waren ze, zeg ik, want 
de bedoeling schijnt te wezen , ze op die wijze meer echt 
in den geest der taal te maken. Evenwel is dat doel er 
toch niet mee bereikt; want een Maleisch woordenboek 
ingericht op Maleische wijze bestaat niet, tenzij men de 
Arabische of Perzische manier zoo wilde noemen. Deze 
bestaat echter dan in het opgeven der volgorde niet vol- 
gens de letters van 't Arabische alfabet naar de begin- 
letters der woorden, maar naar de eindletters. Nu, aan 
zoo iets heeft gelukkigerwijze niemand onder de lexico- 
graphen gedacht. Daar komt bij , dat men , ondanks de 
zucht om echt in den geest der taal te vallen, ook in 
zooverre  van het gebruik afwijkt, dat men de volgorde 


95 

van 't Arabisch-Perzische schrift van voren naar achteren 
in plaats van van achteren naar voren neemt. Het ge- 
bruik bij hen, die zich van 't Arabische schrift bedienen, 
wil immers, dat wat bij ons de laatste bladzijde heet, 
bij hen de eerste zij. 't Blijft dus toch een schipperen, 
een half Europeesch, half Oostersch doen s. v. v. 

Na 1'Abbé Favre is de eenige Maleische spraakkunst 
van werkelijk belang die van Gerth van Wijck, tot voor 
kort leeraar aan de Indische Instelling te Batavia. Aan 
Favre's werken gaan vooraf de spraakkunsten van Dr. 
de Hollander en Van Eek. De eerste dezer beiden was 
nooit in Indië geweest, de laatste nooit in eenig land, 
waar het Maleisch als moedertaal gesproken wordt. De 
werken en werkjes van Dr. de Hollander vooral zijn 
jaren lang gebruikt en zijne Handleiding bij de beoefening 
der Maleische taal- en letterkunde wordt nog als leer- 
middel gebezigd aan de Kon. Milit. Academie en tot voor 
kort ook aan de Indische Instelling te Delft. 

Ofschoon minder algemeen gebruikt en van de hand 
van een niet-academisch gevormd man , is de spraakkunst 
van Gerth van Wijck, waarvan in 1889 de eerste 
en in 1892 de tweede druk verscheen , voor de beoefening 
van 't Maleisch van grooter beteekenis. Een gebrek van 
Dr. de Hollander en den oud-zendeling Van Eek beiden 
is hun vertrouwen op eigen vaardigheid waar het de 
praktische aanwending der taal betreft: beiden zuigen 
uitdrukkingen en zinswendingen uit hun duim, om maar 
eens deze kernachtige volksuitdrukking te gebruiken. 
Niet, dat al de door hen aangehaalde voorbeelden en 
opgegeven volzinnen van eigen vinding of liever samen- 
stelling zouden wezen ; maar dan toch vele , en zulks 
maakt begrijpelijkerwijze het door hen geleerde al niet 
betrouwbaar meer. Zoo iets doet Gerth van Wijck niet. 
Zijne voorbeelden zijn aan de literatuur of aan de levende 
taal ontleend. 

Dr. de Hollander en Van Eek gelooven boven- 


96 

dien beiden aan een laag Maleisch, een populair mis- 
verstand, dat niemand deelt, die, met eenig taalgevoel en 
eenig verstand begaafd , drie maanden in een echt Maleisch 
land geweest is. Dat „ laag " Maleisch is eene fictie , anders 
niet. Het bestaat niet, tenzij men dien naam geven wille 
aan een oneindig aantal verschillende soorten van ver- 
haspeld Maleisch , dat gesproken wordt door eene oneindige 
verscheidenheid van rassen en persoonlijkheden, maar 
nooit door een Maleier tot een Maleier in den 
strengen zin ; want het Maleisch door en tot vreendelingen 
gesproken is natuurlijk overal en altijd varieerend, zich 
regelende naar de ontwikkeling, de mate van kennis en 
den landaard van spreker of toegesprokene. 

Een gebrek eigen aan Gerth van Wijck , Dr. de Hollander 
en Van Eek is verder, dat alle drie bij de behandeling 
van 't verbum sterk onder den invloed staan van Taco 
Roorda, een Hebraeicus-Arabicus-Javanicus , wiens op- 
treden in 't laatst van de eerste helft dezer eeuw eene 
nu nog krachtig nawerkende strooming heeft gegeven in 
de denkrichting van hen, die zich aan de studie en het 
doceeren der Maleisch-Polynesische talen wijdden. Dat 
Taco Roorda een man met buitengewone begaafdheid was, 
mag wel afgeleid worden uit het feit, dat zelfs zijn 
grootste tegenstander op taalkundig gebied, dezelfde 
Neubronner van der Tuuk, dien wij boven noemden, 
ondanks zijn hevig èn hatelijk èn soms onwaardig te 
keer gaan tegen Roorda , dat een genie als hij zelfs niet 
vrij bleef van Roorda's invloed. Van der Tuuk's Batak- 
sche spraakkunst bewijst duidelijk bij de behandeling van 
't werkwoord , dat ook hij passief was bij de uiteenzetting 
van 't passief der verba. De verwarrende , verstrik- 
kende, verbijsterende Roordasche theorie van 't passief 
had ook Van der Tuuk's helder brein beroerd. 

't Spreekt haast van zelf, dat ook H. C. Klinkert, 
lector voor 't Maleisch te Leiden, en vóór hem Dr. 
Pijnappel,  hoogleeraar  voor die  taal aldaar,  niet vrij 


97 

bleven van de Roordasche hallucinatie. Beiden gaven 
eeneMal. Spraakkunst en een Mal. woordenboek, de eerste 
ook Hollandsch-Mal. Deze twee woordenboeken met dat 
van Von de Wall vormen bij elkaar het drietal , dat 
tegenwoordig bij ons te lande het meest op den voorgrond 
treedt bij de beoefening van 't Maleisch. Het laatst ge- 
noemde woordenboek, dat van Von de Wall, werd in 1877 
op last van het N. I. Gouvernement door den meerge- 
noemden geleerde Neubronner van der Tuuk voor rekening 
van dat gouvernement uitgegeven. Door de jaren arbeids 
aan dit woordenboek door den opsteller ten koste gelegd 
— aan tractement, reiskosten enz. kwam het ten slotte 
het N. I. Gouvernement op, naar men zegt, vijf ton te 
staan — en door de groote bekwaamheid van den bewerker, 
die de stof schifte en bijeenbracht, werd dit woorden- 
boek het rijkste en beste, dat tot nu toe voor het Mal. 
geschreven is. En dat ondanks het vele overtollige — 
b. v. al de tweevouds- en meervoudsvormen van Arabische 
subst. , zelfs al zijn ze volmaakt ongebruikelijk in het 
Maleisch — en in weerwil van 't kreupele Hollandsch 
van den Duitschen Von de Wall, aan welk gebrek door 
Van der Tuuk niet tegemoet is gekomen , ten spijt eindelijk 
ven de onkiesche hatelijkheden en schimpscheuten , waar- 
mee van der Tuuk de uitgave van den nagelaten arbeid 
van Von de Wall ontsiert. Spreken wij den vromen wensch 
uit, dat dit tonnen verslindend woordenboek nog eens van 
regeeringswege herzien (moge worden door een bevoegd 
en beschaafd Malaicus. 

Doch komen wij even op Klinkert terug. Dezen noemen 
wij zonder aarzeling den besten lexicograaf onder de 
thans levende beoefenaars van het Maleisch. Deze heer 
is drie jaar in de Riouwsche landen geweest, en schijnt 
daar met zijn tijd gewoekerd te hebben. Geboren Euro- 
peaan is hij merkwaardig diep in 't inlandsche denken 
doorgedrongen. Zijne bijbelvertaling houd ik voor de 
beste onder alle bestaande vertalingen — en er zijn er 


98 

ettelijke. Klinkert is echter geen wetenschappelijk ge- 
vormd taalkundige. Had ook hij evenals Dr. Adriani — 
thans te Poso op Celebes — eerst den doctorsgraad 
in de Mal.-Pol. talen verworven, vóór dat hij ter bestu- 
deering van eene dier talen voor eene latere bijbelover- 
zetting naar O. I. toog, dan zouden ongetwijfeld thans 
zijne spraakkunst en ook zijne woordenboeken er beter 
bij gevaren zijn. 

Onder de Nederlanders, die zich door hunne geschrif- 
ten over of in 't Maleisch bijzonder verdienstelijk ge- 
maakt hebben mag ik naast den grooten Van der Tuuk 
niet nalaten ook over Dr. G. K. Niemann te spreken. 
Deze heer, hoogleeraar te Delft, wiens enorme werk- 
zaamheid hem grootendeels buiten het gebied van 't 
eigenlijke Maleisch gehouden heeft, gaf niettemin reeds 
vijf en twintig jaren geleden eene verzameling Maleische 
stukken uit, met belangrijke aanteekeningen , welke ver- 
zameling onder den titel van Tftman MSl&yu, d. i. 
Maleische lusthof reeds ettelijke drukken beleefd 
heeft. Ook onder de Maleiers vindt deze Chrestomathie 
gretige lezers. Ik herinner mij , dat ik als ambtenaar B.B. 
onder mijne vele functiën ook die van debitant van 
Gouvernementsuitgaven op 't gebied van inlandsche talen 
vervullende , verscheidene exemplaren van genoemd werk 
onder Maleiers en Arabieren ter Westerafdeeling van 
Borneo, zonder*de minste reclame-makerij wist te „slijten". 
Van der Tuuk gaf eene reeks van leesboeken met zeer 
opmerkelijke aanteekeningen, en Meursinge schonk der 
studeerende Malayophilen-wereld eene verzameling van 
rijp en groen in Mal. leesstukjes en stukken. Noemen 
wij nog voor vroeger tijd — een vijftig jaar geleden — 
Van den Hoëvell , die eene uitgave van B i d a s & r i , 
een mooi Maleisch gedicht , een z.g. s a h i r (verb. van 
Arab. §&'ir dat dichter beteekent) bezorgde, met ver- 
taling en aanteekeningen. Klinkert had zich bepaald tot 
het uitgeven in 't oorspr. schrift van drie Mal. gedichten, 


99 

waaronder  eene  redactie  van  diezelfde  Bidas&ri. 

Eindelijk moet ik voor Nederland nog wijzen op de 
uitgave eener wereldberoemde fabelverzameling, nl. de 
Kali la dan Daminah, door J. R. P. F. Gonggrijp, 
hoogleeraar te Delft. Dit boek vind ik daarom merk- 
waardig — hoezeer ook zelfs de tweede druk, die voor 
enkele jaren uitkwam nog vol fouten zit — omdat het 
een der zeer enkele Maleische leesboeken in 
Latijnsch schrift is. De aanteekeningen achterin 
zijn echter Van weinig beteekenis. 

Voor 't buitenland wil ik nog even stilstaan bij Max- 
well, die een g r a m m a r schreef, bij Clifford , die 't zelfde 
deed, en vooral bij Swettenham, den tegenwoordigen 
resident van Pérak op Malaka, die een zeer praktische 
Vocabulary Eng. -Mal. en Mal.-Eng. , met eene ver- 
zameling van over 't geheel echt Maleisch gedachte ge- 
sprekken leverde. Hij had bij de samenstelling van 
zijn werk de hulp van een geletterd Maleier. De verdienste 
van Maxwell1 s gram mar is eene negatieve: hij laboreert 
niet aan de Roord a-passie van 't passief, waarschijnlijk 
omdat hij niet voldoende onze taal machtig was, om 
Roorda's hersenbekorende theorieën in de Javaansche 
Grammatica aan te durven. Maxweü's verzameling Mal. 
spreekwoorden, gegeven tusschen '78 en '97, is naast 
die van Klinkert naar mijn idee belangrijk èn voor den 
linguist èn voor den ethnograaf. 

Al wat de Franschen gegeven hebben, is behalve 
Favre's arbeid, als oorspronkelijk streven, geen ver- 
melding waard. En zelfs Favre was niet oorspronkelijk 
waar het 't verbum gold. 

Over andere dan linguïstische werken, en die welke 
de linguistiek in haar streven ter zijde staan, sprak ik 
hier niet. Ik ben in de eerste plaats linguist , en spreek 
hier over de beoefening der taal als taal , dat is dus 
als doel, niet over de taal als middel om de voortbreng- 
selen der letterkunde te leeren kennen. Alle arbeid op 


100 

philologisch gebied  gelegen,  hoe verdienstelijk en uit- 
stekend ook, laat ik thans buiten behandeling. 

Over wat ik zelf gedaan heb als beoefenaar mijner 
tweede moedertaal, past het mij niet in den breede uit 
te wijden. Alleen wijs ik er hier pven op, dat mijn 
„Leercursus", waarvan ik 't origineel nu ongeveer 
tien jaar geleden ter Westerafdeeling van Borneo schreef, 
en waarvan de tweede druk verleden jaar verschenen is, 
een boek is , dat geen aanspraak maakt op streng weten- 
schappelijke waarde. Ook vermeld ik, dat de eerste druk, 
bij veel andere fouten, de gewone bezit, nl. verwarring 
van letterteekens en klanken , en verder het gebrek heeft 
van het verbum op Roordasche wijze te ver . . . duisteren. 
Verklaren kan men hier eigenlijk niet zeggen. Ein- 
delijk merk ik op, dat mijn proefschrift over de klank- 
leer van 't Mal. handelt, een onderwerp dat nog nooit 
te voren door iemand behandeld was. 't Spreekt dus van 
zelf, dat daarin onnauwkeurigheden voorkomen. Dit laatste 
werkje moet het eerste deel vormen eener volledige Mal. 
spraakkunst. 

Ik heb het tot dusver anders alleen gehad over vol- 
ledige spraakkunsten, over woordenboeken en bloem- 
lezingen. Vandaar dat ik verzuimde te spreken over het 
werk van Dr. Tendeloo, thans controleur bij 't B.B. 
te Tebing-Tinggi (Sum. O. K.). Dit boek behandelt juist 
dat onderdeel der Mal. spraakleer, waarin ook ik in 
mijne opvattingen geheel verschil van alle grammatici, 
die onder Roordaschen invloed gestaan hebben , en tevens 
aanmerkelijk van allen vóór den tijd van dien alomge- 
voelden invloed. 

Ik aarzel niet — ik heb 't meer gezegd — het proef- 
schrift van den heer T. over Maleische verba 
en nomina verbalia een zeer belangrijk stuk werk 
te noemen. 

Mijne denkbeelden, uitgesproken in mijne stellingen 
en later in verschillende artikelen (vooral in den lnd. Gids), 


101 

zijn niet geheel,  maar dan toch in hoofdzaak overeen- 
stemmend met die ontwikkeld in genoemd proefschrift 

Aangezien wij nu o n a f h a n k e 1 ij k van elkaar daar- 
toe gekomen zijn, en bovendien tal van feiten in de 
levende taal en in de Mal. literatuur waargenomen niet 
in strijd zijn met die denkbeelden, maar ze integendeel 
bevestigen , meen ik gerechtigd te wezen , ze voor nader 
bij de waarheid te houden dan de, s. v. v., Roordasche 
theorie van 't verbum , die voor 't Mal. geen rekening 
houd met de waargenomen feiten. 

Ik smaak de voldoening , dat twee ernstige beoefenaars 
der Mal. taal, de Heer Golsings, Ie Luit. van 't Ind. 
leger, thans gedetacheerd bij het leger hier te lande en 
leeraar aan de Mil. Academie te Breda, en zijn collega 
Spat, aan wien nu kortelings het onderwijs in de 
Maleische taal aan gezegde Academie is opgedragen , zich 
aan mijne zijde scharen, en dus beiden de opvatting van 
't verbum deelen, welke T. en ik aanhangen, terwijl ze 
zich bij de verschilpunten bij mij aansluiten. 

Wat is nu die z. g. nieuwe theorie van het verbum en 
de verbale vormen in 't Mal., waarover T. door zijn al 
te hevig optreden zooveel verbittering van de zijde der 
met-taalkundig gevormde Malaïci heeft moeten ondervin- 
vinden, eene theorie, die echter, merkwaardig genoeg, 
nog door geen enkelen wetenschappelijken linguist be- 
paald is afgebroken? 

In hoofdzaak dit. Ik geef nu mijne opvatting en zal 't 
verschilpunt met T.'s theorie noemen. 

't Mal. kent geen vormelijke onderscheiding van t ij d e n 
(tempora) bij zijne verba , 't kent evenmin w ij z e n (modi) 
Doordat het ook geen personen vormelijk onder- 
scheidt , en evenmin v o c e s , vervalt dus alles waaraan 
wij gewoon zijn in de Indo-Germ. talen een verbum te 
onderscheiden van een ander woord. 

Wat een verbum is , moet dus uitgemaakt worden naar 
den samenhang in den zin. 


102 

Verbale stam is indentiek met nominalen stam, dus 
tevens infinitief, maar ook finiet-vorm. Tulis 
b. v. kan derhalve wezen schrijven (inf.), schrijf 
(ie pers. sing. pres.), schreef (3e pers. sing. perf.), 
scribent (3e pers. plur. fut.), scribendi (gen. ge- 
rundii), enz. 

Doch, het Mal. verbum — d w. z. een woord als zoo- 
danig optredend — onderscheidt verschillende vormen 
Welk verschil bestaat er nu daartusschen in beteekenis? 

Er zijn de volgende vormen, op tulis ioegepast: 

tulis, m&nulis, b&rtulis, ditulis en t&r- 
tulis. Een vorm katulisan, bij andere verbale vor- 
men voorkomende, mist men, zoover ik weet, bij dezen stam. 

Behalve als verb. vormen komen genoemde afleidingen 
van een stam ook in andere beteekenissen voor, b. v. 
in die van nomina subst., n. adj., adv. enz. Daarover 
spreken wij thans niet. 

Als verb. vormen onderscheid ik ze in twee categorieën : 

1°. die vormen , welke een perfectief begrip aan- 
duiden, nl. : 
de onveranderde stam, 
de stam met voorgev. di 
„   „   „ „     t & (meestal met een verbindende r, 

soms met neuskl.) 
„   „   „ „ ka of kü en achtergevoegd -an. 

„   „   „ „     p X  (al of niet met r of neuskl.) 

2°. alle overige f welke een imperfectief begrip 
aanduiden) d. i. die met m& en die met b& (de eerste 
meest met neuskl. , de laatste met r als verbindingsklank). 

't Mal. verbum kent dus alleen twee begripsfazen, 
om maar eens zoo te zeggen: de perfectieve of per- 
fectachtige en de imperfectieve of imperfect- 
a c h t i g e. De eerste wijst op een volkomen daad of als bij- 
begrip op een enkele even plaats hebbende daad, 
dat is dus op een aorist. Echter beteekent dit natuur- 
lijk geenszins , dat die daad voorgesteld wordt als te ge- 


103 

schieden in een bepaalde tijdssfeer , d. i. verleden , heden 
of toekomst. 

Dat velen dit niet begrijpen, ligt aan 't taalonderwijs, 
dat ze gehad hebben, 't Is waar: zij, die aan Latijn, 
Grieksch, Sanskrit en Arabisch gedaan hebben, zien bij 
't tegenwoordig taalonderwijs beter in dan anderen 
wat eene zuivere opvatting van tempora, modi en 
voces is, maar niettemin — daarover straks meer — 
kan men ook zonder die taalstudiën zeer goed eene zuivere 
opvatting van deze hoofdpunten van algemeene spraak- 
leer bezitten. Zoo b. v. kan men zeer goed weten, wat 
een a o r i s t is, zonder nog juist aan Grieksch of Sans- 
krit gedaan te hebben. 

De tweede begripsfaze van 't Maleische verbum 
drukt het tegengestelde uit van de eerste, nl. eene onvol- 
komenheid der daad , dus het idee van het imperfectum 
toegepast op al de drie tijdssfeeren. Ook hier 
kan men dus zoowel de finiet als de inflniet-vormen , 
zoowel scripturus sum als scribendo, als 
scribebas, als scribens, als scribet, als ook 
scriberem enz. enz. uitdrukken met het enkele m&- 
nulis soms met toevoeging van het pr. p. 

Nooit echter kan m&nulis beteekenen s c r i p s i t of 
scripsisse. 

Scribendo kan evenwel ook wel eens met t u 1 i s 
in plaats van m & n u 1 i s uitgedrukt worden , omdat men 
in 't gerundium niet zien kan, of men met een perfectief 
of imperfectief begrip te doen heeft. „ Door 't schrijven 
van veel brieven heeft hij zijn stijl verbeterd " is een 
voorbeeld, waar m&nulis te pas zou komen; terwijl 
in „ door dien brief te schrijven compromiteerde hij zich ", 
een vorm zonder m& of b& de aangewezene zou zijn, 
hier de vorm met di: s&bab d i t u 1 i s n a sfirat 
-i t u d. i. lett. om reden van zijn geschreven hebben van 
dien brief. 

Nu zegt T. dat m &- en b 8- (al of niet met neuskl. of 

8 


104 

verbindings-r) actief zijn. Goed , dat neem ik ook aan ; 
maar dat daartegenover zou staan een passief met 
vaste kenmerken , ontken ik. Ik beweer , dat het pas- 
sieve van de beteekenis evenzeer uit het verband 
in den zin moet opgemaakt worden als de onderscheiding 
van modi en tempora. Terwijl nu T. aan den vorm met 
d i , dus d i - 1 u 1 i s in dit concreete geval , de beteekenis 
toeschrijft van een vast passief met iraperfec- 
tieve beteekenis — hij noemt dat duratief — wil 
hij aan den vorm met t & — t & r zegt hij , omdat hij deze 
r niet als phonetischen verbindingsklank wil beschouwen — 
de kracht geven van een passief met perfectieve 
beteekenis. Deze onderscheiding nu wordt door de feiten 
gelogenstraft. 

Maka ditulisna sürat itu 
beteekent : en nu schreef hij dien brief. Een zuiver histo- 
risch perfectum, nietwaar? Terwijl toch het Mal. volko- 
men correct is. Hierin ligt geenszins een imp er f ectief 
begrip. Zoo kan men tal van voorbeelden uit de levende 
taal en uit de literatuur aanhalen. 

Ziehier nog twee , in 't wilde genomen : 

Uit de P&l&yiran van Abdoellah, een bekend 
modern Mal. schrijver (blz. 53 der gesteendr. uitg. van 
Klinkert) : 

KSmudiyan pulan lah -iya, lalu dibawS- 
na s&tu bakul. 

Twee opeenvolgende feiten : vervolgens ging hij naar 
huis, en daarop bracht hij een mand. 

Geen sprake van imperfectief begrip, nietwaar? 

Uit de Kin Tabuwan, een bekend gedicht , vers 
88 van mijne transscriptie in 't Mal. blad Pawarta 
B o e m i dat ik thans redigeer (Singap. uitg. van M u- 
hammad Sir&j — 1305 H.}: 

D&mi  diliyat  s&g&la  put&ri, 
S&kaliyan  m&n&gur  manis  b&s&ri, 
d. i.: „Toen zij gezien werd door de princessen , spraken 


105 

allen haar vriendelijk lachend toe"; 't eerste is een 
enkel feit (di-liyat). 

Opvallend is het, dat in zeer veel gevallen juist de vorm 
met di optreedt na voegwoorden beantwoordende aan 
nadat, toen, en nu in 't Nederlandsch , en dat ook 
in zulke gevallen het Arabisch een verbalen vorm 
bezigt , die een perfectief begrip aanduidt ('t z. g. 
perfectum in Caspari's G r a m m a t i k). 

Eindelijk wijs ik op 't eigenaardig verschijnsel, dat 
men zich in 't Eng. meest behelpt met een perfectvorm, 
waar men in 't passief de progressive form wil 
uitdrukken. Bekend is 't immers, dat deze Eng. vorm 
een imperfect , een duratief te kennen geeft. 

I was being, of he is being spoken to 
b.v. is ongebruikelijk, men zegt dan liever eenvoudig 
I was spoken to of he is spoken to ook 
al bedoelt men b.v. „hij werd juist toegesproken, toen 
ik de zaal binnentrad". 

In onze taal — nog dit even — zeggen wij ook zeer 
gemakkelijk hem uitlachende over zijne dwaas- 
heid, deed hij echter niets om hem te 
verbeteren, maar 't gaat niet aan te zeggen : d o o r 
hem uitgelachen wordende enz. Ook wij be- 
helpen ons dan in 't passief met een vorm, die in 't 
actief een perfectief begrip zou uitdrukken , b.v. : 

door hem uitgelachen werd hij, maar 
niet  verbeterd. 

Maar wat is nu het groote verschilpunt met de oude 
leer, n.1. die van Roorda — want vóór diens tijd ziet 
men in de grammatica's niets daarvan, zoover ik heb 
kunnen nagaan ? 

Dit. 

Een vorm als ku tulis en kaw tulis, naar 
onze opvatting eenvoudig afkortingen van 'aku tulis 
en 'Snkaw tulis, ik schrijf en gij schrijft , wordt 
door de anderen verklaard als passief: 


108 

en Moslimsche beschavingsgeschiedenis in den ruimsten 
zin en kennis van de ethnographie der landen waar de 
talen der Mal. Pol. familie gesproken worden, speciaal 
natuurlijk die der z. g. Mal. landen, d. i. globaal het 
westen van den Indischen Archipel , aan weerszijden van 
de Straat van Malaka en 't zuidelijk deel der Chin. Zee. 

Kennis van Latijn en Grieksch is zeer wenschelijk, 
maar niet noodzakelijk. Zoolang] echter onze spraakkunsten 
van Arab. en Skr, die kennis veronderstellen, kan men 
er moeilijk buiten. Bij grondig onderwijs in de moeder- 
taal en zuiver taalinzicht zou men echter zeer goed die 
beide moeilijke talen voor zoover noodig is, kunnen 
bestudeeren zonder dien omweg. Als Hindoesche prinsen 
b. v. Arab, Sanskr., en Eng. naast hunne moedertaal 
machtig zijn , en dat zonder Latijn en Grieksch , waarom 
zou dan niet een Europeaan zulk eene studie op die wijze 
met vrucht kunnen maken? 

Voor 't Mal. zelf, na de voorstudie , acht ik in 't bizonder 
aanbevelenswaardig: veel teksten in Latijnsch schrift te 
bezitten, eene uitgave dus van de voornaamste voort- 
brengselen der literatuur in Lat. transscriptie. Dit geldt 
ook voor de overige Mal.-Pol. talen, welker bestudeering 
ter vergelijking onontbeerlijk is. Om die transscriptie 
goed te geven, dient men op de hoogte te zijn van de 
k 1 a n k w e 1 1 e n, en, om goede teksten te krijgen, dient 
men slechte vertalingen uit het Arabisch en Perzisch a. a. 
te kunnen onderscheiden van oorspronkelijke teksten. Iets 
wat niet mogelijk is zonder 

bestudeering der levende taal, om in den 
geest der taal door te dringen. In 't algemeen wensch 
ik de studie van 't Maleisch als alle onderwijs in de 
levende talen meer , veel meer empirisch, op waar- 
genomen feiten te laten berusten dan op theorieën en 
op vaak onbetrouwbare teksten. 

Een goed Mal. woordenboek in Latijnsche letter is noo- 
dig, en evenzoo een voor de voornaamste verwante talen. 


109 

Een goede Mal. spraakkunst is broodnoodig , en eene 
herziening der bestaande van de verwante talen. 

Men ziet het: er is nog een reuzentaak te verrichten, 
en deze is slechts door velen in samenwerking te onder- 
nemen. 

Moge de steun en samenwerking niet ontbreken en 't 
mij gegeven zijn krachtdadig bijgestaan te worden in de 
voor mij zoo aantrekkelijke taak voorvechter te zijn voor 
het belang eener studie, die waarlijk verdient bevorderd 
te worden. 

De belangen van m ij n geboorteland , waar 't Mal. zeker 
de voornaamste taal is , zijn immers ook nauw vereenigd 
met die van ons lief Nederland ? 

En 't was immers ook door 't Maleisch als gedachten- 
medium, dat het Evangelie in den Ind. Archipel kwam. 

Is het dan eigenlijk wel noodig aan 't slot van deze mijne 
les uitdrukkelijk te zeggen, dat ik dankbaar ben voor 
deveniadocendi mij aan deze illustre Universiteit 
verleend ? 

Ik geloof het niet 


( 


Concessiên in Suriname. 


Herhaaldelijk is gedurende de laatste weken in de 
bladen gewaagd van de ontstemming , welke in de Kolonie 
Suriname heerschte, naar aanleiding van de lastgeving 
van den Minister van Koloniën aan den Gouverneur om 
niet over te gaan tot afkondiging eener Verordening, 
waarbij aan de heeren Duncan c.s. concessie werd ver- 
leend voor den aanleg van een spoorweg van Para- 
maribo in Z. W. richting naar de Saramacca, en tot de 
vervroegde afkondiging eener Verordening, waarbij aan 
het syndicaat Barr Robertson vergunning 
werd verleend om onderzoek te doen naar de aanwezig- 
heid van delfstoffen, op terreinen gelegen aan de Boven- 
Saramacca. 

De juistheid dier berichten, zoo wat de lastgeving van 
den Minister betreft, als van de daardoor ontstane ont- 
stemming in de Kolonie , valt wel niet te betwijfelen. Deze 
laatste is dan ook allezins begrijpelijk; sedert jaren leidt 
Suriname, ondanks zijn natuurlijken rijkdom en vele 
hulpbronnen, een kwijnend bestaan, zoodat voordurend 
finantieele steun van het Moederland noodig is. Terwijl 
de geheele ontwikkeling der Kolonie zich tot heden be- 
paalt tot de smalle kuststreek langs den oever van 
den Atlantischen Oceaan, liggen daar in het binnenland 
uitgestrekte  terreinen,  waarvan men schier niets weet, 


lil 

doch waarvan vermoedt wordt, dat zij onmetelijk rijk 
zijn aan verschillende mineralen en bij uitstek geschikt 
voor alle tropische cultures. 

Ofschoon eene Nederlandsche Kolonie, hebben noch 
de Regeering, noch het Nederlandsche kapitaal zich tot 
heden gelegen laten liggen aan een onderzoek dier ter- 
reinen , teneinde daaromtrent de betrouwbare gegevens te 
verzamelen, die allereerst noodig zijn om de ontwikke- 
ling dier streken mogelijk te maken. 

Behalve aan kennis omtrent den aard en de gesteld- 
heid dier terreinen en hunne vermoedelijke geschiktheid 
voor ontginning en cultuur , behoefde men voorts snellere 
en min-kostbare verkeersmiddelen om de ontwikkeling 
dezer nagenoeg onbereikbare en onbevolkte streken ter 
hand te nemen. 

Nu komen twee personen, vertegenwoordigers van 
schijnbaar machtige syndicaten, de een met de aanvraag 
om concessie voor den aanleg en de exploitatie van een 
spoorweg naar het onbekende binnenland , de andere om 
vergunning tot het instellen van een onderzoek op uit- 
gestrekte terreinen ; het Koloniaal Bestuur, overtuigd van 
de groote voordeden, welke voor de Kolonie in de toe- 
komst uit deze aanvragen zullen voortvloeien, betoont 
zich bereid concessie en vergunning te verleenen; reeds 
ziet men in gedachten den weg naar het onbekende bin- 
nenland geopend, en als gevolg daarvan toenemende 
welvaart voor de geheele Kolonie, als een machtwoord 
van den Minister al die schoone verwachtingen den bodem 
inslaat. 

Het moeten ongetwijfeld ernstige, gewichtige redenen 
zijn geweest, welke dezen Minister, die de beteekenis 
van industrie en landbouw voor de ontwikkeling van een 
land kent, die bovendien herhaaldelijk getoond heeft den 
vooruitgang van Suriname te bedoelen , en niet noodeloos 
de gemoederen in de Kolonie zou willen ontstemmen, 
tot het nemen van deze besluiten hebben geleid. Ter juiste 

1 cd 


112 

beoordeeling dier redenen is het evenwel noodig eenig meer- 
der licht te doen opgaan over de verschillende aanvragen 
om concessie en vergunning, dan tot heden is geschied. 

Tot voor weinige jaren was Suriname alleen bekend 
wegens de buitengewone vruchtbaarheid van den bodem 
en zijne geschiktheid voor verschillende cultures. Wel 
had de heer Westphal omstreeks 1855 beweerd te Phedra, 
aan de Suriname-rivier, steenkolen te hebben gevonden, 
maar latere onderzoekingen hadden de onjuistheid dezer 
bewering aangetoond. Van de geologische gesteldheid 
van het land was nagenoeg niets bekend; een Duitscher, 
Dr. Voltz, was in het midden dezer eeuw met het instel- 
len van een wetenschappelijk onderzoek begonnen , maar 
de resultaten zijner waarnemingen gingen na zijn dood 
gedeeltelijk verloren, en werden voor een deel eerst 
openbaar gemaakt door den hoogleeraar K. Martin, die 
in 1885 een onderzoek instelde aan de rivier de Suriname. 
Dat Suriname's bodem goud bevatte was toen ter tijd 
reeds gebleken, maar omtrent de ligging, de uitgestrekt- 
heid en den vermoedelijken rijkdom der goudhoudende 
formatie wist men nagenoeg niets met zekerheid. Reeds 
de heer Martin wees er op, dat het van groot belang 
zou zijn, als eerste stap tot een systematische ontginning , 
om nauwkeurig na te gaan en in kaart te brengen, welk 
deel van den bodem wordt ingenomen door de formatie 
der kristallijne leien (huronische formatie), uit welke het 
goud voornamelijk schijnt afkomstig te zijn. Maar er 
werd niets in deze richting gedaan. 

Intusschen bleek de goudrijkdom van Suriname meer 
en meer. De eerste uitvoer van goud had plaats in 1884 , 
en ondanks de primitieve wijze van ontginning, welke 
zich bepaalde tot eenvoudig wasschen , bedroeg de uitvoer 
tot heden niet minder dan ƒ 19,000,000. 

Terwijl men in Nederland volhardde in de bestaande 
onverschilligheid  ten  opzichte  van  de  Kolonie, begon 


113 

Snriname de aandacht te trekken van het buitenlandsche 
kapitaal, dank zij de gunstige verslagen van mijnbouw- 
kundigen , uitgezonden tot het instellen van een onderzoek. 
Een hunner , A. J. Mather , Practical Mine-Ope- 
rator, gaf in het Amerikaansche tijdschrift The Engi- 
neering Magazine van 1893 eene uitvoerige beschrijving 
van de „Goudvelden van Nederlandsch- Guyana", zooals 
hij deze door eigen onderzoek en door de waarnemingen 
van anderen had leeren kennen. Volgens hem begint de 
goudhoudende rand ongeveer 75 mijlen van de zeekust, 
en loopt in N. O. en Z. W. richting, ter breedte van 75 
tot 100 mijlen. Deze rand is nog niet voor de helft on- 
derzocht, doch dat daarin een ontzaggelijke rijkdom van 
kostbare metalen verborgen is, wordt door geen des- 
kundige, die den bodem met eigen oogen heeft gezien, 
betwijfeld. Volgens hem en anderen is Nederl. -Guyana 
bestemd om het rijkste goudveld ter wereld te worden 
en zijn de vooruitzichten , welke men van de p 1 a c e r- 
en de kwartsontginning mag verwachten, niet te hoog 
te stellen. Een goed spoorwegstelsel is evenwel onont- 
beerlijk om het verre binnenland te bereiken; die spoor- 
weg zou behalve dat hij de mijnontginning ten goede 
kwam, ook het vervoer van de verschillende uitstekende 
timmer- en meubelhoutsoorten zeer vergemakkelijken, 
en de cultuur van allerlei producten bevorderen. 

Maar, zoo voegt hij er bij, zonder „Amerikaan- 
sche push en kapitaal valt er op geen goeden uitslag 
te rekenen. Dit land verbeidt de aanraking van den 
tooverstaf door Ameri^aanschen ondernemings- 
geest gezwaaid, daar noch het Nederlandsche bestuur, 
noch het Nederlandsche kapitaal iets doen om het bin- 
nenland der Kolonie open te stellen en tot ontwikkeling 
te brengen." 

Het zou weldra blijken dat deze woorden niet onop- 
gemerkt waren gebleven. 

Eindelijk begon men ook in Nederland eenige aandacht 


114 

te schenken aan Suriname. Reeds sedert geruimen tijd 
had de heer Mr. Lindaal Jacobs getracht invloedrijke 
personen te winnen voor een door hem ontworpen plan 
tot het instellen van een geologisch en landbouwkundig 
onderzoek van een deel van het binnenland, waarmede 
tevens samenging het plan tot aanleg van een spoor- of 
tramweg , uitgaande van een punt aan de Suriname-rivier , 
loopende in Z. W. richting naar de onbekende land- 
streek gelegen tusschen de Suriname- en de Saramacca- 
rivieren , de andere in Z. O. richting naar het zg. Lawa- 
gebied, de streek gelegen tusschen de Lawa endeTapa- 
nahony. De kosten , voorloopig geraamd op ƒ 15,000,000, 
moesten bestreden worden uit eene leening, uitgegeven 
onder garantie van den Staat. Het mocht hem evenwel 
niet gelukken het vertrouwen der geldmannen voor zijne 
plannen te winnen, en waarschijnlijk zou de exploratie 
van een gedeelte van Suriname door Nederlanders nog 
lang tot de vrome wenschen hebben behoord , indien niet 
andere mannen zich tot dat doel aan het hoofd eener 
nieuwe onderneming hadden gesteld. Dit was het zg. 
Comité-de Gelder, bestaande uit de heeren J. A. de Gelder, 
oud-lid van den Raad van Nederl.-Indië , J. C. Jansen, 
oud Minister van Marine, C. Lely, oud-Minister van W., 
H. en N., en Mr. H. W. F. Struben, advocaat, waaraan 
later werd toegevoegd de heer L. D. J. L. de Ram, Lid 
van de Tweede Kamer der St.-G. , welk Comité later is 
overgegaan in de vennootschap „Maatschappij Suriname", 
gevestigd te 's Gravenhage. 

De  Maatschappij  Suriname. 

Onder dagteekening van 25 Augustus 1896 werden 
door het Comité rekesten aangeboden aan den Minister 
van Koloniën en den Gouverneur van Suriname , waarbij 
zij vergunning vroegen tot l het instellen van een 
geologisch en landbouwkundig onderzoek van den bodem 


115 

van Boven-Suriname , en wel in het bijzonder van de 
landstreek gelegen bezuiden Paramaribo en begrensd 
door de Marowijne- en Suriname- rivieren , met de be- 
doeling om bij gunstige resultaten van dat onderzoek, 
concessie  te verkrijgen: 

a. voor den aanleg en de exploitatie van een tramweg 
van Paramaribo naar het Lawagebied; 

b. tot ontginning van een terreinstrook diep 1000 meters 
aan weerszijden van den tramweg; 

c. tot ontginning van een of meer terreinen , gezamenlijk 
ter grootte van 500,000 HA. in het onderzochte terrein. 

Op den voorgrond werd gesteld dat de tramweg 
beschouwd moest worden als het middel tot ontginning 
der landstreek, doch niet als een directe bron van in- 
komsten; het vervoermiddel diende de exploitatie vooraf 
te gaan, als noodzakelijk om tot de krachtige ontwik- 
keling van het gewest te komen. Dat dus allereerst het 
in te stellen onderzoek zou moeten dienen tot de vast- 
stelling van een voorloopig tracé van den tramweg, en 
in de tweede plaats tot het verzamelen van de noodige 
gegevens ter beoordeeling van de levensvatbaarheid van 
een boven- en benedengrondsche exploitatie van de on- 
derzochte terreinen. Weliswaar bleef de aanleg van den 
tramweg afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek , 
daar de lijn, loopende deels door een schaars bevolkte, 
deels door een geheel onbewoonde streek, uit zichzelve 
geene levensvatbaarheid bezat , maar daarentegen zou, ook 
bij gunstig resultaat van het onderzoek, de ontginning 
dier terreinen niet op voldoende schaal kunnen ge- 
schieden, zoolang de tramweg niet gereed was. 

In de Kolonie werd deze aanvrage met grooten bijval 
begroet. Wijl daaraan evenwel overeenkomstig de bestaande 
verordening niet kon worden voldaan, diende de Gou- 
verneur eene speciale verordening in, welke den 21 
December 1896 door de Koloniale Staten werd goedgekeurd. 
Hierbij werd de Gouverneur gemachtigd om aan het Comité 


116 

de gevraagde vergunning tot het instellen van een onder- 
zoek te verleenen. In art. 4 werd bepaald dat gedurende 
den tijd waarvoor de vergunning verleend is, door den 
Gouverneur geene concessiën of vergunningen , van welken 
aard ook , worden uitgegeven of verleend , op eene strook 
land ter breedte van 1000 meters aan weerszijden van 
de as van den tramweg , zoodra de richting daarvan door 
de houders der vergunning zal zijn aangegeven. 

In zijne toelichting wees de Gouverneur er met nadruk 
op, dat hoewel alleen het verzoek om vergunning tot 
onderzoek op dat oogenblik rijp was voor beslissing, 
er verband gelegd moest worden tusschen die vergunning 
en eventueel te verleenen concessiën. „Bij de moeilijkheid 
eener afdoende regeling , moest voor een deel wederzijdsch 
vertrouwen de grondslag van alles zijn/' „Formeele aan- 
spraak op de gevraagde concessiën wordt niet gegeven, 
maar wanneer, zooals te verwachten is, de aanvragers 
rekenen op goede trouw bij Regeering en Koloniaal Bestuur, 
dan zal de gekozen vorm zeker voldoende zijn om den 
grondslag der zaak te kunnen vormen." 

Den 4en Januari 1897 volgde het besluit van den Gou- 
verneur tot het verleenen der gevraagde vergunning, 
welke voor den tijd van vier jaren werd verleend, te 
rekenen van de dagteekening dezer beschikking, terwijl 
het onderzoek binnen een jaar moest zijn aangevangen , 
dus vóór den 4en Januari 1898. 

Het was op dezen grondslag van wederzijdsch vertrouwen 
tusschen Koloniaal Bestuur en aanvragers , dat de M a a t- 
schappij Suriname tot stand kwam , en hoewel 
van den aanvang af door de oprichters er nadruk op 
gelegd werd, dat de toekomst der Maatschappij geheel 
afhankelijk was van de uitkomsten van het in te stellen 
onderzoek, ondervond zij ook het noodige vertrouwen 
van de zijde van het publiek. Hiertoe werkte ongetwijfeld 
niet weinig mede de steun welke zij mocht ondervinden 
van  de zijde  der Regeering, die op haar verzoek twee 


117 

bekwame Ned. Indische ambtenaren ter beschikking der 
Maatsch. stelde, onder bepaling dat hun diensttijd niet 
wordt onderbroken door hunne werkzaamheid in West 
Indië. Dus gesteund , kostte het de Maatsch. geene groole 
moeite de noodige, uitstekende krachten aan hare onder- 
neming- te verbinden. Hoezeer bij die keuze tramweg- 
aanleg op den voorgrond trad , blijkt wel uit de 
benoeming van den heer Grinwis Plaat tot leider der 
opnemings-expeditie , terwijl de salarissen voor de inge- 
nieurs, speciaal daarvoor aangewezen, met inbegrip van 
dat van een landbouwkundige ƒ 34,800 bedragen , terwijl 
de technici met de mijnbouwkundige opsporingen belast, 
slechts / 11,800 ontvangen. 

Het geheele personeel van ambtenaren — de mindere 
beambten enz. zouden te Paramaribo worden geëngageerd 
— scheepte zich in December jl. in , en gerust mag men 
zeggen , dat nimmer eene onderneming op degelijker wijze 
voorbereid en met meer kans op welslagen Nederland 
verliet. Nog voor den in de verordening bepaalden datum 
van 4 Januari 1898 kon met het onderzoek een aanvang 
worden gemaakt. 

De  aanvrage-Duncan  c. s. 

Tot de vreemdelingen die, aangelokt door de schitte- 
rende beschrijvingen van den heer Mather e. a., Suriname 
bezochten, met het doel om bij gunstig bevinden deze 
Kolonie tot het terrein van hunne operatien te maken, 
behoorde ook de heer John Duncan, de type van den 
jongen, ondernemenden Amerikaan. 

Na een verblijf in de Kolonie, waarbij hij zich door 
een bezoek aan de verschillende p 1 a c e r s (goudont- 
ginningen) eenigszins op de hoogte had gesteld van de 
toestanden , verzocht hij van het Koloniaal Bestuur , namens 
een  Amerikaansch  syndicaat,  gevormd  door  den heer 


118 

Newhouse,  een  rijk  en  zeer  bekend  spoorwegman te 
Denver, V. S., de volgende concessieën: 

a. Voor den aanleg van een spoorweg in de landstreek 
gelegen tusschen de Suriname- en de Saramaccarivieren , 
loopende in Z. W. richting, over eene lengte van ruim 
150 engelsche mijlen; 

b. afstand van 1 KM. grond aan weerszijden van den 
spoorweg ; 

c. schenking van 500.000 HA. land ter zijner keuze, 
vrij van eenige retributie, alles voor den tijd van 90 
jaren. 

Hij verplichtte zich om binnen 6 maanden na het ver- 
krijgen der concessie met den aanleg van den spoorweg 
te beginnen, en deze binnen 5 jaren te voltooien. 

Er behoeft wel niet uitdrukkelijk gewezen op de groote 
overeenkomst bestaande tusschen deze aanvrage en die 
van de Mij Suriname, ook wat de lijnen betreft , die beide 
in zuidelijke richting van Paramaribo uit, de landstreek 
tusschen de Suriname- en de Saramacca-rivieren door- 
snijden, met dit verschil, dat op een punt nabij de Suri- 
namerivier gekomen, Bergendal genoemd, die der Mij 
Suriname in Z. O. richting loopt naar het Lawagebied, 
terwijl de heer Duncan zich voorstelt alsdan in Z. W. 
richting te gaan. De stamlijn van Paramaribo tot aan 
Bergendal , welke de thans geëxploiteerde goudvelden met 
de hoofdstad zal verbinden , is evenwel nagenoeg dezelfde. 

Doch tevens behoeft het niet te verwonderen hoezeer 
ook deze aanvrage in de Kolonie met groote ingenomen- 
heid begroet en voor de toekomst van Suriname van 
overwegend belang geacht werd. De exploitatie van goud- 
velden op groote schaal is onmogelijk, zonder het tot 
stand komen van betere en snellere verkeersmiddelen, 
daar de aanvoer van werktuigen en levensbehoeften langs 
de rivier tot aan Bergendal en van daar naar het bin- 
nenland, te kostbaar en dikwijls onmogelijk is. En nu 
woog vooral zwaar in het voordeel der concessie Duncan, 


119 

dat de concessionaris beloofde dat de aanleg van de lijn 
binnen 6 maanden begonnen en binnen 5 jaren voltooid 
zoude zijn, terwijl de Mij Suriname op dat tijdstip haar 
onderzoek nog moest aanvangen en in elk geval eerst 
over pi. m. 2 jaren met den aanleg zou kunnen beginnen. 

Hier tegenover stond dat het Koloniaal Bestuur tegen- 
over de Mij. Suriname zoo niet formeel, dan toch moreel 
gebonden was , en de aanleg van een concurreerende lijn 
bezwaarlijk vereenigbaar scheen met de door de Mij. 
verkregen rechten. Op dezen grond toch had de Gouver- 
neur kort tevoren geweigerd de concessie te verleenen 
voor den aanleg van een tramweg loopende in nagenoeg 
dezelfde richting, aangevraagd door den heer Duurvoort. 

De voordeden voor de Kolonie voortspruitende uit 
het spoedig tot stand komen van de lijn-Duncan wogen 
evenwel te zwaar, dan dat de Gouverneur de beslissing 
op die aanvrage meende te mogen aanhouden tot de Mij. 
Suriname haar spoorwegplan had voltooid, en toen de 
pogingen om overeenstemming te verkrijgen tusschen de 
Maatschappij en den heer Duncan, afstuitten op diens 
besliste verklaring , dat hij niet met anderen wilde samen- 
werken , meende de Gouverneur in het belang der Kolonie 
te handelen door het ontwerpen eener concept-verordening, 
waarbij „ met eerbiediging in den ruimsten zin van de rech- 
ten en vooruitzichten aan de Mij Suriname gegeven", aan 
den heer Duncan de gevraagde concessie werd verleend. 

Zooals bekend is en hiervoren werd opgemerkt, gaf 
de Minister van Koloniën telegrafisch last de afkondiging 
dezer verordening  op  te  schorten. 

De  concessie-Barr  Robertson. 

Bijna gelijktijdig met die van den heer Duncan werd 
nog eene derde aanvrage van grooten omvang gedaan, 
nl. door den heer J. Barr Robertson uit Londen. 

Tot goed  begrip  van de geschiedenis dezer aanvrage 

9 


120 

diene, dat het recht van vergunning tot het doen 
van onderzoek naar de aanwezigheid van delfstoffen, en 
dat van concessie tot exploitatie , worden beheerscht 
door eene Verordening, welke o. a. bepaalt dat geene 
vergunning tot onderzoek kan worden verleend in streken, 
waar alreeds gronden in concessie zijn uitgegeven ; d. w. z. 
dat binnen een afstand van 30 KM. van eene bestaande 
exploitatie geen vergunning tot onderzoek kan worden 
verleend; daarentejgen geeft de vergunning voorkeur op 
concessie in de onderzochte streken. De vergunning wordt 
kosteloos verleend, doch voor niet langer dan é é n jaar, 
en voor geene grootere uitgestrektheid dan 20,000 HA. 
Deze laatste bepaling wordt evenwel in de praktijk herhaal- 
delijk buiten werking gesteld door het aanvragen van ver- 
gunningen op verschillende namen. Het concessierecht duurt 
niet langer dan 40 jaren, en kost het 1ste en 2de jaar 
10 ets. per H.A. , het 2de en 3de jaai 25 ets. en daarna 
50 ets., alles bij vooruitbetaling. 

Door den heer Barr Robertson nu werd vergunning 
aangevraagd voor 332,800 HA.; toen evenwel bleek dat 
een deel dier gronden gelegen was in streken waar reeds 
terreinen in concessie waren uitgegeven , wijzigde hij zijne 
aanvrage in dier voege , dat hij concessie vroeg 
voor 199,450 H.A. , en daarvoor het concessierecht van 
ƒ 19,945 betaalde, ofschoon ook hier feitelijk alleen on- 
derzoek werd beoogd. Voorts vroeg hij vergunning voor 
de rest, wat hem werd toegestaan. 

Verschillende deskundigen werden nu door den heer 
R. naar het binnenland gezonden om de noodige onder- 
zoekingen te doen, maar de uitkomst beantwoordde tot 
dusverre niet aan de verwachtingen. Daar de vergunning 
overeenkomstig de bestaande verordening , evenwel slechts 
voor één jaar kon worden verleend, stond de heer R. 
dus na verloop van dat jaar voor het feit , öf de vergunning 
te verliezen, waardoor de gemaakte kosten nutteloos 
werden,  óf  ook  voor  deze terreinen  concessie aan te 


121 

vragen, en het concessierecht van ƒ 35,000 te moeten 
voldoen. 

De door hem opgerichte maatschappij The Dutch- 
Guiana concessions Limited, maakte daar- 
tegen bezwaar, temeer nog wijl gebleken was, dat deze 
terreinen, naar het heette nimmer onderzocht, bedekt 
waren met exploratie-gaten van vroegere onderzoekers, 
zonder dat het Bestuur daarmede bekend was. De heer 
R. stelde daarop aan het Koloniaal Bestuur voor hem 
de vergunning tot onderzoek van terreinen, te zamen 
groot 332,800 HA. voor v ij f jaren te verleenen , tegen 
betaling van ƒ 2000 met uitzicht op concessie op de ge- 
wone voorwaarden. 

Deze aanvrage was in strijd met de bestaande verordening; 
de Gouverneur oordeelde haar evenwel zoozeer in het 
belang der Kolonie , dat hij meende door eene speciale 
wijziging der verordening de gerezen bezwaren te moeten 
wegnemen, en de aanvrage toestaan. Verder werd met 
het oog op eventueele nieuwe aanvragen daarbij aan 
den Gouverneur de bevoegdheid verleend , in buitengewone 
gevallen, den Raad van Bestuur gehoord, op door hem 
te stellen voorwaarden, de vergunning te verleenen ook 
voor langeren tijd en voor grootere oppervlakte. Voorts 
achtte de Gouverneur , met het oog op de omstandigheid, 
dat het vergunningsrecht van den heer Robertson in 
Januari 1898 zou komen te vervallen, eene vervroegde 
afkondiging dezer speciale wijziging gewenscht. 

Ook hierop volgde eene telegrafische lastgeving van 
den Minister om de afkondiging op  te  schorten. 

Het  standpunt  van  den  Minister. 

Om het standpuut door den Minister ingenomen te 
waardeeren, was eene eenigszins uitvoerige schets van 
hetgeen voorafging noodig; immers na hetgeen is mede- 
gedeeld, wordt de houding door den Minister aangeno- 


122 

men tegenover de spoorweg-concessie-Duncan alleszins 
begrijpelijk: goede trouw en staatsbelang brachten mede 
geene spoorwegconcessie aan anderen af te staan in 
dezelfde streek, zonder toestemming der Mij Suriname, 
of voor dat gebleken was , dat deze daarvan had afgezien. 

De aanleg en de exploitatie van den tramweg maakte 
niet alleen een integreerend deel uit van de aanvrage 
der Mij, zij wafe daarbij in die mate hoofdzaak, dat de 
Gouverneur zelf aan de Koloniale Staten verklaarde, 
„dat van een zelfstandig bestaan der andere concessiën 
(de afstand van grond met recht tot ontginning) daarnevens 
geen sprake kan zijn, zoodat dan ook deze noodzakelijk 
moeten vervallen, wanneer de tramweg niet overeen- 
komstig de bestaande voorwaarden van de eventueel te 
verleenen concessie wordt aangelegd." 

De verkregen vergunning tot onderzoek eischt dus in 
de eerste plaats om het tracé van den tramweg te be- 
palen; zoolang die richting niet definitief is vastgesteld, 
mist het Koloniaal Bestuur de bevoegdheid concessie voor 
datzelfde doel te verleenen aan anderen in dezelfde streek, 
als zijnde in strijd met de aan de Mij. verleende rechten. 

De bewering dat de lijn-Duncan, als loopende op 
grooten afstand van den tramweg en dan nog slechts 
tot Bergendal in dezelfde richting, geen concurrentie 
zou veroorzaken, is geheel onjuist. Ten eerste is het 
tracé van den tramweg nog niet vastgesteld, en kan 
elke richting door anderen gekozen , ook die zijn 
der Mij. Doch bovendien wordt algemeen gehuldigd het 
beginsel, dat een spoor- of tramweg een monopolie 
schept, en als zoodanig moet beschikken over een zone 
welke als de bron zijner inkomsten beschouwd wordt. 
Hoe schaarscher bevolkt, hoe grooter die zone moet 
zijn, en dat dit het geval is met de landstreek bezuiden 
Paramaribo wordt overtuigend aangetoond in de afwij- 
zende beschikking van den Gouverneur op de aanvrage 
Duurvoort,  waar hij er op wijst dat de aanleg van een 


123 

tweede tramweg uit dien hoofde reeds behoort te worden 
afgewezen. De afstand tusschen beide rivieren bedraagt 
ongeveer 40 KM., de bevolking in die landstreek plm. 
4000 en nu gaat het niet aan in een zoo weinig bevolkte 
streek twee spoorwegen naast elkander te leggen. Het 
tracé Duncan is over de eerste 50 KM. op den grootsten 
afstand hoogstens 2 k 3 uren gaans verwijderd van het 
voorloopig tracé der Mij en valt dus wel degelijk binnen 
de zone van die lijn. 

Doch ook het Staatsbelang verzet zich tegen het ver- 
leenen der concessie- Duncan. De lijn Paramaribo— Ber- 
gendal is een stamlijn , welke in de toekomst den spoor- 
wegbouw in Suriname beheerscht; nagenoeg alle lijnen 
welke eventueel in het binnenland worden aangelegd, 
zullen vertakkingen zijn van deze stamlijn. Voor de 
Regeering is er dus alles aan gelegen , dat deze lijn wordt 
aangelegd op eene wijze , zoo dat zij aan alle technische 
vereischten voldoet en bij de vaststelling van de constructie 
van den bovenbouw in de toekomst tot model kunne dienen. 
Slechts de Mij. Suriname, met haar staf van Ned.-Ind. 
ingenieurs, kan der Regeering de noodige waarborgen 
en de technische gegevens verschaffen, welke zij voor 
de toekomst behoeft. Werd met de lijn-Duncan , overeen- 
komstig diens belofte, binnen zes maanden begonnen, 
dan zou deze in de toekomst den geheelen spoorwegbouw 
in Suriname , zoo wat spoorwijdte , het gewicht der rails, 
het vrije profiel, de veroorloofde snelheid enz. beheerschen ; 
doch niet dit alleen , er zou door deze lijn een monopolie 
worden in het leven geroepen, daar de Mij. Suriname, 
voor wie de tramlijn naar het Lawagebied slechts een 
lastpost kan blijven , wanneer haar de voordeelen worden 
ontnomen, welke van het gedeelte Paramaribo— Bergend al 
mogen worden verwacht , — het eenige gedeelte dat kans 
oplevert loonend te zullen zijn, — van den aanleg zal 
moeten afzien. 

Bovendien  bestaan  er  gronden  van  politieken  aard 


124 

welke het verleenen van concessie voor deze tramlijn, 
welke tot een monopolie zoude worden, aan een vreem- 
deling minder raadzaam doen zijn. Welke deze gronden 
zijn, zal uit het volgende blijken. Het aangevoerde zal 
intusschen voldoende zijn aan te toonen , dat de Minister 
met beleid handelde door maatregelen te nemen om de 
rechten der Mij. Suriname te handhaven. De gelegenheid 
staat voor den heer Duncan open om, afwijkende van 
zijne verklaring dat hij niet met anderen wil samen- 
werken , in overleg te treden met de Mij. , en als uitgangs- 
punt voor zijn lijn te kiezen Bergendal, met recht van 
running-power op de lijn Bergendal — Paramaribo. 
Doch alvorens dergelijke concessie te verleenen zal het 
noodig zijn voor Suriname algemeene regelen vast te 
stellen voor den aanleg en de exploitatie van spoor- en 
tramwegen, overeenkomstig de daaromtrent heerschende 
voorschriften in Nederl. -Indië. Daardoor alleen kunnen 
moeilijkheden in de toekomst worden voorkomen. 

Een ander bezwaar betreft de uitgifte van dergelijke 
uitgestrekte terreinen aan personen of maatschappijen; 
lste wijl volgens de verordening de vergunning tot het 
instellen van onderzoek tevens het recht in zich sluit op 
voorkeur om eene concessie tot ontginning te verkrijgen. 
Het gevolg is dat uitgestrekte terreinen — in dit geval 
niet minder dan 1,400,000 H.A. — voor geruimen tijd 
worden vastgelegd; 2de wijl daardoor een macht in de 
Kolonie wordt in het leven geroepen, welke te eeniger 
tijd een bron van groote moeilijkheden zou kunnen worden. 

Dit bezwaar geldt gelijkelijk voor alle drie aanvragers, 
maar het klimt in beteekenis , waar dergelijke uitgestrekte 
gewesten worden afgestaan aan vreemde vennootschappen, 
wier zetel buiten de Kolonie is gevestigd. 

De oppervlakte der terreinen door den heer Duncan 
aangevraagd , bedraagt meer dan die der provinciën Noord- 
en Zuid-Holland te zamen; de omvang der concessie-Barr 


125 

Robertson overtreft dien der provincie Overijssel, is 
meer dan Zeeland en Utrecht te zamen. Men denke zich 
een gebied grooter dan 4 onzer provinciën in handen van 
twee buitenlandsche maatschappijen , en dat in eene kolonie ' 

met  slechts  ruim  60,000  inwoners,  terwijl eene  dier ^ 

maatschappijen  bovendien  het  spoorwegverkeer  in  de f 

kolonie beheerscht. Het ware den weg openen tot allerlei j 

verwikkelingen  en tot inmenging  van vreemden in het I 

bestuur der kolonie. 

De heer Duncan is Amerikaan ; de vennootschap waar- 
voor hij optreedt, of aan wie hij zijne rechten zal over- 
dragen . is evenals de bestuurders , zuiver Amerikaansch , 
voorts wil hij den zetel buiten de kolonie vestigen. Wie 
nu let op de beteekenis in den laatsten tijd aan de 
Monroe-leer gegeven; aan Amerika1 s houding tegenover 
de Sandwichs- eilanden, waar eenige Amerikaansche 
suikerplanters de voorloopers waren der annexatie; aan 
hetgeen ten opzichte van Cuba is voorgevallen, die zal 
moeten toegeven dat het verleenen van zoo overheer- 
schenden invloed op de zaken der kolonie in de toekomst 
hoogst bedenkelijk kan zijn. 

De heer Barr Robertson is Engelschman en de zetel 
der Dutch-Guiana Concessions Limited 
te Londen gevestigd. Is het gevaar dat van die zijde dreigt 
minder groot? Men denke aan Engelands optreden tegen- 
over Venezuela, bovenal aan Jameson's raid en de 
daarbij aangenomen houding van Engeland. Wie dit alles 
overweegt en bovendien hoe gemakkelijk het vallen moet 
op dergelijke uitgestrekte terreinen moeilijkheden te pro- 
voceeren, zal het gevaar voor vreemde inmenging niet 
ligt tellen. 

Ten opzichte van de concessie-Barr Robertson geldt 
bovendien het bezwaar, dat de Gouverneur daarbij eene 
speciale wijziging der verordening voorstelde , waarbij 
de bevoegdheid werd verleend van wettelijke bepalingen 
af te wijken , waardoor in de toekomst de deur zou 


126 

kunnen worden geopend voor allerlei willekeur, terwijl 
eene algemeene wijziging der goudverordening in vele 
der gerezen en in andere bezwaren zou kunnen voorzien. 

Zoo behoort te vervallen het verbod van onderzoek 
in streken waar reeds concessiën bestaan. Zooals de be- 
paling thans luidt kan de houder eener kleine concessie 
van bv. 600 HA. andere onderzoekers op 30 KM. afstand 
van zich verwijderd houden, maar zelf intusschen, zon- 
der vergunning, het geheele omliggende terrein van 
360000 HA. onderzoeken. 

Bovendien is deze noodig om het instellen van een 
onderzoek naar en de ontginning van delfstoffen in de 
kolonie meer in overeenstemming te brengen met de 
voorschriften te dien opzichte in Nederl.-Indië bestaande 
of nog te stellen. Allereerst behoort als eisch te worden 
gesteld dat geene concessies en landuitgiften kunnen ge- 
schieden dan aan Nederlanders en aan ingezetenen van 
Nederland en Suriname, dan wel aan vennootschappen 
in Nederland of Suriname gevestigd, met de bepaling dat 
de concessionaris in elk geval in de kolonie behoort te 
zijn vertegenwoordigd. 

Men heeft als argument voor het verleenen der spoorweg- 
concessie aan den heer. Duncan vooral nadruk gelegd 
op diens belofte binnen zes maanden met den aanleg te 
zullen beginnen. Gesteld dat het hiermede ernst is, en 
dit beginnen zich niet bepaalt tot het plaatsen van een 
of andere loods, of andere schijn- werkzaamheid , zoo 
mag toch worden betwijfeld of hierin een grond kan 
worden gevonden, om de verkregen rechten der M.ij 
Suriname te krenken. Op dien grond toch zou men aan 
iederen nieuwen aanvrager, die belooft nog spoediger 
met den aanleg te beginnen, of een lijn nog spoediger 
te voltooien, eveneens concessie moeten verleenen. 

Het komt ons voor dat het standpunt door den Minister 
ingenomen, het juiste is, door de omstandigheden geboden, en 
gerechtvaardigd door het welbegrepen belang der Kolonie. 


127 
Het belang der Kolonie. 

Er wordt, en terecht, groote waarde gehecht aan de 
ontginning der natuurlijke rijkdommen van een land, 
welke in den bodem verborgen zijn. Doch de voordeelen 
welke daaruit voor een land voortvloeien , mogen niet blind 
maken voor de keerzijde der medaille , nl. deze , dat men 
het kapitaal uitput. Zal mijnbouw niet roofbouw zijn, 
die ten slotte het land arm achterlaat , dan dient er voor 
gezorgd, dat de voordeelen daaruit verkregen niet enkel 
strekken om de zakken van meestal vreemde aandeel- 
houders en geldschieters te vullen , dat niet enkelen zich 
verrijken, maar dat het algemeen belang daardoor worde 
Bevorderd, en het land zijn billijk aandeel geniet van 
die voordeelen. 

Een sterk sprekend voorbeeld levert de phosphaat- 
ontginning op Klein-Curagao en Aruba, behoorende tot 
de Nederlandsche bezittingen in West-Indië. De gelukkige 
ontdekker dezer phosphaat-beddingen , de Engelschman 
John Godden , verdiende eenige millioenen met de exploi- 
tatie, terwijl de Kolonie daarvan niet zoovele tonnen 
gouds genoot. Zoolang de ontginning voortduurde was 
de Kolonie in staat uitgaven en inkomsten in evenwicht 
te houden; doch nauwelijks droogt de bron dier buiten- 
gewone inkomsten op, of de Kolonie is weer even arm 
als voorheen — armer zelfs , daar de uitgaven gedurende 
de vette jaren aanmerkelijk zijn gestegen — en zonder 
phosphaat. 

Het directe voordeel door Suriname te trekken uit de 
ontginning van delfstoffen door Barr Robertson — die 
door Duncan c. s. kan geen direct voordeel opleveren, 
daar de schenking van land zou geschieden vrij van 
eenige retributie — bestond uit de concessiegelden , be- 
dragende voor ruim 300,000 HA. de eerste jaren ruim 
ƒ30,000, daarna ruim ƒ 80,000 en verder ƒ 160,000, en 
voorts  uit  het goudrecht,  ten bedrage van 7 ets. per 


• 


* 


128 

gram. Zoo betaalt cene goud concessie groot 5000 HA., 
welker jaarlijksche winst geraamd wordt op ƒ 1,600,000, 
aan concessierecht ƒ2,500, plus het goudrecht; dit is het 
eenige directe voordeel hetwelk de Kolonie van deze 
ontginning geniet. Het indirecte voordeel bestaat uit de 
stijging van de opbrengst der invoerrechten, — althans 
zoo lang men niet gedwongen wordt deze te ver* 
lagen of af te schaffen, adres Johannesburg ! — en uit 
eenig meerder vertier. Voor Suriname, dat allereerst be- 
hoefte heeft aan eigen middelen, zijn deze voordeelen 
niet gering, maar wegen zij op tegen eene overhaaste 
uitputting van de minerale rijkdommen van het land door 
vreemde geldschieters ? Wij zouden meenen dit te moeten 
betwijfelen. 

Bevat Suriname's bodem schatten, — en daaraan valt 
niet te twijfelen, — dan behoort de exploitatie derwijze 
te geschieden , dat ook de kolonie daarvan billijke vruchten 
trekt, en het niet ga zooals thans het geval is, dat de 
kolonie in 20 jaren f 19,000,000 aan goudwaarde armer 
wordt, en daarvan hoogstens één millioen profiteert. 

Dit kan op tweeërlei wijze geschieden: de staat. d. i. 
in dezen de kolonie, kan een billijk aandeel genieten in 
de door particulieren te behalen winsten uit ontginningen, 
of wel hij kan zelf tot exploitatie besluiten en daarmede 
het wegvloeien der winsten voorkomen. Aan uitsluitend 
eigen exploitatie kan , bij de uitgestrektheid van Suriname, 
wel nimmer worden gedacht, doch wel zou deze kunnen 
samengaan met, en zelfs bevorderen de exploitatie door 
particulieren. De bezwaren gemeenlijk tegen Staats- exploi- 
tatie ingebracht, worden voldoende weerlegd door die 
der Staatssporen , en waarom zou de Staat, die wèl de 
tinmijnen van Banka en de steenkolen van Ombiliën in 
eigen beheer weet te exploiteeren , niet ook in Suriname 
met voordeel goud kunnen ontginnen? 

Dit zou zijn te handelen in het tweeledig belang der 
Kolonie;  allereerst wijl de voordeelen geheel ten goede 


H 


129 

zouden komen aan de Koloniale Kas , en deze versterking 
van eigen middelen de voorziening in tal van behoeften 
mogelijk zou maken zonder evenredige verzwaring van 
druk, maar mede wijl daardoor de particuliere industrie 
krachtig zou worden bevorderd. Eigen exploitatie toch 
veronderstelt voorafgaand onderzoek, en wat dat onder- 
zoek van Staatswege beteekent, leert ons het standaard- 
werk van de Ned.-Ind. Ingenieurs Verbeek en Fennema 
- de laatste helaas slachtoffer geworden van zijn plicht. 
Hoe hooge waarde men ook moge hechten aan het weten- 
schappelijk zoowel als practisch onderzoek door de Mij. 
Suriname in te stellen , deze nasporingen bepalen zich 
slechts tot een deel , dat hoe uitgestrekt ook , toch slechts 
een gering gedeelte uitmaakt van het onbekende gebied. 
Het onderzoek door aanvragers als de heeren Duncan en 
Barr Robertson in te stellen , uitsluitend van practischen 
aard, brengt de wetenschappelijke kennis der Kolonie 
niet verder. Daarentegen zou de Staat, eenmaal zijn onder- 
zoek aangevangen en daarvoor beschikkende over het 
noodige deskundige personeel , daarmede gelijdelijk moeten 
voortgaan, en de vruchten van dat onderzoek, de daar- 
door verkregen gegevens , zouden weder ten goede komen 
aan particuliere exploitanten. 

Op deze wijze zou Nederland eindelijk de groote schuld 
kunnen afdoen, welke het tegenover Suriname heeft aan- 
gegaan, de schuld der verwaarloozing , gedurende een 
lange reeks van jaren, van dat rijke, toch arme land, 
hetwelk van het Moederland iets anders, meer vraagt 
dan subsidie als bedeelde; dat thans dankbaar de hand 
aanvaart, welke hem wordt toegereikt om het op te 
heffen uit den tegenwoordigen toestand van verval, ook 
al is het de hand van een vreemdeling, met zelfzuchtige 
bedoelingen toegestoken. 

Conclusie. 
In stede van de besluiten des Ministers te betreuren, 


130 

meenen wij dat er alle reden is om te waardeeren de 
bezadigdheid en het beleid waarmede hij heeft voorkomen , 
dat aan het geloof aan den goeden trouw van het Gou- 
vernement een gevoeligen knak werd gegeven ; voorkomen 
voorts dat de hulpbronnen van Suriname overhaast, ten 
bate van vreemden, worden uitgeput. 

Ten onrechte evenwel zou men uit de door Z. E. aan- 
genomen houding afleiden dat hij vreemdelingen zou willen 
uitsluiten. Men vergeet daarbij dat de heer Barr Robert- 
son beschikt over eene concessie van niet minder dan 
199,945 H. A. — meer dan geheel Zeeland of Utrecht — 
welke hem niet kan worden ontnomen zoolang hij de 
voorwaarden der concessie nakomt, een terrein groot 
genoeg voor de werkzaamheid ook van een machtige 
onderneming. Vreemden te willen uitsluiten ware even 
onmogelijk als onverdedigbaar. Maar wel mogen wij aan- 
nemen dat, nu de omstandigheden den Minister hebben 
gedwongen in te grijpen, hij deze gelegenheid zal benut- 
tigen om bij het verleenen van concessies en het uitgeven 
van groote uitgestrektheden grond aan vreemden, die 
waarborgen te stellen welke door het algemeen belang 
worden geboden. 

» >£?£. H. PYTTERSEN T, 


Koloniale aangelegenheden in de Eerste Kamer. 


In hare vergadering van 31 Januari heeft de Eerste 
Kamer het wetsontwerp betreffende de opheffing van 
Menado als vrijhaven in verband met de afschaffing der 
verplichte koffiecultuur in deze residentie zonder dis- 
cussie of stemming aangenomen. 

Evenzoo ging het wetsontwerp tot afschaffing van het 
uitvoerrecht van suiker in Nederlandsch-Indië er zonder 
slag of stoot door. Wel hadden in het Voorloopig Ver- 
slag „enkele leden" zich tegen den voorgestelden maat- 
regel verklaard, doch van eene eigenlijke oppositie was 
geen sprake. Desniettemin hield de heer Muller, die op 
21 Mei 1897 den vorigen minister van Koloniën inter- 
pelleerde om eene hernieuwde schorsing van het uitvoer- 
recht te verkrijgen, maar daarmede geen succes had, 
eene lange rede tot aanprijzing van het wetsontwerp, 
waarbij hij minister Cremer hulde bracht, dat deze met 
kloeke, forsche hand had ingegrepen. De heer Muller be- 
ijverde zich , de enkele leden , die in het V. V. bedenkingen 
hadden geopperd, te overtuigen, dat de rechtvaardigheid 
alleen de afschaffing van het uitvoerrecht medebrengt, 
dat hier geen geschenk wordt voorgesteld van min of 
meer protectionnistischen aard, en dat niet het belang 
der Indische suikerfabrikanten vooraan staat, doch dat 
van de betreffende bevolking en van den Staat. Het voor- 
naamste argument, dat ten gunste van de afschaffing 
pleit , was z. i. in de overigens uitnemende Memorie van 


132 

Toelichting aan de Tweede Kamer over het hoofd gezien. 
Dit argument is , dat de uitvoerrechten ongetwijfeld reeds 
in 1872 zouden zijn afgeschaft — dat is 25 jaren gele- 
den — , als de Indische suiker-industrie niet het gelag 
had moeten betalen van de voor de Indische schatkist 
zoo kostbare pogingen om onze eigen Hollandsche indus- 
trie, die voor den uitvoer naar Indië werkte, tot ont- 
wikkeling te brengen, met name onze katoen-industrie. 

Aan het slot van zijn warm betoog legde spr. er na- 
druk op, hoe goed het is, dat de mannen, die Java en 
de Buitenbezittingen productief maken, niet méér gehin- 
derd worden in hunne industrieën, in hun nuttig streven 
voor vaderland en koloniën, aan niet meerdere belastin- 
gen worden onderworpen dan absoluut noodzakelijk is. 
Aan die mannen toch hebben wij het te danken, dat in de 
laatste 30 jaren voor rond 530 millioen gulden hier te 
lande uit Deli aan tabak aan de markt is gebracht en 
de algemeene welvaart aanzienlijk is verhoogd. Aan hen 
hebben wij het te danken, dat wij op Java 200 bloeiende 
suikerfabrieken hebben gekend en dat er thans nog 185 
van werken , die voor den inlander en het Gouvernement , 
dat is voor den Staat der Nederlanden, zoo zegenrijk 
zijn en onmisbaar. 

„Ik dank er dezen Minister voor met gansch mijn 
hart," zoo eindigde de heer Muller, „ook al heb ik er 
geenerlei belang bij, dat hij den kloeken moed heeft 
gehad om dit wetsontwerp in te dienen." 

Zijnerzijds bracht de minister Cremer den hem toe- 
gezwaaiden lof terug op den heer Muller, die zoo her- 
haaldelijk op de afschaffing van het uitvoerrecht heeft 
aangedrongen. De Minister wees nog met een enkel woord 
op de wenschelijkheid , de laatste slagboomen voor de 
suiker-industrie weg te nemen, die ook niet weder mo- 
gen worden opgericht, zelfs wanneer er in de toekomst 
voor dit bedrijf veel gunstiger tijden mochten aanbreken. 


133 

Eene afzonderlijke zitting besteedde de Eerste Kamer 
aan de behandeling der begrooting voor Suriname. De 
heer Van Asch van Wijck, oud-gouverneur der kolonie, 
hield eene zeer uitvoerige rede, waarin hij heel wat 
wijsheid ten beste gaf. Het was een opeenstapeling van 
adviezen, waarin echter geen leidende gedachte viel te 
bekennen. De rede getuigde meer van goeden wil dan 
van krachtig vermogen en helder inzicht in de behoeften 
van Suriname ; zij maakte dan ook weinig of geen indruk. 

Op tal van punten bleken de heer Van Asch van Wijck 
en de Minister van meening te verschillen, vooral wat 
de financiën betreft, waaromtrent de heer Cremer een 
heel wat minder optimistische beschouwing gaf dan de 
oud-gouverneur. 

De Minister meende ernstig op bezuiniging bedacht te 
moeten zijn , waar die zonder de ontwikkeling der kolonie 
te schaden, mogelijk is. Z.Exc. was o. a. van oordeel, 
dat het geheele bestuurspersoneel , rechterlijke en admi- 
nistratieve ambtenaren, te talrijk is voor de geringe be- 
volking. Ook op het gebied van de krijgsmacht scheen 
bezuiniging mogelijk; volgens den tegenwoordigen com- 
mandant zou er alleen door beter toezicht op het hospi- 
taal 20pct. op de militaire uitgaven kunnen worden bespaard. 

De Minister is in het algemeen voorstander van gelei- 
delijke ontwikkeling en gelooft niet dat bijv. van krachtige 
maatregelen op het gebied der immigratie spoedige resul- 
taten in het belang der kolonie zijn te verwachten. Vooral 
scheen het niet raadzaam het immigreeren van Britsch- 
Indische werkkrachten te bevorderen , omdat deze bij de 
goud- industrie niet gebruikt mogen worden, terwijl de 
groote landbouw niet bloeiend is. Om die reden had de 
Minister er ook nogal tegen, de immigratie van Javanen 
te bevorderen, die in hun eigen land misschien even 
goed den kost kunnen verdienen en niet zelden de gele- 
genheid vinden zich aan den landbouw in tot dusver niet 
bebouwde streken te wijden.  De Minister verwacht voor 


134 

het oogenblik meer van de ontwikkeling van den kleinen 
landbouw, en is ook niet zeer ingenomen met het denk- 
beeld om eene commissie te benoemen die de middelen 
zal beramen om de kolonie spoediger en krachtiger voor- 
uit te brengen. 

Over de begrooting van Curacao werd geen debat ge- 
voerd, evenmin over Hoofdstuk X (Koloniën) derStaats- 
begrooting. 


EEN PROTEST. 


Als de laster aan het werk is, klutst 
zy waar en valsch zoo fijn dooreen, dat 
zelfs de engelen aan het twijfelen zou- 
den raken. 

In het opstel „Indische omtrekken" door X*, voor- 
komende in het Algemeen Handelsblad van 23 December 
jl. , lees ik onder meer: 

„ Ik sprak zooeven van Pedir en Segli. Het is mij nog 
niet duidelijk, waarom men van het groote succes, 
onlangs bij de expeditie naar Segli behaald, niet meer 
partij heeft getrokken. Het ontzag, de vrees voor onze 
wapens was op dat oogenblik zeer groot, en met eene 
betrekkelijk kleine macht had men wonderen kunnen 
doen; onmogelijk was het wellicht niet geweest dat men 
toen de geheele Pedir-quaestie had beëindigd. 

„ Maar al was dat niet het geval — ik stel mij 
voor dat de Atjehers van den haastigen 
terugkeer al even weinig /tre gr epen zul- 
len hebben als, tijdens 'generaal Van 
Swieten's bevel, van het terugroepen van 
Van der He ij den' s colonne na den val van 
den Krat on." •) 

Dat  laatste  is  een  „ Seitenhübe"  aan  het adres van 


°) De spatieering is van mij. 

10 


136 


wijlen den generaal Van Swieten, om hem weer eens 
als een onbekwaam krijgsoverste te laten voorkomen. 
Die handeling is zóó beneden alle critiek, dat ik mij 
verplicht gevoel voor de eer van dezen grootsten Indi- 
schen veldheer en staatsman dezer eeuw, het lezend 
publiek over die Atjeh-quaestie nader in te lichten. 

Blijkbaar is de anonieme schrijver een geestverwant 
van den generaal Verspyck, die over dit onderwerp in 
zijn werk Generaal Van Swieten en de waarheid op 
bladz. 53 het volgende schreef: 

„Zoodra de Kraton ons was, ontving ik order de 
kolonne-Van der Heijden terug te roepen. Die kolonne 
was reeds in en achter Longbatta gekomen en stootte 
juist op massa's vijanden die, zonder aan tegenweer te 
denken, in alle richtingen een goed heenkomen zochten. 
Het gunstig oogenblik om den vijand groote afbreuk te 
doen was eindelijk daar, maar moest ongebruikt voorbij 
gaan, daar herhaalde orders van generaal Van Swieten 
mij dwongen de vervolging te staken.1' 

Hierop antwoordt de generaal Van Swieten: 1) 

„Om het juiste van des generaals beweren te doen 
uitkomen over het staken der vervolging, geef ik deze 
vraag ter beantwoording. Waarom vervolgde Van der 
Heijden den vijand niet , nadat hij in Longbatta getrokken 
was? Hij had daarvoor troepen en tijd genoeg, vóór hij 
kennis bekwam dat de beweging gestaakt kon worden. 

„ Ik doe die vraag slechts , omdat uit haar , op besliste 
wijze , het antwoord voortvloeit ; want ik spreek Van der 
Heijden volkomen vrij van eenige schuld of verzuim ten 
deze. 

„ Het antwoord kan geen ander zijn : hij deed het niet, 
omdat hij niet kön.  Eene geregelde krijgsmacht met ar- 


1) De luitenant-generaal /.  van  Swieten  contra den luitenant- 
generaal G. M. Verspyck, bladz. 139. 


137 

tillerie, aan orde en tactische vormen gebonden, in een 
sterk begroeid terrein, zonder weg, noch een, voor 
voertuigen geschikt pad , kan onmogelijk eene vluchtende 
bevolking achterhalen, die door niets in hare vlucht 
belemmerd wordt. Ik heb dit reeds doen uitkomen in 
het Vde hoofdstuk, bladz. 96." 2) 

Het fraaiste van de zaak is echter, dat het oordeel 
van den generaal Verspyck in strijd te met zijne eigene 
handelingen ter westkust van Borneo in 1854 3), en zoo 
men aanneemt dat hij in zijne redeneering gelijk heeft, 
dan was het zelfs, als bevelhebber belast met de uitvoering 
der omtrekkende beweging, zijn plicht geweest te doen 
wat dringend noodig was en de verantwoordelijkheid 
daarvan op zich te nemen. 

Zijn er nu nog meer bewijzen noodig om den lezer te 
overtuigen, dat de schrijver X» behoort tot degenen die 
uit loutere partijschap steeds blijven ignoreeren wat reeds 
door zoo velen overtuigend ter wederlegging gezegd is? 


2) Op bladz. 96 staat: „Het is dan ook inderdaad belachelijk van 
een geregeld leger, dat aan tactische orde gehouden is, dat in 
doorsneden en begroeid terrein geen kilometer per uur kan afleggen, 
het vervolgen van een vijand te vorderen, die niet aan orde en 
tactiek onderworpen is, en in denzelfden tijd, ja, zelfs vóór wij 
onzen troep in beweging konden gesteld hebben, een aanzienlijk 
getal kilometers afstand tusschen hem en ons gebracht heeft. Door 
geen leger ter wereld kan met goeden uitslag een terugtrekkend 
leger, zonder cavalerie vervolgd worden." 

3) Het werk Montrado, geschied- en krijgskundige bijdrage be- 
treffende de onderwerping der Chineezen op Borneo, door W. A. 
van Rees. Daar leest men op bladz. 108 en 109: „Hadden wy 
(kapitein Verspyck) wederom getoond genoegzame vaardigheid in 
den aanval te bezitten, in het vervolgen wonnen de Chineezen 
veld op ons, want alhoewel in denzelfden aanloop de verjaagden 
werden nagezeten, zoo moest de vervolging der vluchtenden, die 
als slangen door de struiken gleden en verdwenen, spoedig gestaakt 
worden." 


138 

Dat het ijveren en prediken der agressisten eene staat- 
kunde van dwaling is en voortspruit uit partijschap, 
blijkt ook uit de voordracht in het Indisch Genootschap, 
op 7 November 1883 , door den heer E. B. Kielstra — 
volgens de DeU- Courant de schrijver der vele oorlog- 
zuchtige artikelen in het Algemeen Handelsblad — , die 
daarin verklaart: dat de „afwachtende houding" 
het eenige stelsel was dat overeenstemde met onze finan- 
cieele en militaire krachten en dit dus de grootste lof 
bevatte, dien hij aan Van Swieten's stelsel geven kon; 
ofschoon daarmede al de andere stelsels veroordeeld 
werden , zoo neemt hij toch nog het stelsel van generaal 
Pel en Van der Heijden in bescherming. 

Een tweede bewijs is , dat thans zelfs niet geschroomd 
wordt de leugen tot bondgenoot te nemen, door te ver- 
klaren dat al wat na Oemar's afval verricht 
is, niets anders is dan uitvoering geven 
aan  Van  Swieten's  program  van 1874. 4) 

Dat dit echter geheel bezijden de waarheid is, toonde 
ik aan in de Augustus-afle vering 1897 van dit tijdschrift, 
maar daar men dat artikel tot heden doodzweeg, zoo 
laat ik hier ten overvloede een schrijven volgen van den 
generaal Van Swieten zelf aan wijlen den majoor van 
het O.-I. leger H. A. A. Niclou: 

's Gravenhage , den 5 Maart 1884. 


„Nu men de noodlottige uitkomst van den verkeerd 
gevoerden oorlog niet meer rechtvaardigen kan , wil men 
dit toeschrijven aan mijne verklaring van de annexatie 
van Groot- Atjeh, zooals men mijne proclamatie van den 
12en Februari 1874 gelieft te noemen, ofschoon die an- 
nexatie,  in den zin dien men er aan hecht, in die pro- 


4) Algemeen Handelsblad van 17 Juni 1897. 


139 


clamatic niet te lezen is. Zij behelst enkel de verklaring , 
dat bij gebleken terughouding der hoofden voor de bevor- 
dering der volksbelangen en de onmogelijkheid om dien 
toestand te bestendigen ik : 1 ° het bestuur der drie sagies 
heb aanvaard; 2° de hoofden die tegen het einde der 
maand geen blijken van onderwerping zullen hebben 
gegeven van hunne waardigheid zullen zijn vervallen 
verklaard ; 3° dat de bevolking in dat geval andere hoofden 
in de plaats der vroegere zal mogen kiezen en op mijne 
bescherming tot handhaving van de nieuwe hoofden zal 
kunnen rekenen ; en 4° dat in de adat geene verandering 
zal worden gebracht en alles op den vorigen voet zal 
blijven , met dat verschil dat thans het Nederlandsch Gou- 
vernement souverein is in plaats van den Sultan. 

„ Is dat nu annexatie in den zin dien men er aan gegeven 
heeft? Impliceert de proclamatie de verplichting om de 
verovering tot aan de uiterste grenzen , boven onze krach- 
ten, voort te zetten zooals de generaal Meijer beweerd 
heeft, om de gewaagde operatiën van generaal Pel te 
rechtvaardigen ? 

„ Moet een veroveraar, die bezit heeft genomen van een 
land of stad of landschap, daarvan het bestuur niet op zich 
nemen , al ware het slechts in het belang der veiligheid ? 
Mag hij dat nalaten en het veroverde onbeheerd laten? 
„Kon men met de onderhoorigheden tractaten sluiten 
en aan derzelver hoofden het behoud van het zelfbestuur 
verzekeren, zonder zich tevens als souverein van het 
stamland van Groot- Atjeh te beschouwen of te doen kennen? 
„ Leg eindelijk art. 3 der instructie van den Regeerings- 
commissaris (bladz. 460 van de „Waarheid") en hoofd- 
stuk VI van dat boek naast de redeneeringen van Kielstra, 
Gerlach en zooveel anderen , blijkt dan niet dat de heeren 
critici kortzichtige staatkundigen zijn en zelfs het A. B. C. 
niet kennen van hetgeen in gelijksoortige omstandigheden 
behoort verricht te worden? 

(W. g.) VAN SWIETEN.M 


140 

Dat wijlen de generaal Van Swieten door de partij van 
agressie ten onrechte miskend en verguisd is en wordt, 
kan men zelfs lezen in de debatten der Tweede Kamer 
bij de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1898, 
waar de Minister zegt: 

„Wil men nu geheel Atjeh veroveren? vraagt men mij. 
Ik antwoord daarop neen. Het binnenland van Atjeh 
is onbekend. Er zijn hoegenaamd geen bewijzen, dat 
strijders van daar zich voegen bij de Atjehsche benden. 
Het zal dus volmaakt onnoodig zijn om daarheen te 
trekken. Wanneer wij de kust beheerschen 
zal vanzelf het achterland onder onzen 
invloed kome n." *) 

In 1874 waren wij meester van de kust met eene vol- 
doende krijgsmacht om die te blijven beheerschen en was 
het dus niet noodig om Groot-Atjeh met wapengeweld 
binnen te dringen , welk binnendringen noodwendig moest 
leiden tot verwijdering en tot vermeerdering van den 
nationalen haat, reeds in zoo hooge mate aanwezig door 
verschil van godsdienst, van zeden en landaard. 
' En dat dit juist is , bevestigde niet alleen Toekoe Lam- 
pasei , het geacht hoofd der VI Moekims , die ons bestuur 
zeer genegen was, 5) maar ook Toekoe Yit, de oom 
en voogd van den radja van Tenom, tevens zijn raads- 
man , die aan den Engelschen agent Maxwelt zei : „ Indien 
de Hollanders van den beginne af op andere wijze 
waren te werk gegaan, dan zouden zij beter zijn terecht 
gekomen. Indien zij een flinke som gelds aan de hoof- 
den hadden uitgedeeld, dan zouden zij zijn geslaagd. 

„Op een zekeren tijd onder een hunner generaals ging 


*) De spatieering is van mij. 

5) Dat hoofd verklaarde: „dat onze grootste fout bestond in ons 
voorwaarts dringen, wijl, als wij dat niet hadden gedaan, binnen 
een korteren of langeren tjjd, zeer stellig verdeeldheid zou zijn 
ontstaan tusschen de verschillende hoofden van Atjeh." (Indische 
Gids 1883, bladz. 369). 


141 

het waarlijk goed , maar later is het niets meer geweest 
dan aanvallen en branden." (No. 95 van de Correspon- 
dence respecting the wrack of the ^Niseró", bladz. 73). 

Op grond hiervan betreur ik nog altijd ten zeerste 
het indertijd aftreden van het Kabinet-De Vries c. s. en 
het optreden van Van Goltstein als minister van Koloniën, 
die hoewel volkomen vreemd in koloniale zaken, alles 
anders wilde doen dan zijn voorganger Fransen van de 
Putte. 

Ik zal het er thans bij laten, in de verwachting dat 
X9 voortaan in zijne „Indische omtrekken" eere zal 
geven aan wien eere toekomt 

L. W. A. KESSLER, 
gep. majoor der Inf. 0.-L L. 

Breda, 9 Januari 1898. 


Hoe Franschen en Duitschers kolonlseeren. 


Het bekende Amerikaansche weekblad The Nation trad 
onlangs in eene vergelijking tusschen het kolonisatiewerk 
der Engelschen en dat der Franschen en Duitschers. De 
vergelijking viel niet uit ten gunste der beide laatstenl 
Volgens den schrijver in The Nation is het eenige wat 
de Duitschers en Franschen van de Britsche koloniale 
politiek in staat zijn na te bootsen: het maken van ver- 
overingen. Voor het in bezit nemen en regeeren van zeer 
dicht bevolkte landen als Britsch-Indië en China, die 
alleen orde en veiligheid behoeven, om op hun eigen 
wijs voort te leven , heeft Frankrijk zoowel als Duitschland 
de middelen bij de hand, nl. groote legers en een menigte 
geoefende ambtenaren , maar het is bijna zeker, dat zulke 
koloniën nooit winstgevend kunnen worden. 

Al wat Engeland uit Indië ontvangt zijn de bezoldigingen 
van een groot aantal Engelsche officieren en ambtenaren. 
Aan vele jongere zoons van adellijke familiën en voor 
goed opgevoede jongens uit den burgerstand heeft Indië 
een loopbaan geopend. Maar verder trekt Engeland geen 
baten. Integendeel is er grooter kans , dat Indië voor de 
Engelschen kostbaar zal worden. Evenmin ontvangt het 
eenigerlei inkomsten uit zijne andere koloniën. Tot de 
invoering van het vrijhandelsstelsel heeft Engeland wel 
getracht  de markten in die koloniën voor zijn eigen fa- 


143 

brikanten te behouden, maar deze tactiek is niet zeer 
gelukkig geslaagd. In Amerika gaf ze aanleiding tot een 
opstand en aldus tot afscheiding van de kolonie van het 
moederland. Eveneens werd in Canada een opstand ver- 
oorzaakt, die echter mislukte. Overal elders zijn de 
kolonisten tegen deze uitsluitingspolitiek in verzet gekomen. 

Engeland heeft nooit de middelen bezeten om deze staat- 
kunde gewapenderhand door te drijven en heeft er vijftig 
jaar geleden voorgoed van afgezien. 

Geheel anders deFranschen en Duitschers. Zij bezitten 
de middelen om eene dergelijke tactiek te handhaven. 
Ongelukkig is die macht voor hen eer na- dan voordeelig. 

„Duitschers en Franschen," schrijft The Nation, „zijn 
uitmuntend in staat, eene groote , onbeschaafde bevolking 
onder tucht te houden en te reglementeeren. Duitschland 
zou voor dit werk vermoedelijk een even sterk korps 
van de beste ambtenaren kunnen beschikbaar stellen als 
een groot leger. Met Frankrijk is het eenigszins anders 
gesteld — al volgt het tegenwoordig dezelfde politiek. 
Het heeft geen ambtenaren die graag hun land verlaten. 
Wel heeft het er een menigte thuis, maar dezen bezitten 
geen ondernemingsgeest. Zij zijn te veel aan hunne kleine 
geriefelijkheden en gemakken gehecht, om, in ruil voor 
hun beperkt loon, elders fortuin te zoeken. Een weinig 
sparen . . . een beetje zuinigheid in het geldelijke zoowel 
als in het uitbreiden van het gezin . . . zoo kan er iets 
overblijven voor de kinderen en voor den ouden dag. In 
vier jaren (1889—1893) hebben niet meer dan 37,891 
personen Frankrijk verlaten." 

Wie zich herinnert dat vele koloniën in Amerika (Nieuw- 
Orleans bijv.) door Franschen zijn gesticht, bemerkt, 
dat de gewoonten in Frankrijk sedert de omwenteling 
zeer zijn veranderd. Toen gingen jonge zee-officieren 
van aanzienlijke familie op avontuur uit, en de neder- 
zettingen  die  zij  vormden  werden  door de Kerk  uit 


144 

bekeerings-ijver gesteund. De schrijver in The Nation 
gelooft dat de vermindering van macht èn bij aanzienlijke 
geslachten èn bij de Kerk een groot aandeel heeft aan 
deze verandering. Hoe het zij, de ondernemingsgeest in 
Frankrijk is uitgedoofd. Wellicht is dit ook voor een groot 
deel toe te schrijven aan de Napoleontische oorlogen, 
die de krachtigsten en dappersten opofferden. 

Bovendien sterven de Franschen in hunne koloniën 
langzaam uit. Jaarlijks overtreft het aantal sterfgevallen 
dat der geboorten. In Algiers bevinden zich slechts 270,000 
Franschen op eene bevolking van 4,500,000 personen, en 
de meesten er van zijn soldaten en ambtenaren. Elders 
kan men nauwelijks van eene Fransche bevolking spreken, 
en alle pogingen om emigratie aan te moedigen, zijn 
tot dusver vruchteloos geweest. 

Het gevolg daarvan is, dat, ofschoon Frankrijk aan- 
spraak maakt op een uitgestrekt gebied in Afrika en 
nederzettingen heeft in het Oosten, er niet de minste 
kans op is, dat daar ooit Fransche koloniën , d. w. z. uit 
Franschen bestaande gemeenten, zullen ontstaan; ten 
eerste uithoofde van het klimaat , ten tweede wegens gebrek 
aan Franschen. Daarom moet het uitbreiden van het 
Fransche gebied grootendeels door veroveringen geschie- 
den , waarvan de Staat de kosten draagt en die veel jong 
bloed kosten, dat het land slecht missen kan. 

De pogingen der Duitschers om koloniën te stichten 
hebben nauwelijks een beteren uitslag gehad dan die der 
Franschen. Zij hebben eene groote en toenemende bevolking 
en eene belangrijke emigratie. Ongelukkig willen de land- 
verhuizers juist niet naar de „ koloniën " gaan , die mili- 
taire expeditiën voor hen veroverd hadden. De meesten 
begeven zich naar de Vereenigde Staten en naar Brazilië, 
en slechts een paar honderd naar streken waar de Duitsche 
vlag waait. En met reden! Zij hebben een hekel aan 
den legerdienst en zijn niet uit hun vaderland gegaan 
om ook elders dodr ambtenaren geringeloord te worden 


145 

en kans te loopen, wegens majesteitsschennis vervolgd 
te worden. „Waar een Duitscher zijn vlag vindt, daar 
treft hij " — merkt de Amerikaansche schrijver eenigszins 
ondeugend op — „ook soldaten en ambtenaren om op 
zijn gezondheid en veiligheid te passen. Hij blijft onder 
vaderlijk toezicht en moet den „ Hochgeboren " naar 
de oogen zien. Het Duitsche kolonisatiewerk heeft dus 
te kampen met de toenemende neiging der menschenom 
hun eigen zaken te behartigen, over hun eigen belas- 
tingen te stemmen en hun leven in te richten zooals zij 
dat willen." 

Om deze reden is het welslagen aan die twee volken 
welke geen conscriptie en geen groote legers bezitten 
en die hun eigen regeering benoemen (al is die slecht). 
Zij bezetten al de leege hoekjes der wereld. De Ameri- 
kanen stichten in hun werelddeel zoo snel zij kunnen 
zichzelf besturende koloniën, maar toonen geen neiging 
bijv. de Spanjaarden te verjagen van grond, dien zij 
nooit zelf zouden kunnen bezetten. De Amerikanen gaan 
dus juist zoo te werk als de Engelschen in Australië en 
Afrika, d. w. z. zij grondvesten gemeenschappen die zelf 
moeten beslissen hoe zij hun leven willen inrichten en 
hoe zij willen handeldrijven. Franschen en Duitsohers 
echter laten zich misleiden door de dwaling, dat men 
markten gewapenderhand kan veroveren. 


VARIA. 


De gevangenneming van  Dipa Negara. 

Het is bekend , dat op den 28sten Maart 1830 Dipa Negara, 
de held van den Ja va-oorlog, te Magelang door generaal 
De Koek bij een onderhoud werd gevangen genomen. 
Men heeft er De Koek een verwijt van gemaakt, dat hij 
tot die daad is overgegaan , niettegenstaande de Javaansche 
vorst op goed vertrouwen in de Nederlanders zich naar 
Magelang had begeven. Vooral ook generaal Knoop heeft 
hierover een hartig woordje meegesproken en van niets 
meer of minder gerept dan van woordbreuk. Van den 
anderen kant werd de daad van De Koek zoo al niet 
verdedigd, dan toch verklaard en gedeeltelijk veront- 
schuldigd door de omstandigheden, waaronder deze had 
te handelen en dan ook gehandeld heeft. 

In het Januari-nummer van De Tijdspiegel geeft nu de 
de heer Kielstra eene voorstelling van den loop van zaken , 
waarin het optreden van De Koek , op den merkwaardigen 
28sten Maart 1830, in een ander licht verschijnt; eene 
voorstelling , waardoor deze veldheer wordt gezuiverd van 
de op hem in veler oog rustende blaam, als zoude hij 
aan de goede trouw hebben te kort gedaan , en waarmede 
ook het raadsel wordt opgelost, dat Dipa Negara later 
te  Makassar,  in  hem nog een vaderlijken vriend zag. 


147 

Deze mededeeling dankt de heer Kielstra aan den heer 
A. J. B. Wattendorf, die van 1873 tot 1878 resident van 
Djokjakarta is geweest. In die jaren was déir rijksbe- 
stierder een schoonzoon van Dipa Negara , Bassa Gondo 
Koesoema, die tot op het oogenblik van diens verban- 
ning den Javaanschen vorst trouw was gebleven. „Toen 
nu de heer Wattendorf, met dien rijksbestuurder pratende 
over toestanden en gebeurtenissen van vervlogen dagen, 
zich eens uitliet , dat de gevangenneming van D. N. toch 
eigenlijk niet met de hoogste eischen der rechtvaardigheid 
was overeen te brengen, toonde de rijksbestierder zich 
zeer verwonderd : D. N. had immers vooraf geweten , dat 
het zoo loopen zou ! Volgens den rijksbestierder had het 
gestreden met den trots van D. N., om eenige andere 
oplossing aan te nemen. Hij had steeds den eisch gesteld -, 
als sultan en als het hoofd van den Mohammedaanschen 
godsdienst op Java erkend te worden; hij wist wel, dat 
de generaal De Koek die eischen niet zoude inwilligen; 
hij was maloe (beschaamd, verlegen), ze nu te laten 
vallen, doch zag er geene schande in, te bukken voor 
overmacht. Aldus bleef zijn prestige in het oog des volks 
ongerept. De heer Wattendorf" — zegt Kielstra verder — 
„is overtuigd, dat de rijksbestierder in zijne voorstel- 
lingen geheel te goeder trouw was. Er was bijna een 
halve eeuw voorbijgegaan, en wat in 1830 en daarvóór 
was voorgevallen was zuiver geschiedenis geworden. De 
man, die zijn schoonvader gedurende den loop van den 
opstand steeds had gevolgd , kon geene aanleiding hebben , 
om der waarheid eenig geweld aan te doen, en de wijze 
waarop hij het gebeurde vertelde , droeg den stempel der 
oprechtheid." 

De heer Kielstra concludeert dan ook : „ Dat de generaal 
De Koek eindelijk den knoop doorhakte , vindt zijne ver- 
ontschuldiging   in  het  feit , dat D. N. en de zijnen 

voldoende  waren  gewaarschuwd." 


148 


Berri-berri in Deli. 

In het Weekblad van het Ned. T. voor Gen. geeft dr. 
J. A. Voorthuis eene zeer belangrijke mededeeling over 
waarnemingen, door hem een jaar geleden gedaan bij 
een berri-berri-epidemie onder een 300-tal Chineesche 
koelies op eene tabaksonderneming in Deli. Zijne erva- 
ring is dat geen verband met rijstvoeding 
was te ontdekken, o. a. omdat de zieken dit hoofd- 
voedsel uit een voorraadschuur der onderneming moesten 
betrekken, terwijl twee andere ondernemingen der zelfde 
maatschappij geheel van de ziekte vrij bleven en op 
een vierde slechts één geval voorkwam, ofschoon ze 
alle de rijst uit dezelfde voorraden betrokken. Op twee 
andere ondernemingen, die de rijst van elders kregen, 
vertoonde zich de ziekte als vroeger vrij hevig. Voor- 
namelijk werden Chineezen, en wel nieuwelingen, aangetast ; 
de Javaansche en Boyaneesche bevolking bleef geheel 
vrij. Aan een deel der zieken werd geen rijst meer ver- 
strekt, maar zij herstelden niet eerder dan de anderen. 

Dr. Voorthuis vat zijne waarnemingen aldus samen: 

De observatie dat een berri-berri-epidemie op slechts 
één van vier ondernemingen die alle haar rijst uit één- 
zelfde voorraadschuur ontvingen , voorkwam ; de graotc 
mate van immuniteit van langer dan een jaar in Deli 
vertoevende, dus geacclimatiseerde, Chineezen; de sterke 
praedispositie der Singkehs (nieuwelingen) voor berri- 
berri; het herhaaldelijk door mij opgemerkte feit, dat 
op een onderneming en in één der afdeelingen berri-berri 
uitbreekt terwijl de andere (2 of 3) volkomen vrij blijven, 
niettegenstaande de rijst uit éénzelfde voorraadschuur 
verstrekt wordt; 

het meermalen in Deli geconstateerde feit, dat berri- 
berri zeer veelvuldig optreedt waar nieuwe ondernemingen 
geopend worden en maagdelijke grond in bewerking wordt 
genomen ; 


149 

het feit uit hier niet gereproduceerde statistieken aan- 
toonbaar , dat de berri-berri op de Oostkust van Sumatra 
het hevigst woedt in de drie eerste en de drie laatste 
maanden van het jaar ; die zich kenmerken door sterke 
regens en groote vochtigheid , en waarin de meeste koelies 
een zittend leven hebben en opeengehoopt wonen ; 

het feit dat in sommige jaren de berri-berri over de 
geheele residentie in eens verspreid voorkomt; 

het bijzondere, in Deli meermalen waargenomen feit, 
dat Europeanen die berri-berri acquireeren en die steeds 
met grooten spoed naar Europa worden gezonden, meestal 
binnen enkele weken volkomen herstellen; 

het ook door mij waargenomen feit, dat Europeanen 
die nooit rijst gebruikten door berri-berri werden aan- 
getast ; 

het feit dat zeer vele berri-berri-lijders reeds van den 
beginne af een zekeren graad van anaemie vertoonen en 
dat door mij bij vele berri-berri-lijders miltvergrooting 
werd gevonden; 

het beginnen met lichte koortsaanvallen; 

dit alles deed mij sinds lang de berri-berri als e e n e 
miasmatische  ziekte  opvatten". 

Dr. V. deelt ook den uitslag mede zijner bacteriologische 
onderzoekingen van het bloed van berri-berri-lijders, 
waarin hij eigenaardige vormsels vond die met malaria- 
plasmodün overeenkwamen. 

Hij zegt aan het slot : 

„Hoewel de resultaten van diëetwijziging bij de Ja- 
pansche marine en in de gevangenissen op Malacca en 
Java wijzen op een verband tusschen de voeding en het 
optreden der berri-berri, zijn er nog altijd veel artsen, 
die aan miasmatische infectie gelooven. Het feit , dat op 
Deli aan sommige ondernemingen de berriberri voor 
lange jaren verdwijnt zonder dat wijziging in het dieet 
gebracht wordt , en dat vergiftiging door rijst als oorzaak 
der berri-berri nog door niets is bewezen, geeft ons het 


150 

recht ook op andere wijzen naar de oorzaak der berri- 
berri te blijven zoeken; daartoe op te wekken is het 
doel van dit opstel". 

De schrijver besluit zijn artikel met de volgende alge- 
meene opmerking, die wèl overweging verdient: 

„Een reusachtig materiaal wacht in Deli op weten- 
schappelijke bewerking, dat door den gewonen prakti- 
zeerenden geneesheer uit den aard van zijn werkkring 
slechts met veel inspanning en dan nog slechts te hooi 
en te gras kan worden verricht. Met honderdduizenden 
van in Deli verdiend geld worden de ziekenhuizen en 
andere inrichtingen van openbaar nut in Nederland ge- 
steund. Zou het niet wenschelijk zijn, naast een met alle 
hulpmiddelen voortreffelijk ingericht laboratorium voor 
de studie der ziekten in de tabak, dat voor Deli reeds 
vele vruchten afwierp , een inrichting op bescheiden voet 
in het leven te roepen ter bestudeering van de ziekten 
der menschen in de tropen, op welk gebied nog zoo 
oneindig veel te doen valt?" 


Nuttige Indische  planten. 

Het Koloniaal Museum te Haarlem heeft als extra- 
bulletin uitgegeven de 4de aflevering van: Nuttige Indi- 
sche planten, door dr. M. Greshoff, met inleiding van 
dr. J. G. Boerlage. Achtereenvolgens worden behandeld: 
1. Ricinus communis, gekweekt om de olie uit de zaden, 
die door de Javanen en Maleiers gebruikt wordt om hunne 
vaartuigen, zoo groot als klein, te pekken, en die ons 
een krachtig purgeermiddel levert; 2. Santalum album, 
de sandelboom, die het sandelhout geeft, bij uitstek een 
oostersch handelsartikel! in dien zin, dat verreweg het 
grootste gedeelte in de oostersche landen verbruikt wordt 
en  slechts  een gering deel naar Europa komt; 3. Coix 


151 

Lachryma Jobi, een gras van 1— ljM. hoog, in zuidelijke 
landen een van ouds bekend gewas, dat vroeger vooral 
in de kloostertuinen als curiositeit werd gekweekt , mede 
ter wille der harde „tranen", die voor rozekransen ge- 
schikt zijn; ook nu nog is het van velerlei beteekenis; 
4. Acacia farnesiana , de welriekende acacia , een heester 
of kleine boom, van groote beteekenis als sierplant, en 
voor het gebruik der bloemhoofdjes in de parfumerie en 
den bloemenhandel ; 5. Bouea macrophylla, een niet hooge 
boom van 15 —20 M., voornamelijk om de vruchten ge- 
kweekt , die geel zijn en op pruimen gelijken en , ingelegd , 
een aangenaam ingrediënt voor de rijsttafel leveren; 
6. Calotropis gigantea, een boompje van 6 — 10 voet, van 
velerlei nuttige toepassing als getah pertja plant , als vezel- 
plant en als medicinale plant; 7. Piper Cubeba, een 
klimmende, heesterachtige plant van Sumatra, Java en 
Z.-Borneo, ons de staartpeper gevende, van ouds een 
specerij en medicijn ; 8. Nyctanthes Arbor-tristis, in Neder- 
landsch-Indië vooral als tuinplant verspreid, en geliefd 
om het heerlijk aroma harer bloemen ; 9. Morinda citrifolia , 
een kleine boom, die in zijn wortel een helderroode 
kleurstof, geschikt om katoen te verven, bevat; 10. Gony- 
stylus Miquelianus, een boom die het aloë-hout levert. 


Nederland en  Perzië. 

In een schrijven aan de Kamers van Koophandel te 
Amsterdam en te Rotterdam heeft de heer W. L. Bosschart , 
de Nederlandsche zaakgelastigde en consul- generaal in 
Perzië, eenige maanden geleden de aandacht gevestigd 
op de uitbreiding van de handels- en nijverheidsbetrek- 
kingen tusschen dat land en het onze. 

De rechtstreeksche aanvoer van Nederlandsche pro- 
ducten in Perzië , welke vroeger nagenoeg niets bedroeg , 
is in de laatste drie jaren met ƒ 400,000 gestegen en is 

11 


152 

volgens den heer Bosschart voor sterke uitbreiding vat- 
baar. Vooral den directen aanvoer uit Ned.-Indië acht hij 
voor reusachtige uitbreiding vatbaar en betreurt dat die 
— behalve door enkele op Java gevestigde Armeniërs — 
geheel verwaarloosd wordt. Als middelen om die betrek- 
kingen te bevorderen , welke nu vooral door de firma's 
Hotz en Teheran Toko enz. worden gevoerd , beveelt hij 
twee zaken aan : een maandelijksche stoomvaart tusschen 
Java en de Perzische Golf en eene Ned.-Ind. bank in Perzië. 

Wat de stoom vaartlijn betreft, waarover de heer A Hotz 
reeds vlugschriften en opstellen in De Economist heeft 
geschreven, zegt onze consul-generaal: 

„Dat de lijn casu quo „dadelijk" winstgevend zal zijn, 
durf ik niet verzekeren , en als men er even spoedig mede 
ophoudt als met de lijn op China, is de zaak spoedig 
beslist. De Hamburger pogingen en resultaten op het 
gebied van nieuwe lijnen bewijzen echter, dat als men 
zich eenig verlies wil getroosten in de eerste paar jaar , 
de volgende alles goed kunnen maken , ook al komt er , 
zooals tusschen de Hamburger lijnen onderling en tusschen 
deze en de Engelsche lijnen is geschied , een tariefoorlog, 
in casu met de Engelsche golflijnen, hetgeen echter nog 
te bezien staat. De groote vraag is maar, naar mijne 
bescheiden meening, of er kans is dat de lijn op den 
duur voldoende uit- en thuislading zal hebben en of zij 
werkelijk dienstbaar zal wezen aan de uitbreiding van 
het Nederlandsch-Indisch verkeer met Perzië. Ik geloof 
stellig van ja, en ben het ten deze geheel met den heer 
Hotz eens. Java-thee , suiker (want Java moet voor Zuid- 
Perzië stellig kunnen concurreeren), koffie, indigo, spece- 
rijen, tin, hout, petroleum, quinine, etc. etc. en voor 
Bombay Sumatratabak , zouden goede artikelen voor de 
uitreis zijn, en naar Indië: dadels, opium, amandelen, 
rozijnen, zaden, tapijten, shriaz-wijn , rozenolie en water, 
paarden , muildieren (Bombay), tarwe , katoen en gedroogde 
vruchten (Nederland). 


153 

Zou een overleg uwer Kamer met de reederijen en 
handels-lichamen als bijv. de Nederlandsche Handelmaat 
schappij ten deze niet goede resultaten kunnen brengen, 
die ook aan de oprichting eener Nederlandsch-Indische 
bank hier te lande zouden ten goede komen?" 

Daarna komt de heer Bosschart tot de door hem ge- 
wenschte Ned.-Ind. bank voor Perzië. Haar hoofddoel 
omschrijft hij aldus: 

1°. Bevordering van het handels- en scheepvaartverkeer 
van Nederl.-Indië en Nederland met Perzië en voor zoo- 
veel mogelijk omliggende landen, door moreelen steun 
aan een geregelde stoomvaartlijn tusschen Ned.-Indië en 
de Perzische golf en bevordering van den goederen- en pro- 
ducten-handel door voorschotten op connossementen , enz. 

2*. Bevordering van openbare werken in Perzië en 
omliggend gebied, door Nederlandsche ingenieurs en in- 
dustrie, en het in leven roepen van daartoe noodige 
syndicaten. 

Onder openbare werken versta ik : spoorwegen en tram- 
lijnen, die men na afloop der Perzisch-Russische conventie 
in 1900 zal kunnen aanleggen; 2°. zeehaven- en rivier- 
werken, en 3°. irrigatiewerken. 

Verder zou de bank kunnen verdienen door wissel- 
operaties op kleine schaal en korten termijn, door abitrage- 
zaken in het algemeen, het disconteeren en verkoopen 
van wissels, den handel in edele metalen, leening op 
korten tijd tegen voldoend onderpand, het incasseeren 
van wissels en ander handelspapier , opening van rekening- 
couranten, het aannemen van deposito's in zilver, de 
bewaring van waarden, verkoop van kredietbrieven, het 
opnemen van kredieten tegen voldoende zekerheid, het 
geven van inlichtingen, enz. 

De bank zou te Teheran moeten gevestigd zijn en filialen 
moeten hebben in de hoofdplaatsen van Perzië, alsmede 
een hoofdagent met sub-agenten in Ned.-Indië , Nederland 
en  Londen,  en  correspondenten  te Hamburg, Bremen, 


154 

Triest ,  Moskou ,  Petersburg ,  Odessa ,  Constantinopel , 
Bagdad, Bussorah, enz. 

Hoofddoel van de bank moet echter zijn de bevordering 
van het Indisch en Nederlandsch verkeer met Perzië en 
omliggend gebied, en dan heeft de bank, naar ik geloof, 
levensvatbaarheid genoeg, al is hier ook The Imperial 
Bank of Persia, die Engelsche belangen steunt, en een 
Russische bank, die natuurlijk de Russische bevordert." 

Het plan om zulk een bank op te richten is thans ge- 
vormd* De heer C. J. J. van der Klaauw, leerling-consul 
en door de vereeniging Het Buitenland naar Perzië ge- 
zonden, waar hij 8 jaren bij The Imperial Bank of Per sta 
is werkzaam geweest , 't laatst als hoofd van de filiale in 
Meshed , is met zeer gunstige aanbeveling van den consul- 
generaal herwaarts gekomen en tracht nu eene Nederlandsch- 
Perzische bank op te richten , met een kapitaal van 6 ton. 

Onlang heeft daartoe ten kantore der heeren Labouchere 
Oyens & Co. te Amsterdam eene conferentie plaats gehad, 
waaraan ook directeuren der Ned.-Ind. Handelsbank, van 
de Twentsche Bankvereeniging en van de Wissel- en 
Effectenbank deelnamen. De aanwezigen waren van oor- 
deel, dat het voor de ontwikkeling van de Nederlandsche 
nijverheid en van den Nederlandschen en den Ned.- 
Indischen handel van het grootste belang is, te trachten 
vasten voet in Perzië en Russisch- Azië te verkrijgen, door 
oprichting van eene bank of financieelc instelling. Zij 
meenden dat, als industrieelen en handelaars met het 
nemen van 2/3 der aandeelen voorgingen , het ontbrekende 
wel in financieele kringen zou worden bijeengebracht. 

Dat de zaak tot stand zal komen, lijdt geen twijfel; 
zij is in uitstekende handen. Wij verheugen er ons bij 
voorbaat over , meenende er een bewijs in te mogen zien , 
dat de oude energie en ondernemingsgeest, die ons een- 
maal den voorrang op handelsgebied bezorgden , nog niet 
geheel zijn verdwenen. 


155 


De  Nederlandsche  koloniale  afdeeling 
op de Wereldtentoonstelling van 1900. 

Bij Koninklijk besluit van 6 Februari 1897 werd eene 
Centrale Commissie benoemd voor de in 1900 te Parijs 
te houden wereldtentoonstelling en Z.Exc. de minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid gemachtigd, bij- 
zondere commissiën te benoemen voor de verschillende 
groepen waarin die tentoonstelling zal worden gesplitst. 

Als leden voor de bijzondere Commissie voor groep 
XVII (Kolonisatie) zijn de volgende heeren belast met het 
bijeenbrengen van alles wat met betrekking tot onze 
overzeesche gewesten voor de tentoonstelling te Parijs 
in aanmerking komt: 

J. W. IJzerman, voorzitter, te Amsterdam; mr. N. P. 
van den Berg, te Amsterdam; jhr. mr. W. Elout van 
Soeterwoude, te 's Gravenhage; A. H. G. Fokker, te 
's Gravenhage ; G. B. Hooijer , secretaris , te 's Gravenhage ; 
M. Hijmans van Wadenoyen, te 's Gravenhage ; prof. dr. 
C. M. Kan, te Amsterdam; H. C. van den Honert, te 
Baarn ; C. M. Pleijte Wzn., te Leiden , en mr. W. Suermondt, 
te Rotterdam. 

Terwijl de Nederlandsche inzendingen over de verschil- 
lende groepen waartoe zij behooren worden verdeeld en 
geplaatst naast dezelfde soort inzendingen van andere 
landen in daartoe aangewezen gebouwen, zullen die, 
welke verband houden met onze koloniën, afzonderlijk 
worden bijeengebracht. Zij zullen worden tentoongesteld 
op een terrein van 2500 Ma. oppervlak, gelegen op het 
terras van het Trocadéro in de onmiddellijke nabijheid 
van een der drie hoofdtoegangen tot de wereldtentoon- 
stelling. 

Om die reden zal de groep voor onze koloniën iets 
bijzonder aantrekkelijks hebben en kunnen rekenen op 
een druk bezoek. 

De Commissie hoopt door de wijze van inrichting van 


156 


dit terrein, alsmede door den aard en het gehalte der 
inzendingen , Nederland waardig vertegenwoordigd te zien, 
en, in aansluiting aan de koloniale tentoonstelling te 
Amsterdam in 1883 , een zooveel mogelijk getrouw beeld 
te kunnen geven van de ontwikkeling van handel en 
nijverheid en de vermeerdering der kennis van onze 
overzeesche gewesten in de laatste twintig jaren. 

Daarom doen zij een beroep op de krachtige mede- 
werking van allen, die daartoe in de gelegenheid zijn, 
bij het verzamelen van inzendingen op welk gebied ook , 
indien zij slechts dienen kunnen om de wetenschappelijke 
waarde der koloniale tentoonstelling te verhoogen. 

Berichten en voorstellen dienaangaande zullen met dank- 
baarheid door den secretaris en de leden der Commissie 
worden ontvangen. 

De uitvoerige classificatie voor de Nederlandsche Kolo- 
niale afdeeling zal op aanvraag aan den secretaris der 
Centrale Commissie (Hofspui 6 , Den Haag) gaarne franco 
worden toegezonden. 


Invoering  van  de  opium-regie  op Java 
en  Madura  alsmede  op  Lombok. 

Staatsblad N°. 274 bevat de wet van den 30sten De- 
cember 1897 , tot verhooging der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1898 ten be- 
hoeve van de invoering van de opium-regie op Java en 
Madura alsmede op Lombok. 

Het eenig artikel luidt^ 

„ Ten behoeve van de invoering van de opiumregie op 
Java en Madura alsmede op Lombok wordt: 

in het Iste hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1898: 

Onderafdeeling  10  (waarvan  de  omschrijving  wordt 


157 

gewijzigd als volgt: Exploitatie van het opiummiddel in 
eigen beheer) verhoogd met ƒ1.047.000; 

in het Ilde hoofdstuk van voornoemde begrooting: 
Onderafdeeling 25. (waarvan de omschrijving wordt ge- 
wijzigd als volgt:  Exploitatie  van het opiummiddel in 
eigen beheer) verhoogd met ƒ 348.000." 


De  zaak  der veroordeelde Atjehsche 

officieren. 

Hier volgt de sententie definitief van het Hoog Militair 
Gerechtshof in Nederlandsch-Indië in zake H. G. Th. 
Bosch , ie luitenant der infanterie. 

Het Hoog Militair Gerechtshof: 

Gezien het vonnis van een daartoe benoemden krijgs- 
raad te Kota-Radja tegen den in hoofde dezer genoemden 
beklaagde, gewezen op den 8en Januari en uitgesproken 
op den 24©n Mei 1897, waarbij hij is vrijgesproken van 
het hem ten laste gelegde , met verwijzing van den Staat 
in de kosten en misen der Justitie, alsmede in die van 
den processe; 

gelezen den namens den appellant R. O. op den 13 en 
Juli 1897 gedienden eisch in appèl, waarbij wordt ge- 
concludeerd, dat het Hoog Militair Gerechtshof met ont- 
vangst van het appèl het vonnis zal vernietigen, den 
beklaagde zal schuldig verklaren aan : diefstal on- 
der verzachtende omstandigheden, hem 
over zulks zal veroordeelen tot betaling eener geldboete 
van ƒ 25 , met vervanging , indien de opgelegde geldboete 
niet is voldaan binnen veertien dagen na de aanzegging 
van 'sHofs sententie, door militaire detentie van drie 
dagen, met veroordeeling nog van hem in de kosten der 
beide instantiën; 

nog gelezen de namens den geappelleerde op den 28<?n 


158 

Juli 1897 gediende schriftuur van antwoord in appèl, 
waarbij wordt geconcludeerd dat het den Hove moge 
behagen den advocaat-fiscaal met de door hem genomen 
conclusie van eisch in appèl de dato 12 Juli 1897 niet 
ontvankelijk te verklaren en die conclusie stellen buiten 
het geding, subsidiair te bekrachtigen het door den 
krijgsraad te Kota-Radja gewezen vonnis de dato 8 Januari 
1897 met veroordeeling van den Lande in de kosten van 
het hooger beroep; 

Gezien de verdere stukken van den processe, zoo ter 
eerster instantie, als in appèl gediend; 

Overwegende, dat de appellant R. O. naar aanleiding 
van 'sHofs resolutie van 12 Maart 1897, n°. 12, waarbij 
de advocaat-fiscaal voor de land- en zeemacht in Neder- 
landsch-Indië gemachtigd werd van het tegen den be- 
klaagde gewezen vonnis in het belang van de hooge 
overheid te provoceeren aan den Hove te bekwamer tijd 
dit appèl heeft vervolgd; 

Overwegende, dat namens beklaagde, thans geappel- 
leerde bij conclusie van antwoord is aangevoerd , dat de 
door den advocaat-fiscaal, tegen hem, beklaagde, enden 
luitenant Lutje genomen conclusie van eisch in appèl als 
onwettig buiten het geding behoort te worden gestelden 
het Hof zich van de kennisneming van de twee gedingen 
zal behooren te onthouden, daar deze niet op wettige 
wijze aan 's Hofs oordeel zijn onderworpen , vermits toch 
twee verschillende processen, betreflende verschillende 
beklaagden en waarin dan ook twee verschillende von- 
nissen zijn gewezen, in appèl niet plotseling kunnen 
worden samengevoegd en gezamenlijk behandeld; 

Overwegende, dat voor deze exceptie geen grond be- 
staat, daar bij geen wettelijke bepaling is voorgeschreven, 
dat in samenhangende zaken als deze, waarin meerdere 
beklaagden zijn en welke gelijktijdig zijn behandeld, in 
appèl tegen ieder der beklaagden een afzonderlijke con- 
clusie van eisch moet worden genomen , terwijl bovendien 


159 

door het nemen van één, instede van twee conclusies, 
de beklaagden niet in hun belangen worden geschaad; 

Dat mitsdien de voorgestelde exceptie behoort te wor- 
den verworpen; 

Overwegende, wat de zaak zelf betreft, dat den be- 
klaagde , thans geappelleerde bij klacht de dato 4 October 
1896 wordt ten laste gelegd: 

dat hij op den 14en September 1896, deel uitmakende 
van een patrouille in de kampong Lam Ilir, bij het door- 
zoeken van een woning, niettegenstaande den last van 
den colonne-commandant, den kapitein der infanterie G. 
J. H. Bruynis, om alleen wapens en munitie mede te 
voeren en niettegenstaande zijn bekendheid met de com- 
mandementsorder de dato 27 Juni 1896, n°. 101, arg- 
listig heeft weggenomen en doen medenemen tien Atjehsche 
rijksdaalders (dollars) en een gouden doos , welke stukken 
bij een gehouden onderzoek in het bivak te Pasar Sa- 
maghani, op den 17en September 1896 zijn aangetroffen 
bij den inlandschen korporaal Soprawiro , algemeen stam- 
boek n°. 33208, makende deze stukken uit een gedeelte 
der goederen, welke op den 14en September 1896 moe- 
ten zijn ontvreemd uit de in de kampong Lam Ilir 
doorzochte woning en toebehoorende aan Toekoe Radja 
Lam Ilir. 

Overwegende dat de krijgsraad de verklaring van be- 
klaagde, thans geappelleerde, terecht als een ont- 
ken t e n i s beschouwd , doch ten onrechte beslist heeft , 
dat het hem ten laste gelegde niet wettig en overtuigend 
bewezen is ; 

overwegende toch, dat bij het gehouden onderzoek, 
de beklaagde, thans geappelleerde, in substantie heeft 
verklaard: 

dat hij den 14en September 1896 onder kapitein Bruynis 
als colonne-commandant met een patrouille is uitgerukt 
om door enkele kampongs ten Oosten van Samaghanite 
marcheeren ; 


160 

dat zij bij kampong Lam Ilir gekomen een pas opge- 
worpen benting vonden met een blokhuis er achter; 

dat de colonne-commandant den indruk ontving, dat 
deze kampong vijandig gezind was en wel een 
verblijfplaats van deserteurs kon zijn , waarop hij 
last gaf het evengenoemd blokhuis te doorzoeken; 

dat daarop eerst de korporaal Soprawiro met het ge- 
weer vaardig, vervolgens medebeklaagde Lutje en 
daarna hij, beklaagde, naar boven zijn gegaan, langs de 
ladder, die toegang tot het blokhuis gaf; 

dat er eenige goederen werden gevonden, welke hij 
van beklaagde Lutje ontving; die ze van den korporaal 
had aangenomen, terwijl hij zelf bij de ladder stond en 
eerst, nadat de goederen waren afgegeven, het blokhuis 
is binnengegaan; 

dat hij naar het daarin zich bevindend nachtleger is 
gegaan, het voeteneind onderzocht en daar o. a. een tiental 
Atjeh-rijksdaalders gevonden heeft , die hij bij zich stak , 
zonder daar te vermoeden, dat het hem later kwalijk 
zou genomen worden, daar hij opgemerkt had, dat bij 
vorige tochten, zelfs na het uitvaardigen der orders van 
generaal Vetter, na afloop vee en goederen, ook uit 
goedgezinde kampongs afkomstig , openlijk werden mede- 
gevoerd, zonder dat dit belet werd; 

dat hij aan het verlengde van het voeteneind, op 
een laag bankje, twee pakken vond, waarvan het een 
boeken en papieren, die door beklaagde Lutje werden 
onderzocht, en het andere pak zijden kleedingstukken 
bevatte ; 

dat hij dat pak opende en den inhoud gedeeltelijk zelf 
onderzocht en gedeeltelijk met dit doel aan den korporaal 
Soprawiro overreikte; 

dat daaronder ook een doos , die hij voor uit gebronsd 
koper bestaande aanzag, maar die later van goud bleek 
te zijn en die in den broodzak van den korporaal Sopra- 
wiro werd teruggevonden; 


161 

dat hij niet weet, wat er in die doos zat en perti- 
nent ontkent dien korporaal den last ge- 
geven te hebben, om de doos voor hem, 
beklaagde,  mede  te  nemen; 

dat het hem, beklaagde, begrijpelijk voorkomt, dat de 
korporaal Soprawiro in den waan verkeerde, dat hij de 
meergenoemde doos voor beklaagde moest medenemen, 
maar dat het een verkeerde opvatting was , daar hij niet 
met dit doel, maar wel om te onderzoeken of er patro- 
nen in waren , de doos aan Soprawiro heeft overgegeven ; 

dat de verkeerde opvatting van Soprawiro steun zou 
vinden in het meermalen voorkomend feit, dat officieren 
op zulk een excursie, gevonden zaken medenemende, 
die aan ondergeschikten te dragen geven, om hen later 
daarvoor te beloonen; 

dat er in die kampong nog andere huizen zijn onder- 
zocht, maar daarin niets is gevonden; 

dat hem overigens van het vermissen van andere voor- 
werpen van waarde dan de genoemde niets bekend is en 
hij dergelijke voorwerpen ook niet gezien heeft; 

dat hij alleen nog aan beklaagde Lutje heeft overgereikt 
een bij het pak met kleedingstukken behoorende vuile 
bruine lap, waarin zich rijksdaalders bevonden; 

dat hij ten sterkste ontkent de tien ringgits 
arglistig te hebben medegenomen , daar hij , toen kapitein 
Bruynis gelastte niets anders dan wapens en ammunitie 
mede te nemen, wel een bos met koperen sleutels, die 
hij in handen had, heeft nedergeworpen , maar vergeten 
heeft de rijksdaalders neder te leggen; 

dat hij, in het bivak aangekomen, zijn ontbijt uit zijn 
zak willende halen, de ringgits daarin heeft terugge- 
vonden; 

dat hij des avonds van dienzelfden dag de ringgits aan 
korporaal Soprawiro heeft gegeven, omdat hij dezen 
daarmede wilde bevoordeelen , zooals officieren , wanneer 
zij  het een  en ander van een excursie hadden meege- 


162 

nomen, wel meer deden ten opzichte van minderen, die 
mede waren geweest; 

dat hij , beklaagde thans geapelleerde , wel bekend was 
met de order van generaal Vetter, maar hij stellig dacht 
in een vijandige kampong te zijn, te meer daar hij ver- 
nam, dat bij een der vorige tochten in die streek in de 
nabijheid van bovengenoemde kampong deserteurs waren 
gezien ; 

dat hij in het houden van het geld ook geen kwaad 
heeft gezien, omdat het alleen een principe was van 
kapitein Bruynis, om ook daar waar andere compagnies- 
commandanten het niet beletten en al was ook de order 
van generaal Vetter niet uitgegeven, het medenemen van 
goederen te verbieden. 

Overwegende, dat de korporaal Soprawiro als getuige 
onder eede heeft verklaard: 

dat hij den 14en September 1896 de patrouille onder 
kapitein Bruynis heeft medegemaakt; 

dat de troep in kampong Lam Ilir heeft halt gehouden 
om een blokhuis, dat op last van den kapitein, die ver- 
moedde dat daarin deserteurs waren, door een Atjeher 
werd geopend; 

dat hem , getuige , daarop door den kapitein gelast werd 
met geladen geweer de ladder op te gaan en te onder- 
zoeken wat er in het blokhuis was, daarbij duidelijk en 
nadrukkelijk gelastende alleen onderzoek te doen naar 
vuurwapens en ammunitie; 

dat hij den last opvolgde en gevolgd werd door de 
luitenants Lutje en Bosch; 

dat in dat blokhuis werden gevonden een achterlaad- 
en vijf tromplaadgeweren , die door hem naar beneden 
werden aangereikt, terwijl intusschen de beide luitenants 
het huis verder doorzochten; 

dat kapitein Bruynis, die midden op de ladder stond, 
niet kon zien, wat er in het blokhuis voorviel, maar bij 
het weggaan van den Atjeher, dien zij daar hadden aan- 


163 

getroffen,  zei,  dat  al  het goed, behalve de geweren, 
werd achtergelaten; 

dat hij, getuige, van beklaagde Bosch een zilver ver- 
gulde doos , die van onder den bultzak van het bed was 
gehaald, ontving, met verbod die te openen, maar met 
last die doos voor hem mede te nemen en bij terugkomst 
in den kraton , zoodra zij zouden zijn afgelost , aan hem 
terug te geven; 

dat hij, getuige, dat eerst weigerde, zeggende zulks 
niet te durven doen , omdat het verboden was iets anders 
mede te nemen dan wapens , en hij , getuige, er dan tegen 
aan zou loopen; 

dat beklaagde Bosch hem echter daarop zei, dat hij 
had te gehoorzamen en dat hij , beklaagde , er voor in- 
stond, dat hem niets zou overkomen; 

dat getuige toen op last van den luitenant, beklaagde 
Bosch, de doos geborgen heeft in zijn patroontasch en mede- 
genomen naar het bivak , dat om twaalf uur werd bereikt ; 

dat hij in het blokhuis nog in handen van beklaagde 
Bosch heeft gezien een blauwzijden doek aan welks vier 
punten Atjehsche gouden sieraden waren gehecht en een 
bos sleutels; 

dat beklaagde Bosch daarop de vier punten bij elkander 
genomen in de rechterhand en de rest van den doek in 
de linkerhand nam en hem, getuige, gelastte tusschen 
beide handen den doek met zijn kapmes door te snijden , 
wat hij gedaan heeft; 

dat hij niet weet, wat er in dien doek was, maar wel 
gezien heeft dat beklaagde Bosch dien doek en de bos 
sleutels in zijn zak stak ; 

dat beklaagde Lutje onderwijl een tasch met boeken 
en papieren onderzocht; 

dat hij, getuige, 's avonds omstreeks elf uur bij be- 
klaagde Bosch, die zich tusschen de blokken in het 
bivak bevond, werd geroepen en door beklaagde tot op 
tien pas ongeveer buiten het bivak rechts van den schild- 


164 

wacht op den weg naar Glé Kambing in de sawah werd 
medegenomen ; 

dat beklaagde daar onder het overhandigen van tien 
Atjehsche rijksdaalders hem uitdrukkelijk opdroeg om 
dat geld voor hem , beklaagde , op te bergen en te zorgen 
dat niemand het te weten kwam ; 

dat getuige dit niet durfde weigeren, daar beklaagde 
hem er voor instond , dat hem niets zou overkomen ; 

dat hij die doos en rijksdaalders twee k drie dagen 
heeft bewaard in zijn broodzak, totdat op zekeren mor- 
gen toen hij van corvee kwam, de kapitein Labotz hem 
vroeg , hoe hij aan die voorwerpen , die in zijn broodzak 
waren gevonden , was gekomen , waarop hij den kapitein 
de toedracht der zaak heeft medegedeeld; 

dat hij niet weet, wat er in de doos was, daar hij, den 
last van beklaagde opvolgende , die niet had geopend ; 

Overwegende dat de getuige kapitein Labotz onder 
eede heeft verklaard : 

dat hij den 14en September 1896 met zijn compagnie 
deel uitmaakte van de colonne-Bruynis , die een patrouille 
maakte onder andere door de kampong Lam Uir, welke, 
zooals hem en kapitein Bruynis bekend was, behoorde 
tot die kampongs, welke zich hadden onderworpen en 
dus bevriend genoemd werden ; 

dat de sectie onder bevel van beklaagde Lutje aan het 
hoofd der colonne marcheerde, en toen kapitein Bruynis 
die kampong, welke hem, naar de houding der bewo- 
ners te oordeelen, goed gezind voorkwam, inging, werd 
aangewezen om dien officier te vergezellen; 

dat kapitein Bruynis na een drie kwartier bij hem 
terugkwam en hem mededeelde , dat er in een der huizen 
vuurwapens waren gevonden , die hij naar het bivak deed 
medevoeren ; 

dat getuige die wapens ook in het bivak zag inleveren 
bij den commandant, majoor Thomson, die hem twee k 
drie  dagen  later bij zich heeft ontboden en hem mede- 


165 

deelde dat er bij het doorzoeken van het huis van den 
Iman van Lam Ilir behalve wapens, ook kostbaarheden 
medegenomen schenen te zijn , waarna hij opdracht kreeg 
een nauwkeurige inspectie in de compagnie te houden; 

dat toen in jien broodzak van den korporaal Soprawiro 
een zilveren met goud gemonteerde tabaksdoos werd ge- 
vonden, waarin zich bevonden een gouden met steentjes 
bezet vrouwensieraad, een gouden knopje zonder stift en 
eenige voorwerpen behoorende in een sirihdoos, en onder 
in den broodzak los tien Atjehsche dollars; 

dat de korporaal Soprawiro , naar de herkomst van het 
gevondene ondervraagd, terstond verklaarde, doos en 
dollars van beklaagde Bosch te hebben ontvangen; 

dat hij vervolgens den beklaagde luitenant Lutje op- 
droeg , de manschappen , die hij na gehouden corvee onder 
zich had, persoonlijk te visiteeren, na welk onderzoek 
beklaagde Lutje hem rapporteerde , dat er niets gevonden 
was van de vermiste kostbaarheden; 

dat de sergeant De Jonge vier Atjehsche rijksdaalders 
heeft ingeleverd, bewerende die van beklaagde Lutje te 
hebben ontvangen met het verzoek, daarvan een paar 
voor hem te bewaren, die hij dan tegen ƒ 2.50 het stuk 
zou inruilen ; 

Overwegende dat kapitein Bruynis onder eede heeft 
verklaard : 

dat hij bij de excursie op 14 September 1896 in kam- 
pong Lam Ilir een blokhuis heeft doen doorzoeken door 
de beklaagden Bosch en Lutje en den korporaal Sopra- 
wiro, terwijl hij zelf op den trap bleef staan; 

dat hij , toen behalve geweren en ammunitie , ook doe- 
ken, schrifturen en een doos met een gouden medaille 
van verdienste in de tandoes werden gebracht , de doeken 
uit de tandoes heeft genomen en ter hand gesteld aan 
den Atjeher, die het blokhuis op zijn last had geopend 
en verder er voor gewaakt heeft dat er behalve wapens , 
ammunitie,  schrifturen  en  de medaille van verdienste, 


166 

welke te Samaghani aan den commandant, majoor Thomson, 
werden afgedragen, geen andere goederen werden mede- 
genomen ; 

dat de kampong Lam Ilir op hem dadelijk den indruk 
heeft gemaakt, dat er kwaadwilligen in waren, al was 
de kampong in het algemeen niet vijandig gezind; 

Overwegende dat de majoor Thomson onder eede, als 
getuige gehoord, heeft verklaard: 

dat hij den 14en September 1896 uit het bivak Samaghani 
een patrouille onder den kapitein Bruynis door een aantal 
kampongs heeft laten marcheeren, die 'hij aan dien kapi- 
tein als bevriend opgaf; 

dat kapitein Bruynis bij zijn terugkomst rapporteerde , 
dat hij eenige goederen en ammunitie had medegebracht 
uit het versterkte Lam Ilir, waarover getuige hem zijn 
ongenoegen te kennen heeft gegeven, zeggende dat het 
beter was geweest, die wapens daar te laten, omdat 
Toekoe Radja Lam Ilir een invloedrijk hoofd was , geheel 
op onze hand en zeker toestemming had die wapens te 
bezitten; dat hij eenige dagen later van den waarnemend 
controleur een brief kreeg, waarin hem werd mede- 
gedeeld , dat vele goederen van waarde door de patrouille 
op 14 September waren geroofd en waarbij hem ver- 
zocht werd de goederen en ammunitie aan genoemd 
kamponghoofd terug te geven; 

dat hij een gestreng onderzoek heeft gelast en toen 
bij den korporaal Soprawiro 10 Atjehsche dollars en 
een gouden doos werden achterhaald, die hem zouden 
zijn in bewaring gegeven door beklaagde Bosch ; bij den 
fuselier Wonodrono een reistasch , en bij sergeant De Jonge 
vier dollars, die hem in bewaring waren gegeven door 
beklaagde Lutje; 

dat beklaagde Lutje eenige uren later hem ook een 
gouden ringetje heeft teruggebracht , zeggende dat in zijn 
kamer te hebben gevonden; 

dat hij , ten einde alles terecht te doen komen en nadat 


167 

een gedeelte was ingeleverd, zich wel uitgelaten heeft 
dat, indien al het gestolene terechtkwam, aan de zaak 
geen gevolg zou worden gegeven en anders de schuldigen 
streng gestraft zouden worden; 

dat hij omtrent een en ander na gehouden onderzoek 
rapport aan den Gouverneur van Atjeh heeft gezonden, 
die hem gelastte tegen de beklaagden Bosch en Lutje 
een klacht op te maken, waaraan hij heeft voldaan; 

Overwegende dat de Atjeher Hassan onder eede heeft 
verklaard : 

dat hij omstreeks September 1896 zich in de nabijheid 
van het blokhuis van Toekoe Radja Ilir bevond , waarvan 
hij den sleutel bewaarde , daar het hoofd naar Kota-Radja 
was gegaan, toen een troep soldaten de kampong binnen- 
kwam met twee officieren, die hem den sleutel van het 
blokhuis vroegen, wat hij eerst weigerde maar dat hij op het 
dreigen van een der officieren dat men hem zou tjintjangen 
de deur heeft geopend , waarna men hem heeft weggejaagd ; 

dat hij, op een afstand van ongeveer vijftien vadem 
staande, zag , dat de twee officieren en iemand met strepen 
op zijn mouw het blokhuis binnengingen , terwijl een derde 
officier voor het blokhuis bleef staan; 

dat hij vervolgens heeft gezien, dat de officieren aan 
de soldaten goederen, patroontasschen en een pak aan- 
gaven, die in tandoes werden gelegd en waarmede de 
troep is weggegaan; 

dat in het blokhuis, onder andere behalve de wapens 
een groot pak in een witten doek gewikkeld was, zóo 
zwaar dat getuige alléén die niet kon optillen , welk pak 
door Radja Lam Ilir vóór zijn vertrek aan hem , getuige, 
was toevertrouwd, met last om het pak, als de djahats 
kwamen in veiligheid te brengen , maar bij de komst van 
troepen te laten liggen; 

dat hij niet weet wat er in dat pak was, maar dat 
de Radja hem heeft gezegd, dat er kleeren, gouden 
sieraden en dollars in waren; 

12 


168 

Overwegende dat de getuige Nja Banta onder eede 
heeft verklaard: 

dat zijn oom Toekoe Radja Lam Ilir hem in September 
1896 opdroeg om gedurende zijn afwezigheid en verblijf 
te Kota-Radja op een blokhuis in Lam Ilir te passen; 

dat op een der dagen, dat zijn oom afwezig was, een 
troep soldaten voor dat blokhuis kwam en den sleutel 
daarvan wilde hebben ; 

dat hij aan de soldaten den toegang wilde beletten, 
maar dat een der officieren hem met de revolver dreigde, 
waarop hij weggeloopen is en het blokhuis door Hassan 
is geopend geworden; 

dat hij daarna zag, dat die officieren van uit het 
blokhuis aan de soldaten die vóór het huis stonden aan- 
reikten wapens en een wit pak, die in tandoes gelegd 
en medegenomen werden; 

dat hij niet weet , wat er in dat pak was en dat hij 
van het medegenomene niets heeft teruggezien; 

Overwegende dat Toekoe Radja van Lam Ilir als ge- 
tuige onder eede heeft verklaard: 

dat in September 1896 de troepen in zijn kampong 
zijn geweest , terwijl hij zich te Kota-Radja bevond ; 

dat hij 's avonds van een zijner kampongbewoners het 
bericht kreeg , dat de troepen alles uit zijn huis hadden 
medegenomen, waarop hij van het gebeurde aan den as- 
sistent-resident en door diens tusschenkomst aan den 
waarnemend controleur van de XXII Moekims en den 
majoor, commandant van Samaghani, heeft kennis ge- 
geven ; 

dat hij, in zijn blokhuis gekomen, bemerkte, dat zijn 
wapens verdwenen waren en dat van de twee pakken, 
waarin hij zijn kleeren, 800 dollars en gouden sieraden 
had, alleen de doeken achtergebleven waren; 

dat onder die sieraden o. a. een zilveren vergulde doos 
met gouden dekplaat, gouden armbanden, ringen, oor- 
bellen, enz. was; 


169 

dat de beide Atjehers , die op dat huis moesten passen 
hem vertelden door een officier met zijn sabel te zijn 
bedreigd en daarop gevlucht zijn, waarna zij op een 
afstand achter boomen staande, gezien hadden, dat de 
goederen uit zijn huis werden medegevoerd; 

Overwegende , dat de luitenant-adjudant Mathijsen onder 
eede heeft verklaard : 

dat hij den 16en of 17en September 1896 op last van 
majoor Thomson een order heeft gegeven , ongeveer van 
den volgenden inhoud: „Heeren compagniescommandan- 
ten worden verzocht aan hun onderhebbenden bekend te 
maken, dat zij nog heden in de gelegenheid zijn, goede- 
ren in te leveren afkomstig uit de kampong Lam Ilir, 
zullende zij anders zwaar worden gestraft, wanneer later 
goederen bij hen worden gevonden", welke order door 
hem is gedicteerd aan de dienstdoende sergeant-majoors, 
die de order in hun boekje hebben ingeschreven; 

Overwegende, dat sergeant De Haas onder eede deze 
verklaring van getuige Mathijsen heeft bevestigd; 

Overwegende , dat nu door de verklaring van beklaagde 
in verband met die van de getuigen Soprawiro, Hassan, 
Nja Banta, Toekoe Radja Lam Ilir, kapiteins Bruynisen 
Labotz wettig en overtuigend is bewezen, dat den 
14en September 1896 bij gelegenheid dat het blokhuis 
in kampong Lam Ilir , toebehoorende aan getuige Toekoe 
Radja , door een patrouille onder kapitein Bruynis , waar- 
van beklaagde en de medebeklaagde Lutje deel uitmaakten , 
werd doorzocht, uit dat blokhuis, in strijd met de orders 
van kapitein Bruynis, Atjehsche dollars en sieraden van 
dien Toekoe Radja zijn ontvreemd onder andere door 
beklaagde Bosch 10 Atjehsche dollars en een gouden 
doos; 

Overwegende , dat beklaagde , thans geappelleerde , wel 
ontkent de dollars arglistig te hebben weggenomen en 
de doos aan getuige Soprawiro te hebben gegeven om 
die  voor  hem,  beklaagde,  te bewaren, doch de door 


170 

hem aangevoerde motieven geenszins die kracht hebben 
om den bij de gepleegde feiten in hun geheel en on- 
derling verband beschouwd gebleken dolus te ontze- 
nuwen ; 

dat toch ten dezen aanzien als vaststaande kan worden 
aangenomen : 

ie dat beklaagde, thans geappelleerde , bekend was met 
het feit dat hij , behalve wapens en ammunitie , niets mocht 
medenemen uit het huis van Toekoe Radja, Imam van 
Lam Ilir; 

2e dat hij , aangenomen dat hij de medegenomen voor- 
werpen als bij vergissing bij zich gestoken en aan den 
korporaal Soprawiro gegeven had , te goeder trouw zijnde , 
in allen gevalle, onmiddellijk bij het ontdekken van zijn 
misslag, de medegenomen voorwerpen aan de betrokken 
autoriteit had behooren in te leveren; 

3e dat hij echter , ook zelfs nadat het hem bekend was 
geworden, dat een streng onderzoek naar het berooven 
van Toekoe Radja van Lam Ilir werd ingesteld , die inle- 
vering heeft nagelaten en evenmin getracht heeft zijn 
superieuren van zijn handeling in kennis te stellen , waar- 
tegen, ware hij te goeder trouw geweest, geen bezwaren 
zouden hebben kunnen bestaan; 

4e dat hij bekend heeft in ieder geval over de tien 
dollars als zijn eigendom te hebben beschikt, daar die 
aan korporaal Soprawiro ten geschenke zijn gegeven, 
met verklaring dat hij misschien een paar daarvan zou 
willen terugkoopen; 

5e dat hij voor zijn handeling zulke onaannemelijke 
beweegredenen aangeeft, dat mag aangenomen worden, 
dat er geen gegronde geoorloofde beweegredenen voor 
bestonden, zooals bijv. zijn beweren, dat hij de gouden 
doos aan den korporaal Soprawiro gaf, om te onder- 
zoeken of er ook patronen in waren, wat hij zelf spoe- 
diger en beter had kunnen doen, door de doos eenvoudig 
te openen; 


171 

6e dat beklaagde op het feit wijst, dat het niet zeker 
was of de kampong Lam Ilir als een vijandelijke moest 
worden beschouwd, alsof ook zelfs voor het geval, dat 
deze vraag al eens bevestigend moest worden beantwoord , 
niet reeds zijn positie van officier, ook vooral in ver- 
band met de omstandigheid, dat hij als zoodanig in ver- 
eeniging met een mindere in rang een opdracht uitvoerde , 
hem had behooren te weerhouden, om anders dan met 
de meeste nauwgezetheid en op onberispelijke wijze zich 
die opdracht te kwijten; 

7e dat eens aangenomen , dat in oorlogstijd in een land , 
dat met kracht van wapenen moet worden bedwongen een 
minder scherp afgebakend begrip van het mijn en dijn bij 
den veroveraar heerscht ten aanzien van het eigendom 
van den vijand, in casu het algemeene voorschrift van 
generaal Vetter en een bijzondere order van kapitein 
Bruynis den beklaagde, thans geappelleerde, waarschuw- 
den , dat voor dergelijke opvatting thans geen plaats was, 
evenmin als voor het beroep op onwettige of oneerlijke 
handelingen van anderen; 

Overwegende dat op al deze gronden het arglistig 
wegnemen van de meervermelde voorwerpen door be- 
klaagde, thans geappelleerde, vaststaat en mitsdien door 
zijn gedeeltelijke bekentenis in verband met 
verklaringen van de onder eede gehoorde getuigen, in 
het bijzonder van den korporaal Soprawiro, als wettig en 
overtuigend bewezen behoort te worden aangenomen , dat 
beklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan de hem bij 
klacht ten laste gelegde feiten , welke opleveren het 
misdrijf van diefstal, omschreven en strafbaar ge- 
steld bij artikel 316 van het Strafwetboek voor Euro- 
peanen ; 

Overwegende, dat mitsdien met vernietiging van 's krijgs- 
raads vonnis alsnog een schuldigverklaring en veroor- 
deeling tot straf tegen beklaagde behoort te worden 
uitgesproken ; 


172 

'verwegcnde, dat den Hove geen ter- 
n zijn voorgekomen, die aanleiding 
nnen geven om de strafwet niet in al 
ar gestrengheid op beklaagde toe te 
5 s e n , terwijl integendeel de aard van het gepleegde 
met zich brengt, dat beklaagde niet langer kan worden 
:houwd waardig te zijn tot den militairen stand te 
ooren ; 

elet op het aangehaalde wetsartikel, op artikel twintig, 
ea twee , van het Strafwetboek voor Europeanen , 
nede op artikel twee, alinea twee van Staatsblad 
0, né. 58, en artikel 50 t/m. 58 van 'sHofs provi- 
leete instructie; 

Rechtdoende 

In naam en van wege de Koningin ! 

Ontvangt het appèl ; 
'ernietigt het vonnis waarvan appèl ; 
r e r k 1 a a r t  den  beklaagde,  thans  geap- 
lleerde,  Bosch schuldig aan het misdrijf 
n diefstal; 

Veroordeelt hem  deswege  tot  de  straf 
n  een jaar gevangenis; 
Verklaart  hem  vervallen  van den mili- 
iren  stand; 

Veroordeelt hem nog in de beide instantiën gevallen 
sten en misen der Justitie , mitsgaders in die van den 
.cessc. 

Üdus gedaan en gesententicerd op heden Vrijdag , den 
rentwintigsten  September 1800 zeven en negentig bij 

hecren mr. J. F. Phitzinger, A. M. van der Meer, 
lensionnecrd  luitenant-kolonel  der infanterie, mr. J. 

J. Schneider, J. B. Mack en W. A. A. Visser, ge- 
isionncerde  luitenant kolonels der Infanterie, en mr. 


173 


R.  Z.  Dannenbargh,  vice-president  en  leden  van  ge- 
meld Hof. 

iw- g) J- F- Phitzinger. 
A. van der Meer. 

SCHNEIDER. 
MACK. 

w. A. A. Visser. 
R. z. Dannenbargh. 

In kennisse van mij: 
de griffier 

{w. g) w. de Veer. 


Eene nieuwe expeditie naar de Torres-straat. 

Alfred C Haddon deelt in Nature mede, dat hij op- 
nieuw eene expeditie gaat ondernemen naar de Torres- 
straat. Er gaan nog zes Engelsche geleerden mede. Het 
hoofddoel van den tocht zal zijn: ethnografische en lin- 
guïstische onderzoekingen onder de inboorlingen in het 
noorden van Queensland en aan de zuidkust van Nieuw- 
Guinea. 

Een deel van de expeditie zal daarna een bezoek bren- 
gen aan Borneo, op uitnoodiging van mr. C. Hose, gou- 
verneur van het Bar am- district in Serawak, 

Het plan is, in het begin van Maart te vertrekken en 
in den voorzomer van 1899 terug te keeren. 


NECROLOGIE. 


t H. J. Bool. 

Den 22stcn Januari j.1. is te Utrecht, in den ouderdom 
van bijna 70 jaren , overleden de heer H. J. Bool , een 
man die zoowel hier te lande als in Indië met eere 
bekend was. De reputatie welke hij genoot mocht eerlijk 
verdiend heeten. Bool dankte het succes dat hem op zijne 
lange loopbaan ten deel viel in de eerste plaats aan eigen 
kracht, aan bekwaamheid , aan volhardihg , aan toewijding, 
aan karakter, — eigenschappen die in hem gelukkig 
vereenigd waren. 

Hendrik Johannes Bool was 27 Februari 1828 te 
Schoondijke (Zeeland) geboren. 

In 1849, na eerst een paar jaren bij de registratie 
werkzaam te zijn geweest, verkreeg hij eene aanstelling 
als stenograaf bij de Staten-Generaal , hetgeen hij geble- 
ven is tot 1859, toen hij tot commies bij het Departement 
van Binnenlandsche Zaken werd benoemd. 

In 1863 kreeg hij het aanbod om met en onder den 
heer IJssel de Schepper naar Ned.-Indië te gaan , teneinde 
bij het op te richten bureau voor Statistiek werkzaam 
te zijn. 

In 1864 werd hij, in Indië aangekomen, dan ook be- 
noemd tot sous-chef van de afdeeling Statistiek ter Alg. 
Secretarie. 

De tijd daarvoor bleek echter nog niet gekomen te 
zijn; de invoering van het statistiekwezen bleef althans 


175 

achterwege. Klaarblijkelijk was er voor Bool dus weinig 
werk. Hij werd dientengevolge tevens belast met de 
redactie van de Javasche Courant, die van gouvernements- 
wege wordt uitgegeven. Deze redactie is hij blijven voeren 
tot 1870 (toen hij reeds legouvernements-secretaris was). 

In November 1864 werd hij aangesteld tot referendaris 
ter Alg. Secretarie, was achtereenvolgens gouvernements- 
secretaris (October 1867) en eerste gouv.-secretaris (De- 
cember 1869), totdat hij in April 1872 werd benoemd tot 
directeur van Financiën. 

Tegen het einde van 1874 ging hij met verlof wegens 
ziekte naar Nederland, en bleef daar tot begin 1877. 

Na korten tijd na zijne terugkomst op wachtgeld te zijn 
geweest, werd hij in Juni 1877 benoemd tot directeur 
der Burgerlijke Openbare Werken. 

In 1879 repatrieerde hij weer wegens ziekte en nam 
in 1882 eervol ontslag uit 'slands dienst. 

Sinds 1880 woonde Bool te Leiden, waar hij succes- 
sievelijk lid van den Gemeenteraad, wethouder (1882) en 
in 1888 lid van de Tweede Kamer werd. 

Bij de jongste verkiezingen, ten vorigenjare, wenschte 
hij niet meer in aanmerking te komen. 

In de Kamer nam hij zitting als koloniale specialiteit. 
Zijne adviezen werden zeer gewaardeerd. Hij droeg Indië 
een bijzonder warm hart toe , en heeft bij voortduring op 
tal van hervormingen in vrijzinnigen geest aangedrongen. 

De Regeering benoemde hem in 1889 tot ridder in de 
orde van den Ned. Leeuw ; de Fransche Regeering schonk 
hem het commandeurskruis der Cambodja-orde. 

Zijne hulpvaardigheid , eenvoud en goedhartigheid deden 
hem veler vriendschap verwerven. 


NIEUWE  UITGAVEN. 


ENGELAND. 


Crawford (Arthur). Our troubles in Poona and the Deccan .  14/ 

Arthur (T. C. Arthur). Reminiscences of an Indian police 

official. 2nd ed -7/6 

Cobb (8. H.). The story of the Palatines. An episode in colonial 
history 9/ 

Dubol8 (Abbé J. A.). Hindu manncrs, customs and ceremonies. 
Trans, from the author's later Frcnch MS. and edit, with notes, 
corrcctions and biograph}r by Henry K. Beauchamp. With a pre- 
fatory note by the Right Hon. F. Max Muller, and a portrait. 
2 vols 21/ 

Egerton (Hugh Bdward). A short history of Hritish colonial 
policy 12/6 

Franoift (H). The Rajah of Patamandri. A Hindu romance  .   4/ 

Haverly (Charles E.). Klondyke and fortune. The experiences of 
a miner who has acquired a fortune in the Yukon Valley 1/ 

Ingram (J. Forsyth). Xatalia: a condensed history of the explo- 
ration and colonisation of Natal and Zululand. From the earliest 
times to the present dav 10,6 

Letters received by the East India Company from its servants in 
the East. Vol. 2. 1613—1615 21, 

Baymond (Harry). B. I. Barnato: a memoir. With portraits and 
illusts 6/ 

Bitohie (John). List of the books in the English language on 
travel, exploration and mountaineering, published within the year 
ending August 31st, 1897 


177 

Stook (Sarah Geraldine). Missionary heroes of Africa. With 75 
illusts. and a map 2/6 

Sola (A. & L). Klondyke. Truth and facts of the new Dorado   5/ 

Wilborforoe (Bertrand A.). Dominican missions and martyrs in 
Japan. With a preface by the late cardinal Manning. New ed.  1/6 

Woodhouae (Wüliam J.). Aetolia: its geography, topography 
and antiquities. With maps and illusts 21/ 

Younghusband (O. J.). Indian frontier warfare. Forming the third 
volume of the Wolseley Series. Edited by captain Walter H. 
James 10/6 


DTJTCTSCHLAND. 

Ansichten aus den deutschen Koloniën M.  1.80 

Deutsohland-Uebersee. Weltkarte zur Uebersicht der deutschen 
Gesch waderstationen u. des deutschen Kolonialbesitzes. Nebst Karte 
v. Ost-China m. der Kiau-Tshau-Bucht M.  1.— 

Kolonial-Handels-Adreasbuoh 1898. Hrsg. v. dem kolonial-wirt- 
schaftl. Komitee M.  1.50 

Mittoilungen der deutschen Gcsellschaft f. Katur- u. Völkerkunde 
Ostasiens. Suppl. II. Thl. 

II. Ehmann (P.). Die Sprichwörter u. bildlichen Ausdrücke der 
japanischen Sprache. Gesammelt, übers. u. erklart II. Thl. (von 
Gyokuseki bis Ki) M.  6.— 

Riohthofen (Von). Karte der Kiau-Tshau-Bucht, Ost-Shantung. 
Situationszeichnung nach den Originalen des Verf. u. anderen 
Quellen v. Rich. Kiepert, Schrift u. Gebirge vom Verf. (Aus: 
,R., China".) M.  1.— 

Wrede (B.) Die Körperstrafe bei allen Vülkern von den altesten 
Zeiten bis auf die Gegenwart. Kulturgeschichtliche Studiën. 1 Lfg. 
Vollst. in 15 Lfgn. Pro Lfg M.  1 50 


FRARKBIJK; 


Delmaa (E.). Java, Ceylon, les Indes 6 fr. 

Enjoy (G. d9). La colonisation de la Cochinchine   .  .  .  7 fr. 50 


[ 


178 

Gallais (H.). La colonisation dans ses rapports avcc la production 
et la consommation 1 fr. 

Ganter (D.), Recueil de la législation en vigueur en Annam et au 
Tonkin 30 fr. 

G-rosolaude (Bt.). Un Parisien a Madagascar. Aventures et im- 
pressions de voyage 10 fr. 

Guide ofnciel des passagers sur toutes les mers .  .  .  . 1 fr. 30 

Mazelière (Marquis De la). Moines et ascètes indiens. Essai sur 
les caves d'Ajunta et les couvents bouddhistes des Indes .  4 fr. 

Recueil général de la législation et des traites concernant la pro- 
priété industrielle. Brévets d'invention. — Dessins et modèles de 
fabrique. — Marqucs de fabrique et de commerce. — Nom com- 
mercial. — Fausses indications de provenancc. — Concurrence 
deloyale. — Usurpation de récompcnscs industrielles. Publié par 
Ie bureau international de 1'Union pour la protection de la pro- 
priótc industrielle ayec Ie concours de jurisconsultes de divers 
pays. Tomé II. 

II. Europe: 2. partie. Italië — Luxembourg — Ile de Malte — 
Monaco — Montenegro — Norvège — Pays-Bas et colonies — 
Portugal — Roumanie — Russie et Finlande — Saint-Marin — 
Serbie — Suède — Suisse — Turquie. Asie. Ceylon (He de) — 
Chine — Chypre (He de) — Établissements détroits (Straits Set- 
tlements) — Hong-Kong (ile de) — Inde britannique — Indo-Chine 
— Japon — Labouan — Negri Sembilan — Pérak. — Perse — 
Selangor. 

Sorbiers de la Tourasse. La colonisation du Senegal et du Soudan. 

l fr. 


GFLEGENHEID-ALBUMS. 

Het eenigste en 
beste adres voor 
artistieke albums 
en prachtbanden 
in alle stijlen als- 
ook met familie- 
wapens er opge- 
werkt, is 

m. HRKBLBAGH, ITRFXHT (MLUM). 

Hpjkteraneier. Bekroond met Qomlen en Zilveren Medaille*. 


C. L. STEVENS.  —  DEN HAAG 

Elke dag brengt drukte mee, 
'k Ben daarover zeer tevreó; 
Werken is mün element: 
Dat ik 't goed doe, 1h bekend. 
STEVENS wordt genoemd met eere , 
Hij bedriegt rijn klanten niet; 
Wat men vrage of begeere. 
't Is al billijk en solied. 
Yljftfoa s«aW«r» koat een VEEB, 
Kant en klaar is uw horloge; 
't Kost, (ik zeg het onder 't roosje,) 
U bij and'ren heel wat meer. — 
Marmeren PFNDÜULS en COUPES, 
Met Driejarige garantie , 
Lever ik voor Z«*ti«a pop, 
Desverkiezend op kwitantie. 
REMONTOIRS van ZILVER Zr», 
GOUDEN DAMES Elf en HEER EN 
Arhtilea CaMra, heel die les 
Moogt gij wel van buiten leeren. 
Zorg dat dit het eeret geschiedt; 
Zorg dat ieder menach het wete : 
Dat: Wat verder men vergete, 

Breedstraat Honderd, zeker niet. 


ie StóikiÉlig „RIJSWIJK". 


Wetenschappelijk nagewezen volkomen deslnfeetie. 
Geringste mechanische slijtage. Geen kunstbleekerij, geen 
§tamp-, Wring- en Borstelmachines. 

Specialiteit m Snelwasschen. 

TE LEP HOON 674. 

Telegram-Adres: Waschinrichting  „RIJSWIJK". 


LI 


t, 


Prins fiendrikstraat 119. 

2)e nieuwste romans 

in alle talen. 
Lezing per deel en per abonnement. 
KANTOOR-,  SCHRIJF-  en  SCHOOL- 
BEHOEFTEN. 
BIND- EN DRUKWERK. 
Plaatsing  van  Advertentiën en Abonne- 
menten op alle Dagbladen. 
FINALE UITVERKOOP WEGENS 
VERBOUWING. 

Bij F. J. VAN PAASSCHEN, te 's Gra- 
venhage is verschenen: 


MAX M. SCHILTE 


Export 


NAAB 


Oost- & West Indië 


ïidiog der Eng, 


rii 


voor Postambtenaren, 

DOOR 

J. F. E. W. ZEIJ, 

Adjunct- Commies bij het Hoofd* 

bestuur der Posterijen  en  Telegrafie. 

Gediplomeerd in Engelsen {Midd. 

onderwijs). 

FH|ft I 0.7ft fp. p. p. t 0.80. 


Makanan Djawa. 

Verzending van alle Ind. gerechten. 

Bezorging van kleine en groote 

Ind. diners. — Diners k f 1 SB best 

uit 5 Ind. gerechten , vold. v. 2 pers. 

GROOTHANDEL 

in SAMBALS en BOEMBOES. 

ECHTE JAVA-KERRIE 

a ƒ0.50, ƒ1.— en ƒ 2— per1/, flescli. 

Vraag Menu en Prijscourant. 

Adres : P. VAN KEMPEN, Loosduinsche 
kade 4, b/h. Westeinde, Den Haag. 


De Nieuwe Drogistwinkel, 
Mej. E. DE LEEUW, 

Somatose, Quina Laroche 

en alle Binnen- en Bultenlandsohe genees- 
middelen. 

SPECIALITEIT IN TANDPOEDER. TANDWATER 
EN TAN0B0RSTEL8. 

Eau de Cologne van Boldoot enz, 

VERZENDING NAAK INDEË. 


1NBRÜKVERZEKEM 


Kederlandsche 


i> 


AMSTERDAM. 

Opgericht 1853. 

Mr. J. TER HEULEN Jp. 

Vertegenwoordlgep t 


BB, 

Lange Poten 21a. — Den Haag. 


Bij de Uitgevers-Maatschappij „PUBLICITAS" te Amsterdam verschenen: 


EXXLB ZOLA, Voor een nacht v. liefde f 1.50 

, Thérèse Raquin, geïll. - 2.25 

, Madeleine Férat,   „  -2.50 

, Mevrouw Neigeon  „  - 1.90 

, Naïs Micoulin  .   „  -1.90 

Lr. 7. 8. ZAXP, De Sexucele Voorbe- 
hoedmiddelen   -0.75 

Sr. P. MOULIN, Magnetisme en Som- 

nambulisme -0.90 

P1EBBE KBOPOTKINE, De Anarchie, 

Philosophie en Ideaal  ....  - 0.60 
Dr. S. OLEXENT, Gezondheidsleer v. 
het huwelyk f 0.90 


Br. E. OLEXENT, De ziekten van den 

man f0.90| 

Br.  CABL HENNIGr, De ziekten van 

het kind - 2.901 

A. B. WE3TEEH0ÏÏT, Marie Huising, 

real. Novellen -l.< 

0HAMPA.ONE-KALENDEB 1898 1. pers - O.S*| 
BOUDOIB-KALENDEB 1898 ter perse - 0.: 
MIOH OOBBAY, Kamer No. 3  .  .  -0. 
(Onschuld, geïll. Aan het Dessert, 
advies  van Mama , geïll. Brand! ge. 
Bonbons, geïll.,) Dit deeltje is het H 
van de Boudoir-Bibliotheek. 


Voor franco zending naar Indiö worden deze prijzen met 10 pet. verhoogd. 


G. STREITWOLF 

Instrumentmaker, 

Firma Wed. Bern. Klaassen, 

Passage 26,   Zootmanstraat 8S, 

'S GRAVENHAGE. 

Brillen en Pince-Nez, 


Artikelen voor Ziekenverpleging 


pEVESTIGDt 

Piet fleinstraat No. 21, 

Cl. ÜÏI Cl 


) 


Gollecteur der Staatsloterij. 


Heelc en gedeelteii vaoi 
loten in de 357e loterij ver- 
krijgbaar. 


Mu. HAMBURG. 

Uitzet-, Kapitaal- en Rente-Verzekering-Maatsch' 

DIRECTIE DER AFDEELING NEDERLAND EN BELGIË : 

Ansterdam , Rokio 117. Brussel, 10 Boulevard Aupaefc. 

DIVIDEND aan de verzekerden uitgekeerd over 1896 

1&XU °/o der Ja.a.rpremie. 

Nadere  inlichtingen  zijn o.  a.  te bekomen  bij  den  heer  G.  V. 
BLIJSWIJK SOMBEEK, Inspecteur der Maatschappij, Taemaratraat é 
's Gravenhage. 


OQ 


© 


SS 
■o 

3 o 
■"•*» 

a(0 


IMEL VAN REE 


jjjju 


JÏOOGSTRAAT  29  EN  £>TATIONSWEG  71, 


1" 

?5 ► 


Interc. Telephoon 

Steeds voorradig eene groote collectie 


e£aap. SA^TAXff>JL-@X€eABB2ff> 


van  A.  J.  EEIJNVAAN,  Amsterdam. 

SPECIALE BUKVERP: MET FRANSCHE SLUITING. 

Export door de geheele Wereld. 

F. W. REJCK & ZOON. 

AJLB UMS, 

Portretiy«ten. Portefeuilles, Portemoimaies,8igarenkokers,Buvards en andere 
artikelen, welke alle onder garantie voor deugdelijke bewerking en soliditeit 

•orden geleverd. 
Artikelen, in onze magazijnen gekocht, worden kosteloos gerepareerd. 

Ruimste keuze; uiterst billijke prijzen. 

ALBUMS voor Indië, expresse bewerking. 
$, Schoumburgstraat 2, $en Staag. 

H. H. KL A ASSEN, Prinsestraat 23 en 25, 

'S GRAVEN HA.GE 


^Ijwt aitgebreid M agazijn van Po*«- «■ Luseaapfor , 

MMjltofc«aftea,  CoaYertea, laktoa, mi, 

_ verkoopt met succes : 

«tten CScraii  Postpapier. 210  yel, ook  geschikt 
de maü, voor den spotprijs Tan »• ««at, 
fa-mlopfeo. Toor  post in tweeën, blauw gevoerd, 
•*« per !••. Kleinere formaten Tan af t*ft «••»• 

v«r««n  •*% eeat per !©•. 

*•, lste kwaliteit, per gros (144 stuks), 


Ooosa Lase Papier, 50 Tel en 50 Couverten, blauw 

r è»fi^ P#ftlmNl"aa* letter H. B., voor tOentSccnt 

Verter alle «carljfaeaoertoa, spotgoedkoop. Bollen 
KpW !• •«■« per rol, echt Engelsen. 


Grootste Magazijn van 
-É3   JfciVffiKST-ARTIJKELKST   £>- 
voor  Bruiloften ,  Verjaringen ,  Kinderpartijen ,  enz 

YaortlraeBfaa, V«r»Jes, Aardigheden, «as. 

FABBIBK VAK 
JBLOEMEN-^RTIKELEN, 

yoor sclf Bloemea ie  makea. 

Diverse soorten Bladeren, 5 et per 
dozijn, alle van linnen. 


Export naar Oost- en West-Indien 

Vraag Monsters en Geïllustreerde Prijscouranten. 


t 


grootste en goedkoopste magazijn in 
bovenstaande artikelen is 

Passage 33-35-37 

Jhballeert, verhuurt en verzendt 
F°r de geheele wereld. 

1 0. 8ÜU@18, 

■ DEN RAAG. 


Tandheelkundige Inrichting 

VAN 

H. HAMBURG, 

TANDARTS, 

van Kinsbergenstraat 80. 

DAGELIJKS TB COHSULTEEREH. 

Heele Gebitten f 35. Tanden per stuk f 2. 
Goud plombeeren f 5. Cement of Zilver 
plombeeren f 2. Tandheelkundige operatièn 
zonder pijn f 1. 

Zondags van 9 tot 3 uur. 


De Nieuwe Drogist winkel, 
Mej. E. DE LEEUWi 

^ttvóe^tt^aat «42. — SDeu, JCa.aa. 

Somatose, Quina Laroche 

en alle Binnen- en Buitenlandeche genees- 
middelen. 

SPECIALITEIT IN TANDPOEDER. TANDWATER 
EN TANDBORSTELS. 

Eau de Cologne van Boldoot enz. 

VERZENDING NAAR INDEÊ. 


INBR41KVERZEKERIN6. 

Kederlandsche Üoyd, 

AMSTERDAM. 

Opgericht 1853. 

DiP. J. TER HEULEN Jr. 

Vertegenwoordiger t 

Lange Poten 21a. — Den Haag. 


Bij de Uitgever8-MaatechappiJ „ PUBLICITAS " te Amsterdam verschenen: 


EXILB ZOLA, Voor een nacht v. liefde f 1.50 

, Thérèse Raquin, geïll. - 2.25 

, Madeleine Férat,   „  -2.50 

, Mevrouw Neigeon  „  - 1.90 

.Naïs Micoulin  .   „  -1.90 

Dr. F. 8. KAÉP, De Sexueele Voorbe- 
hoedmiddelen   -0.75 

Dr. P. MOULIN, Magnetisme en Som- 

nambulisme -0.90 

PIEBEB EBOPOTKINE, De Anarchie, 

Philosophie en Ideaal  ....  - 0.60 
Br. E. OLEMENT, Gezondheidsleer v. 
het huwelyk f 0.90 


Dr. E. OLEMENT, De ziekten van den 

man f 0.90 ! 

Dr.  CABL HENNIG, De ziekten van 

het kind - 2.901 

A. E. WESTE&HOUÏ, Marie Huising, 

real. Novellen -1.90] 

OHAJCPAGNE-KALENDEB 1898 1. pers - 0.50 
BOUDOIE-KALENDEE 1898 ter perse -0.25] 
MIOH O0EDA7, Kamer No. 3  .  .  -0.251 
(Onschuld, geïll. Aan het Dessert, O] 
advies van Mama , geïll. Brand! geül«i 
Bonbons, geïll.,) Dit deeltje is het 1< 
van de Boudoir-Bibliotheek. 


Voor franco zending naar Indic worden deze prijzen met 10 pet. verhoogd. 


G. STREITWOLF 

Instrumentmaker, 

Firma Wed. Bern Klaassen, 

Passage 26,   ZoBtmanstraat 83, 

'S GRAVENHAGE. 

Brillen en Pince-Nez, 


Artikelen voor Ziekenverplegiag 


pEYESTIGD: 

Piet fleiastraat No. 21, 

a ui cm 


) 


Collecteur der Staatsloterij. 


Heele en gedeelten van 
loten in de 357e loterij ver- 
krijgbaar. 


M*. HAMBURG. 

Uitzet-, Kapitaal- en Rente- Verzekering-Maatsch^ 

DIRECTIE DER AFDEELING NEDERLAND EN BELGIË : 

Amsterdam, Rokin 117. Brussel, 10 Boulevard Aispaeh. 

DIVIDEND aan de verzekerden uitgekeerd over 1896 

■*2Vi °/0 der Jaarpremie. 

Nadere  inlichtingen  zijn  o.  a.  te  bekomen  bij  den  heer  G. V, 
BLIJSWIJK SOMBEEK, Inspecteur der Maatschappij, Tasmaratraat 4] 
's Gravenhage. 


© 


u 
© 

ft 

O 
10 


MEL VAN RIN 

JÏ00GSTRAAT  29  EN  jSTATIONSWEG  71, 


«+3 

se cd 

cbCO 


Interc. Telephoon 

Steeds voorradig eene groote collectie 


IS 


van  A.  J.  REIJNVAAN,  Amsterdam. 

SPECIALE BUKVERP: MET FRANSCHE SLUITING. 

Export door de geheele Wereld. 

F. W. EINCK & ZOON. 

AL.B UMS, 

FartretUjsten. Portefeuilles, Portemonnaies, Sigarenkoker8,Buvards en andere 
artikelen, welke alle onder garantie voor deugdelijke bewerking en soliditeit 

worden geleverd. 
Artikelen, in onze magazijnen gekocht, worden kosteloos gerepareerd. 

Ruimste keuze; uiterst billijke prijzen. 

ALBUMS voor Indië, expresse bewerking. 
£, Schoambargsfraaf 2, $en Staag. 

H. H. KL A ASSEN, Prinsestraat 23 en 25, 

S GRAVEN HA.GE. 


Jüert uitgebreid Magaujn Tan Po*<- en Laxeaapier , 

•,  Coavertea, lakten, mi, 

verkoopt met succes i 
Pakken Ciernit Postpapier. 2*0 vel, ook geschikt 
toot de mail, Toor den spotprijs Tan *© ««ai, 

"" Toor post in tweeën, blauw gevoerd. 


M «au per  MM). Kleinere formaten Tan af H*U mnt 


K^MT«rtoii  it% eeat per 

aaaaca, lste kwaliteit, per gros (144 stnks), 

Dooien Las» Papier, 50 Tel en 50 CouTerten, blauw 
•Woerd, SO ««•«, 

Prima Pattaodea, letter H. B., voor SOen<5 ceat 

vader alle ■carijfaeaaeften, spotgoedkoop. Bollen 
fapier io eaat per rol, echt Bngelsch. 


Grootste Magazijn Tan 
Toor  Bruiloften,  Verjaringen,  Kinderpartijen,  enz 

Voordraektea, Yerajee, Aardigheden, cm. 

fabriek van 

Ploemen-^rtikelen, 

Toor «elf Bloemen te  maken. 

Diverse soorten Bladeren, 5 et. per 
dozijn, alle van linnen. 

Export naar Oost- en West-Indiën 


Vraag Monsters en Geïllustreerde Prijscouranten. 


Het grootste en goedkoopste magazijn in 
bovenstaande artikelen is 

fassage 33-35-37 

Embaileert, verhuurt en verzendt 
door de geheele wereld. 

O. S'öXJgBB, 

DEN HAAG. 


Tandheelkundige Inrichting 


VAN 


H. HAMBURG, 

TANDARTS, 

van KïHsbergenstraat 80. 

DAGELIJKS TE GONSULTEEREN. 

Heele Gebitten f 35. Tanden per stuk f 2. 
Goud plombeeren f 5. Cement of Zilver 
plombeeren f 2. Tandheelkundige operatièn 
zonder pijn f 1. 

Zondags van 9 tot 3 uur. 


DELFÏSCHB R00MB0TKR-1NRICHT1NG 

H * 

ë .E 59 - 

.§f l~ 


•I* S C/J 

g si o 

"S 's • 

i - =t 

E s g m 

1= f 5 


Verzending  van  Roomboter  ruim 17000 KG. per week, 


Z).E7 A.VONJDPOST, 

Neutraal Nieuwsblad. 

Van alle in de Residentie verschijnende dagbladen het mees 
verspreid, ook buiten 's Gravenhage; bevat o. m. uitvoerige ver 
slagen der Stat en -Generaal, artikelen over actucele onder 
werpen en sociale vraagstukken, militaire bcschon wingen 
Indische schetsen, brieven nit de Oost en causerieën, me 
zorg gekozen feuilletons, offlcieele berichten en benoem! ■■ 
gen van denzelfden dag, mailberichten, opgaven omtremi 
verloven van Indische officieren en ambtenaren, enz. 

Het Zondagsblad van De Avondpost 

is hoofdzakelijk aan belletrie gewijd. 
Abonnementsprijs voor Den Haag,  Scheveningen  ( 
Loosduinen f 1 35, Delft ƒ 1.40, voor alle andere plaatsen 
Nederland fr. p. p. f 1.66. 

Voor O. & W. Indië per jaar bfr' vooruitbetaling f IS. 

cBureaux; Se usacfenstraai 70, 'sWravenha^ 


Het Zuid-Hollandsch Venduehuis. 

Uitgebreide lokalen: Ingang Prinsegr. hoek L Beestenmarkt, 

DEN HAAG. 

Is de beste inrichting tot aan-, en verkoop van 

ALLERHANDE GOEDKRER yoor hen dienaarladië verirelckcD of vaadur repatrieêren. 

Elke dag van 9 — 10 uur geopend en dee Zondaga van 9^5 uur. 

VOOBDEELIGE CONDITIEN VOOB PUBLIEKE VEILINGEN 

R. GLASTRA, Bierstraat 5, Den Haag. 


Billijke 
Prijzen. 


Beste 
Bediening 


VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN door het geheele Rijk. 


D. A. BACIOFNER, 

Tailleur Civil & Militaire. 
NHCITSTMIT 56 - 'S GUVHIBKK. 

Uitrustingen 

OOST- & WEST-INDIE. 
Livereien, etc. etc. 


EENIG 'ADRES VOOR 

Solied Haarwert 


Maison T. Harteveld, 

Coi fleur. 

Speciaal  Silo» toar fiamts n: Htmii. 

Prins Hendrikstraat 182, 

nabij de Waldeck Pyrrnontkade. 


H. C. J. VRIJTHOFF VAN DER TOORN, 

Zeestraat  30  —  Den  JJaagr 

Fabrikant van BANDAGES van ORTHOP. TOESTELLEN. Leverancier 
aan verschillende Rijks- en Gemeente-instellingen. 
Levert verder en gros en en détail : 
Prima Eng. Rijwielen, voor Heeren f 100—130—160, voor Dames f 140, 
Prima Amerikaansche Rijwielen, voor Hoeren en Dames f 225, 

alle met de meest omvattende garantie op machines en banden. 
Prachtige Zwitscrsche Muziekdoozen, Zelfspelende Piano's, Orgels, enz. 
Etectr. schel- en lichtgeleidingen, om zelf aan te leggen, draagbare Electr. 
fiets- en hulslampan, Telefonen, enz. enz. — Uiterst billijk. 


•»W»\v\ 


INHOUD. 


Bladz. 


I. Australasia 179 

II. De privaatrechtelijke toestand der Chineezen 

in Nederlandsch-Indië .   .   . 210 

III. Petroleum in Japan 233# 

IV. Eene  onverdiende beschuldiging. Door L. W. 

A. KESSLER 243 

V. De pest  in Britsch-Indië 244* 

VI. Koloniale Litteratuur .   . 249 

De opleiding der technische ambtenaren bij het bosch- 
wezen in Neêrlandsch-Indië (1865—1897). Door 
Dr. W. B. J. van Eyk.— -Een Japansch-Europcesch 
tijdschrift. 

VIL Varia 253 

De goudmijnen van Noord-Celebes. — Kunstmatig 
bereide indigo. — Koffiecultuur in Transvaal. — 
Surinaamsche koffie. — Onder de Bataks. 

VIII. Nieuwe uitgaven 264 

Bijdragen en brieven, de Redactie betreffende, ge- 
lieve men te zenden aan den Heer H. A. LESTURGEON , 
villa „Catharina Francisca", N. Badhuisweg, Scheveningen. 

Dit Tijdschrift verschijnt 'tusschen den len en den 15cn 
van elke maand. 

De abonnementsprijs bedraagt voor Nederland ƒ 13. — 
per jaar. Voor het buitenland wordt dit bedrag met de 
porto's verhoogd. Tusschentijds aangegane abonnementen 
worden ad ƒ 3.25 per kwartaal berekend. 

Afzonderlijke nummers, voor zoover deze voorhan- 
den zijn, ƒ 1.50 per aflevering. 

Prijs der advertentiën van l/s; l/k] */* en lU bladzijde 
per plaatsing ƒ 1.50; ƒ 2.50; ƒ 4.50; ƒ 8.—. 

Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen van l/9; Vi? Va 
en Vi bladzijde ƒ 12.— ; ƒ 20.— ; ƒ 35.— en ƒ 60.—. 


Australasia. 


No. 8 der Consulaire Verslagen en Berichten, uitgegeven 
van wege het Departement van Buitenlandsche Zaken, 
bevat een zeer uitvoerig en zorgvuldig bewerkt rapport 
van den Nederlandschen consul-generaal te Melbourne, 
den heer J. C. T. Reelfs. Met het oog op het groot 
belang , dat de mededeelingen van den heer Reelfs zoowel 
voor Nederland als Indië heeft, laten wij hier een over- 
zicht van het verslag volgen. 

Met den naam van Australasia bestempelen de Engel- 
schen in het algemeen het vasteland van Australië, het 
aangrenzende eiland Tasmania en de eilanden van Nieuw- 
Zeeland, welke landen gezamenlijk eene oppervlakte 
beslaan van 3 075 474 vierkante Engelsche mijlen , en op 
het einde van 1896 eene bevolking telden van 4 323 204 
zielen , hoofdzakelijk van Europeeschen oorsprong. Staat- 
kundig is Australasia verdeeld in zeven koloniën, en de 
namen van deze, zoomede de oppervlakte en het aantal 
inwoners van elke kolonie, vindt men in de volgende 
tabel vermeld. 

13 


180 


KOLONIËN. 

Oppervlakte 
in vierk. 

Bevolking. 

Dichtheid der 
bevolking 
per vierk. 

Eng. mijlen. 

Eng. mijl. 

Victoria   .... 

87 884 

1 174944 

13,37 

Nieuw-Zuid- Wales . 

309175 

1 297 640 

4,19 

Oueensland  .   .   . 

668 224 

472 179 

0,70 

Zuid-Australië  .   . 

903 425 

360 220 

0,40 

West-Australië .   . 

975 920 

137 946 

0,14 

Tasmania .... 

26 375 

166113 

6,30 

Nieuw-Zeeland .   . 

104471 

714 162 
4 323 204 

6,83 

Totaal 

3 075 474 

1,40 

Behalve de hierboven aangegeven bevolking van Euro- 
peesche afstamming, vindt men nog in Zuid- en West- 
Australië , alsook in Quecnsland , een aantal Australische 
inboorlingen , waarvan het cijfer evenwel slechts bij 
gissing is te bepalen en dat in 1895 geschat werd op 
200 000, terwijl voorts nog in Nieuw-Zeeland 39 854 Maoris 
leven, het overschot van den volksstam, die eenmaal 
die streken bewoonde. 

Hoewel men met het oog op de natuurlijke gesteldheid 
van den bodem, die niet alleen zeer rijk is aan allerlei 
mineralen, maar bovendien ook bijzonder geschikt voor 
veeteelt en , ofschoon in geringere mate , mede voor land- 
bouw, zou verwachten dat de landelijke bevolking inde 
diverse koloniën een zeer hoog cijfer bereikt , is dit echter 
niet het geval, en doet zich integendeel het verschijnsel 
voor , dat de steden in verhouding tot het platteland veel 
te sterk bevolkt zijn, wat er toe leidt dat in de eerste 
meer en meer gebrek aan voldoenden arbeid ontstaat , en 
men daarentegen op het land vaak niet over genoegzame 
werkkrachten beschikt. 

Volgens den census van 1891 telde Australasia toen 
38  steden van meer dan 5 000 inwoners, en volgende 


181 


staat toont aan, hoe groot 
voornaamste plaatsen, met 


de bevolking van de vijftien 
inbegrip der voorsteden , was : 


Melbourne  . 

.   . 490896 

Dunedin   .   . 

.   . 45 869 

Sydney   .   . 

.   . 383 385 

Bendigo   .   , 

.   . 37 238 

Adelaïde .   . 

.   . 133 252 

Hobarttown  . 

.   . 33 450 

Brisbane .   . 

.   .   93 657 

Wellington 

.   . 33 224 

Auckland .   . 

.   .   51 287 

Geelong   .   . 

.   . 24 283 

New-Castle . 

.   .   50 705 

Port Adelaïde 

.   . 20644 

Christchurch. 

.   .   47 846 

Launceston  . 

.   . 17 208 

Ballarat  .   . 

.   .   46 033 

Juiste opgaven omtrent het aantal inwoners der ver- 
schillende steden op ultimo December 1896 zijn nog niet 
voorhanden, doch op dien datum werd de bevolking der 
zeven hoofdplaatsen aldus geschat: 
Melbourne (Victoria) . . . 451 110 
Sydney (N. Z. Wales)  .. 410 000 
Adelaïde (Zuid- Australië). 145 212 
Brisbane (Queensland) . . 100 913 
Wellington (Nw. Zeeland).  41 758 
Hobbarttown (Tasmania).  37 885 

Perth (West-Australië) . -. 34 129 tegen 8 447 in 1891 , 
zoodat Melbourne de eenige hoofdstad is, die sedert 1891 
eene vermindering van bevolking heeft ondergaan, een 
gevolg van minder gunstige toestanden aldaar in de laatste 
jaren. 

Uit hetgeen hierboven omtrent den bodem gezegd is, 
kan blijken dat mineralen, veeteelt en akkerbouw de 
voornaamste bronnen van bestaan van dit werelddeel 
vormen. 

Van al de verschillende metalen, die in Australasia 
gevonden worden , is goud verreweg het belangrijkste, 
zoowel om de aanzienlijke hoeveelheid waarin het tot nog 
voorkomt, als om zijn verspreiding over nagenoeg het 
geheele land; ook is het een der weinige metalen, die 


I 


182 
hier  reeds  sedert jaren  stelselmatig  bewerkt worden. 

Zilver wordt evenals goud in alle Australische kolo- 
niën gevonden , doch behalve in Nieuw-Zuid- Wales , overal 
elders tot nog toe slechts In betrekkelijk geringe hoe- 
veelheid. Zelden komt het geheel alleen voor, doch 
meestal in verbinding met andere metalen, vooral als 
zilyerhoudend looderts. De voornaamste zilvermijnen treft 
men aan in Nieuw-Zuid- Wales , en de grootste en rijkste 
onder deze zijn die van „Broken Hill". De metaalader 
daar is de aanzienlijkste tot nog toe ontdekt, heeft eene 
breedte van 10 tot 200 voet en eene lengte van verscheidene 
mijlen ; het geheele terrein te dezer plaatse is in bewerking , 
en verdeeld in talrijke concessiën, die in het bezit zijn 
van mijnmaatschappijen en syndicaten. De geheele zilver- 
productie van Australasia werd tot het einde van 1895 
geschat op eene waarde van £ 23 204 935. 

Ook koper wordt in alle koloniën aangetroffen, 
doch in Victoria , West- Australië en Nieuw-Zeeland is de 
opbrengst tot nog toe gering en trekt weinig de aandacht. 
Het meest komt het voor in Zuid- Australië , dat in 1895 
163 352 Cwt. opleverde ter waarde van £ 226 494. 

Tin werd , naar men zegt , reeds in de eerste jaren 
der kolonisatie van Australasia in dit werelddeel ontdekt , 
en wel op de Noordkust van Tasmania. In den vorm van 
cassitertte (oxyde van tin) wordt het in alle zeven koloniën 
aangetroffen , maar verreweg het meest op genoemd eiland , 
zijnde de Mount Bischoff aldaar de beroemdste tinmijn 
van het geheele land. Volgens de statistiek bedroeg de 
waarde van al het door de verschillende tinmijnen in 1894 
op Tasmania geproduceerde tin £ 156 865, doch voor 
1895 wordt die waarde slechts aangegeven op £ 67 754 , 
terwijl zij daarentegen in het afgeloopen jaar opnieuw tot 
£ 159 038 steeg. De reden van dit groot verschil is het 


I 

i 

waren. 


183 

consulaat niet bekend, doch waarschijnlijk moet zij ge- 
zocht worden in onvolledige opgaven over 1895 van de 
zijde der mijnontginners. 

In Victoria , Zuid- en West- Australië is de tin-exploitatie 
tot nog toe van weinig belang, en in Nieuw-Zeeland 
schijnt men zich vooralsnog geheel niet met deze industrie 
bezig te houden. Men berekent dat gedurende 1894 onge- 
veer 4 000 personen in Australasiatische tinmijnen werkzaam 


IJ z e r is over het geheele werelddeel verspreid , doch 
wegens gebrek aan voldoend kapitaal tot exploitatie heeft 
de ijzerindustrie tot heden zich weinig ontwikkeld. In 
Nieuw-Zuid- Wales bevat de bodem, te zamen met kool 
en kalksteen, aanzienlijke hoeveelheden ijzererts, alles- 
zins geschikt tot smelten, en voor de vervaardiging van 
zeker soort van staal wordt er overvloed aan mangaan- , 
chromium- en zwaarsteen-ertsen aangetroffen. De uitge- 
strektste ijzervelden vindt men in de Mittagong-, Wallera- 
wang- en Rylstone-districten , die geschat worden geza- 
menlijk 12 994 000 ton erts te bevatten, houdende 5 853 000 
ton ijzer. De eenige werken voor de bereiding daarvan 
uit erts, zijn te Eskbank in de nabijheid van Lithgow 
gelegen, en het aldaar behandelde metaal bestaat uit 
rood kiezelachtig erts, bevattende 22 pCt., en bruin 
bloedsteen (hematiet), houdende 50 pCt. ijzer. Overvloed 
van kool en kalksteen wordt in de nabuurschap gevonden. 
Het etablissement, oorspronkelijk opgericht tot het ver- 
vaardigen van zoogenaamd pig-iron , houdt zich nu hoofd- 
zakelijk bezig met dat van ijzeren staven , stangen, spijkers 
en gewoon gietwerk. 

Magneet- ij zer, het rijkste van alle ijzerertsen , 
komt in overvloed bij Wallerawang in Nieuw-Zuid- Wales 
voor, en de nabijheid van thans in bewerking zijnde 
koolbeddingen zou  de  ontwikkeling van deze delfstof, 


184 

die 41 pCt. metaal bevat, moeten bevorderen. Magneetijzer 
wordt ook in groote hoeveelheid , te zamen met bloedsteen , 
aangetroffen in West- Australië , en de bewerking er van 
zou aanzienlijke voordeelen kunnen opleveren, indien 
men over genoegzame goedkoope arbeidskrachten te be- 
schikken had. 

Behalve in Nieuw-Zuid- Wales houdt men zich nergens 
elders in Australasia met de ijzerindustrie bezig. 

De hierboven besproken metalen zijn die, welke tot 
heden de grootste uitkomsten opgeleverd en veel tot de 
welvaart van Australasia bijgedragen hebben , doch er 
worden behalve deze nog tal van andere aangetroffen, 
die, ofschoon zij vooralsnog weinig de aandacht hebben 
getrokken , toch wellicht in de toekomst van groot voor- 
deel voor dit werelddeel kunnen worden. De voornaamste 
daaronder zijn: 

Antimonium, dat over eene aanzienlijke oppervlakte 
van deze koloniën verspreid is en somtijds gevonden 
wordt in verbinding met goud. Uitgebreide velden heeft 
men in het Noordelijk tafelland van Nieuw-Zuid- Wales 
ontdekt, vooral te Hillgrove in de nabijheid van Uralla. 

Bismuth is, naar men beweerd heeft, over alle 
koloniën verspreid , doch tot heden werd het alleen geëx- 
ploiteerd in Nieuw-Zuid- Wales en Queensland, maar in 
eerstgenoemde kolonie schijnt de opbrengst tegenwoordig 
van weinig beteekenis te zijn, daar sedert 1892 geene 
opgaven daaromtrent verstrekt werden. 

Mangaan heeft men tot nog toe in Nieuw-Zeeland, 
Nieuw-Zuid- Wales , Victoria , Queensland en West- Australië 
ontdekt, doch waarschijnlijk komt het ook in de beide 
overige koloniën voor. Men heeft zich evenwel vooralsnog 
weinig met dit mineraal bezig gehouden, wijl de vraag 
naar bismuth tot heden beperkt is. Eigenlijk heeft men 
het alleen in Nieuw-Zeeland eenige aandacht geschonken. 


185 

Zwavel treft men in groote hoeveelheden in de vul- 
canische streken van Nieuw-Zeeland aan en zal zich aldaar 
door den tijd waarschijnlijk tot een belangrijk handelsartikel 
ontwikkelen , al trekt het ook voor het oogenblik weinig 
de aandacht. 

Kobalt komt zoowel in Nieuw-Zuid- Wales als in 
Victoria voor, en in eerstgenoemde kolonie heeft men 
pogingen aangewend het erts te exploiteeren , wijl het 
metaal eene belangrijke commercieele waarde bezit ; daar 
evenwel de pogingen tot nog toe met geen gunstigen 
uitslag werden bekroond, heeft men ze voor het oogenblik 
gestaakt. 

Nikkel werd vooralsnog enkel in Queensland en 
Tasmania gevonden, doch men heeft zich nog weinig 
moeite gegeven naar dit kostbaar mineraal stelselmatig te 
zoeken. In 1894 produceerde Tasmania 136 ton nikkelerts , 
geschat op £ 544. 

A r s e n i k wordt in zijne welbekende en schoone 
vormen, geel opperment en rood kattenkruid, inNieuw- 
Zuid-Wales en Victoria aangetroffen , gewoonlijk in aderen 
in verbinding met andere mineralen. 

Zinkerts vindt men in onderscheidene variëteiten 
van carbonaten, silicaten en oxyden in de meeste kolo- 
niën, doch tot nu toe trok het weinig de aandacht. 

Chromium schijnt vooralsnog alleen in Nieuw-Zuid- 
Wales verwerkt te worden. Evenals ijzer en kolen heeft ook 
de prijs van dit product in den laatsten tijd eene aanzien- 
lijke vermindering ondergaan. 

De Australasiatische bodem bevat nog verschillende 
mineralen, zooals platina, titatium, wolfram, 
waterlood en enkele algemeen minder bekende meer , 
doch naar alle deze heeft men voor het tegenwoordige 


186 

nog te weinig onderzoek ingesteld , om er hier iets over 
te kunnen mededeclen. 

De koloniën van dit werelddeel zijn door de natuur 
overvloedig voorzien van minerale brandstof, algemeen 
bekend onder den naam van kool, die zich evenwel in 
drie hoofdsoorten laat verdeelen, nl. bruinkool of 
ligniet, zwarte kool en anthraciet. 

Bruinkool of ligniet komt hoofdzakelijk in Nieuw- 
Zeeland en Victoria voor, en men heeft zich herhaaldelijk 
moeite gegeven om dit mineraal als gewone brandstof 
aan te wenden, doch zijne inferieure qualiteit heeft tot 
nog toe zijn algemeen gebruik belet. 

Zwarte kool, d. i. gewone steenkool, vormt een 
van de belangrijkste minerale voortbrengselen van Nieuw- 
Zuid- Wales ; de kolenvelden aldaar bevinden zich in drie 
bepaalde streken, nl. de Noordelijke, Zuidelijke en Weste- 
lijke districten, en men zegt dat zij gezamenlijk eene 
oppervlakte beslaan van 23 950 vierkante Engelsche 
mijlen , bevattende volgens schatting 78 198 millioen ton. 

Anthraciet wordt in Tasmania gevonden; het is 
een hard en zwaar mineraal , dat moeilijk brandt en weinig 
handelswaarde bezit in landen waar gewone kool in over- 
vloed voorhanden is. 

Het verbruik van Australische kolen voor locale con- 
sumtie in de koloniën is niet onbelangrijk en neemt steeds 
toe. Vooral de spoorwegen, gas- en andere fabrieken 
gebruiken veel, en ook tal van stoombooten stoken 
tegenwoordig inlandsche kolen. 

De kolenindustrie verschafte gedurende 1894 werk aan 
ruim 13 000 arbeiders. 

Kerosine Shale (torbaniet) is eene soort van mine- 
rale brandstof, die in verschillende streken van Nieuw- 
Zuid-Wales  wrordt  gevonden.  De beste soort van deze 


187 

stof levert tot ongeveer 150 gallons ruwe olie per ton 
of 18 000 kubieke voet gas, met eene lichtsterkte van 
38 tot 48 spermacetiekaarsen. De New South Wales Shale 
and OU Company te Hartley Vale, en de Australian 
Kerosene OU and Mineral Company te Joadja Creek en 
Katoomba exporteeren niet alleen kerosine shale, maar 
bereiden daaruit ook petroleum en andere producten. 

Uitgebreide formatiën van oil shale heeft men te Otago 
en te Orepuki in Nieuw-Zeeland aangetroffen, maar de 
pogingen, tot exploitatie aangewend, waren ongunstig, 
doordat de verkregen olie de eigenschappen mist, die haar 
voor verlichting geschikt maakt; zij kan alleen als machine- 
olie dienst doen. 

Er wordt in Nieuw-Zeeland , en wel alleen in de provincie 
Auckland , nog een belangrijk product aangetroffen, bekend 
onder den naam van kauri-gom, en dat daar te lande 
ten onrechte tot de mineralen wordt gerekend, terwijl 
het veeleer tot de plantaardige voortbrengselen behoort. 
Het is eene harsachtige zelfstandigheid, uiterlijk eenige 
overeenkomst hebbende met amber. Het komt in tweeërlei 
toestand voor, nl. als een uitvloeisel van nog levende 
boomen, en in den grond in fossielen staat in grootere 
of kleinere stukken. De laatste soort heeft de meeste 
waarde, men heeft daaronder stukken gevonden van 100 
Eng. ponden , en onder deze worden de geheel of gedeel- 
telijk doorschijnende, die men als een substituut voor 
amber bezigt bij het vervaardigen van mondstukken voor 
sigaren- en andere pijpen, het hoogst geschat. Het meest 
evenwel wordt kauri-gom gebruikt bij de bereiding van 
olie- vernissen , en de voornaamste landen, waarheen het 
wordt uitgevoerd , zijn Engeland en de Vereenigde Staten 
van Noord-Amerika. 

Zouten treft men in Australasia veelvuldig aan , o. a. 
steenzout in Nieuw-Zuid- Wales in de rotsspleten , en voorts 


188 

natron en bitterzout , doch tot heden naar het schijnt niet 
in voldoende hoeveelheden om de exploitatie loonende 
te maken. 

Aluin komt in die kolonie insgelijks voor, en wel 
dicht bij het dorp Buddadelah , 30 mijlen van Port Stephens 
gelegen. 

Marmer vindt men in sommige streken van Nieuw- 
Zuid- Wales, Zuid- Australië , Nieuw-Zeeland enTasmania, 
en in eerstgenoemde kolonie heeft men in onderscheidene 
districten marmergroeven geopend, waarvan sommige 
zeer fraaie qualiteit marmer leveren. 

Lithographische steen treft men in Nieuw- 
Zeeland aan, zoomede eene andere soort van fraaie 
kalksteen, oamaru stone genaamd, die eene schoone 
roomachtige kleur heeft en zeer gezocht is voor openbare 
gebouwen, niet alleen in de kolonie, maar ook in de 
groote steden van het vasteland van Australië. 

Gips  wordt in gekristalliseerden vorm gevonden in 

kleibeddingen in Nieuw-Zuid- Wales , en in afzonderlijke 

kristallen in de zoutmeren van Zuid- Australië ; voorts in 

enkele  streken van  Victoria.  Dit  mineraal heeft eene 

handelswaarde voor de bereiding van cement en voor 
stukadoorwerk. 

Apatiet (kalkzuur), een ander mineraal van aanzien- 
lijk commercieel belang en van groote waarde als mest- 
stof, vindt men in onderscheidene districten van Nieuw- 
Zuid-Wales. 

Kwarts is eene steensoort, die men in alle deelen 
van Australasia aantreft. Bergkristal, wit gekleurd en 
rookkleurig kwarts komen veelvuldig voor. en evenzoo 
variëteiten van kristalaardig kwarts , als ametist , Jasper 
en  agaat.  Gewone opalen worden veel gevonden in de 


189 

basaltische formaticn van Australasia, terwijl men den 
kostbaren of edelen opaal , die onder de edelgesteenten kan 
worden gerangschikt , 60 mijlen Noordwest van Milcannia 
gevonden heeft, weinige voeten diep, in lagen tusschen 
hard kiezelachtig zandsteen. Ook in de noordelijke streken 
van Nieuw-Zuid- Wales treft men opaal aan. 

Kornalijn, oniks en katoogen komen voor in 
Nieuw-Zuid- Wales en waarschijnlijk mede in Queensland 
en andere koloniën , terwijl meerschuim, volgens 
bericht, ontdekt is geworden in de nabijheid van Tam- 
worth en in het Richmond Rivier-district in Nieuw-Zuid- 
Wales. 

Mica (glimmer) treft men in granietachtige streken 
aan, hoofdzakelijk in de Nieuw-Engelsche en Barrier- 
districten in Nieuw-Zuid- Wales. In West-Australië komt 
eene zeer goede soort voor te Bindoon en ookteBlack- 
wood river bij Kaap Lee win, en mica van uitmuntende 
qualiteit heeft men eenigen tijd geleden te Adelaïde aan- 
gebracht , afkomstig van de Macdonnell Ranges in Centraal- 
Australië. 

Klei. Verschillende soorten van klei , kaolin- of por- 
seleinaarde, ontbrandbare klei en steenbakkersaarde zijn 
het gemeengoed van alle koloniën in dit werelddeel , doch 
tot heden trekt dit artikel nog weinig de opmerkzaamheid, 
ofschoon vooral kaolin niet zonder handelswaarde is. 

Asbest heeft men in Gundagai- , Bathurst- en Broken 
Hiil-districten van Nieuw-Zuid- Wales ontdekt, in laatst- 
genoemd district in aanzienlijke hoeveelheid. Ook in West- 
Australië heeft men uitstekende qualiteit van dit product 
aangetroffen. 

Verschillende soorten van kostbare stcenen heeft men 
op onderscheidene plaatsen in de Australasiatische koloniën 


190 

gevonden, maar het systematisch onderzoek naar deze 
heeft zich vooralsnog hoofdzakelijk tot diamanten 
bepaald. 

Diamanten werden ontdekt in Nieuw-Zuid-Wales, Victoria 
en Queensland, alleen echter in eerstgenoemde kolonie 
heeft men tot heden pogingen aangewend diamantmijnen 
te bewerken. De voornaamste diamantvelden zijn gelegen 
in de Bingara- en Inverell-districten op het tafelland, 
en te Cudgegong, in het Wellington-district. Het aantal 
diamanten, tot nog toe in het Bingara-district gevonden, 
wordt geschat op 102 000, wegende 150 000 karaat, zijnde 
de grootste 55/8 karaat. De diamanten van Nieuw-Zuid- 
Wales zijn harder en witter dan de Zuid-Afrikaansche en 
worden geacht de beste Braziliaansche stcenen te evenaren. 

*** 

Niettegenstaande het feit dat de bodem, het klimaat 
en de weidegronden van Australasia bijzonder voor het 
veefokkersbedrijf geschikt zijn, is men toch eerst be- 
trekkelijk laat begonnen zich op eenigszins groote schaal 
daarmede bezig te houden, en niet dan nadat kapitein 
Macarthur, een der eerste kolonisten , die zich met grooten 
ijver op deschapenteeltin Nieuw-Zuid-Wales toelegde, 
door zijn voorbeeld duidelijk had aangetoond, dat de 
natuur in dit werelddeel de voortbrenging begunstigde 
van eene qualiteit wol, die nergens elders overtroffen 
wordt. In 1795 had genoemde kolonist eene kudde schapen 
bijeengebracht van 1000 stuks, die door de aan haar 
bestede zorg allengs in waarde toenam , zoodat de markt- 
prijs van een vet ram £ 5 gold , toen een vrij hoog cijfer. 
Niet tevreden evenwel met de reeds verkregen uitkomsten , 
streefde Macarthur er voortdurend naar , het gehalte zijner 
kudde te verbeteren , met welk doel hij met groote moeite 
en kosten een aantal voortreflelijke schapen van de Kaap 
de Goede Hoop invoerde, terwijl hij er zelfs later in 
slaagde zich het bezit  te verzekeren van  eenige van 


191 

Spaansche afkomst, die in dien tijd gerekend werden de 
fijnste wol op te leveren. Zonder zich om oogenblikkelijk 
voordeel te bekommeren , bleef Macarthur zich ook verder 
met de veredeling van schapen bezig houden, en zoo 
gelukte het hem na eenige jaren een voortreffelijk ras 
te verkrijgen, in staat een soort wol te leveren, die in 
qualiteit met de beste soorten uit andere landen kon 
wedijveren. Op het voorbeeld van meergemelden kolonist 
begonnen zich weldra ook anderen vol moed en energie 
op de schapenfokkerij toe te leggen, en daardoor ver- 
meerderde het aantal schapen binnen korten tijd zeer 
aanzienlijk , terwijl de hoedanigheid , ten gevolge van ver- 
deren aanvoer van Spaansche in 1823 en 1825, nog toenam. 

Zooals te verwachten was, heeft het klimaat alhier in 
sommige opzichten het karakter van de Spaansche vacht 
gewijzigd , en dat wel op gunstige wijze. De wol is allengs 
zachter en elastischer geworden , en schoon zij eenigszins 
in dichtheid heeft verloren , heeft zij daarentegen in lengte 
gewonnen. 

Hoewel tegenwoordig in alle Australasiatische koloniën 
schapen worden geteeld, zijn zij daartoe toch niet alle 
in dezelfde mate geschikt ; klimaat , bodem , weiden oefenen 
ook hier eenen grooten invloed uit, waardoor de eigen- 
schappen van het dier, evenals die van de verkregen 
wol, niet overal in dit werelddeel dezelfde zijn en ook 
niet dezelfde waarde hebben. 

Eene omstandigheid, die somtijds aan de kudden veel 
schade berokkent , is de nu en dan voorkomende droogte. 
Voor meer dan een derde van de geheele oppervlakte van 
Australasia , nam. 1 219 600 vierkante Engelsche mijlen , 
bedraagt de jaarlijksche regenval nog geen tien Engelsche 
duim, 850 000 mijlen ontvangen van 10 tot 20, 469 000 
van 20 tot 30, 252 000 van 30 tot 40 en 166 000 van 
40 tot 50 duim, terwijl slechts voor circa 118 000 mijlen 
de regenval een hooger cijfer, zelfs voor eene zeer kleine 
oppervlakte tot over 70 duim, bereikt. Daarbij komt nog, 


192 

dat dit werelddeel geene zeer belangrijke rivieren bezit 
en deze bovendien voor hare voeding van den regenval 
afhankelijk zijn , omdat geen der bergen , die hier gevonden 
worden, de sneeuwlinie overschrijdt. Wijl nu de regen 
in dit land gewoonlijk zeer onregelmatig valt en somwijlen 
maanden lang op zich laat wachten, ontstaan hierdoor 
van tijd tot tijd zware droogten, die èn voor de veeteelt 
èn voor den landbouw vaak de treurigste gevolgen hebben. 
Schapen en ander vee sterven in massa door gebrek aan 
voldoend voedsel en water , en de opbrengst der verschil- 
lende oogsten ondergaat eene aanzienlijke vermindering. 
Wel poogt men meer en meer door een stelsel van irrigatie 
en door het boren van artesische putten in dezen toestand 
verbetering te brengen, doch dit is een werk dat niet 
alleen veel tijd, maar ook groote kosten vereischt, en 
zoodoende slechts langzaam vordert. Toch is in dit op- 
zicht in de laatste jaren reeds veel gedaan, vooral in 
Victoria, en mag men daarom hopen, dat men aldaar 
en ook in andere streken allengs minder afhankelijk van 
eenen geregelden regenval zal worden. 

Het hoofdvoordeel, dat door de schapenfokkerij ver- 
kregen wordt, bestaat in de enorme hoeveelheid wol die 
zij jaarlijks oplevert, en die met uitzondering van een 
betrekkelijk gering quantum , voor locaal gebruik bestemd , 
uitsluitend een uitvoerartikel vormt, dat zijn weg naar 
verschillende landen vindt. 

Behalve in Queensland, komt in de overige Austral- 
asiatische koloniën de teelt van hoorn vee eerst na 
die van schapen in aanmerking, doch niettemin is zij 
ook in deze van veel belang. 

Queensland neemt met betrekking tot haar van alle 
koloniën de eerste plaats in; sedert 1861 is het aantal 
hoornbeesten aldaar meer dan vertiendubbeld , en waar- 
schijnlijk zou de vermeerdering nog aanzienlijker zijn, 
indien  de  kolonie  minder  gedurende  cenige jaren van 


193 

droogte had te lijden gehad, zoomede van besmettelijke 
veeziekten, die strenge quarantaine-maatregelen nood- 
zakelijk maakten. 

Ook in de noordelijke streken van andere koloniën 
hebben zich de gevreesde ziekteverschijnselen vertoond, 
o. a. in het „ Northern Territory" van Zuid- Australië , 
weshalve eveneens van daar de invoer van vee uit 
plaatsen ten noorden van den zes-en-twintigsten breedte- 
graad niet geoorloofd is. Dat deze maatregelen de vee- 
houders, die bovendien reeds zulke zware verliezen 
hebben geleden, zeer schaden, behoeft geen betoog, en 
herhaaldelijk zijn dan ook door dezen pogingen aange- 
wend om de opheffing der verbodsbepalingen te verkrijgen 
of althans minder drukkend voor hen te maken, onder 
voorgeven dat de ziekte aanmerkelijk is afgenomen , doch 
al die pogingen hebben vooralsnog tot geen gunstig 
resultaat geleid. 

Daar uit bedoelde streken vroeger meermalen paarden 
en hoornvee , dit laatste hoofdzakelijk uit het „ Northern 
Territory " afkomstig , in Nederland sch-In ei ië, 
met name Java, werden geïmporteerd , heeft het be- 
stuur aldaar reeds sedert het vorige jaar voorloopig 
mede verbodsbepalingen tegen dien invoer uitgevaardigd , 
en ondanks alle pogingen dezerzijds om intrekking daar- 
van te verkrijgen, tot heden gemeend die te moeten 
handhaven. Zelfs heeft het consulaat alhier eenigen tijd 
geleden, op verzoek van den resident te Batavia, en met 
het doel om zoo mogelijk te voorkomen dat wellicht 
paarden op clandestiene wijze, b.v. door overscheping 
te Singapore , uit de voormelde streken in Nederlandsch- 
Indië worden ingevoerd, registers overgezonden van al de 
brandmerken van vee, in Queensland en Zuid- Australië 
geregistreerd. 

Om een denkbeeld te geven van de waarde van het 
hoornvee in geheel Australasia, volgt hier eene opgave 
van het aantal beesten, in elke kolonie op het einde van 


194 


1894 aanwezig, en van het geldelijk bedrag dat zij ver- 
tegenwoordigden', berekend naar de gemiddelde prijzen 
in 1895: 

Stuks hoornvee. 


Koloniën. 
Nieuw-Zuid- Wales 
Victoria  .   . 
Queensland . 
Zuid-Australië 
West-Australië 
Tasmania .   . 
Nieuw-Zeeland 

Totaal 


2 465 411 

1 833 900 

7 012 997 

675 284 

187 214 

177 038 

1 007 396 


Waarde in £ st. 

11834000 

12 241 000 

19 461000 

2 887 000 

1077 000 

1443 000 

8059 000 


13 359 240     £ 57 002 000 


Australasia is mede uitmuntend geschikt voor de teelt 
van verschillende soorten van paarden en deze industrie 
heeft dan ook reeds sedert lang de aandacht tot zich 
getrokken. Reeds gedurende de eerste jaren der koloni- 
satie werden eenige uitstekende volbloed Arabische paarden 
uit Indië in dit werelddeel aangevoerd, welke aanvoer 
veel heeft bijgedragen om het inlandsche ras te veredelen. 
Oorspronkelijk was Nieuw-Zuid-Wales verreweg de voor- 
naamste markt voor de paardenteelt en bezat bijna zooveel 
paarden als al de overige koloniën tezamen, doch lang- 
zamerhand is hierin eene groote verandering gekomen , en 
hoewel ook thans genoemde kolonie in deze de eerste 
plaats bekleedt, heeft zij toch in Queensland en Victoria 
groote mededingsters. De reden hiervan is, dat toen men 
in Nieuw-Zuid-Wales goud begon te ontdekken , men aan 
de teelt van paarden allengs minder aandacht schonk, 
welke omstandigheid andere koloniën, en daaronder in 
het bijzonder Victoria, zich hebben ten nutte gemaakt, 
om zich in bedoelde kolonie van een groot aantal paarden 
van waarde meester te maken en die weg te voeren om 
haar eigen ras te verbeteren en uit te breiden. 

De meeste paarden, in Australasia geteeld, zijn rijpaarden 
en paarden voor licht tuig , terwijl zware rijpaarden veel 


195 

minder voorkomen, behalve in Nieuw-Zuid- Wales. Over 
het geheel legt men zich meer toe op het telen van paarden 
voor de locale behoefte dan voor den uitvoer , omdat deze 
laatste , vooral waar het verre afstanden geldt , aan groot 
risico is onderworpen. De beste afnemer van Australische 
paarden is Britsch-Indië, voor andere landen is de vraag 
evenwel tamelijk beperkt; in 1896 bedroeg de geheele 
uitvoer voor Australasia slechts 2 365, en dat aantal was 
nog 671 meer dan dat in 1895 verscheept. 

Van groote beteekenis voor Australasia is ook de handel 
in bevroren vleesch. 

Naar aanleiding van de groote vermeerdering van den 
veestapel, door eene opvolging van gunstige seizoenen 
in het leven geroepen, deed zich reeds gerüimen tijd 
geleden de vraag voor, wat te beginnen met de vele 
karkassen, waarvoor men in de koloniën zelven geen 
afzet kon vinden. In Nieuw-Zuid-Wales trachtte men de 
quaestie op te lossen door zijne toevlucht te nemen tot 
de oude wijze van het tot talk koken der doode dieren, en 
zoolang de prijzen van talk zoodanig waren dat zij den 
veehouder een redelijk voordeel afwierpen , bestond daar- 
tegen geen bezwaar ; doch toen in latere jaren de prijzen 
terugliepen , moest men op andere middelen bedacht zijn, 
om zich van het overvloedige te ontdoen. In Nieuw-Zeeland, 
waar zich dezelfde quaestie indertijd had voorgedaan, 
was men spoedig tot eene betere oplossing gekomen, 
daarin bestaande, dat men reeds in 1882 pogingen aan- 
wendde om schape- en ook ander vleesch , hoofdzakelijk 
in bevroren toestand, doch voor een deel ook geconser- 
veerd in blikken , naar Engeland te verschepen. Deze 
pogingen hadden zulk een gunstig gevolg, dat er weldra 
een levendige handel tusschen genoemde kolonie en het 
moederland in die artikelen ontstond, en dat de New- 
Zealand Land Cotnpany , die het eerst met de zaak be- 
gonnen was, binnenkort nog een aantal andere met haar 

14 


196 

verbonden maatschappijen vormde , die op het einde van 
1894 een en twintig fabrieken bezaten, in staat jaarlijks 
het vleesch van 4 000 000 schapen te doen bevriezen. De 
schapen worden gewoonlijk op het land geslacht en per 
spoor naar de fabrieken vervoerd. Een aantal stoom- 
schepen, daartoe bijzonder ingericht, houden zich met 
het transport van het vleesch bezig, dat bijna uitsluitend 
zijnen weg naar het Vereenigd Koninkrijk vindt. 

In 1894 en 1895 heeft men verscheidene pogingen in 
de koloniën aangewend om zich van het overtollige vee 
te ontdoen, door levende runderen en schapen op de 
Engelsche markt te brengen, doch meestal zonder goed 
gevolg. In den regel toch schijnt het Australische vee 
minder handelbaar dan het Engelsche of Amerikaansche, 
ietwat wild van* natuur, waardoor vaak gedurende de 
reis vele sterfgevallen voorkomen, die niét alleen de 
voordeelen voor de exporteurs belangrijk verminderen, 
maar bovendien somtijds eene scherpe critiek in Engeland 
in het leven hebben geroepen , als zoude die sterfte hoofd- 
zakelijk aan slechte en wreede behandeling aan boord te 
wijten zijn. 

Het kweeken van varkens vormt in Australasia meestal 
een onderdeel van het boerenbedrijf, doch geschiedt over 
het geheel niet op zeer uitgebreide schaal, wat daaruit 
blijkt , dat alle koloniën , met uitzondering van Victoria en 
Nieuw-Zeeland , meer spek , ham , varkensvleesch en reuzel 
in- dan uitvoeren. Toch is de teelt van varkens sedert 
1861 tot en met 1894 zeer toegenomen. 

De productie van boter en kaas, vooral van de 
eerste, heeft in de latere jaren groote vorderingen in 
Australië gemaakt , en er bestaat alle vooruitzicht dat zij 
zich nog voortdurend meer uitbreiden en allengs tot eene 
zeer belangrijke industrie ontwikkelen zal. Veel heeft 
hiertoe het zoogenaamde factorijsysteem bijgedragen, zijnde 


197. 

fabrieken voor de bereiding van zuivelproducten in ver- 
schillende geschikte centra, en voorts de meer weten- 
schappelijke methode van behandeling en verbeterde werk- 
tuigen, gelijk bijv. de cream seperator. 

Een groot deel koloniale boter en kaas wordt in het 
land zelf verbruikt, doch ook eene aanzienlijke hoeveel- 
heid uitgevoerd naar Europa, en wel hoofzakelijk naar 
Engeland. 

Door de besturen der verschillende koloniën wordt 
steeds direct en indirect veel gedaan om de zuivelindustrie 
te bevorderen. 

Zoo vindt men in Nieuw-Zeeland o. a. scholen , waarin 
van tijd tot tijd aan directeuren en geëmployeerden van 
kaas- en boterfactorijen onderricht wordt gegeven in de 
bereiding van producten. Deze scholen zijn in vier af dee- 
lingen gesplitst, nl. een voor het maken van boter, een 
voor dat van kaas, een voor het onderzoek van melk 
en een voor het behandelen van separators, terwijl aan 
het hoofd van elke afdeeling een ervaren deskundige 
staat. Dagelijks houdt men zich met practisch werk bezig, 
terwijl de studenten, in vier groepen verdeeld, om de 
twee dagen van het eene departement naar het andere 
overgegaan. Er worden voortdurend in deze scholen 
lezingen gehouden over onderwerpen , die met de industrie 
in betrekking staan , zooals b.v. „ De verhouding tusschen 
den directeur eener fabriek en de melkleveranciers ", 
„De verantwoordelijkheid van den directeur", „De sa- 
menstelling van melk en zuivelproducten", „De behan- 
deling van melk voor het maken van boter en kaas", 
„ De practijk en de gronden der boter- en kaasbereiding ", 
„Het betalen van melk volgens de qualiteit", „Zuivel- 
bacteriologie ", „Het werken van separators", „Zuivel - 
machineriën en afkoeling", „Schatten en onderzoeken 
van boter en kaas", etc. 


198 

Over het geheel neemt de landbouw in Australasia 
niet zulk eene belangrijke plaats in als de veeteelt, wat 
wel daaraan moet worden toegeschreven, dat deze laatste 
grootere voordeelen oplevert en een aanzienlijk deel van 
den bodem voor haar beter geschikt is dan voor akker- 
bouw. Ook is het gebrek aan voldoende bewatering, de 
in vele streken geringe regenval en voorts de onregel- 
matigheid in de seizoenen niet bevorderlijk aan het be- 
bouwen van den grond, waarvan bovendien eene groote 
uitgestrektheid door de veeteelt wordt in beslag genomen. 
Ondanks al deze nadeelen, breidt zich niettemin toch 
ook de landbouw in de verschillende koloniën voort- 
durend uit. 

Onder de Australische landbouwproducten staat tarwe 
bovenaan, maar toch zijn er van de zeven koloniën 
slechts drie, nl.: Victoria, Zuid- Australië en Nieuw- 
Zeeland, die genoeg tarwe produceeren, om niet alleen 
in eigen behoeften te voorzien en het tekort der andere 
koloniën te dekken, doch tevens ook nog eene betrek- 
kelijk aanzienlijke hoeveelheid voor den uitvoer naar 
vreemde landen beschikbaar te kunnen stellen. 

Na tarwe is haver het voornaamste landbouwproduct, 
en zoowel de oppervlakte, daarmede bebouwd, alsook 
de opbrengst is in alle koloniën sedert 1861 belangrijk 
toegenomen. 

Maïs bekleed in Queensland onder de granen de eerste 
plaats en is mede van zeer groote beteekenis voor Nieuw- 
Zuid- Wales, zijnde de opbrengst van dit product aldaar 
de aanzienlijkste van al de 7 koloniën. 

De cultuur van gerst is in de koloniën niet zoo uit- 
gebreid als wel wenschelijk wordt geacht; bij gunstige 
seizoenen produceert Australasia evenwel genoeg voor 
locale behoefte, met uitzondering van hetgeen noodig is 


199 

voor mout, en voert zelfs eene geringe boeveelheid uit; 
doch wanneer men den handel in gerst en mout als een 
geheel beschouwt, zijn alle koloniën, met uitzondering 
van Victoria, Tasmania en Nieuw-Zeeland, afhankelijk 
van buitenlandschen aanvoer. De hooge rechten, in 
Victoria op beide artikelen bij invoer geheven, beletten 
feitelijk alle importatie aldaar. 

De cultuur van aardappelen strekt zich in meerdere 
of mindere mate over alle koloniën uit, doch is in den 
laatsten tijd overal, behalve in Nieuw-Zeeland, min of 
meer teruggegaan. 

Eene groote oppervlakte wordt jaarlijks in alle koloniën 
met tarwe, haver en gerst bebouwd, alleen met het doel 
om eene voldoende hoeveelheid hooi voor veevoeder 
te verkrijgen , wordende hiertoe het gewas afgesneden vóór 
het tot rijpheid komt. Met uitzondering van Nieuw-Zuid- 
Wales , dat hooi importeert , is de opbrengst in de overige 
koloniën steeds voldoende om de locale behoefte te dekken. 

De aanplant van suikerriet en de bereiding van 
suiker vormen belangrijke industrieën èn in Queensland 
èn in Nieuw-Zuid-Wales , doch vooral in eerstgenoemde 
kolonie. Eenige jaren geleden was de suikercultuur aldaar 
zeer kwijnende, ten gevolge van het verbod tot invoer 
van gekleurde arbeiders, en de moeielijkheid om zonder 
de hulp van dezen de gronden te bebouwen. Het klimaat 
van Queensland toch is niet geschikt om veldarbeid door 
blanken te doen verichten, en dientengevolge was men 
er reeds voor vele jaren toe overgegaan op de suiker- 
plantages Zuidzee-eilanders en ook Javanen aan te voeren, 
totdat daaraan eensklaps door de wet van 1891, onder 
pressie van de arbeiderspartij in het leven geroepen, een 
einde werd gemaakt en vele planters tot ondergang werden 
gedoemd. Wel deden velen hunner pogingen om in het 
door de wet veroorzaakte gebrek aan handen door het 


200 

te werk stellen van blanke landbouwers te voorzien, en 
engageerde men o. a. Italiaansche boerenarbeiders, doch 
behalve dat deze veel hooger loon vorderden, bleek het 
ook spoedig dat zij niet in staat waren de taak naar 
eisch te vervullen, en zoo ging de suikerindustrie met 
rassche schreden hare algemeene vernietiging te gemoet. 
Gelukkig zag men nog te elfder ure in , aan welk gevaar 
de bovenbedoelde wet de kolonie blootstelde en besloot 
men tot hare intrekking, en sedert is het aanvoeren van 
gekleurde arbeiders, onder zekere voorwaarden, in Queens- 
land opnieuw toegestaan. Dit had ten gevolge, dat de 
industrie zich allengs weer uit haar verval begon op te 
heffen en dat zij zelfs in den laatsten tijd snel vooruit- 
gaat, zijnde een groot deel van den bodem bijzonder 
geschikt voor de suikercultuur. In 1894 waren niet minder 
dan 71818 akkers in Queensland met riet beplant, die 
757 000 ton riet opleverden, waaruit 91712 ton suiker 
werd verkregen, terwijl het aantal akkers voor het sei- 
zoen 1896 — 97 onder aanplant 83 093 bedroeg, waarvan 
men de opbrengst op 832 000 ton riet schatte. In Queens- 
land , waar de plantages tamelijk uitgestrekt zijn , zijn de 
planters te gelijk landbouwer en fabrikant , maar in Nieuw- 
Zuid- Wales zijn die beide functiën in verschillende handen. 
De suikergronden omvatten daar in den regel veel minder 
terrein en de planters houden zich hoofdzakelijk slechts 
met den aanplant van riet bezig, cultiveeren daarbij vaak 
nog andere producten en verkoopen het riet na kapping 
aan de eigenlijke suikerfabrieken , waaronder de Colonial 
Sugar Refining Company de eerste plaats inneemt. De 
verschillende suikermolens en de raffinaderij dezer com- 
pagnie zijn voorzien van de nieuwste en beste machinerieën, 
de bereiding geschiedt met de grootste zorgvuldigheid, 
en de suiker, die zij aflevert, wordt gezegd de beste 
Mauritius- en West-Indische soorten te evenaren. 

De hoeveelheid suiker, per ton riet verkregen, is ver- 
schillend naar mate van het sapgehalte, doch in gewone 


201 

seizoenen berekent men dat een ton riet circa 9°/0 suiker 
bevat. De totale waarde van den suikerrietoogst in de 
beide koloniën en de gemiddelde geldelijke opbrengst per 
akker voor 1894 was aldus : 

Totale waarde    Gemiddeld pr. akker 
Nieuw-Zuid- Wales   £ 158 552 £ 4.16.4 

Queensland   „611415 „6.13.4 

Alleen de laatstgenoemde kolonie produceert niet alleen 
voldoende suiker voor eigen behoefte , doch heeft boven- 
dien steeds een aanzienlijk quantum beschikbaar voor den 
uitvoer. In 1894 bedroeg dat quantum 64 860 ton, ter waarde 
van £ 885 733 , en vond zijnen weg nagenoeg uitsluitend 
naar de andere koloniën, alleen 520 ton ging naar buiten- 
landsche markten. De andere koloniën, ook Nieuw-Zuid- 
Wales, voeren suiker in, en behalve uit Queensland 
ontvingen deze in 1894 nog 91 394 ton uit andere landen, 
ter waarde van circa £ 1 200 000 , daaronder uit Java 
32 470 ton , waard £ 445 855. 

De quaestie omtrent het planten van beetwortel 
voor de bereiding van suiker, die tegenwoordig vooral 
in Victoria de aandacht trekt, is evenwel niet van jonge 
dagteekening , daar reeds een dertigtal jaren geleden in 
die richting proefnemingen werden gedaan, zoowel op 
gouvernementsgronden als op die van particuliere per- 
sonen, en wel met zulk een gunstig gevolg, dat men de 
hoop koesterde dat bedoelde industrie zich hier spoedig 
op een hechten grondslag zou vestigen. Men bemerkte 
echter dra, dat men zich te gunstige voorstellingen van 
de zaak had gemaakt en zich in zijne berekeningen ver- 
gist; in 1874 berichtte de secretaris van landbouw, dat 
de beetwortel, waarmede men proeven had genomen, 
slechts 7,09 percent suiker opleverde , eene uitkomst 
volgens hem onvoldoende om de industrie loonende te 
maken. Te gelijker tijd wees genoemde secretaris er in 
zijn  verslag  op,  dat hiermede de zaak geenszins voor 


IV 


202 

goed was afgedaan, en dat, zoo men er in kon slagen 
om , evenals zulks in Duitschland en elders was geschied , 
het suikergehalte der bieten ook in Australië te doen 
toenemen, er alleszins hoop bestond dat men langzamer- 
hand gunstige uitkomsten zou verkrijgen. De pogingen 
werden derhalve door het Departement voortgezet, en 
door het gebruik van betere machinerieën , zoomede door 
het op meer wetenschappelijke wijze telen van den beet- 
wortel, slaagde men er allengs in op de gou vernements- 
gronden het suikergehalte der bieten tot 18,10 percent 
te verhoogen , terwijl enkele particulieren zelfs een gewas 
verkregen, dat 22*/i °/o suiker bevatte. 

Deze gunstige uitkomsten deden de overtuiging ontstaan, 
dat Australië als door de natuur bestemd was voor de 
beetwortelsuiker-industrie. Ook in Nieuw-Zuid-Wales had 
men proeven met den aanplant van beetwortel genomen, 
en wel met even gunstig gevolg , daar volgens de analyse 
van den chemist der Colonial Sugar Refitting Contpany het 
verkregen product van 15,66 tot 24,75 percent suiker 
opleverde. Er bestaat dientengevolge, naar het schijnt, 
geen twijfel meer dat, wanneer men zich hier en in 
N.-Z.- Wales, en wellicht ook nog elders in Australië, 
met zorg en ijver op de bereiding van beetwortelsuiker 
toelegt, deze nijverheid voor het land eene bron van 
belangrijke inkomsten kan worden. Vóór alles is daartoe 
evenwel het oprichten van groote fabrieken noodig, voor- 
zien van de nieuwste machinerieën en door bekwame 
personen bestuurd. Te trachten de zaak op eene kleine 
schaal te beginnen, kan volgens deskundigen tot geen 
goed resultaat voeren, wijl de productiekosten in dat 
geval te aanzienlijk zijn. Daar het tot stand komen van 
bedoelde industrie vooral voor Victoria, dat tegenwoordig 
alle suiker die daar noodig is uit den vreemde importeert, 
van bijzonder belang is, heeft het Parlement aldaar den 
6den Maart 1896 eene wet in het leven geroepen , met het 
doel die industrie zooveel mogelijk te bevorderen, door 


J 


203 

de Regeering toe te staan aan behoorlijk geregistreerde 
maatschappijen , die zich tot het oprichten van beetwortel- 
suikerfabrieken mochten vormen, onder zekere voor- 
waarden, geldelijke voorschotten te doen. 

De aanplant van tabak beperkt zich tot nog toe hoofd- 
zakelijk tot de drie oostelijke koloniën : Nieuw-Zuid Wales, 
Victoria en Queensland. 

Ten gevolge van overproductie en gebrek aan eene 
buitenlandsche markt, is de bebouwde oppervlakte sedert 
1888-89 zeer afgenomen, doch in de laatste jaren heeft 
zij wederom eenige uitbreiding ondergaan. Tot nog toe 
wordt het Australische tabaksblad niet op zoodanige wijze 
bewerkt, om het op de buitenlandsche markten afzet te 
verschaffen, en zoolang in de bewerking geene verande- 
ring wordt gebracht, kan men niet verwachten dat de 
tabakscultuur hier te lande groote vorderingen zal maken. 

De totale waarde van den tabaksoogst in de drie koloniën 
bedroeg voor 1894-95 * 40 915. De invoer van buiten- 
landsche tabak , daaronder sigaren en sigaretten , bereikte 
in hetzelfde jaar het cijfer van 7 045 228 Eng. pond voor 
geheel Australasia. 

Het begin van den wijnbouw dagteekent van onge- 
veer 1828 , toen men stekken van den wijnstok , afkomstig 
uit Frankrijk , Spanje en de Rijnstreken , naar Nieuw-Zuid- 
Wales overbracht en daar in het Hunter-rivierdistrict 
plantte. Eenige jaren later geschiedde hetzelfde in het 
Murray-rivierdistrict en andere deelen van genoemde 
kolonie , terwijl men zich vervolgens ook op den wijnbouw 
in Victoria en Zuid-Australië begon toe te leggen. 

Klimaat en bodem in Australië zijn bijzonder voorde 
cultuur geschikt , en bij eene toenemende vraag voor locaal 
verbruik en grooteren afzet op de buitenlandsche markten, 
is de wijnindustrie voor groote uitbreiding vatbaar. 

De cultuur van vruchten in Australasia trekt over 


L 


204 

het algemeen geenszins de aandacht, die zij verdient, 
ofschoon bodem en klimaat in vele streken van de ver- 
schillende koloniën bijzonder voor de teelt geschikt zijn. 
Op het oogenblik nemen oranjes, citroenen, appelen, 
peren, druiven en perziken de eerste plaatsen onder de 
vruchten, in Australië gekweekt, in, doch ook andere, 
zooals kersen en aardbezicn, groeien hier zeer goed, 
terwijl bovendien bij den overvloed van voor de vruchten- 
teelt geschikt land, en de groote verscheidenheid van 
klimaat, b.v. van betrekkelijk koud in Nieuw-Zeeland 
en in de hooggelegen streken van Victoria en Nieuw- 
Zuid-Wales tot tropische hitte in Quecnsland, insgelijks 
vele andere thans nog niet inheemsche vruchten met 
voordcel konden worden gekweekt. 

Ongelukkig echter verkeert ook deze industrie in eencn 
eenigszins kwijnenden toestand, gedeeltelijk ten gevolge 
van gebrek aan voldoende kennis en zorg bij den land- 
bouwer, gedeeltelijk wegens de moeielijkheid om de 
vruchten spoedig en tegen billijke vrachten op de markt 
te brengen. 

Wat betreft de talrijke bosschen, die men bijna 
overal in Australasia aantreft en die door hunnen rijk- 
dom aan geschikt timmerhout zulk eene aanzienlijke 
waarde vertegenwoordigen, staat West- Australië boven- 
aan. De oppervlakte, die aldaar door bosschen wordt 
ingenomen , is gelijk aan die van geheel Groot-Brittannië, 
terwijl de waarde op niet minder dan 124 millioen pond 
sterling wordt geschat, d. i. de handelswaarde van het 
hout, dat de bosschen in staat zijn op te leveren. 
De boomen behooren voor het meerendeel tot de ver- 
schillende soorten van Eucalyptus , en de daaronder veel- 
vuldig voorkomende Eucalyptus marginata levert een hout 
op, bekend onder den naam van farra/i, dat volgens 
deskundigen door geene enkele houtsoort in de geheele 
wrereld,  wat  duurzaamheid  betreft,  wordt  overtroffen. 


205 

Ook  andere houtsoorten van waarde treft men in West- 

Australië aan. 

#  # 

Evenzeer als veeteelt, mijnwezen en landbouw7 sedert 
het ontstaan der Australische koloniën aldaar met rassche 
schreden zijn vooruitgegaan, heeft zich ook allengs de 
handel in dit werelddeel , zoowel tusschen de verschil- 
lende koloniën onderling als tusschen deze en het buiten- 
land, mcei en meer ontwikkeld, en wanneer men zijn 
tegenwoordigen toestand vergelijkt met dien van 1825, 
het eerste jaar waaromtrent bepaalde inlichtingen te ver- 
krijgen zijn, dan blijkt duidelijk hoe aanzienlijk die ont- 
wikkeling is. 

De eerste plaats in den handel met Australasia , zoowel 
wat in- als uitvoer betreft, nam en neemt ook nu nog 
Groot-Brittannië in, maar ook andere landen doen met 
de koloniën niet onbelangrijke zaken, vooral Amerika, 
Frankrijk , Duitschland en België , welke zaken nog steeds 
in omvang toenemen. 

Omtrent den handel tusschen Australasia 
en Nederland met zijne koloniën is het on- 
mogelijk vertrouwbare inlichtingen te verstrekken , schrijft 
de heer Reelfs , omdat in den regel zoowel de invoeren 
uit, als de uitvoeren van hier naar ons land, niet recht- 
streeks maar over vreemde havens geschieden, gelijk 
Antwerpen, Londen etc. De hier uit Nederland aange- 
brachte goederen komen dientengevolge in de verschillende 
statistieken voor als producten, afkomstig uit het land 
van wraar de verscheping plaats vond, terwijl de uitge- 
voerde daarin worden vermeld als bestemd voor het land 
waarheen het schip wordt uitgeklaard. Een overzicht over 
den gezamenlijken handel van Nederland met Australië 
kan men zoodoende niet verkrijgen, doch men mag ge- 
rustelijk aannemen dat die handel van meer beteekenis 
is dan uit de officieele statistieken blijkt, wijl deze alleen 


206 

gewag maken van de rechtstreeksche in- en uitvoeren. 
Om eenigszins, hoe onvolledig dan ook, een denkbeeld 
te geven van de handelsbetrekkingen die tusschen dit 
werelddeel en Nederland en Java bestaan , geeft de consul- 
generaal een paar tabellen van in- en uitvoer , betrekking 
hebbende op de vier voornaamste Australasiatische ko- 
loniën: N.-Z.-Wales, Victoria, Nieuw-Zeeland en Queens- 
land, en loopende over het jaar 1896. 

Volgens die tabellen was het totale bedrag van den 
handel tusschen Nederland en de vier genoemde koloniën 
in 1896 £ 25 229 , en van dien tusschen Java en dezelfde 
koloniën £ 223 253. 

Nederland en Java onderhouden echter ook een recht- 
streeksch verkeer met Zuid-Australië. 

In 1895 werd door Nederland in Zuid-Australië inge- 
voerd voor eene gezamenlijke waarde van £ 1 876 , 
terwijl niets rechtstreeks werd uitgevoerd. 

Java exporteerde in dat zelfde jaar meel, drogerijen 
en chemicaliën , versch vleesch , zemelen , tarwe , paarden , 
geconserveerd vleesch, zadels, talk en wijn voor een 
bedrag van £ 13 358, terwijl de invoer bestond uit 209 138 
Cwt. suiker, ter waarde van £ 148 485, en £ 171 aan 
diverse niet nader genoemde artikelen, te zamen dus 
£ 148 656. 

Bovendien importeerde Java nog in Port Darwin , gelegen 
in het Northern Territory, voor een bedrag van £ 177 
aan diverse goederen , waaronder £ 80 aan petroleum , 
en voerde van daar uit aan hoornvee voor eene waarde 
van £ 12 840, zijnde 2 376 stuks, een uitvoer die even- 
wel in den laatsten tijd geheel heeft opgehouden , omdat , 
ten gevolge van de in het noorden van Zuid-Australië 
heerschende tickpest, de invoer van vee uit die landstreek 
afkomstig, in Nederlandsch-Indië verboden is. 

Wat nu ten slotte onze directe handelsbetrekkingen met 
West- Australië en Tasmania betreft , zoo zijn die van niet 
de geringste beteekenis. Volgens de statistieken importeerde 


207 

Nederland in genoemde kolonie gedurende 1895 voor eene 
waarde van £ 9, en exporteerde van daar niets, terwijl 
Java noch in- noch uitvoer had aan te wijzen. Ook in de 
statistieken van Tasmania worden ons land en Java niet 
genoemd; trouwens met uitzondering van het Vereenigd 
Koninkrijk, heeft Tasmania bijna geen directen handel 
met eenig ander land. Al wat aldaar wordt ingevoerd 
komt direct of indirect uit Engeland of de Australasiatische 
of andere Engelsche koloniën en alle uitvoer gaat daar- 
heen. Niettemin worden Nederlandsche artikelen in Tas- 
mania geïmporteerd, o. a. jenever. 

Onze handel met Australië staat niet slechts zeer ten 
achteren bij die van grootere landen, met nameDuitsch- 
land, maar ook tegenover België b. v. neemt hij eene 
zeer bescheiden plaats in. 

Dit is niet enkel daaraan te wijten, dat Nederland in 
veel geringere mate dan België of het Duitsche Rijk een' 
industrieelen Staat vormt, doch ook andere oorzaken 
dragen daartoe bij, zooals het ontbreken van Ne- 
derlandsche handelshuizen in deze gewesten, 
van rechtstreeksche stoomvaartverbin- 
ding, en vooral ook de omstandigheid dat onze fabri- 
kanten en kooplieden zich tot nog toe niet die moeite en 
nog minder die kosten en opofferingen willen getroosten 
als de Duitschers en Belgen, om hunne artikelen hierin 
te voeren. Behalve dat deze streken vaak bezocht worden 
door reizigers en agenten uit de meergemelde landen, 
met het doel van nabij de behoeften en eischen der Austra- 
lische markten te leeren kennen , maken de vreemde koop- 
lieden en fabrikanten bovendien ruim gebruik van het 
groote reclamemiddel alhier, het adverteeren. Australië 
toch is evenals Amerika bij uitnemendheid het land van 
reclame; alles wordt hier geadverteerd, en dat niet enkel 
in de couranten, doch overal waar zich daartoe slechts 
eene gelegenheid aanbiedt. In de voornaamste straten der 
stad en voorsteden vindt men somtijds , tusschen een paar 


208 

aanzienlijke huizen, eene open ruimte door eene houten 
schutting afgesloten en met reusachtige illustratiën en 
annonces bedekt , als reclame voor allerlei artikelen. 
Langs de sporen, in de stations, in de trams, op de muren 
der huizen en zelfs op de latten die de omheiningen 
vormen van braak liggende gronden, komen advertentiën 
voor, en artikelen die hier reeds sedert jaren lang zijn 
ingevoerd en hunnen weg bij het groote publiek hebben 
gevonden, worden nog voortdurend geadverteerd, uit 
vrees dat zij anders door vreemde zullen worden ver- 
drongen. En dit is zoowel met Australische en Engelsche 
goederen het geval als met die uit andere landen, en 
voor deze laatste nog veel meer noodzakelijk dan voor 
de eerste, omdat zij steeds te kampen hebben met het 
in Engelsche plaatsen heerschend vooroordeel, dat vreemde 
artikelen, wat qualiteit en duurzaamheid betreft , niet met 
Engelsche fabrikaten kunnen wedijveren. 

Daarbij komt dat de niet-Engelsche goederen hier te 
lande nog eenen anderen gevaarlijken vijand moeten be- 
strijden, n.1. den geest van protectionisme , waardoor zich 
bijna al de koloniën kenmerken, en die zoo veel mogelijk 
alles aanwendt om de vreemde concurrentie te belem- 
meren en te weren , zoodat dan ook indertijd , gelijk reeds 
vermeld, de opzegging door Engeland van het Duitsche 
en van het Belgische handelstractaat hier overal met 
vreugde werd begroet. Zoo ondanks dit alles Duitschland 
en België er niettemin in geslaagd zijn hunne artikelen 
in Australië allengs meer en meer ingang te doen vinden , 
hebben zij dit voornamelijk aan hunne onvermoeide po- 
gingen te danken om hunne fabrikaten bij het publiek 
door adverteercn en op andere wijze bekend te maken, 
en zich voorts geheel naar de cischen der markt alhier 
te schikken. 

In Nederland schijnt men tot nog toe niet genoeg van 
de noodzakelijkheid overtuigd om in denzelfden geest te 
handelen,  en  vooral ziet men nog te veel op tegen de 


209 

kosten aan adverteeren en reizen verbonden, al blijken 
deze ook de meest werkzame middelen te zijn. Het con- 
signeeren van goederen alléén zal in het algemeen weinig 
resultaat opleveren, zoo men niet te gelijker tijd tracht 
die goederen bekendheid te verschaffen ; meer dan elders 
geld hier het spreekwoord : „onbekend maakt onbemind", 
en de detaillisten toonen zich in den regel ongeneigd een 
artikel te koopen , en vaak zelfs het in depot te ontvan- 
gen , dat niet door voldoende reclame onder de aandacht 
van het publiek wordt gebracht, wijl het bij dit geen 
afzet vindt. Naar het consulaat alhier vernomen heeft, 
zijn de gunstige uitkomsten, die sommige Nederlandsche 
fabrikaten in deze gewesten hebben verkregen , zooals 
o. a. cacao en enkele merken jenever, mede daaraan te 
danken dat men geene kosten heeft gespaard en nog 
spaart om ze bekend te maken, doch over het geheel 
wordt dit middel nog te weinig door onzen handel hier 
in practijk gebracht. Velen onzer fabrikanten en kooplieden 
schijnen te gelooven , dat consigneeren alleen voldoende 
is om hun eenen goeden afzet voor hunne goederen te 
bezorgen, terwijl anderen zelfs daartoe niet bereid zijn, 
maar enkel op een prijscourant, soms niet eens in het 
Engelsch, of op een paar kleine monsters met prijsop- 
gave , hopen van hier orders te bekomen , eene verwach- 
ting waarin men steeds zal worden teleurgesteld, omdat 
geene firma van eenigen naam te dezer stede of elders 
in de koloniën bereid is op dergelijke gegevens een order 
te zenden aan een haar onbekend huis. 

Wanneer onze fabrikanten en kooplieden verlangen in 
Australië vasten voet te krijgen, zal het noodig zijn dat 
zij zooveel mogelijk trachten het voorbeeld der Duitschers 
en Belgen te volgen, en gelijk dezen zich volkomen op 
de hoogte stellen van de behoeften en eischen der markt. 


De privaatrechtelijke toestand der Chineezen in 

Nederlandsch-Indië. 


Van de hand van den heer mr. A. Paets tot Gansoyen 
te Soerabaja is bij E. Fuhri & Co. aldaar een vlugschrift 
verschenen, houdende „Eenige opmerkingen over het 
ontwerp eener nieuwe regeling van den privaatrechtelij- 
ken toestand der Chineezen in Nederlandsch-Indië". De 
bespreking draagt een zeer welwillend, opbouwend 
karakter. 

De schrijver begint met er op te wijzen, dat het ont- 
werp met ingenomenheid zal zijn begroet door allen die in 
hun dagelijksch leven met deze materie te maken hebben , 
die tot nog toe gezwoegd hebben onder de taak om 
quaesties , betrekking hebbende op den privaatrechtelijken 
toestand der Chineezen, op te lossen en hebben moeten 
trachten te ontdekken wat tot nu toe eigenlijk het recht 
van den Chinees was , zonder of bijna zonder over voor 
hem toegankelijke bronnen te kunnen beschikken en der- 
halve niet veel anders kunnende volgen dan niet altijd 
juiste en niet altijd betrouwbare adviezen van Chineesche 
hoofden. 

Ook door de Chineezen zelven zal het streven der 
Regeering, om, gelijk de considerans der on twerp-ordon- 
nantie zegt, de bestaande onzekerheid op privaatrechte- 
lijk gebied op te heffen , ten zeerste worden gewaardeerd. 


211 

En niet minder zal de handel gebaat zijn, die maar al 
te dikwijls de minder goede praktijken heeft moeten onder- 
vinden waartoe de oude regeling mogelijkheid liet. 

Vooral zal het van Chineesche zijde dankbaarheid ver- 
wekken dat de nieuwe regeling ontworpen is door een 
jurist wiens kennis van Chineesche instellingen door 
bekende Europeesche Sinologen wordt geroemd en wien 
het meer dan ieder ander mogelijk was eene regeling 
samen te stellen die aan de tegenwoordige eischen van 
wetgeving voldoet niet alleen, maar die tevens zooveel 
mogelijk blijft in het kader van specifiek Chineesche 
gewoonten en instellingen, iets wat van vorige regelingen 
en ontwerpen niet altijd kan gezegd worden. 

Een goed denkbeeld der Regeering was het, merkt de 
schrijver op, dit ontwerp toe te zenden aan velen die 
door hun ambt of werkkring met Chineezen en hun 
privaatrecht in aanraking kwamen, ten einde hen in de 
gelegenheid te stellen tijdig hunne opmerkingen, zoo 
daartoe aanleiding bestaat, kenbaar te maken, en onge- 
twijfeld zal het in den geest der Regeering gehandeld 
zijn, wanneer ieder, gevraagd of ongevraagd, zoover in 
zijn vermogen is, medewerkt om de te maken regeling 
zoo volledig mogelijk te doen zijn en zoo veel mogelijk 
te doen beantwoorden aan de eischen der practijk, en 
daarom, na haar getoetst te hebben aan hem bekende 
quaesties die zich voordeden of voordoen kunnen, ter 
zake zijne meening mededeelt. 

De heer Paets verklaart met zijne brochure dan ook 
geen ander doel te hebben dan om zijnerzijds eenigszins 
daartoe mede te werken* 

Het ontwerp bestaat uit twee hoofdstukken , waarvan het 
eerste die gedeelten der Europeesche wetgeving betref- 
fende burgerlijk- en handelsrecht , aanwijst, welke gewij- 
zigd of ongewijzigd op Chineezen toepasselijk zijn ver- 
klaard, terwijl het tweede hoofdstuk bepalingen bevat, 

15 


212 

die hetzij met die toepasselijkverklaring in verband staan , 
hetzij van bizonderen aard zijn. 

Deze verdeeling was ook gevolgd bij de weer inge- 
trokken regeling vervat in StbL 1892 no. 238, doch 
terwijl hier in het eerste hoofdstuk slechts de onderwerpen 
werden genoemd, ten aanzien waarvan de Europeesche 
wetgeving zou worden toepasselijk verklaard, noemt het 
nieuwe ontwerp bepaaldelijk de artikelen op, die voor 
Chineezen zullen gelden. 

Voorzeker zal twijfel of eenige bepaling al dan niet 
toepasselijk is onder de werking van StbL 1855 No. 79 
zoo veelvuldig voorkomend en door StbL 1892 No. 238 
niet voorkomen, door deze methode buitengesloten zijn 
en is deze dus verre te prefereeren boven de oude. Het 
eenige bezwaar dat hiertegen zou pleiten, nl. dat bij deze 
methode gevaar kan bestaan dat artikelen in de toepas- 
selijkverklaring binnensluipen , die het beter ware geweest 
niet toepasselijk te verklaren, en dat het onderling ver- 
band tusschen de verschillende bepalingen gevaar loopt 
verbroken te worden, mag echter tegen het voordeel 
verkregen door meerdere zekerheid, niet zwaar wegen 
en is bovendien door eene accurate bewerking gemakke- 
lijk te voorkomen en, voorzoover is kunnen nagegaan 
worden, in deze geheel ontweken. 

Wat echter minder instemming kan verwerven is de 
van vroeger overgenomen splitsing in twee hoofdstukken. 

Het nut dezer splitsing heb ik nog niet kunnen inzien , 
zegt de schrijver der brochure, terwijl daaraan groote 
bezwaren verbonden zijn, want ze is oorzaak dat de 
nieuwe regeling geen afgerond en gesloten geheel 
wordt. 

Weliswaar zou voor het systeem om éérst toepasselijk 
te verklaren wat toepasselijk kan verklaard worden, en 
daarna nieuwe bepalingen te doen volgen omtrent onder- 
werpen , waar deze noodig waren en aan eene toepasselijk- 
verklaring van het bestaande niet kon gedacht worden, 


213 

iets te zeggen zijn , maar dit zou gaan als de toepasselijk 
verklaarde artikelen één geheel vormden en de nieuwe 
bepalingen ook één geheel omtrent een zelfstandig onder- 
werp. Dan zou éénheid, zoo noodig tot goed verstand 
der zaak en zoo gemakkelijk bij het naslaan, zonder 
moeite verkregen zijn. Maar het ontwerp verdeelt , althans 
ten aanzien van het personenrecht , de materie in tweeën , 
zoodat men om te ontdekken wat ten aanzien van eenig 
onderwerp bepaald is , eerst in het eerste hoofdstuk moet 
nazien welke bepalingen van de Europeesche wet toe- 
passelijk zijn verklaard, dikwijls met de noodige wijzi- 
gingen, en dan in het tweede hoofdstuk welke nieuwe 
bepalingen daar nog zijn gemaakt. 

Deze grief tegen de splitsing geldt echter alleen het 
eerste Boek Burgerlijk Wetboek. Ten aanzien van de 
overige deelen van het privaatrecht, waar geen zoocar- 
dinale afwijkingen en veranderingen noodig waren , is het 
gevolgd systeem uitstekend en kan met jtoepasselijkver- 
klaring van het bestaande — behoudens de te maken 
wijzigingen — worden volstaan. 

Eene tweede algemeene opmerking , door schr. gemaakt , 
betreft den omvang van de werking der voorgestelde 
ordonnantie. 

Terwijl de ordonnanties van StbL 1855 No. 79 en 1892 
No. 238 alleen voor Java en Madura golden, bevat het 
ontwerp geen bepalingen welke eene toepasselijkverklaring 
daarvan ook op gewesten buiten Java en Madura inden 
weg staan en noemt de slotbepaling de gewesten, waar 
voorgesteld wordt de ordonnantie in te voeren. 

Mr. Paets wijst er op , dat er geen overwegende redenen 
kunnen bestaan om sommige gewesten uit te sluiten, 
terwijl hij de eenige reden, die aannemelijk zoude zijn, 
nl. eene mindere ontwikkeling der Chineezen in die ge- 
westen, niet gegrond acht. 

Ook in de niet uitgesloten gewesten zijn niet-ontwik- 
kelde en in de uitgesloten  gewesten zijn ontwikkelde 


214 


Chineezen, en de graad dier ontwikkeling zal over het 
algemeen wel niet zooveel verschillen dat daardoor het 
handhaven van een geheel verschillenden rechtstoestand 
voldoende wordt gemotiveerd. 

Het verschil in rechtstoestand tusschen Java en Madura 
eenerzijds, en de overige eilanden anderzijds leverde 
onder de ordonnantie van Stbl. 1855 No. 79 vele bezwa- 
ren op. De handel tusschen Java en de buitenbezittingen 
is levendig , en vele zijn de rechtsbetrekkingen die bestaan 
tusschen de ingezetenen van beide streken, doch de 
beperkte werking van Stbl. 1855 No. 79 was voor het 
verkeer dikwijls een ernstige hinderpaal. 

Handelaren op Java waren huiverig zaken te doen met 
Chineezen te Bandjermasin of Boeleleng gevestigd , omdat 
zij bij eventueele moeilijkheden tegenover zulke lieden 
zoo goed als machteloos waren. 

De Chineezen wisten of vermoedden ook op andere 
plaatsen maar al te goed dat Stbl. 1855 No. 79 slechts 
op Java en Madura gold , en meer dan eens is het gebeurd 
dat iemand, vervolging vreezend, Java met der woon 
verliet om op een der buitenbezittingen zijne woonplaats 
te vestigen en zich daar vrij veilig te voelen. Zoo drijven 
groote Chineezen op de hoofdplaatsen van Java handel 
onder den een of anderen kongsienaam, doch vertoeven 
zelf op zekeren afstand, liefst van Java door de zee 
gescheiden. 

Het zou met het oog op die bezwaren te betreuren zijn, 
als het verschil in rechtstoestand werd gehandhaafd door 
Chineezen op Java en enkele buitenbezittingen tot halve 
Europeanen te verheffen, doch ze op vele andere plaatsen 
te laten wat ze zijn. 

De Memorie van Toelichting bevat geen nadere moti- 
veering voor de opnoeming der aangewezen, en uitslui- 
ting derhalve der overige gewesten. 

Overgaande tot eene bespreking van de afzonderlijke 


215 

declen van het personenrecht, betreurt schr. het, dat 
niet is besloten tot invoering van een burgerlijken 
stand voor Chineezen. Dit zou zeker voor de bevorde- 
ring der rechtszekerheid van niet weinig nut zijn. 

Het zou misschien de vraag zijn, of vooral in de binnen- 
landen Chineezen wel rijp voor een burgerlijken stand 
zouden zijn en of daar het groote publiek er de werking 
van zou begrijpen , doch ook al ware dit het geval niet , 
dan zou dit eene invoering niet in den weg mogen staan , 
terwijl in ieder geval zelfs op de kleinste plaatsen de 
Chineesche hoofden stellig voldoende ontwikkeling be- 
zitten — althans in Java's Oosthoek — om dergelijke 
registers behoorlijk te houden. Deze zouden immers zoo 
eenvoudig mogelijk ingericht kunnen zijn en niet dan het 
hoognoodige behoeven te bevatten. 

Bovendien zou de bevolking zelve ongetwijfeld spoedig 
genoeg er aan gewend zijn en zou het anders voor de hoof- 
den, die toch bij het verleenen van passen als anderszins 
dagelijks met hunne rasgenooten in aanraking komen, 
geen bezwaar zijn, hen met de instelling bekend te 
maken en aan de verplichting tot aangifte te herinneren. 

Ook in Europa zal in de eerste tijden de burgerlijke 
stand wel niet volmaakt zijn geweest. En de Oosterling 
went zooveel eerder aan bevelen van hooger hand dan 
de Europeaan. Al moge dan ook in het begin verzuimen 
en fouten niet kunnen voorkomen worden, mag dit dan 
eene invoering in den weg staan? 

Werd een burgerlijke stand ingevoerd, dan zou toch 
in de meeste gevallen zekerheid verkregen zijn, waar 
die nu ten eenenmale ontbreekt. Eens moet tóch tot de 
invoering worden overgegaan. Waarom dan er mede 
gewacht ! 

Reeds nu bestaan te Batavia en elders bevolkings- 
registers en wordt aanteekening gehouden van de ver- 
anderingen in den staat der bevolking, en blijkens de 
Memorie van Toelichting zijn te Batavia reeds meer dan 


216 

twee honderd jaren lang huwelijksregisters aangehouden. 
Zou het nu niet een betrekkelijk kleine moeite zijneene 
schrede verder te gaan en overal — desnoods voorloopig 
op de afdeelingshoofdplaatsen op Java en Madura — 
huwelijks-, geboorte-, en overlijdensregisters in te voeren? 

Ten aanzien van het huwelijk zijn slechts een tiental 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk verklaard, 
terwijl verder de artikelen 2 tot en met 12 der ordonnantie 
afzonderlijke bepalingen bevatten. 

Gelijk reeds opgemerkt, zou samenvoeging van alle 
artikelen.de voorkeur verdienen. 

De ontworpen regeling ten aanzien van dit onderwerp 
zelve nagaande, verdient in de eerste plaats vermelding 
dat deze zich bepaalt tot eene regeling van het huwelijk , 
voor zooverre derden daarmede te maken kunnen hebben, 
terwijl de wijze waarop een Chineesch huwelijk wordt 
voorbereid en voltrokken, geregeld blijft door de daar- 
omtrent bestaande gebruiken. 

Deze uitspraak wordt gevonden in een der bij de 
Memorie van Toelichting als bijlagen gevoegde monogra- 
phiën. Maar ware het niet logischer geweest met eene 
bepaling in dezen zin de regeling van het huwelijk aan 
te vangen? 

Weliswaar kan misschien gezegd worden, dat bij 
gebreke van toepasselijkverklaring van desbetreffende 
artikelen van het Burgerlijk Wetboek en bij gebreke van 
afzonderlijke bepalingen, dit voortvloeit uit de Algemeene 
Bepalingen van Wetgeving en het Regeeringsreglement , 
doch evenals voor Europeanen alles wat het huwelijk 
betreft bijeen wordt gevonden, zoude dit ook voor Chi- 
neezen kunnen geschieden en zou het in ieder geval een 
logischer geheel vormen indien het samenstel der bepalin- 
gen aanving met , of althans bevatte een artikel , krachtens 
hetwelk de wijze van voorbereiding , voltrekking en ont- 
binding van het huwelijk bij de Chineezen blijf t geregeld 


217 


door de daaromtrent bestaande gebruiken, terwijl dan 
tevens bepaald zou kunnen worden dat ook daaromtrent 
gerezen geschillen onderworpen blijven aan de beslissing 
hunner hoofden. 

Met het principe om alleen te regelen het huwelijk 
voorzoover derden daarmede in aanraking komen, zal 
zeker ieder zich kunnen vereenigen. Het huwelijk op zich 
zelf is van te specifiek Chineeschen aard dan dat de 
Europeesche wetgever zich daarmede zoude kunnen be- 
moeien , tenzij hij wilde overgaan tot eene codificatie van 
wat onder de Chineezen te dien opzichte als adat geldt. 

Maar dit neemt niet weg dat eene uitdrukkelijke ver- 
kondiging dat dit het geval is en dat ten aanzien van het 
wezen van het huwelijk de Chineesche adat blijft gelden, 
verre van overbodig is. 

En zou dan ook overbodig zijn te verkondigen wat 
de wet als huwelijk beschouwt! 

Het Burgerlijk Wetboek zegt dit implicite in artikel 27 : 
de man kan tegelijkertijd slechts met ééne vrouw, de 
vrouw slechts met één man door het huwelijk verbonden 
zijn, waarin eene definitie ligt opgesloten. 

Maar nu de Chineesche adat. Een man kan leven met 
verschillende vrouwen, met wie alle hij wettig gehuwd 
is. Wel is eene, de eerst gehuwde, de hoofdvrouw en 
heeft deze zekere rechten, maar men kan niet zeggen 
dat de zoogenaamde bijvrouwen niet wettig gehuwd zijn. 
Zij zijn gehuwd , zij het ook met minder ceremonieel. En 
dan kan de man nog leven met bijzitten of maitresses, 
over welke ten deze evenwel niet behoeft gesproken te 
worden. 

Welke vereeniging erkent nu het ontwerp als huwelijk , 
de vereeniging met de hoofdvrouw of ook die met de 
bijvrouwen? Blijkbaar, gelijk volgt uit de toelichting en 
uit de bijgevoegde monographiën , alleen het huwelijk 
met de hoofdvrouw , het huwelijk met de voorgeschreven 
ceremoniën voltrokken. De vereeniging met alle andere 


218 

vrouwen wordt blijkbaar door het ontwerp als onwettig 
beschouwd. Dit volgt dan uit den geest van het ontwerp 
en blijkt o. a. uit het feit dat kinderen der hoofdvrouw 
als wettig, kinderen uit bij vrouwen geboren als onwettig 
en natuurlijk worden beschouwd. 

Dergelijke regeling is volkomen te verdedigen, en in 
het belang der rechtszekerheid is het natuurlijk wensche- 
lijk slechts ééne vereeniging, nl. die met de hoofdvrouw, 
als wettig te beschouwen. Mr. Paets kan zich dan ook 
volkomen hiermede vereenigen , hij merkt echter op , dat 
een dergelijk principe niet volkomen Chineesch is, al 
moge dit dan ook in overeenstemming zijn met de toe- 
standen die onder Europeeschen invloed langzamerhand 
bij de Chineezen in Indië zijn ontstaan. 

Het doet echter tot de zaak niets af, of eene in een 
Europeesche maatschappij te maken regeling volkomen 
en in alle nuances met de Chineesche begrippen over- 
eenstemt, maar wat er wèl toe doet is, dat indien maar 
in het minste van de oude Chineesche begrippen wordt 
afgeweken, dus de bestaande adat niet geheel gevolgd 
wórdt en de te maken bepalingen op een eenigszms ge* 
wijzigd principe berusten, alsdan formuleering van dat 
principe noodzakelijk is. En dan is het geenszins vol- 
doende in de Memorie van Toelichting slechts daarover 
te spreken en in de ordonnantie zelve daarover te 
zwijgen. 

Daarom had het ontwerp eene bepaling moeten bevatten , 
waarbij werd verkondigd wat als huwelijk wordt aange- 
merkt en dat alleen de verbintenis met de op gebruike- 
lijke wijze als hoofdvrouw gehuwde als zoodanig zal 
worden beschouwd , terwijl de verbintenis met alle andere 
vrouwen dan de zoodanig gehuwde hoofdvrouw, geen 
huwelijk is. 

De Nederlandsche wet vangt de bepalingen over het 
huwelijk ook aan met eenige artikelen hoofdzakelijk van 
moreele strekking. Waarom zou de voor Chineezen voor- 


219 

gestelde regeling ook niet kunnen beginnen met dien- 
aangaande het hoogst nood i ge te verkondigen? 

De bepalingen die volgens het ontwerp voor Chineezen 
zullen gelden strekken zich, gelijk boven gezegd, niet verder 
uit dan tot de verhouding tegenover derden, en bepalen 
zich tot het bewijs van het huwelijk, het huwelijks- 
goederenrecht en de rechtsbevoegdheid der gehuwde vrouw. 

Het bewijs van het bestaan van een huwelijk zal alleen 
kunnen bewezen worden door de zoogenaamde „trouw- 
bewijzen," certificaten door de Weeskamer af te geven, 
nadat het hoofd der Chineezen schriftelijk heeft verklaard 
dat bedoeld huwelijk werkelijk is voltrokken. 

Hierdoor wordt dus vervangen en afgeschaft het oude 
„consent" van boedelmeesteren, hetwelk eene bloote 
vergunning was om te trouwen. De bestaande „trouw- 
belasting" wordt gehandhaafd. Werd die vroeger voor 
het consent betaald, dan zal deze thans voor hettrouw- 
bewijs verschuldigd zijn. 

Het eigenaardige van deze beide documenten, èn van 
het consent èn van het trouwbewijs, is dat ze het eigen- 
lijke huwelijk zelf niet raken doch op zekeren afstand' 
daarvan blijven. Ze verraden een soort vrees om zich 
met het huwelijk zelf te bemoeien. Het consent was een 
vergunning om te trouwen , werd vóór het huwelijk afge- 
geven , althans dit was de bedoeling en de regel , en kon 
dus alleen het voornemen om te trouwen bewijzen, nooit 
dat in werkelijkheid een huwelijk voltrokken wès. 

Het trouwbewijs komt daarentegen na het huwelijk , en 
wordt niets dan de verklaring van eene autoriteit , vermel- 
dende dat deze eene verklaring van eene andere autoriteit 
heeft gezien, houdende mededeeling dat inderdaad het 
huwelijk van dengene die het bewijs aanvraagt is vol- 
trokken. 

Mr. Paets vindt deze inrichting niet ten onrechte wel 
wat omslachtig en betwijfelt of ze aan het doel zal be- 
antwoorden» 


220 

Ten aanzien van het huwelijksgoederenrecht en de 
rechtsbevoegdheid der gehuwde vrouw is in hoofdzaak 
het bestaande gehandhaafd: derhalve geen gemeenschap 
van goederen, een regel waarvan op geenerlei wijze kan 
worden afgeweken. Echter zijn eenige verbeteringen 
gemaakt in de bepalingen die de wijze regelen om ieders 
aandeel vast te stellen Getuigenbewijs te dien aanzien 
is uitgesloten. Alles in het belang van derden volkomen 
gewenscht en voor de betrokkenen zelf volkomen ratio- 
neel en billijk, immers bepalingen die misbruiken voor- 
komen kunnen nooit onbillijk genoemd worden. 

Eene goede bepaling is , dat de man aansprakelijk is voor 
de schulden zijner vrouw als deze openbare koop vrouw is. 

Nauw met het huwelijk hangen samen de bepalingen 
over het vaderschap en de afstamming der kinderen , en 
de verheffing van de vereeniging met de hoofdvrouw tot 
het alleen wettig huwelijk heeft onvermijdelijk tot gevolg 
dat ook alleen de kinderen uit de hoofdvrouw als wettig, die 
uit alle andere combinaties als onwettig worden beschouwd. 

Hieruit blijkt dat het aannemen van een regel die 
eenigszins van het Chineesche recht afwijkt tot conse- 
quenties moet lijden, die zeer groote verschillen gaan 
opleveren. Immers toen de ontwerper de vereeniging met 
eene bijvrouw onwettig noemde, werd daardoor deze ver- 
eeniging gequaliflceerd onder een Europeeschen naam 
als een toestand, die niet geheel in overeenstemming 
was met de werkelijkheid. Maar nu hij , als consequentie 
daarvan, niet anders kan doen, dan ook de uit eene 
dergelijke vereeniging geboren kinderen als onwettig te 
doodverven, wijkt hij niet alleen af van, maar komt hij 
zelfs in strijd met de adat. 

Moge er misschien nog iets voor te zeggen zijn om 
de vereeniging met de bijvrouw naar Chineesche begrippen 
als niet volkomen wettig te beschouwen, al is zij dan 
ook niet onwettig, maar een soort toestand sui generis, 


221 

waarvoor geen Europeesch equivalent bestaat , dit is zeker 
niet het geval met de kinderen uit zoo'n vereeniging ge- 
boren, en het zou zeker onjuist zijn te zeggen , dat deze 
onwettig zijn. 

Volgens het ontwerp, door een onderscheid te maken 
tusschen kinderen geboren in en buiten dat wat volgens 
het ontwerp een wettig huwelijk is, zijn kinderen uit de 
boofdvrouw wettig, kinderen uit de bijvrouwen en andere 
onwettig. Volgens Chineesche begrippen daarentegen zijn 
kinderen uit de hoofdvrouw en ook uit de bijvrouwen 
wettig en maakt het verschil in geboorte alleen verschil 
ten aanzien van de stamvoortzetting. 

Eene vrij belangrijke afwijking is hierdoor in het leven 
geroepen. 

Zoo zullen dus kinderen uit bijvrouwen , die naar Chi- 
neesche begrippen geheel gelijk staan met kinderen der 
hoofdvrouw, nu onwettig zijn. Het zal den Chineezen 
zeker wel eenige moeite kosten om aan dit denkbeeld 
te wennen en in te zien, dat, zonder erkenning door den 
vader, hunne op zoodanige wijze geboren kinderen in 
een geheel anderen rechtstoestand komen dan vroeger het 
geval was , en ook in een geheel anderen rechtstoestand 
dan de kinderen eener hoofdvrouw. Zullen ze dat ooit 
leeren inzien? Het is te hopen. 

Om aan dat verschil in rechtstoestand desverlangd een 
einde te kunnen maken is erkenning noodig. Mr. Paets 
geeft toe dat dit niet anders kon en het eene uit het andere 
volgt. Door kinderen uit bijvrouwen tot onwettig te 
degradeeren , is weer een middel noodig om de daardoor 
ontstane onbillijkheid op te heffen. 

Het ontwerp eischt voor de erkenning eene authentieke 
acte, die echter niet uitsluitend tot dat doel behoeft te 
worden opgemaakt. 

Het ontwerp kent geen burgerlijken stand , dus zal een 
notarieele acte wel het aangewezen middel voor eene 
erkenning worden. 


222 

Maar hoe lang zal het nu duren eer een Chinees , zon- 
der invoering van den burgerlijken stand, weet, dat een 
kind van eene bijvrouw onwettig is en dat hij om dit kind 
eenige rechten te geven, eene notarieel e acte van erken- 
ning moet opmaken? 

Ten aanzien van de vaderlijke macht breekt het ontwerp 
met zooveel wat in vorige regelingen zoo ontzettend 
on-Chineesch was en in de practijk tot veel moeilijkheden 
aanleiding gaf. 

Voortaan zal ieder minderjarig kind (behalve de natuur- 
lijke) steeds onder de macht van den vader staan, zoo- 
lang deze in staat is die uit te oefenen, ook na over- 
lijden der moeder. Van voogdij wordt eerst sprake na 
overlijden van den vader. De zoo gehate ingrijping der 
Boedelkamers en bemoeiing met de zaken des vaders, 
waartoe de Kamers wel moesten overgaan, hoezeer dit 
ook tot onbillijkheden aanleiding kon geven, zal zoo- 
doende tot het verleden behooren. 

Verder heeft de vader het bewind over de goederen 
van den minderjarige en het vruchtgenot daarvan. Na den 
dood des vaders heeft de moeder vruchtgenot van de 
goederen harer wettige kinderen. Ontneming van het 
beheer bij onbekwaamheid of ontrouw en eene hoogst 
eenvoudige procedure daartoe. 

Dit systeem verdient volkomen instemming. Slechts 
enkele vragen stelt schrijver naar aanleiding daarvan ; en 
wel in de eerste plaats : onder welke macht staan natuurlijke 
niet-erkende kinderen? 

De toelichting op artikel 22 zegt dat onder vaderlijke 
macht staan wettige, geadopteerde en natuurlijke erkende 
kinderen. Een kind van eene bijvrouw, dat de vader ver- 
zuimd heeft te erkennen [daargelaten voor het oogenblik 
of het onder voogdij staat en van wien], staat dus per se 
niet onder vaderlijke macht. En dat terwijl de Chinees 
tusschen zoo'n kind en een kind uit de hoofdvrouw nage- 


223 

noeg geen verschil ziet! De vader zou dan over zoo'n 
kind niets te zeggen hebben, van zijne goederen, zoo 
het die heeft, geen beheer en geen vruchtgenot hebben! 
Dit lijkt hoogst on-Chineesch , doch misschien zijn juist 
deze argumenten en de bezwaren die daartegen kunnen 
opgeworpen worden, gewenscht om de erkenning te be- 
vorderen, daar de vader het kind zal moeten erkennen 
om er vaderlijke macht over te verkrijgen. 

Doch daarin ligt weer een motief te meer, waarom, 
zooals boven gezegd, erkenning zoo gemakkelijk mogelijk 
moet worden gemaakt. 

Aan de wijze waarop de voogdij is geregeld, brengt 
Mr. Paets alle hulde. Zijn de bepalingen aangaande het 
beheer van den voogd grootendeels in overeenstemming 
met het Nederlandsche recht , die over den aard der voogdij 
en behelzende de aanwijzing der personen die de voogdij 
kunnen waarnemen , breken daarmede geheel en zijn vol- 
komen in overeenstemming met de Chineesche begrippen. 

Op den voorgrond is zeer terecht gesteld het principe 
dat de vader zoolang hij leeft heer en meester is en de 
vaderlijke macht uitoefent, ook na overlijden der moeder. 

Na het overlijden des vaders treedt in de eerste plaats 
op hij die door den vader als voogd is benoemd. Ook 
de moeder, als zij voogdesse is, mag een voogd benoe- 
men, die na haar dood optreedt. 

De testamentaire voogdij praedomineert dus, geheel 
overeenkomstig Chineesche begrippen en het gebruik om 
de laatste beschikkingen van den overledene te respec- 
teeren. 

Bij gebreke van testamentaire voogdij kan de Wees- 
kamer een der bloedverwanten van den overledene als 
voogd benoemen , terwijl vijf categoriën van personen zijn 
genoemd die daarvoor in aanmerking komen, waarbij 
opmerking verdient, dat ook de Weeskamer de moeder 
kan benoemen als de vader dit niet gedaan heeft 


224 

Eerst als de Weeskamer geen voogd kan benoemen, 
treedt zij zelve op. Terecht is de Weeskamer dus terug- 
gedrongen van de plaats die zij vroeger innam en zullen 
de gevallen waarin zij zelve definitief als voogdesse zal 
optreden belangrijk verminderen. 

Het bovengezegde geldt wettige kinderen. Ook over 
zijne natuurlijke erkende kinderen kan de vader echter 
een voogd benoemen. Heeft hij dit niet gedaan , dan is de 
over de wettige kinderen , hetzij door den vader , hetzij 
door de Weeskamer benoemde voogd, van rechtswege 
tevens voogd over de natuurlijke erkende kinderen. 

Zoo er geen voogd is benoemd of van rechtswege op- 
treedt, is de Weeskamer zelve voogdesse. 

Over niet-erkende kinderen is zij dit steeds. 

De vader kan dus een ieder benoemen; ook de moeder; 
ook niet-Chineezen. De bijvrouw is echter uitgesloten en 
kan niet tot voogdesse over hare eigen kinderen worden 
benoemd. 

Een der belangrijkste verbeteringen van het ontwerp 
is de invoering van een maatregel eenigszins op den voet 
van artikel 408 Burgerlijk Wetboek. 

Onder vigueur van het Boedelkamerreglement werden 
niet zelden goede zaken of ondernemingen vernietigd 
doordat geen mogelijkheid bestond het bedrijf na over- 
lijden van den vader of de moeder voort te zetten. Hoe 
dikwijls Chineezen bij hunne advocaten geweest zijn om 
te trachten daartoe middelen te vinden , is niet te zeggen. 
Gedwongen realisatie van den boedel was niet te voor- 
komen , al was deze ook nog zoo in het nadeel der min- 
derjarigen of van de crediteuren der boedels. 

Het gevolg daarvan was dat gewoonlijk de crediteuren 
niet veel kregen van hunne vorderingen en er voor de 
minderjarigen totaal niets overbleef. 

Het ontwerp maakt aan dezen onhoudbaren toestand 
een einde. 


225 

In de eerste plaats heeft bij overlijden van de moeder 
de Weeskamer met den boedel geen bemoeienis. De vader 
zet de door hem gedreven zaken kalm voort alsof er 
niets gebeurd was. Wel zal het kunnen voorkomen dat 
vermogen der minderjarigen in die zaken betrokken is, maar 
dit belet het doorgaan niet. De vader beheert alleen het 
vermogen zijner kinderen en eerst bij hunne meerder- 
jarigheid is hij daarvan verantwoording schuldig. 

In de tweede plaats na overlijden van den vader, 
bestaat krachtens het nieuwe' artikel 408 gelegenheid de 
zaken voort te zetten. 

De Raad van Justitie verleent het verlof daartoe, na 
verhoor of oproeping van bloedverwanten en na raad- 
pleging met de Weeskamer, tenzij natuurlijk deze zelve 
als voogdesse de vergunning vraagt. 

De voogd moet bij het einde van zijn beheer rekening 
en verantwoording afleggen, krachtens artikel 409 Bur- 
gerlijk Wetboek aan den meerderjarig geworden pupil of 
aan diens erfgenamen bij eerder overlijden, terwijl hij 
verder krachtens artikel 372 Burgerlijk Wetboek jaarlijks 
aan de Weeskamer als toeziende voogdesse summiere 
rekening en verantwoording moet doen onder vertoon 
van bescheiden. 

Dè daarvoor geldende bepalingen zijn toepasselijk ver- 
klaard en zoo ook artikel 412 Burgerlijk Wetboek. 

Uitvoerig staat de schrijver stil bij de bepalingen in 
het ontwerp handelende over adoptie. 

Eindelijk zal de wetgever dan ook deze materie behan- 
delen en bevat het ontwerp eene behoorlijke regeling 
daarvan, nadat men zich lange jaren had beholpen met 
niets anders dan de resolutie van 9 Mei 1769, die niet 
gezegd kan worden al te uitvoerig te zijn. 

Het ontwerp stelt zich in hoofdzaak zooveel mogelijk 
op  het  standpunt  der  Chineesche adat,  doch wijkt 


226 

in een enkel opzicht af zoowel van wat in China als 
recht geldt, als van wat in Nederlandsch-Indië ge- 
woonte is. 

#~* 

9 

Zonder wijziging zijn in het ontwerp de eerste elf titels 
van het tweede boek Burgerlijk Wetboek toepasselijk 
verklaard. 

Daarop volgt het erfrecht. Ten aanzien van geen enkel 
onderwerp was regeling zóo zeer eene dringende behoefte 
als voor het erfrecht bij versterf. 

Vroeger steeds buiten iedere speciale regeling gehouden, 
bestond hier de grootste onzekerheid. De eerste bijlage 
der Memorie van Toelichting geeft een duidelijk over- 
zicht van de moeilijkheden, waartoe de onthouding van 
regeling aanleiding gaf, en van de quaesties die zich 
omtrent dit onderwerp hebben voorgedaan. 

Moeilijk was het voor den ontwerper, nu tot eene 
regeling van het erfrecht bij versterf besloten was, eene 
keuze te doen tusschen de verschillende wijzen waarop 
hij aan de opdracht kon gevolg geven. Hij had te kiezen 
tusschen zuiver Chineesch en zuiver Nederlandsch, ge- 
wijzigd Chineesch en gewijzigd Nederlandsch recht. 

Dat hij tegen invoering en codificeering van zuiver 
Chineesch recht heeft opgezien , laat zich met het oog op 
de belangrijke wijzigingen die het Chineesche volksleven 
gedurende eeuwenlange aanraking met Nederlanders en 
die het Chineesche rechtsbewustzijn onder den invloed 
van Nederlandsche en Nederlandsch-Indische verordenin- 
gen hebben ondergaan, volkomen verklaren. De Chinee- 
zen in Nederlandsch-Indië zijn in vele opzichten geen 
eigenlijke Chineezen meer, en al mogen hunne godsdien- 
stige begrippen geen verandering hebben ondergaan, 
omdat nooit iemand zich daarmede bemoeid heeft, hun 
begrip van rechtstoestanden en hun rechtsbewustzijn, 
gedurende eeuwen grootendeels door Europeesche wetten 


227 

beheerscht, heeft langzamerhand dientengevolge andere 
vormen aangenomen en de origineel Chineesche begrippen 
zijn gewijzigd of geheel door Nederlandsche verdrongen. 
Onder zulke omstandigheden terug te keeren tot het zui- 
ver Chineesche recht, dat op Chineesche toestanden in 
China moge passen, maar voor de toestanden in Neder- 
landsch-Indië niet meer geheel bevredigen kan , zou zeker 
een groot waagstuk zijn. 

Dat ook eene wijziging van dat Chineesche recht met 
het oog op Indische toestanden niet zou helpen, waar 
dit zou moeten geschieden voor toestanden die geheel 
on-Chineesch zijn geworden, spreekt van zelf. 

Het ligt dus voor de hand dat de ontwerper geneigd 
was in principe op Chineezen het geheele Europeesche 
erfrecht eveneens toepasselijk te verklaren, terwijl het 
voor de hand ligt dat hij dit recht moest wijzigen en 
passend maken ten aanzien van die onderwerpen, waar 
de niet weg te cijferen begrippen en denkbeelden der 
Chineezen — ook in Indië — te veel met Nederlandsche 
toestanden in strijd kwamen en moeilijk onder de Neder- 
landsche wet te brengen zouden zijn. Hiertegen bestaat 
geen enkel bezwaar , want al verklaart men in hoofdzaak 
Europeesche bepalingen toepasselijk, dan wil dit nog niet 
zeggen dat deze den Chineezen in ieder geval moeten 
opgedrongen worden , ook daar waar deze op Chineesche 
toestanden niet zouden passen. 

De voornaamste punten waarop het erfrecht van Chi- 
neezen in Nederlandsch-Indië zal verschillen van dat voor 
Europeanen zijn: 

1. dat bij Chineezen de langstlevende man universeel 
erfgenaam is van zijne vrouw , die zonder nakomelingen 
is overleden , en zulks met uitsluiting van al hare bloed- 
verwanten, terwijl bij Europeanen de man eerst erft na 
en bij gebreke van bloedverwanten. 

2. dat bij Chineezen natuurlijke erkende kinderen van 

16 


228 

vader en moeder die hen erkenden, gelijk deel als wet- 
tige kinderen erven, terwijl bij Europeanen natuurlijke 
erkende kinderen een veel geringer deel erven, en zij 
eerst hetzelfde erven als wanneer zij wettig waren 
geweest, indien de overledene geene bloedverwanten in 
den erfelijken graad naliet. 

3. dat bij Chineezen de legitieme portie is beperkt tot 
de nederdalende linie, terwijl bij Europeanen ook in de 
opgaande linie eene legitieme portie bestaat 

Ten aanzien van de volgende hoofdbeginselen wijkt 
het ontwerp daarbij van het Chineesche recht af: 

1. Het Chineesche recht erkent uitsluitend een erfrecht 
van mannelijke nakomelingen, terwijl eerst bij gebreke 
daarvan de naaste vrouwelijke betrekkingen (natuurlijk 
ook nakomelingen) erven, terwijl het ontwerp mannelijke 
en vrouwelijke descendenten geheel gelijk stelt. 

2. Het Chineesche recht erkent geen andere bloedver- 
wanten als erfgenamen dan nakomelingen, terwijl het 
ontwerp een erfrecht schept van bloedverwanten tot den 
twaalfden graad ingesloten. 

3. Het Chineesche recht kent geen erfrecht van den 
langstlevenden echtgenoot, zooals het ontwerp. 

Mr. Paets acht deze afwijkingen niet zonder bedenking. 

Tot nu toe bestonden grieven, maar zijn veiligheids- 
kleppen ontdekt waardoor het mogelijk was niet gewilde 
bepalingen te ontduiken. 

Nu zullen grieven blijven bestaan, maar de vroegere 
uitwegen worden gesloten. Ontevredenheid daarover zal 
niet uitblijven. 

Invoering der Nederlandsche wet in hoofdzaak is goed , 
maar waar de Chineezen andere begrippen hebben , moet 
de wet daarnaar gewijzigd worden. 

# 
Bestond ten aanzien van huwelijks- en erfrecht behoefte 
aan voorziening omdat tot nog toe wettelijke regeling 


229 

ontbrak , ten aanzien van het faillissement bestaat daaraan 
behoefte omdat de wettelijke regeling niet voldoet en 
aan den handel geen voldoende waarborgen verschaft 
tegen misbruiken en kwade praktijken hunner Chineesche 
debiteuren. 

Reeds van den aanvang af zijn door den handel pogin- 
gen in het werk gesteld om daarin voorziening te krijgen 
en is op wijziging aangedrongen, en deze pogingen zijn 
met groote volharding van jaar tot jaar voortgezet en 
hernieuwd. 

De grootste grief is wel de wijze van boekhouding van 
vreemde oosterlingen. Tal van malen is er op aange- 
drongen, dat vreemde oosterlingen verplicht zullen wor- 
den hunne handelsboeken te houden in een der Europeesche 
talen of het Maleisch met Latijnsche karakters. 

En thans na zoovele jaren van ongeduldig wachten, 
van hopeloos smeeken , zal dan eindelijk het privaatrecht 
voor Chineezen worden herzien en een behoorlijk faillieten- 
recht worden ingevoerd? Zullen dan eindelijk de lang 
verzochte hervormingen worden ingevoerd en de nood- 
kreten gehoord zijn? De opdracht der herziening aan 
een man als mr. Fromberg deed alles verwachten. Met 
verlangen zag ieder het resultaat van zijn arbeid te 
gemoet En wat is nu het resultaat? Dat van het derde 
boek van het Wetboek van Koophandel twee artikelen 
worden gewijzigd (866 en 869) en twee artikelen van de 
toepasselijkverklaring zijn uitgesloten (876 en 877) ! Voor 
bet overige is het Wetboek van Koophandel onveranderd 
toepasselijk verklaard. Na een ruim veertig jarig requestree- 
ren wordt een oud wetboek van 1838 nog goed genoeg 
geacht voor de koloniën , en slechts eene enkele wijziging 
ingevoerd, en dat terwijl dat wetboek wat het faillisse- 
ment betreft in het moederland reeds heeft uitgediend. 
Terwijl in het moederland reeds een jaar lang eene nieuwe 
wet (die van 30 September 1893 Stbl. No. 140 op het 
faillissement en de surséance van betaling) in werking 


230 

is, moeten de koloniën zich met de oude in het moeder- 
land afgeschafte wet behelpen en worden zelfs daarin 
nog wijzigingen gebracht, alsof men er de eerste jaren 
nog niet over zal denken ook daar de nieuwe wet in te 
voeren. 

En dat niettegenstaande van zoo verschillende kanten 
met den meesten klem is betoogd dat de oude wet niet 
aan de eischen eener goede wetgeving voldoet, nadat in 
Holland hemel en aarde is bewogen om die oude wet 
afgeschaft te krijgen omdat ze daar niet deugde, en het 
in Indië ook waarlijk niet ontbroken heeft aan pogingen 
om aan te toonen dat, voldoet de oude regeling van het 
faillissement niet in Holland, dit in Indië nog veel minder 
het geval is. 

Niet te verwonderen is het , zegt mr. Paets , dat velen 
teleurgesteld zullen zijn, velen die gehoopt hadden dat 
het ontwerp aan alle bestaande grieven een einde zou 
maken. De vraag is echter of dit mogelijk was geweest ! 
En deze vraag zal bij eenig nadenken ontkennend moeten 
worden beantwoord. Op Chineezen kunnen de Europeesche 
bepalingen worden toepasselijk verklaard. Maar blijft de 
Europeesche wet gebrekkig en wordt die niet vervangen 
door eene nieuwe , dan kan niets gedaan worden , als die 
oude wet toepasselijk te verklaren Mr. Fromberg was 
dus bij zijne opdracht aan de wet van 1838 gebonden en 
kon niet anders doen dan te trachten deze zoo bruikbaar 
mogelijk te maken, al worden hierdoor geen radicale 
hervormingen ingevoerd. Dat dus ook de nieuwe regeling 
gebrekkig zal blijven, is niet zijn schuld, doch die van 
het opperbestuur in Nederland , dat er nog niet toe over- 
gegaan is de zoo geroemde nieuwe faillissementswet ook 
in de koloniën in te voeren. 

De schrijver gaat daarop nog eens in het kort na, 
welke de bestaande gebreken zijn. 

Het eenig bezwaar tegen het verplichtend stellen van 
het gebruik eener verstaanbare taal dat werkelijk over- 


231 

wegend zou zijn, is het bezwaar der Regeering: geen 
voldoende taalkennis. Was het waar, dat de Chinees geen 
voldoende Maleisch verstaat om daarin te kunnen boek- 
houden, dan zou het een immoreele dwang zijn hem toch 
daartoe te dwingen. 

Doch dat bezwaar moge in vroeger jaren gegolden 
hebben , thans bestaat dit niet meer. De ontwikkeling der 
Chineezen in de laatste jaren is zoo ontzettend vooruit- 
gegaan , dat Chineezen die niet behoorlijk Maleisch spre- 
ken en schrijven en daarin kunnen boekhouden, lang- 
zamerhand tot de zeldzaamheden beginnen te behooren, 
— wel te verstaan onder de gevestigde handelaren. 

De meer gegoeden doen het tegenwoordig zelfs niet 
buiten meerdere moderne talen. 

En wat sterker is: mr. Paets vindt thans niet alleen 
geen bezwaar tegen de invoering omdat de Chineezen 
geen Maleisch zouden kennen, doch hij vindt invoering 
urgent noodig omdat de Chineezen geen Chineesch meer 
kennen! Het moge vreemd schijnen, doch een feit is 
het — schrijft hij — dat het getal der baba's dat Chi- 
neesch kan schrijven belangrijk vermindert, en dat er 
zelfs velen zijn die het niet meer verstaan. 

Ook de overige geopperde bezwaren acht de schrijver 
niet steekhoudend. 

Hij betreurt het, dat het ontwerp geen afdoende be- 
paling bevat omtrent den lijfsdwang in geval van faillis- 
sement. Waarom — zoo vraagt schr. — vergenoegt de 
ontwerper er zich mede de beide artikelen die ontslag 
uit de gijzeling ingeval van faillissement toestaan niet 
toepasselijk te verklaren? Waarom geeft hij geen ver- 
beterde redactie van het zoo veel besproken artikel 874 
Wetboek van Koophandel ? En dat terwijl hij zoo'n groot 
voorstander van lijfsdwang toont te zijn en het blijkbaar 
zijne bedoeling is om niettegenstaande faillissement toch 
lijfsdwang toe te laten. 

Eenmaal vaststaande dat lijfsdwang het eenige middel 


232 

is dat vrees inboezemt, en de eenige wijze is om het 
noodige van den debiteur los te krijgen, dan moet ook 
alle twijfel worden opgeheven. En dit kan alleen door 
een uitdrukkelijk wetsvoorschrift. 

De handel is den ontwerper dank verschuldigd voor 
het feit dat hij ontslag uit de gijzeling tijdens faillisse- 
ment onmogelijk heeft gemaakt. Grooter zou deze dank 
zijn, meent mr. Paets, indien buiten eenige twijfel vast- 
stond dat steeds na insolventie gijzeling mogelijk zal zijn 
ter zake van schulden vóór het faillissement gemaakt. 

De schrijver eindigt zijne belangrijke beschouwingen 
met den wensch uit te spreken, die ongetwijfeld door 
velen in Indië zal worden gedeeld, dat tot spoedige 
invoering van de nieuwe ordonnantie zal worden over- 
gegaan. 


Petroleum in Japan. *) 


Nederland of liever Nederlandsch-Indië begint op de 
Oost-Aziatische markt langzamerhand een importeur van 
petroleum te worden van belang. De eerste aanvoeren 
van Langkat-olie hadden in Japan in 1896 plaats , vielen 
echter zeer tegen door slechte rafflnage en verpakking. 
Zij werd dan ook door Amerikaansche en Russische pro- 
ducenten als geene belangrijke concurrente beschouwd, maar 
gelukkig is sedert de toestand veranderd door de betere 
zorg, die in Sumatra aan de rafflnage besteed wordt, al 
laat de verpakking ook soms nog wat te wenschen over. 

Sedert den loop van 1897 vinden de aanvoeren van 
Langkat-olie zoowel te Yokohama als te Kobe gere- 
geld plaats en wordt de waar flink van de hand gedaan , 
al is het ook tegen iets geringere prijzen dan de Ameri- 
sche en de Russische. De Koninklijke Maatschappij kan 
echter haren afzet nog enorm uitbreiden, ja er is meer 
plaats dan voor haar alleen, en indien slechts \ der in 
dit jaar in Nederland opgerichte maatschappijen tot exploi- 
tatie van petroleumterreinen in Nederlandsch-Indië blijkt 


°) Mededeeling van den Nederlandschen vice-consul te Yokohama , 
den heer J. H. de Reus, in no. 9 der Consulaire Verslagen en Be- 
richten. 


234 

onder gunstige voorwaarden te kunnen produceeren tegen 
ooncurreerende prijzen, dan zal het dubbel noodig worden 
een veld van afzet te vinden buiten ons Indië, en wel 
voornamelijk in de niet veraf gelegen landen China , Japan 
en de Philippijnen , daar dan onze koloniën onmogelijk 
in staat zullen zijn alle geproduceerde petroleum te ge- 
bruiken. Het is dus misschien niet van belang ontbloot 
na te gaan , in hoeverre Japan in de toekomst een groot 
veld van afzet zal kunnen blijven van dit voor onze 
koloniën zoo belangrijk product. 

Het is reeds sedert lang bekend, dat er niet onbelang- 
rijke petroleum houdende gronden in Japan waren, en 
wel in de provincie Echigo, ten noordwesten van Tokio 
gelegen. Het was echter eerst in 1877, dat men er aan 
begon te denken deze bronnen eenigermate te gaan exploi- 
teeren. 

In de provincie Echigo is in vier districten door de 
Japansche Regeering concessie gegeven voor het exploi- 
teeren van petroleumbronnen. 

Het eerste district, tevens een der belangrijkste, is 
ongeveer 5 mijlen gelegen van de stad Nagaoka. De meeste 
bronnen bevinden zich daar op de steile heuvelhellingen 
en meestal zeer dicht bij elkaar (tusschen sommige bron- 
nen bedraagt de afstand slechts 50 yards). In dit petro- 
leumveld worden een 60-tal bronnen geëxploiteerd. 

In 1894 en 1895 was de productie ongeveer 30,000 
gallons per dag , maar sedert is deze teruggegaan tot 9,000, 
en alle kenteekenen moeten voorhanden zijn, die er op 
wijzen j dat. nog grootere vermindering zal volgen. 

De bronnen zijn van 600 tot 1,400 voeten diep, en uit 
ieder van deze moet de petroleum opgepompt worden. 
De toevloeiing is in sommige bronnen zóo gering, dat 
het pompen alleen om het uur kan geschieden , opdat in 
dien tusschentijd de olie op den bodem van den put ge- 
legenheid hebben samen te vloeien. 

Slechts  drie  nieuwe  bronnen worden tegenwoordig 


235 

aldaar aangeboord, in een van welke men op 660 voet 
diepte was gekomen zonder eenige teekenen van olie te 
ontdekken. 

Eenige mijlen van dit oude oliehoudende terrein is 
ongeveer 20 maanden geleden een ander ontdekt, waar- 
van de eigenaars groote verwachtingen hadden en dat 
reeds als eene goudmijn werd beschouwd , wijl de eerste 
tot 400 en 600 voet aangeboorde bronnen een overvloe- 
digen stroom olie gaven zonder pompen, maar dit was 
slechts van korten duur; de productie verminderde toch 
na een paar maanden belangrijk en er moest tot oppompen 
worden overgegaan. Meer bronnen moeten sedert met een 
redelijk resultaat zijn aangeboord, maar het blijkt, dat de 
stroom bij geen van alle een voortdurende is. 

De hoedanigheid der olie is zeer goed , sommige geven 
na raffinage 70, andere 75 pCt. lichtolie, terwijl de 
olie der eerstgenoemde velden slechts gemiddeld van 50 
pCt. tot 53 pCt. lichtolie gaf. 

De olie van dit district wordt meestal te Nagaoka of in de 
omstreken dier stad geraffineerd, op ongeveer 5 mijlen 
afstand van het olieveld, in kleine distiUeerderijen van 
200 tot 400 gallons capaciteit per dag. De raffinage is 
zeer ongelijk en verschilt bijzonder in „ test ", zoodat het 
geraffineerd product zeer gewantrouwd wordt. De helft 
is dan ook minstens ongeschikt voor verlichtingsdoelein- 
den , tenzij vermengd met ten minste 50 pCt. Amerikaan- 
sche olie. 

Op het oogenblik is echter bij Nagaoka eene raffina- 
derij volgens delaatste methoden bijna gereed gekomen met 
eene capaciteit van bijna 8000 gallons ruwe olie per dag. 
Alle machinerieën hiervoor zijn vervaardigd te Tokio, en 
de petroleum zal in deze raffinaderij gezuiverd worden 
tot Amerikaanschen standaard. 

Een gedeelte van de ruwe olie wordt „in bulk" per 
boot langs de Shimano-rivier naar Niigata gebracht , waar 
eene raffinaderij reeds gedurende een tweetal jaren wer- 


236 

kende is ; hare capaciteit bedraagt 4000 gallons per dag, 
en de door haar geraffineerde olie vindt goeden afzet. 

Van de olievelden tot aan de raffinaderij bij Nagaok 
is een „pipe line" gelegd. 

Meer dan een jaar geleden maakten eenige Japansche 
couranten, zonder twijfel hiertoe overgehaald door specu- 
lanten, zulk enorm geschreeuw over den rijkdom van 
deze nieuwe petroleumterreinen , dat het zelfs de aan- 
dacht in de Vereenigde Staten trok en twee Amerikanen , 
ter dege met het verkennen van petroleumhoudende ter- 
reinen en het boren van bronnen bekend, naar Japan 
kwamen. Deze deskundigen bezochten gedurende een 
zestal maanden de verschillende oliehoudende terreinen, 
maar vertrokken sedert weder, daar het hun voorkwam 
dat de olie in niet voldoende mate aanwezig was om de 
tegenwoordig zoo kostbare machinerieën uit Amerika te 
laten uitkomen. 

Het tweede district bevindt zich te Amasemachi en 
Idzumosaki. In 1877 werd ontdekt, dat petroleum zich 
in overvloed bevond aan het strand van een gedeelte der 
Echigo-provincie en zelfs aldaar uit zee opborrelde. Eene 
maatschappij werd opgericht en eene groote uitgestrekt- 
heid grond langs het strand verkregen, waarin met goed 
resultaat bronnen werden geboord en waarmede groote 
winsten werden verkregen. Totaal werden er 50 bronnen 
geboord. Maar sedert 1895 nam de productie langzamer- 
hand en geregeld af, en de meeste bronnen loonen de 
arbeidskosten niet meer. Nieuwe boringen hebben onlangs 
plaats gevonden, maar bleken droge putten te zijn. De 
totale productie van dit veld gaat 5,000 gallons per dag 
niet te boven. De diepte der bronnen varieert van 400 
tot 1,800 voet; éene bron heeft zelfs eene diepte van 
2,400 voet en produceert nog de beste olie. 

De hoedanigheid van de olie uit dit district varieert 
zeer, sommige geven 45 pCt, andere zelfs 75 pCt. 
lichtolie. 


237 

Het is zeer waarschijnlijk, dat dit veld zal verlaten 
worden binnen niet al te langen tijd; sommige bronnen- 
eigenaars hebben hunne inrichtingen reeds naar het eerste 
district overgebracht. Zonder twijfel zal dit tweede district 
wel spoedig ophouden te zijn een belangrijke factor in 
de Japansche petroleumindustrie. 

Dicht bij de plaats van productie is eene goede, maar 
kleine raffinaderij. 

Het derde district ligt ongeveer 10 mijlen van het eerste. 
Al het terrein aldaar behoort aan de Japansche Mineraal- 
olie-maatschappij. Tot nu toe zijn slechts vijf bronnen 
werkend, met niet meer productie dan 1500 gallons dage- 
lijks. De ruwe olie in dit district is van minder hoeda- 
nigheid dan die van het eerste en tweede district. Tenzij 
dus beter rendeerende bronnen aangeboord worden, die 
ook beter qualiteit olie leveren , zal dit veld wel als niet 
genoeg winstbrengend moeten verlaten worden. 

Het vierde district ligt 40 mijlen van het eerste ver- 
wijderd. Hier vloeien de bronnen beter dan in alle andere 
districten, zij worden echter op zeer primitieve wijze 
bewerkt. De hoedanigheid der olie is zeer slecht , gevende 
25 pCt. lichtolie, 40 k 60 pCt. lubricating oil en het 
overige residu. 

De Japanners zijn er nu nog niet in geslaagd de lubri- 
cating oil zóo te raffineeren , dat ze te gebruiken is , en 
daarom is ze zeer moeilijk verkoopbaar. 

De katoenfabrieken en andere groote industrie-inrich- 
tingen met gecompliceerde machinerie gebruiken alleen 
het Amerikaansche artikel, daar het Japansche hard 
wordt en als klonten aan de machine gaat zitten. De 
Japansche lubricating oil wordt dan ook alleen voor 
gewone machines gebruikt en dan nog slechts vermengd 
met Amerikaansche. Dientengevolge haalt ze dan ook 
slechts den halven prijs van het Amerikaansche product. 

De prijs van de ruwe olie varieert zeer, al naar gelang 
van het percentage lichtolie , dat ze bezit. Sommige soorten 


238 

worden aan de bronnen tot zelfs voor 2,50 yen per koku *) 
verkocht, terwijl de beste qualiteit 6,15 yen haalt. 

De prijs der geraffineerde olie was ongeveer 8 maanden 
geleden in de provincie Echigo en de omliggende pro- 
vinciën 2 k 2,50 yen per kist van 2 blikken voor 
locaal verbruik , maar voor export, bv. naar Osaka, moet 
de prijs veel lager zijn. Zoo werd ze in de laatstgenoemde 
plaats in het klein voor 1,85 k 1,90 yen verkocht. Hierbij 
moet echt vermeld worden, dat vracht, assurantie en 
lekkage van Niigata af, de eenige yerschepingsplaats , 
op 15 sen per kist komen. De handelaars vermengden 
het dikwijls met Amerikaansche olie, maar sedert de 
Langkat-petroleum „Crown Oil" vasten voeten in Japan 
en vooral te Osaka heeft verkregen, kan de Echigo- olie 
niet meer concurreeren en heeft het verbruik ervan in 
Osaka bijna geheel opgehouden. 

De geheele productie der Echigo-olievelden wordt op 
650,000 k 700,000 kisten geraffineerd jaarlijks geschat. 
Van deze hoeveelheid wordt vermoed , dat 80 pCt. wordt 
geconsumeerd in Echigo en de omliggende provinciën, 
en dit alleen zal dus die nijverheid wel gaande houden. 
Voor export naar de meer bevolkte zuidelijke en oostelijke 
provinciën is de ligging van deze ten opzichte der petro- 
leumbronnen zeer ongunstig. 

Niigata is, zooals reeds vermeld, de eenige versche- 
pingsplaats van petroleum en is ongeveer 60 mijlen van 
de bronnen gelegen. Er is aldaar, om zoo te zeggen, 
geen haven, en tengevolge van het ondiepe water langs 
de kust moeten schepen van eenigen tonneninhoud eenige 
mijlen ver in zee liggen te laden en zoodra er eene zuid- 
westen , westen- of noordwesten-bries opkomt , het anker 
lichten en beschutting zoeken onder het eiland Sado, 
35 mijlen verwijderd. In de wintermaanden is er van het 
laden van schepen te Niigata geen sprake. 


°) Een yen is  ongeveer f 1.24 en een koku 50 Amerikaansche 
gallons. 


239 

De productie van Echigo-petroleum dus stellende op 
650,000 k 700,000 kisten , blijkt daaruit, dat dit slechts | 
gedeelte is van den geheelen invoer van vreemde petroleum 
in Japan, welke in 1896 bedroeg 5,462,000 kisten en in 1897 
wel  een  totaal van 6,000,000 kisten zal hebben bereikt. 

Ofschoon de productie in Japan dit jaar nog wel niet 
geringer zal zijn , ligt dit toch mogelijkerwijze wel eeniger- 
mate in de toekomst, daar de lagere prijs, dien deze oliesoort 
verkrijgt, wel niet langer het exploiteeren der armere 
bronnen zal veroorloven. 

De positie van de Japansche petroleum zou eene ver- 
andering ten opzichte van het vreemde artikel dan slechts 
ondergaan , indien rijkere en meer winstgevende bronnen 
gevonden werden, maar oogenblikkelijk zijn de vooruitzich- 
ten nietgunstig , want ofschoon er voortdurend nieuwe 
onderzoekingen en boringen in verschillende streken plaats 
hebben, blijkt het nog nergens bijzonder gunstig te zijn 
geweest. 

Nog op te merken valt, dat de Echigo-olie zóo varieert , 
zelfs geraffineerd, dat de Niigata-Petroleumbeurs heeft 
meenen te moeten vaststellen een zekeren standaard van 
„tests", zoodat alleen olie, aan die eischen voldoende, 
nu op die beurs mag verhandeld worden. Deze maatregel 
zal een heele slag blijken te zijn voor de kleine raffi- 
nadcurs. 

De grootere maatschappijen, die zich met de petroleum- 
industrie in Japan bezig houden, zijn de volgende: 

Nippon Petroleum Co. te Amasemachi, Mishima-gun. 
Kapitaal yen 600,000, hiervan gestort y. 240,000, reserve 
y. 74.277. Directeur K. Naito. 

Hokuyehe Petroleum Co. te Kusowdsu-machi, Koshigun. 
Kapitaal y. 600,000, waarvan gestort y. 150,000. Geene 
reserve. Directeuren J. Mumcura, K. Okura enj. Asano. 
Adres te Tokio: Tsukiji, Nichome. 

Zo-o Petroleum Co. te Nakajima, Nagaoka-machi , 
Koshi-gun. Kapitaal y. 350,000, waarvan gestort y. 157,500, 


240 

reserve y. 1,458. Directeuren M. Morioka, I. Iwata en 
G. Ikuta. 

Ohira Petroleum Co. te Shin-machi, Koshi-gun. Kapi- 
taal y. 300,000, waarvan gestort y. 112,500, reserve 
y. 8,708. Directeuren S. Shimpo en Z. Isuboi. 

Kashi Hoden Petroleum Co., te Omote Niocho , Nagaoka- 
machi, Koshi-gun. Kapitaal y. 102,000, geheel gestort, 
geene reserve. Directur I. Matsuda. 

Nadachidani Petroleum Co., te Kaminadachi-mura, Nishi- 
Kubiki-gun. Kapitaal y. 100,000, waarvan gestort y. 76,000, 
reserve y. 2,100. Directeur J. Jakaguchi. 

Joyo Petroleum Co., te Amase-machi, Mishima-gun. 
Kapitaal y. 500,000, waarvan gestort y. 125,000, geene 
reserve. Directeuren J. Manaka en J. Katow. Kantoor te 
Tokio: Nakamachi, Ichichlome, Kanda. 

Nippon Refined Petroleum Co., te Nagoaka-machi, Koshi- 
gun. Kapitaal y. 500,000, gestort y. 125,000, geene reserve. 
Directeuren S. Nagoa en J. Kokura. Kantoor te Tokio: 
Koami-cho Nichome. 

Nippon Mineral-Oil Co. te Nütsu-maehi, Nakakambara- 
gun. Kapitaal y. 300,000, waarvan gestort y. 150,000, 
reserve y. 4190. Directeur U. Hirotsuka. Kantoor te Osaka : 
Nishinarigori, Namba-mura. 

Osaka Petroleum Co., te Amase-machi, Mishima-gun. 
Kapitaal y. 100,000, gestort y. 58,875, reserve y. 1000. 
Directeur K. Miyadsu. Kantoor te Osaka: Koraibashi, 
Shichome. 

In het geheel bedroeg dus het kapitaal , in de grootere 
Japansche petroleum-maatschappijen gestoken, y. 3,452,000, 
waarvan gestort y. 1,226,875 en eene reserve bezittende 
van y. 91,733. 

Wat de aanvoeren van Sumatra-petroleum in Japan 
betreft, valt het volgende te vermelden. 

De import te Yokohama van 1 Jan.— 15 Dec. 1897 be- 
droeg 49,082 kisten, alles ingevoerd in het laatste kwar- 
taal. In Kobe was de invoer veel belangrijker en bedroeg 


241 

deze van 1 Jan.— 15 Dec. 1897 163,030 kisten, als volgt 
over de verschillende maanden verdeeld: 


1 Maart 1897, per Kongsee .  . 

24,698 kisten. 

11 Mei 1897, per Zweena .  .   . 

00,T^rO     y. 

22 Juni 1897,   „     „     ... 

34,710    „ 

26 September 1897, per Nord   . 

34,774   „ 

17 November 1897, per Picciola . 

32,405    „ 

Totaal  . 

163,030 kisten. 

Vóór het einde van 1897 werden bovendien te Kobe 
nog 35,000 kisten verwacht. 

De voorraad te Yokohama voorhanden is zoo goed als 
nihil, terwijl die op 15 December te Kobe ca. 3000 
kisten bedroeg. Het jaar 1897 begon in laatstgenoemde 
plaats met een voorraad van 22,021 kisten, zoodat in 
het geheel in Kobe van 1 Jan.— 15 Dec. 1897 182,314 
kisten zijn afgeleverd geworden. 

De importeurs van Sumatra-petroleum zijn over den 
loop van zaken zeer tevreden en verklaarden aan dit 
consulaat , in staat te zijn veel meer te kunnen afleveren, 
indien slechts voortdurend hierheen verscheept werd. Zoo 
werd te Kobe den 16den December de laatste voorhan- 
den zijnde hoeveelheid petroleum door hen afgeleverd, 
zoodat men feitelijk tot aan 24 d. o. v., den dag waarop 
de lading van 35,000 kisten verwacht werd , zonder olie zat. 

Aan de plaatsen van productie wordt al het mogelijke 
gedaan om de productie op te voeren, maar de enorme 
afzet, dien men, sedert de indienststelling der tank-in- 
richtingen te Hongkong en te Shanghai, in China heeft 
gevonden, maakt het oogenblikkelijk onmogelijk aan 
alle vraag te voldoen. Als voorbeeld daarvoor kan die- 
nen , dat alleen in de maand October door de tank- inrich- 
tingen te Hongkong 173,000 kisten afgeleverd werden. 
Binnen niet al te langen tijd denkt men ook aan de 
werkzaamheden tot het oprichten der nieuwe tank-eta- 
blissementen te Kobe te beginnen. 


242 


Hieronder volgt een overzicht der prijzen van Sumatra- 
petroleum zooals die in 1897 geweest zijn, vergeleken 
met de marktprijzen van andere hier te lande ingevoerd 
wordende petroleumsoorten : 

Russische 
tankolie. 


Sumatra. Atlantic. Chester. 


Prijs van 

Per 

kist van 

2 blikkc 

;n. 

1897        Yen. 

Yen. 

Yen. 

Yen. 

Januari 2,021 

2,25 

2,17 

2,04 

Februari  .  . 

•    1,971 

2,18 

2,08 

2,001 

Maart .  .  . 

1,90/91 

2,17 

2,02 

1,95 

April  .  . 

1,88 

2,16 

2- 

1,921 

Mei .  .  . 

1,88 

2,16 

2,03 

1,90 

Juni .  .  . 

1,88 

2.16 

2- 

1,90 

Juli .   .   . 

1,88 

2,13 

2,03 

1,95 

Augustus .   . 

1,88 

2,23 

2,05 

1,96 

September 

.    1,91 

2,40 

2,15 

1,95 

October  .  . 

1,90 

2,22   . 

2,071 

1,90 

November.  . 

1,89 

2,11 

2,- 

1,90 

December .  . 

1,90 

2,10 

1,98 

1,93 

Uit al het voorafgaande blijkt wel, dat de Nederlandsch- 
Indische petroleum hier flink vasten voet heeft verkregen, 
dat ook voor andere petroleumondernemingen , die in onze 
koloniën zullen ontgonnen worden, bij concurreerende 
prijzen een groot veld van afzet, ook hier in Japan nog 
open is, en dat de berichten over de in dit land ont- 
gonnen wordende bronnen, om een of andere reden, 
grootelijks overdreven worden voorgesteld. 


Eene onverdiende beschuldiging. 


Van zeer bevoegde en hooggeachte zijde maakt men 
mij opmerkzaam , dat wat de generaal Van Swieten in het 
gedeelte van zijn door mij medegedeelden brief, dd. 5 Maart 
1884 *) , van wijlen den generaal Meijer zegt , eene 
geheel onverdiende beschuldiging is. 
Want uit niets blijkt dat M. zou hebben beweerd, dat 
generaal Van Swieten's proclamatie van 
12 Februari 187 4, Nederland de verplich- 
ting oplegde om de verovering van Atjeh 
tot aan de uiterste grenzen voort te zetten. 

Was de generaal Meijer een voorstander van agressie 
geweest, dan zou hij zeker niet het bekende request, 
tijdens het ministerschap van den heer Keuchenius , mede 
onderteekend hebben. 

Ik haast mij het bovenstaande ten volle te beamen, er 
bijvoegende, dat ook uit de nagelaten papieren van den 
generaal Meijer duidelijk is gebleken , dat hij geen 
voorstander der agressie was. 

Breda, L. W. A. KESSLER, 

25 Februari 1898. Gep. Majoor O.-I, Leger. 


*) Aan wijlen den majoor van het O.-I. Leger H. A. A. Niclou. 
Zie het artikel „ProtevSt" in de Februari-aflevering van dit 
tijdschrift. 


17 


De pest in Britsch-Indië. 


De toestand te Bombay verbetert niet. Het aantal sterf- 
gevallen in de week , eindigende 10 Februari 11., bedroeg 
2067 , wat gelijk staat met een sterftecijfer van 120.21 per 
1000 inwoners. Aan pest alleen stierven dagelijks omstreeks 
200 personen. 

Te Poona is de sterfte aan pest in de laatste weken 
verminderd van 80 tot 15 per dag. Grootendeels is dit 
aan de houding der inwoners te danken. In 't begin heb- 
ben zij zich hevig verzet tegen de maatregelen, die de 
overheid nam, maar nu is hun stemming zoodanig ver- 
anderd, dat onlangs den geneeskundigen, die met het 
werk belast zijn, een eerbiedig adres van hulde en dank , 
alsmede geschenken werden aangeboden. 

Minder goede berichten komen uit den Punjab. In de 
districten van Jalandhar en Hoshiapore breidt de pest 
zich onrustbarend uit. Echter liggen deze districten in de 
onmiddellijke nabijheid van de bergprovinciën Kumaon 
en Gurwhal , waar de pest reeds vele jaren lang voort- 
durend voorkomt, zoodat dit geen nieuw verschijnsel is. 

Ook in het Nizam-district van Hyderabod is de ziekte 
verschenen , iets wat onvermijdelijk was , daar dit district 
aan het presidentschap Bombay grenst. Dat enkele geval- 
len over de grens zouden worden gebracht kon men dus 
verwachten. Tot dusver blijft het aantal zieken echter 
beperkt. 

Een correspondent van het British Medical Journal deelt 


245 

het volgende mede omtrent het werk der pest-commissie 
te Bombay. 

Zeer uitvoerig is de arbeid geregeld en verdeeld. De 
stad is in wijken ingedeeld, die elk haar kantoor hebben , 
waar een Europeesch geneesheer , die een of meer andere 
geneeskundigen, meestal inlandsche, onder zich heeft, 
gezag voert. Een wacht van twintig tot dertig Sepoy- 
soldaten moet dezen post zoo noodig beschermen. 

De taak dezer geneeskundigen bestaat in het opsporen 
van gevallen van pest en het verwijzen van de zieken 
naar het hospitaal. Zij moeten de personen , die met pest- 
lijders in aanraking kwamen, in observation camps in 
afzondering brengen en hunne woningen ontsmetten. Zij 
hebben bevoegdheid, de ongezondste woningen te doen 
ontruimen of afbreken. 

De inlanders zijn zóo bevreesd, naar het hospitaal of 
het kamp te worden gezonden, dat zij al het mogelijke 
bedenken, om hun zieken en dooden te verbergen. De 
grootste moeite hebben dientengevolge de geneesheeren , 
om gevallen van pest te ontdekken. Een goed ingerichte 
spionnendienst is gebleken daarvoor noodzakelijk te zijn. 
Men betaalt een ropij voor ieder geval van pest dat aan- 
gegeven wordt door lieden die in de verschillende distric- 
ten bekend zijn en daar altijd het eerst de nieuwtjes 
hooren. Men maakt gebruik van de opgaven der zieken- 
huizen en kerkhoven van gevallen, die niet dadelijk ont- 
dekt waren, om andere op te sporen. Geregeld worden 
ook de woningen nagegaan, maar dit levert weinig op, 
daar de inlanders eene buitengewone behendigheid hebben 
verkregen in het misleiden der bezoekers. Huizen , waar 
gevallen zijn voorgekomen, worden herhaaldelijk onder- 
zocht, en dagelijks gaan in verschillende deelen der stad 
groote troepen uit om een geheel blok woningen te gelijk 
te onderzoeken. Soldaten waken daarbij tegen overlast. 

Ondanks al deze maatregelen wordt nauwelijks de 
helft van alle gevallen van pest ontdekt, vóór de lijders 


248 

één. Te Lanouli herstelden 12 van de 16 behandelde lijders. 
De correspondent erkent „dat deze getallen te klein zijn 
om er eenige gevolgtrekkingen uit te maken." 

Het serum van dr. Yersin is, gelijk men weet, geble- 
ken zonder baat te zijn. 

Dr. Haffkine had sinds eenigen tijd opgehouden, een 
genezend serum te zoeken. Hoewel The Lancet verklaart 
dat de nu door hem bereide voorbehoed-entstof haar doel- 
treffendheid bewezen heeft, geeft het blad toch toe, dat 
het gemeentebestuur tegenover de kleine hoeveelheid 
gegevens, die het alsnog bezit, een stap in 't duister 
heeft gedaan, toen het de inentingen aanmoedigde. Het 
is niet te ontkennen, dat de correspondent van dit blad 
hier zichzelf eenigszins tegenspreekt. Het British Medical 
Journal ', welks berichten een maand jonger zijn , schrijft 
over deze zaak als volgt: 

„Het meest ontmoedigende nieuws met betrekking tot 
de pest is, dat Half kine's entstof niet langer als pro- 
phylactisch (voorbehoedmiddel) wordt beschouwd. De 
bladen berichten dat hij openlijk verklaard heeft , dat zijn 
serum niet de gehoopte uitwerking heeft. Dit is de eerste 
maal dat wij dit vernemen, daar dr. Haffkine tot kort 
geleden steeds het welslagen zijner methode verkondigd 
heeft. Maar dr. Khaja Abdulla heeft onlangs de ervaring 
gehad, dat zes ingeente personen aan de pest overleden." 

Het Medical Journal acht die omstandigheid geen reden 
voor dr. Haffkine om met het bereiden zijner entstof op 
te houden, zooals hij schijnt te willen doen. 

Geneeskundigen en leeken houden zich op het oogen- 
blik met het vraagstuk der inenting bezig. Volgens het 
Med. Journal komt die quaestie neer, niet op de vraag of 
het serum beschermt, maar hoe lang het beschermt? Het 
schijnt thans duidelijk te zijn, dat het zwakkere serum 
niet langer dan enkele maanden vrijwaart, zoodat rcvac- 
cinatie iedere drie maanden noodzakelijk is. 


r 


Koloniale Litteratuur. 


Van den heer dr. W. B. J. van Eyk, inspecteur van 
het middelbaar onderwijs , ontvingen wij een belangrijk 
geschrift over : De opleiding der technische ambtenaren bij 
het boschwezen in Neerlandsch-IndÜ (1865—1897). 

De schrijver heeft hier te boek gesteld al wat betrek- 
king heeft op de wordingsgeschiedenis van den voorbe- 
reidenden cursus ter opleiding van technische ambtenaren 
bij het boschwezen in N.-L, welke gedurende 1891 — 97 
een niet onbelangrijk deel van de Rijkslandbouwschool 
te Wageningen heeft uitgemaakt. Aan den toekomstigen 
kroniekschrijver heeft dr. Van Eyk daarmede een uitste- 
kenden dienst bewezen. De „Mededeelingen", in 1891 van 
wege het Ministerie van Koloniën uitgegeven , verschaffen 
in dit opzicht slechts weinig stof. Zij dienen trouwens 
uitsluitend om belanghebbenden in te lichten omtrent de 
nieuwe regeling van de opleiding der hier bedoelde amb- 
tenaren. Als zoodanig beantwoord dat boekje volkomen 
aan zijn doel, doch het ontstaan van den cursus en het- 
geen er aan voorafging verhaalt het niet. Dank zij der 
welwillendheid van den betrokken Minister, was het 
dr. Van Eyk vergund voor de samenstelling van zijn 
historisch overzicht gebruik te maken van bescheiden, 
die een helder licht werpen op de bedoelingen en het 
streven der Regeering in deze. 

Doch zijne taak heeft zich niet bepaald tot een terug- 


250 

blik zonder méér, — hij heeft ook het oog gericht op 
de naaste toekomst , op de regeling die eerst in September 
1898 haar beslag krijgt. 

Bij de reorganisatie van de Rijkslandbouwschool , met 
den cursus 1896 — 97 in werking getreden , behoorde, naar 
men weet, de oprichting van de „hoogere land- en bosch- 
bouwschool", gesplitst in twee atdeelingen: éene voor 
den Nederlandschen en éene voor den Indischen land- en 
boschbouw. Bij deze laatste zal zich voortaan aansluiten 
een cursus ter opleiding van technische ambtenaren bij 
het boschwezen in Ned.-Indië. Aangezien nu de Indische 
afdeeling een tweejarig tijdvak omvat en in September 
1896 werd geopend, kan eerst met het einde van het 
schooljaar 1897 — 1898 aan hen, die haar hebben ten einde 
gebracht, gelegenheid gegeven worden, aan dien in uit- 
zicht gestelden boschbouwcursus deel te nemen. Deze 
gelegenheid zal slechts voor hen bestaan, die na een 
vergelijkend examen als rijksalumni in opleiding worden 
genomen. Uit den aard der zaak is dit getal uiterst be- 
perkt. Het kan óók gebeuren, dat er geene enkele plaats 
te vervullen valt. Doch hoe dit ook zij, daar die cursus 
eerst in September 1898 behoeft geopend te worden, is 
nog niet bepaald, over welke vakken het onderwijs loopen 
en hoe de leerstof verdeeld worden zal. Een en ander 
moet nog worden geregeld. 

Met de uitkomsten van de regeling, in 1891 tot stand 
gebracht, is dr. Van Eyk zeer ingenomen. Hij laat er 
zich in bijkans geestdriftige bewoordingen over uit: 

„Kort is de levensduur geweest, welke voor dit op- 
leidingsstelsel weggelegd was. Ternauwernood zes jaren 
heeft dit gewerkt, doch steeds vooruitgaande in bloei, 
toenemende in de sympathie van leermeester en leerling, 
nog méér belovende voor de toekomst. De aristocratie 
van den geest was dier aan het woord en het werk. 

Kort, — doch niet altijd hebben menschen en dingen, 
die lang leefden, het meeste nut gesticht. Door hen, die 


251 

jong stierven , werden menigwerf daden verricht en zaden 
uitgestrooid, waarvan het late nageslacht de heilzame 
gevolgen genieten en de heerlijke vruchten plukken mocht. 
Zoo ook hier. Een kort bestaan — een rijk bestaan. Slechts 
zes jaren ! Maar binnen die enge grenzen is niet te ver- 
geefs gearbeid. Over dien arbeid werpen de feiten hun 
helder licht Die feiten zijn, behalve de verkregen uit- 
komsten, dat deze boschbouwcursus , gedachtig aan de 
spreuk van Nisard: „il sied même au progrès de res- 
pecter ce qu'il remplace", van het oude heeft overgenomen 
wat in beginsel goed was, — dat hij den eersten stoot 
heeft gegeven tot eene algeheele hervorming ook buiten 
zijn eigen klein gebied , en dat hij duidelijk en aanschou- 
welijk in 't licht heeft gesteld, in welke richting die 
hervorming moest geschieden. 

Zoo is hij de bron en oorzaak, de stuw- en drijf kracht 
geworden tot vooruitgang ook in w ij d e r kring. Hij heeft 
met vaste hand naar de toekomst gewezen en in zijn eigen 
voorbeeld getoond, dat het geen waagstuk meer was, 
uitvoering te geven aan hetgeen men wilde, wenschte, 
verlangde, doch sedert lang vruchteloos gevraagd had: 
de Rijkslandbouwschool meer geschikt te maken voor de 
opleiding van toekomstige beheerders van landelijke 
ondernemingen in Ned.-Indië. Hij heeft dit gedaan , 
met onwraakbare juistheid en met onwrikbare standvastig- 
heid , trots twijfel en tegenspraak. Zelf is hij er bij onder- 
gegaan. Zijn levensdraad is afgesneden, terwijl hij zijne 
krachten nog pas had ontplooid en toen hij nog lang niet 
tot volle ontwikkeling was gekomen. Maar van hem is de 
stoot uitgegaan tot eene herschepping van verouderde 
toestanden om hem heen." 

In eene bijlage geeft de schrijver een overzicht der uit- 
komsten , verkregen tengevolge van het kon. besluit van 
9 Januari 1891 n°. 10 {Indisch Staatsblad n°. 104). 

Het geschrift is niet in den handel. 


252 

De heer Kisak Tamai kwam vier jaar geleden uit Japan, 
zijn vaderland, over Siberië en Rusland naar Berlijn, 
waar hij zich als medewerker aan Duitsche en andere 
tijdschriften weldra eenigen naam maakte. Spoedig werd 
hij , bij de toenemende belangstelling van Duitschland in 
Oost-Azië, voor velen eene vraagbaak. De wederzijdsche 
handelsbetrekkingen tusschen Duitschland en Oost-Azië, 
die voortdurend zich vermeerderen, deden bij den heer 
Kisak Tamai het plan ontstaan een maandschrift uit te 
geven , dat eene verbinding zou kunnen zijn tusschen Oost- 
Azië en Europa. Tot nu toe moesten, daar het lezen van 
Japansche en Chineescbe couranten Europeërs zelfs na 
lange studie zeer moeilijk valt, Duitsche kooplieden en 
industrieelen zich voornamelijk met Engelsche couranten 
en periodieken tevreden stellen. 

Het eerste nummer van dit in het Duitsch geschreven 
maandschrift : Ost-Asiën is dezer dagen verschenen. (Uitg. 
S. Calvary en Co., Berlijn, Zimmerstr. 11). Het is een 
proefnummer en bevat proeven van artikelen, in dier 
voege , dat van enkelen alleen den opzet wordt gegeven. 

Men vindt er o. a in een artikel over het voordeel van 
eene directe verbinding tusschen Japan en Duitschland; 
het handel- en scheepvaartverdrag tusschen Duitschland 
en Japan; een verzendingsbericht over Japan en eene 
novelle, uit het Koreaansch vertaald: De w onder se hoone 
zangeres Rokwa. 


VARIA. 


De  goudmijnen  van  Noord-Celebes. 

In het Handelsblad van 16 Februari j.1. komt onder boven- 
staanden titel een belangwekkend geschiedkundig over- 
zicht voor van de opsporingen van goud op Noord- 
Celebes. 

Dat er goud in de bergen van Noord-Celebes aanwezig 
was en in vele rivieren stofgoud gewasschen kon worden , 
wisten onze voorouders reeds, en zij toonden het, door 
eene belasting in stofgoud te heffen , die tot in onzen tijd 
voortduurde. 

Vele bijzonderheden over het voorkomen en het winnen 
van het edel metaal vinden we echter in de oude ge- 
schriften niet. 

Zoo spreekt Padtbrugge — de krachtige gouverneur, 
wiens naam in Noord-Celebes bij de inlanders nog niet 
in vergetelheid is geraakt en die in 1677 eene reis van 
Kaidipan naar Limbotto en Gorontalo maakte — in zijn 
reisjournaal wel over de schatting in goud en slaven , die 
de Gorontalers beweerden aan de Macassaren en Terna- 
tanen te moeten opbrengen, maar verder laat hij er zich 
niet over uit. 

Later krijgen wij echter meer nauwkeurige berichten 
en worden ook de mijnen met name genoemd. 


254 

Zoo schrijft G. F. Duhr, die in 1824 de goudmijnen 
bezocht, o. a. : „Hoewel er tusschen die beide voormelde 
streken — Kotaboenan en Tomini — reeds ontallig vele 
goudmijnen ontdekt zijn , geloof ik echter dat er nog vele 
rijke goudmijnen zijn, die tot hiertoe nimmer ontdekt zijn 
geworden." 

A. J. Bik, die in 1845 eenige aanteekeningen over de 
goudmijnen van Gorontalo publiceert, noemt in het land- 
schap Pagoeat de mijnen van Batoedoelan , Taloedoejoen, 
Ongkahoeloe, Molisipat en verder langs de bocht van 
Tomini de mijnen van Moeton Toeladingke, Tomini en 
Anpibaboe. 

Van de overige goudvindplaatsen noemt hij den berg 
Totok, die in 1843 500 realen aan het gouvernement 
geleverd zou hebben, de Kotaboenan, die van Gorontalo, 
Limbotto, Kadipan, Bintaoena, Ardagile en Bwool. 

G. A. de Lange , die eenige jaren later een uitstapje 
naar de mijnen van Kotaboenan maakte, vermeldt dat hem 
in het Rijk Mongondo nog de mijnen van Dou , Tapabibing , 
Lama en Mintoe genoemd werden. 

Aan de mijnen van Totok werkten volgens hem van 
zestig tot honderd man. 

In 1848 diende P. baron Melvill van Carnbée aan den 
minister van Koloniën een request in voor uitsluitend 
octrooi voor 30 jaar voor exploitatie van de goudmijnen 
in de residentie Menado. 

De Minister verklaarde in zijn antwoord dd. 19 Sep- 
tember 1848 „zich gunstig gestemd met betrekking tot 
de door hem beoogde onderneming," maar wilde eerst 
het advies van den Gouverneur-Generaal inwinnen. 

Hoe dat luidde weten wij niet , doch tot exploitatie der 
mijnen heeft het blijkbaar niet geleid. 

J. G. F. Riedel, die in 1857 eene reis door Bolang 
Mongondo maakte , noemt de mijnen van Dolangon , Mintoe 
en Kotaboenan. 

Von Rozenberg, in 1863 de afdeeling Gorontalo door- 


255 

trekkende en ook te Soemalata zijnde om de goudmijnen 
aldaar te zien, noemt 26 mijnputten, bij die plaats ge- 
graven. 

Zoo blijkt uit deze verhandelingen , dat men zich meer 
en meer rekenschap ging geven van het bestaan der goud- 
mijnen , en ongetwijfeld is het jammer , dat Melvill's request 
niet geleid heeft tot het instellen van een deugdelijk 
onderzoek. 

In latere jaren blijft het onderwerp in de literatuur en 
in den ondernemingsgeest rusten — misschien eensdeels 
het gevolg van den Atjeh-oorlog , die allen residenten 
der buitenbezittingen de verplichting oplegde om vóór 
alles de rust te bewaren en niets nieuws aan te vangen. 

Met het contract dat dr. Siber , namens de firma Land- 
berg & Zoon te Batavia, sloot met het Rijksbestuur van 
Bwool, in 1891, waarvan de goedkeuring door onze 
Regeering in Aug. 1891 werd geweigerd , doch in October 
1892 werd verleend, begint een nieuw, actief tijdperk, 
waarin de oprichting der Ned.-Ind. Mijnbouw Mpij., den 
14 Jan. 1893, het eerste feit is. 

De aandacht van het Nederlandsche kapitaal is , zooals 
bekend is, sedert dien op buitengewone wijze in beslag 
genomen door de oprichting van goud- exploratie-, respectie- 
velijk exploitatie-maatschappijen op Noord-Celebes. 

In N°. 8 van dezen jaargang geeft het weekblad 
Insulinde de volgende aanvulling van bovenstaand histo- 
risch overzicht: 

Dr. J. G. F. Riedel deelde in zijn Geografische , statis- 
tische, historische en ethnografische beschrijving van de 
landschappen Gorontalo, Lembotto, Bone, Baolimo en At- 
tinggola , in 1870 gepubliceerd in het Tijdschrift van Land-, 
Taal- en Volkenkunde van N.-L , deel XIX, zesde serie, 
deel I, pag. 46 en v., in 1866 reeds mede: 

„ De minerale rijkdom der Gorontalosche landschappen 
is nog hoogst gebrekkig bekend. Schier over de gansche 
uitgestrektheid wordt ijzer en goud verspreid aangetroffen. 


256 

De landschappen ten westen gelegen bevatten tevens veel 
koper en bismuth." 

Verder : 

„In eenige mijnen ten noordoosten van het meer van 
Limbotto en ten westen van het Kabila-gebergte komt het 
goud in kwartsgangen langs den oever van de rivier 
Lonoeo stuksgewijze nu en dan ter grootte van een dui- 
venei voor. Op de vlakte van Molomboelahe en in het 
Nagoeatsche verkrijgt men het stofgoud in den vorm van 
korrels en schilfers in rivierbeddingen en in de voor het 
doel gemaakte mijnen en putten vermengd met zand , ter- 
wijl in het Soemalatasche het goud hoofdzakelijk in een 
ertssoort, bestaande uit gangaard en zwavelijzer kristallen 
en nesten van kwarts , wordt gevonden. Deze ertssoort 
wordt tusschen twee steenen gestampt en vervolgens be- 
handeld als de goudhoudende zandgronden der Nagoeat- 
sche groeven." 

En elders: 

„Het resultaat van een oppervlakkig ingesteld onder- 
zoek betreffende de geologische gesteldheid der Goron- 
talosche landschappen, in verband met de mededeelingen 
der inlanders , welke van de goudgronden kennis hebben , 
geeft in alle opzichten de overtuiging, dat de hoeveel- 
heid goud welke thans in den schoot der aarde bedolven 
ligt en slechts op den nij veren, met wetenschappelijke 
kennis toegerusten arbeider wacht, aanzienlijk is." 

Vreemd voorzeker , merkt Insulinde op, dat deze mede- 
deeling langer dan een kwart eeuw gebleven is : de stem 
eens roependen in de woestijn! 

In No. 10 van Insulinde teekent mr. A. J. E. A. Bik 
te 's Gravenhage hierbij nog aan , dat prof. Reinwardt in 
zijn „Reis naar het Oostelijk gedeelte van denlndischen 
Archipel in het jaar 1821", de goudmijnen van Pagowat 
en van Kotaboena beschrijft, en deze reeds verklaarde 
— zie t. a. p. bladzijde 533 — dat „ eene zoo groote ver- 


257 


„ scheidenheid van goud uit nagenoeg hetzelfde gebergte en 
„ van nabij gelegen gewesten alleszins opmerking verdient/' 

Aanteekening verdient ook, dat Francis, in zijn „ Levens- 
loop van een Indisch Ambtenaar", deel 3, bladzijde 337 
(1856), 83 goudmijnen in de residentie Menado vermeldt. 

Ook Reinwardt's stem is dus langen tijd gebleven die 
eens roependen in de woestijn ! 

„Ik heb voor mij liggen", schrijft de heer Bik, „een 
prospectus, gedateerd 9sGravenhage 1 Maart 1866, betref- 
fende de oprichting van een „Maatschappij tot ontginning 
van petroleumbronnen in Ned.-Indië", welk prospectus, 
dat zoetjes aan een zekere historische beteekenis verkrijgt, 
behalve door mijn grootvader A. J. Bik , onderteekend 
was door de heeren dr. W. R. van Hoövell, dr. P. Bleeker, 
J. Millard, Arnold en Zoonen, D. van Aalst en S. C. J. 
van Aalst. 

Het bezadigd gestelde prospectus , dat tot strekking 
had de exploratie van petroleumhoudende terreinen, had 
zijn ontstaan te danken aan het kort te voren verschenen 
Koninklijk besluit van 26 Januari 1866 (Stil. no. 4), sedert 
vervallen , zie besluit van 2 September 1873 (StbL no. 126) , 
welk besluit inhield „ bepalingen ter bevordering der ont- 
„ ginning op Java en Madura van bronnen , welke aardolie , 
„petroleum enz. opleveren/' 

In dat prospectus leest men o. a. : 

„ De petroleum vervult in de hedendaagsche maatschappe- 
„ lijke ontwikkeling een belangrijke rol, zoodat de onder- 
„geteekenden het plan hebben ontworpen om ook op Java 
„ dit onschatbaar product aan den bodem te ontwoekeren. 
„Het  Koninklijk  besluit van 26 Januari 11. (1866) biedt 

„ daartoe de gelegenheid aan Verschillende opgaven 

„bij de Regeering ingekomen, leeren , dat er inden 
„Indischen Archipel belangrijke hoeveelheden aardolie 
„ door de natuur worden aan den dag gebragt." 

Volgt een berekening van kosten, en daarna: „Uit het 
n midden der oprigters worden gekozen twee directeuren 


258 

„ en vijf commissarissen De Directeuren genieten , zoolang 
rgeene winsten worden verkregen, als honorarium, ge- 
zamenlijk niet meer dan ƒ 1200.— 'sjaars De Commis- 
sarissen erlangen geen vast honorarium." 

En nu de roepstem : „ De oprigters hebben het voorne- 
men om zoodra er voor een kapitaal van/ 100.000.— zal 
„zijn deelgenomen, de noodige vergunning aandeRegee- 
„ring te verzoeken om een boring aan te vangen.19 

Voor zoover mij bekend , zijn die ƒ 100.000. — niet 
bijeengebracht, en de roepstem der oprichters is gebleven, 
die , van roependen in de woestijn ! " 


Kunstmatig  bereide  indigo. 

De tropische planters en de Engelsche en Nederland- 
sche tusschenhandelaars werden in 1880 minder aange- 
naam verrast door de tijding, dat het aan een Duitsch 
scheikundige , Baeyer , van Munchen , zou gelukt zijn langs 
kunstmatigen weg indigo te bereiden. Het alarm kwam 
echter spoedig tot bedaren. Wel werd het bericht be- 
vestigd, maar Baeyer's bereiding van indigo uit kaneel- 
zuur, ofschoon deze materie in willekeurige hoeveelheden 
uit teerproducten gewonnen kan worden , bleek toch voor 
de industrie voorshands zonder beteekenis, daar het pro- 
duct, vooral wegens de groote hoeveelheden onbruikbare 
nevenproducten , te hoog in prijs was om met de natuur- 
lijke indigo op de markt te kunnen concurreeren. Thans 
deelt prof. dr. Otto N. Witt in de Chem. Industrie no. 20 
en in Protnetheus nos. 420 en 421 mede, dat het aan de 
Badische Aniline- en Sodafabriek, tegenwoordig wel de 
voornaamste van alle chemische fabrieken, gelukt is 
zuivere, langs kunstmatigen weg bereide indigo in den 
handel te brengen, tot een prijs die kan concurreeren 
met dien van natuurlijke indigo. 

In het Tijdschrift van de Nederl. Maatsch. ter bev. van 


259 

Nijverheid wordt gewezen op de ernstige gevolgen, die 
deze uitvinding in oeconomisch opzicht kan hebben. Hoe 
groot de totaal-productie der tropen aan indigo is, laat 
zich niet zeer gemakkelijk bepalen , daar groote hoeveel- 
heden in de landen van productie zelven worden ver- 
bruikt en van het overige een deel aan de consumptie 
wordt afgeleverd vóór het de hoofdmarkten van Londen 
en Amsterdam bereikt. Men kan zich intusschen weleen 
denkbeeld vormen van den omzet, wetende dat alleen in 
1894 900,600 KG. indigo en in 1895 1,392,500 KG. ver- 
bruikt werden. Daar voor het kilo gemiddeld 10 Mk. 
wordt betaald, maakt dit voor 1894 een bedrag van 10^ , 
voor 1895 van 14f millioen Mk. 

„Hoe ver de prijzen van de plantage-indigo voor ver- 
mindering vatbaar zijn, laat zich nog niet beoordeelen, 
daar de producenten natuurlijk geen reden hadden om de 
prijzen van hun veclbegeerd product te verlagen, zoo 
lang eene concurrentie nog slechts dreigde. De verschijning 
op de markt van de concurreerende synthetische indigo 
heeft hen nu echter voor een feit geplaatst. Het slimste 
is echter, dat het hier niet slechts een strijd om de prij- 
zen geldt, want nu reeds kan met zekerheid gezegd 
worden, dat de kunstmatige indigo niet weder van de 
markt verdwijnen zal, zelfs in het geval dat de prijs op 
den duur toch iets hooger dan die der plantage-indigo 
mocht blijken. Deze laatste is namelijk geen onvermengde 
chemische zelfstandigheid. Terwijl bij de beste Java-soor- 
ten het gehalte aan werkelijke indigo tot 80 pCt. stijgt, 
schommelt de percentage bij de producten uit de overige 
tropen van 30—60, en menige soort Manillo-indigo haalt 
zelfs geen 15 pCt. Ook de geraffineerde indigo is niet 
volmaakt zuiver, maar bevat nog bijmengsels, ofschoon 
in geringe hoeveelheid. Deze bijmengsels zijn echter niet 
werkloos bij de ververij , want zelfs wanneer zij chemisch 
van indifferenten aard zijn en in de kuip de vezels niet 
aantasten,  verontreinigen zij toch door hare ophooping 

18 


260 

de kuip. Naast die indifferente bijmengsels bevat de plant- 
aardige indigo echter ook kleurende bestanddeelen in 
wisselende hoeveelheden, en deze dragen schuld, dat 
verscheidene soorten indigo kleuren van zeer verschil- 
lende nuances leveren. Derhalve is de verver bij het 
gebruik van plantaardige indigo aan bepaalde merken 
gebonden en moet deze bovendien nog sorteeren, wat 
lang geen gemakkelijke taak is. Daarbij komt dan nog 
het lastige fijnmalen van de plantage-indigo vóór het 
gebruik. De eigenaardig taaie natuur van de indigo maakt 
het vermalen dezer stof tot een moeielijken en langduri- 
gen arbeid, die met bijzondere zorg moet verricht worden. 

„Al deze bezwaren verdwijnen nu als met tooverslag 
met de invoering van synthetische indigo , die als een zeer 
zuiver preparaat in den vorm van een fijn poeder of paat 
wordt afgeleverd. De arbeid van het malen vervalt, de 
nauwkeurige bepaling van de te mengen hoeveelheden 
wordt zeer vereenvoudigd, de analyse bepaalt zich tot 
eene eenvoudig een gemakkelijk uitvoerbare controle en 
de verkregen kleuren onderscheiden zich door eene groote 
gelijkmatigheid en vastheid in de nuances. 

„Onder die gunstige omstandigheden kan de kunst- 
matig bereide indigo desnoods iets duurder dan de 
natuurlijke blijven." 


Koffiecultuur  in  Transvaal. 

Het Landbouwkundig Genootschap te Pretoria heeft 
informaties ingewonnen naar den omvang der - koffie- 
cultuur in de Zuid-Afrikaansche Republiek, met het oog 
op eene bevordering dier cultuur voor consumtie des lands. 
De invoer per jaar bedroeg in 1896 3,573,709 Eng. ponden, 
ter waarde van £ 121,873, terwijl in 1897 werd ingevoerd 
voor eene waarde van £ 3,946,385. Daar verschillende stre- 
ken van Transvaal uitnemend voor de koffiecultuur geschikt 


261 

zijn gebleken, meent men dat, al zou de Republiek geen 
mededingster op de wereldmarkt worden, het toch zeer 
goed mogelijk zou zijn in eigen behoefte te voorzien door 
aanplant. 

Voor dezen aanplant zouden in hoofdzaak in aanmer- 
king komen streken in het oostelijk gedeelte van Trans- 
vaal. Men verzekert, dat de Liberia-koffieplant de ge- 
schiktste soort zou zijn voor den grond, daar zij weer- 
stand biedt aan roest en schimmel en een sterken groei 
heeft. Op verschillende plaatsen wordt reeds met goeden 
uitslag koffie gekweekt. 

Een uitvoerig rapport is aan den Staatssecretaris, dr. 
Leyds, opgezonden 


Surinaamsche  koffie. 

In Onze West wordt medegedeeld , dat het sinds eenigen 
tijd op placer Jachtlust den heer Swaigert gelukt is, de 
Surinaamsche koffie op Liberia-koffieboomen te oculeeren. 
Na tal van mislukte pogingen heeft hij eindelijk eene 
wijze van behandelen gevonden, waarbij geene oculatie 
meer mislukt. Twee boomen staan reeds in bloesems en 
met vruchten. Er zal nu eene proef in het groot worden 
genomen. 

De uitvinding is voor de koffiecultuur van groot belang, 
omdat de oogst van Surinaamsche koffie op den in draag- 
kracht sterken Liberiastam overvloediger zal zijn. 


Onder  de  Ba taks. 

In het Maandbericht van het Neder landsch Zendelinggenoot- 
scliap voor Maart komt het eerste stuk voor van het verslag , 
dat Br. A. Kruyt geeft van een bezoek aan de Deli zending. 
Boeloeh Hawar is daarvan de hoofdvestiging Daar wonen 


262 

de zendeling en de jongste der Minahassische goeroes. 
Met oordeel is deze plaats gekozen. Het is een groote 
kampong, gelegen aan den weg, die de vlakte met de 
hoogvlakte verbindt. De aanraking is dus gemakkelijk, 
zoowel met de Bataks, die boven wonen, als met die 
welke zich in de vlakte hebben neergezet. Behalve deze 
hoofdvestiging heeft men nog in vier kampongs een 
goeroe geplaatst. 

Op den weg van Petani naar Boeloe Hawai maakte 
Br. Kruyt met de eerste Bataksche kampong kennis. Die 
kampongs zijn meestal klein en onaanzienlijk. De huizen 
hebben er met hun spitse daken schilderachtiger aanzien 
dan die in de kampongs op Java , maar het is er veel vuiler. 

Wat de Bataks zelf betreft, zegt Br. Kruyt: 

„ Uit den aard der zaak leerde ik het volk slechts opper- 
vlakkig kennen. De indruk nu, dien ik van den Batak 
ontving, is niet onverdeeld gunstig. In het algemeen 
maken de vrouwen een beteren indruk dan de mannen. 
De laatsten toch beschouwen zich verheven boven zwaren 
arbeid. Dat laten zij aan de vrouwen over. Een man koopt 
één of meer vrouwen k 80 dollar of meer het stuk, en 
laat ze veldarbeid verrichten , rijststampen , koken , water 

halen , enz. Intusschen doet hij niets niets, of zoo hij 

iets doet , dan is het op den kleine passen , en dergelijke 
gemakkelijk te vervullen plichtjes. Het is om kribbelig te 
worden zoo'n troep droomerige, beuzelende mannen, som- 
migen met open mond , in de djamboer aan te treffen. 
Dan, ook hier is luiheid des duivels oorkussen. Al zou 
het alleen uit verveling zijn, de Batak gaat djoediën 
(dobbelen) of opiumschuiven. En overal vindt hij gelegen- 
heid om aan zijn hartstocht te voldoen, zelfs in het bosch 
onder een in der haast opgeslagen afdakje. 

Waarom, zoo vraagt een Batak, zal ik mij inspannen ? 
Hij heeft immers genoeg te eten, en de vrouwen zijn nog 
niet geëmancipeerd genoeg , om dienst te weigeren. Eens 
in de twee jaren zal er wat bosch te kappen vallen voor 


263 

nieuwe tuinen, maar dat is ook al. Alleen wanneer de 
behoefte aan opium werkt, of wanneer de speelschuld 
drukt zal de Batak aan het werk gaan — liefst liehte 
arbeid natuurlijk — om wat te verdienen. Waarlijk , het 
zou hoogst wenschelijk zijn, wanneer de bevoegde macht 
middelen vinden kon, om dit volk aan het werk te zetten, 
aan het wegen maken b.v. Dat zou voor de Bataks een 
zegen zijn , ook moraliter ! 

„Zoo lui als hij is, zoo goed is hij ter tale; men zou 
kunnen zeggen, dat welbespraaktheid hem is aangeboren. 
Hun tong staat nooit stil, zelfs bij de steilste hellingen 
zijn ze vol kwinkslagen en aardigheden . . ." 


t 


NIEUWE  UITGAVEN. 


NEDERLAND. 


Arohiv  (Internationales)  für  Ethnographic.  Hcrausgcgebcn  von 

D. Anutschin, F. Boas, G. J. Dozy, E. H. Giglioli, E. T. Hamy, 
\V. Hein, H. Kern, J. J. Meyer, F. Ratzcl, G. Schlegel, J. D. E. 
Schraeltz, Hjalmar Stolpe, E. B. Taylor. Red. : Dr. J. D. E. Schmeltz. 
Bd. XI. Heft 1. Leiden, E. J. Brill. Per dl. (6 afl., m. in kleuren 
gedr. platen) f 12.— 

Boekoe bergoena boe wat anak-anak-ketjil njang baroe maoe beladjar 
perkataan olanda serta artinja didalem bahasa mclajoe. Batavia, 
G. Kolff & Co f —.50 

Haap (Dr. F. de). Uit Oud-Batavia. De Portugeeschc buitenkerk. 
Haarlem, de Erven F. Bohn. Batavia, G. Kolff & Co.   .  /  2.50 

Uitgave  ten bate van een fonds  tot het restaurcercn der 
Portug. buitenkerk. 

Leer (De) van Boeddha, naar de heilige boeken van het zuidelijk 
Boeddhisme voor Europeanen bewerkt, en met aanteekeningen 
voorzien door Subhadra Bhikschoe. Uit het Duitsch vertaald door, 
en met voorwoord van mr. S. van Houten. 2de, veel vermeerderde 
uitgaaf. Arnhem— Nijmegen, Gebrs. E. & M. Cohen  .  .  ƒ1.— 

T'onng pao. Archives pour servir a 1'étude de Fhistoire, des langues, 
de la géographie et de l'ethnographie de 1'Asie oriëntale, Chine, 
Japon, Corée, Indo-Chine, Asie centrale et Malaisie,rcdigéespar 
Gustave Schlegel et Henri Cordier. Vol. IX. 1898. No, 1. Leiden, 

E. J. Brill. Per jaarg. (6 afl.) f 12.— 

Vorderman (A.  Q ). Onderzoek naar het verband tusschen den 

aard der rijstvoeding in de gevangenissen op Java en Medoera, 

en het voorkomen van beri-beri onder de geïnterneerden. (Uit- 

' gegeven door de Vereeniging tot bevordering der geneeskundige 


265 

wetenschappen in Nederlandsch-Indië). Batavia, Jav. Boekhandel 
en Drukkerij. ['sGravenhage, Martinus NijhofF] . . . . ƒ 5.— 
Wakker (W. H.) en F. A. T. O. Went. De ziekten van het 
suikerriet op Java, die niet door dieren veroorzaakt worden. Met 
25 platen. (Uitgegeven voor rekening van het proefstation Oost- 
Java te Pasoeroean en van het proefstation voor suikerriet in 
West-Java teKagok-Tegal).Leiden,E. J.Brill. f IV— ,geb. / 12.— 


ENGELAND. 

Allan (James). L'nder the Dragon flag: my expcriences in the 
Chino-Japanese war 3/6 

Andersen (Dines). Index to the Jataka and its commentary. Vol. 7. 28/ 

Bishop (Mrs.). Korea and her neighbours : a narrative of travel. 
With an account of the recent vicissitudes and present position 
of the country. With a preface by Sir Walter C. Hillier. 2 vols.  24/ 

Oarus (Paul). Karma: a story of early Buddhism 3/6 

Nivana: a story of Buddhist philosophy 4/6 

Hogan (James Franeis). The Gladstone Colony: an unwritten 
chapter of Australian history 7/6 

Japanese self-taught: being colloquial phrases and extensive 
vocabularies in English-Japanese. By the author of u Kelly and 
Walsh's Handbook of Japanese language." 7/ 

Johnston (Jas.). China and Formosa : the story of a successful 
mission. New ed 4/6 

Orleans (Prince Henri of). From Tonkin to India, by the sources 
of the Irawadi, January '95 to January '96. Trans, by Hamley 
Bent 25/ 

OsmanU proverbs and quaint sayings. 4.300 sentences in Turkish, 
with English translations, by rev. E. J. Davis   ..... 12/6 

Report regarding the possibility of introducing land and agricultural 
banks into the Madras Presidency. Vol. 2 4/ 

fiosen (Dr. Irrite). Modern Persian colloquial grammar. Containing 
a short grammar, dialogues and extracts from Nasir-Eddin Shah's 
diarles, tales, &c, and a vocabulary 10/6 

Bubaliyat of Omar Khayyam (The) : being a facsimile of the MS. 
in the Bodleian Library, Oxford. With a transcript into modern 
Persian characters. Trans, with an introduction and notes, and 
a biography, by Edward Heron Allen 10/6 


266 

DTTITSCHLAND. 

Bote (Der) aus Alaska u.  vom Jukon. Hrsg. Joach. von Möller. 

2. Jahrg. 1898 12 Nrn Vierteljahrlich M. 3.— ; einzclne Nrn. M. 1.— 
Bosley (Geh  Reg.-R. O.). Der Kampf um den ostasiatischen Handel. 

Vortrag. 2.  Aufl. Mit 1 Karte: Eisenbahn- u. Post-Dampfschiffs- 

Linien nach Ostasien. Zuglich Uebersicht der gesamten deutschen 

Post-Dampfschiffs-Linien ,  des  Kolonialbesitzes , der konsular. u. 

diplomat Vertretgn. des Deutschen Reiches. Hrsg. v. der deutschen 

Kolonial-Gescllschaft. Abteilg.: Berlin-Charlottenburg . M. 1.20 
Jahresberioht üb  die Entwickelung der deutschen Schutzgebiete 

im J. 1896/97. Beilage zum deutschen Kolonialblatt 1898 M. 2 50 
Naohriehten über Kaiser-Wilhelms-Land u. den Bismarck-Archipel. 

Hrsg. v. der Neu-Guinea-Compagnie zu Berlin . . . . M. 1.50 
Voeltzkow (Dr.  Alfr.). Wlssenschaftliche Ergebnisse der Reisen 

in  Madagasear u.  Ostafrika  in d. J.  1889-1895.  Einleitung v. 

Alfr. Voeltzkow M. 10.— 

Zimmermann (Dr. Alfr). Die europiüschert Koloniën. Schilderung 

ihrer Entstehg,  Entwickelg., Erfolge u. Aussichten. 2. Bd. A. u. 

d.  T.:  Die  Kolonialpolitik  Groszbritanniens.  1  ThL  Von  den 

Anfangen bis zum Abfall der Vereinigten Staaten .  M. 10. — ; 

geb. M. 11.50 

FRANKBIJK. 

Brunei (L.). L'Etat et 1'Individu dans la colonisation francaise 

. moderne 4 fr. 

Guzman (E. de). Encore 1'armée coloniale 0 fr. 50 

Hautfort (F.). Biskra, au pays des Palmes 3 fr. 

Hourst (Lieut.). Sur Ie Niger et au pays des Touaregs. La mis- 

sion Hourst 10 fr. 

Laoroix (A.). Mineralogie de la France et de ses colonies, tome 

II, 2. partie 15 fr. 

Lagrillière-Beauolero. Mission au Senegal et au Soudan; voyage 

de M. André Lebon (oct.-nov. 1897) 5 f r. 

La Mazelière (Marquis de). Moines et ascètes indiens . . 4 fr. 
Lebon (Colonel). Les origines de 1'armée japonaise (Extrait de la 

Revue d'artülerie) 1 f r. 

Leoleroq (J.).  Un  séjour dans 111e de Java. Le pays. Les habi- 

tants, etc., avec carte 4 f r. 

Memoires (Les) historiques de Se-Ma Ts'ien, traduits du chinois 

et annotés par E. Chavannes. T. III, lre. partie .... 10 fr. 
Thirion  (Commandant). L'Expédition de Formose. Souvenirs d'un 

soldat .  .  . 2 fr. 50 


GELEGENHEID-ALBUMS. 

Heteenigsteen 
beste adres voor 
arti8tique albums 
en prachtbanden 
in alle stijlen als- 
ook met familie- 
wapens er op ge- 
werkt, is 

JftS. 1KRKKLB1GII, I1TRMIT (HOLLAND). 

Hofleverancier. Bekroond met Gouden en Zilveren Medailles- 


C. L. STEVENS  —  DEN HAAG. 

Elke dag brengt drukt© mee, 
'k Ben daarorer xeer teVreê 
Werken ia mtin element i 
Dat fk 't goea doe. is bekend. 
STEVEN 8 wordt genoemd met eere,   . 
Hij bedriegt zijn klanten niet; 
Wat men Tracé of begeer©, 
't Is altijd billijk en solied. 
YijftU« Si»!™» ko«it een VEEK, 
Kant en klaar is uw horloge ; 
't Kost, (ik zeg het onder *t roosje,) 
Ü bij ancTren keel wat meer. — 
Marmeren PENDÜUL8 en GODFES. 
Met Driejarige garantie , 
Lever ik voor Ze*ti«a p«», 
Desyerkieaeud op kwitantie, 
REMONT01R6 van ZILVER Z*«, 
GOUDEN DAMES Kir en HEBREN 
Achttien «2nl«i*a, heel die les 
Moogt gij wel ran buiten leeren. 
Zorg dat dit het eeret geschiedt; 
Zorg dat ieder menech net wet© : 
Dat : Wat verder men vergete, 

Breedstraat Honderd, zeker niet. 


L 


drisè Strijkinrichting „1SW1". 


Wetenschappelijk nagewezen volkomen desinfectie. 
Geringste mechanische slijtage. Geen knnstbleekerlj, geen 
Stamp-, Wring- en Borstelmachines. 

Specialiteit in Snelwas&chen. 

TELEPHOOIV 674 

Telegram-Adres: Waschinrichting  „RIJSWIJK". 


Prins Hendrikstraat 119. 

3)e nieuwste romans 

in alle talen. 

Lezing per deel en per abonnement 

KANTOOR-,  SCHRIJF-  en  SCHOOL- 

BEHOEFTEN. 

BIND- BH DBTOWBBX. 
Plaatsing van Advertentiën en Abonne- 
menten op alle Dagbladen. 
FINALE UITVERKOOP WEGENS 
VERBOUWING. 


Bij F. J. VAN PAASSCHEN, te 's Gra- 
venhage is verschenen: 

Praeüsehe Heiig te Fng. Taal, 

voor Postambtenaren, 

DOOR 

J. F. E. W. ZEIJ, 

Adjunct-Commies bij het Hoofd* 
bestuur der Posterijen  en  Telegrafie. 
Gediplomeerd in Engelsen (Midd. 
onderwijs). 

\m f 0.75 Ir. p. p. f 0.80. 


Makanan Djawa. 

Verzending van alle Ind. gerechten. 

Bezorging van kleine en groote 

Ind. diners. — Diners a, f 1 86 best 

uit 5 lil d. gerechten , vold. v. a pers. 

GROOTHANDEL 

in SAMBALS en BOEMBOES. 

ECHTE  JAVA-KERRIE 

4 /0.50, ƒ1.— en ƒ 2.— per Vi flesch. 

Vraag Menu en Prijmcourant. 

Adres : P. VAN KEMPEN, Loosduinsche 
kade 4, b/h. Westeinde, Den Haag. 


De Nieuwe Drogietmnkel, 
Mej. E. DE LEEUW. 

<£x,\nse-stx-a.a,ï 42. — £Den> cHCootö, 


Somatose. Quina Laroche 


Eau de Cologne van Botdoot enz. 

VEHZEHDING NAAB UTDIÈ. 


Kederfandsche Üoyd, I 


BIJ de Uitgevers-Maatschappij „PUBUCITAS" te A 

KK1E30LA, Voor een nacht v. liefde f 1.50 
, Thérèse Raquin.geïll. -2.25 

, Madeleine Férat,   „  - 2.S0 


__ _ nus mituujiii   .    „   - i.yv 

Sr. T. 8. KAXP, De Senueele Voorbe- 
hoedmiddelen   -0.75 

Sr. P. KOÏÏLIS, Magnetisme en Som- 
nambulisme  . -0.90 

FIZBBS XBOPOIKXNE, De Anarchie, 
Philosophie en Ideaal  ....  -0.60 

Sr. E. OLEKEHT, Gezondheidsleer v. 

het huwelijk f 0.90 


van de Boud' 
Voor franco zending naar Indlë worden deze prftz 


Sr. E. i 

man .  .  . 
Sr.  OABL ESI 

het kind  . 

A. 1. WE8TBB] 
real. Novelle 

CHAXPASHE-E. 

BQTOOIS-KALB 

HK1H001SAT, 
(Onschuld, g 
advies van J 
Bonbons   gei 


g. stre:itwolf 

Instrumentmaker, 

Firma Wed Bern Klaassen. 
'Passage 26,   Zontmaustraat 83, 

'S GRAVENHAGE. 


Brillen en Pince-Nez, 

ïkctrisi!licMeto,taillBiiiil»Bsek 

Artikelen voor Ziekenverpleging. 


pEVEST 

Piet He 


Collactm 


M". HAMBTJ 

Uitzet-, Kapitaal- en Rente- Verzet 

DIRECTIE DER AFDEELING NEDERLAN 

Amsterdam, Kokin 117. Brosse), 10 I 

DIVIDEND aan de verzekerden ultgekee 
13ljt °/» der J&Arprem 

Nadere  inlichtingen  zijn  o.  a.  te  bekomen  t 
BLIJSWIJK SOMBEEK, Inspecteur der Maatscha_ 
's Gravenhage. 


O 

O 
10 


•4* 


0 


MEt VAN RING 


mn 


11U 1U 


i 


IN, 


j^OOGSTHAAT  29  EN  jSTATIONSWEG  71. 


Interc. Telephoon 

Steeds voorradig eene groote collectie 


van  A.  J.  REIJNVAAN,  Amsterdam. 

SPECIALE BLIKVERP: MET FRANSCHE SLUITING. , 

Export door de geheele "Wereld. 


F. W. BINCK & ZOOK 


laten. Portefeuilles, Portemonnaies, Sigarenkokers, Buvarda en radere 
, welke alle onder garantie voor deugdelijke bewerking en soiiditeit 

len geleverd. 
Artikelen, in onze magazijnen gekocht, worden kosteloos gerepareerd. 

Ruimste keuze; uiterst blllUke prijzen. 

LBUMS voor lmlië,  expresse bewerking. 
g, Schaambargsfraat 2, $en Staag. 

H  H. KL A ASSEN, Prinsestraat 23  en 25, 

'S GRAVENMAGE 

Qrootste MaffaiUn van 
-f3  Ü'ÉBöT-ARXIKBJr.BN   Er- 
voor  Bruiloften,  Verjaringen, Kinderpartijen ,  emi 

FABRIEK VAN 

j3loemen-/Vrtike L E N , 

Diverse soorten Bladeren, 5 et. per 
dozijn, alle van linnen. 

Export naar Oost- en West-Indiën 


Maart uitgebreid Magarijn van r^*>«iLn 

s.  C*av«r«ea( I»kiM, «aa, 

v erkoopt met succes i 

-wit  raataapiar.  210  fel.  OOk  geechikt 

▼oor den spotprijs Tan 99 «•■«, 

Toor poet in tweeen, blauw gevoerd. 
Kleinere formaten tmh af «■% «vat 


_ wrt per •••>. 

•a, lste kwaliteit, per groe (144 stuk»), 

v 50 Tel en 50 Couverten, blauw 

, letter H. B., voor *• en *tt cmi 

Verder alle Sckrijft ■»■«!<■■. spotgoedkoop. Bollen 
s*> fM< per rol, echt Engelsen. 


Vraag Monsters en Geültcstreerde Prijscouranten. . 


Glas, Porde m Arinmt 

grootste en goedkoopste magazijn in 
bovenstaande artikelen is 

'assage 33-35-3? 

Emballeert, verhuurt en verzendt 
or de gebeele wereld. 

O. Bl7Zi7@BHP 

HEN HAAG. 


TaadlieelkflBdige Inrichting 


VAN 


H. HAMBURG, 

TANDARTS, 

van Kinsbargenstraat 80. 

DAGELIJKS TE COHSULTEEREH. 

Heele Gebitten f 35. Tanden per stuk f 2. 
Goud plombeeren f 5. Cement of Zilver 
plombeeren f 2. Tandheelkundige operatiën 
zonder pijn f 1. 

Zondags van 9 tot 3 uur. 


Het Ziiid-ïïollandsch Venduehuis. 

Uitgebreide lokalen: Ingang Prinsegr. hoek L Beestenmarkt, 

DEN  HAAG. 

Is de beste inrichting tot aan- en verkoop van 

iLLERHANDE GOEDEREN voor ben die naar Indië vcrlrekkea of vandaar Fepatriecren. 

Elke dag van 9—10 uur geopend en des Zondags van 9—5 uur. 

VOOaDKELlDE COWDITIEN VOOR njBLIEKJfi  VEILINUEN. 

R. GLASTRA, Bierstraat 5, Oen Haag. 


Billijke 


Beste 


Prijzen. 


Bediening 


VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN door het geheele Rijk. 


D.A. BACHOFNEK, 

Tailleur Civil & Militaire. 
IBUCBTSTMAT 56 - 'MMÏIMiHltl. 

Uitrustingen 

OOST-  & WEST-1NDIE. 
Livereien, etc. etc. 


EENIG ADRES VOOR 

Solied Haarwerk- 

Haarverf e enig scheel onscha- 
delijk en vlekt niet de huid. 

Maison T. Harteveld, 

Coiffeur. 

Speciaal S:ilon voor Dames eu Htereo. 

Prins Hendrikstraat 182, 

>}  nabij de Waldeck Pyrmontkade. 


H. C. J. VRUTHOFF VAN DER TOORN, 

Zeestraat  30  —  Den  Haag. 

Fabrikant van BANDAGES van ORTHOP. TOESTELLEN. Leverancier 

aan verschillende Rijks- en Gemeente-instellingen. 
' Levert verder en gros en en détail : 

rima Eng. Rijwielen, voor Heeren f 100—130—160, voor Dames f 140, 
rlma Amerikaanse!. e Rijwielen, voor Heeren en Dames f 225, 

alle met de meest omvattende garantie op machines en banden. 
tochtige Zwitsersche Muziekdoozen, Zelfspelende Piano's, Orgels, enz. 
lectr. schel- en, lichtgeleidingen, om zelf aan te leggen, draagbare Electr. 
fiets- en huislampen, Telefonen, enz. enz. — Uiterst billijk. 


l MAILBAKKEN en STOELEN 
|    Bamboes, Theehout 

g ROTTING MEUBELEH 
\   voor Serres   y^^C 

WARANDA'S     ^ 
Tuinen. 

ZiekeostoeleD en Baoh 

in ruime keuze voorhanden ft 

^/   24, Groenmarkt 24. 

Specialiteit van fijn Mandenwerk 


Volières 


JAC. M0UL1JN. 

lüaffenstraat 95. 

Eenig  vertegenwoordiger voor  den 
Haag en Omstreken der 

PHOENIX Rij wieten. 

Prima Hollandsch fabrikaat. 
IBILLIJKE PRIJZEN. & 
Repareeren, Emailleeren, 

Vernikkelen en Ruilen.   , 


LOUIS KUIPERS, 

v/h b/d firma LEIJOENROTH & Zn., 

PASSAGE 50-52 

5 DEN HAAG. B> 


Fabriek tan 


MILITAIRE IIOOFDTOOISELS 

en Équipementen. 


tMMNMNHNW 


M^yy 


x-i 


„% «STOM flw 

^  ,  Kapelsbrag 2t 3 en 4   ^ 


't Beste adres voor 

Sport- en Reis-ftrtikefen. 


-JiHCSV 


H. J. T. MATVELD, 

WAGENSTRAAT 127 — DEN HAAG. 


Teekenbehoeften. 

SCHILDER-ARTHELEN. 

Grootste keuze. 

Billjjkste prijzen. 

PRIJSCOURANTEN  en  MONSTER- 
BOEKJES op aanvraag franco. 


GOOSEN  en  R O Z A 

PIANO'S  en  ORGELS. 


i 


■OEkMOBSTRTBAAT   149a 
VRAAG   DE  ZKEK   BILLIJKE 


Restaurant  Burgemeister, 

BUITENHOF 39, 

vis-è.*vis de hoofdwacht. 


e 


7aa 7iasa, 

Plaats 33, 

DEN HAAG. 


{] 


Diners quotidien. 

jSalons a reseryer. 


Japansohe en Ohineesche 
Kunstvoorwerpen. 


>n 


'•""f» 


JAN i3 J919 


TIJDSCHRIFT 


t 


VOOR 


NEDEBLANDSCH-INDIË 


[• 


VAN 


wijlen dr. W. R. baron van HOËVELL. 


(Opgericht in 1838.) 


TWEEDE NIEUWE SERIE. 

2e JAARGANG. 


APRIL  1898. 


>;*:o« — 


'S GRAVENHAGE. — F. J. VAN PAASSCHEN. 

Mede verkrijgbaar te 

BATAVIA bij G. KOLFF & Co. 

en bij alle Boekhandelaren in Ned.-Indië. 


•'•'■m^vtjacn* 


INHOUD. 

Bladz. 

L De betrekkingen der Oost-Indische Compagnie 

tot Japan. Door Prof. Dr. G. SCHLEGEL .   .  267 
II. Concubinaat bij de ambtenaren van het Binnen- 
landsch Bestuur in Nederlandsch-Indië. Door 

ADELANTE 304 

III. De installatie van sultan Amangkoe Bowono EL 
van  Djokjakarta. Schets uit den Java-oorlog. 

Door J. P. SCHOEMAKER 315 

• IV. Varia .  ....  334 

Generaal Vetter's telegram. — De zending in de 
Bataklanden. — Een bezoek aan de Deli-zending. 
— De quarantaine in het Oosten. — De ver- 
eeniging Het Buitenland. — Britsch-Guyana. 

V. Nieuwe uitgaven • .  352 

Bijdragen  en  brieven,  de Redactie  betreffende , ge- 
lieve men te zenden aan den Heer H. A.LESTURGEON, 
■ villa „Catharina Francisca", N. Badhuisweg, Scheveningen. 

Dit Tijdschrift verschijnt tusschen den lcn en den 15cn 
van elke maand. 

De abonnementsprijs bedraagt voor Nederland ƒ 13. — 
per jaar. Voor het buitenland wordt dit bedrag met de 
porto's verhoogd. Tusschentijds aangegane abonnementen 
worden ad ƒ 3.25 per kwartaal berekend. 

Afzonderlijke nummers, voor zoover deze voorhan- 
den zijn, ƒ 1.50 per aflevering. 

Prijs der advertentiën van 1/s ; */% ; 7* en lU bladzijde 
per plaatsing ƒ 1.50; ƒ 2.50; ƒ 4.50; ƒ 8.—. 

Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen van i/9; 7*? 7i 
en Vi bladzijde ƒ 12.— ; ƒ 20.— ; ƒ 35.— en ƒ 60.—. 


De betrekkingen der Oost-Indische Compagnie 

tot Japan. 

Die Bestuhungcn der Wieder liïndisc hen Ost-Indischen 
Kompagnie zu Japan , im siebzehnten Jahrhundert, 
von Oskar Nachod, Leipzig, Rob. Friese, 1897. 


Slechts weinige dagen voor het verschijnen van het 
door mij in dit Tijdschrift besproken werk van den heer 
Groeneveldt „De Nederlanders in China", werd ons door 
den schrijver het in hoofde dezes genoemde belangrijke 
boekwerk toegezonden , en het is met genoegen , dat wij 
hiervan eene nadere bespreking mogen geven. 

Verblijdend toch mag het heeten, dat ook de buiten- 
landers eens grondig kennis nemen van hetgeen ons volk 
gedaan heeft om het afgesloten Japan voor den wereld- 
handel te openen, vooral na de dikwerf zoo lasterlijke 
aantijgingen van vreemdelingen , dat wij dien handel voor 
ons zelven wilden reserveeren; aantijgingen waartegen 
indertijd mr. J. A. van der Chijs een verweerschrift, 
onder den titel „Nêerlands streven tot openstelling van 
Japan voor den wereldhandel" (Amsterdam, 1867), uitgaf, 
welk werk echter niet onder het oog van den heer Nachod 
schijnt gekomen te zijn, daar hij het in zijn Literatur- 
Verzeichniss niet vermeldt. 

De heer Nachod werd tot zijn onderzoek der betrek- 
kingen der Nederlanders tot Japan in de 17e eeuw aan- 
gespoord door den heer dr. Heinrich Bokemeyer , vroeger 

19 


268 

algemeen secretaris van de Duitsche koloniale maatschappij, 
die bij de bewerking van zijn boek over de Molukken 
(Leipzig 1880) , de in het Rijksarchief in Den Haag aan- 
wezige historische documenten geraadpleegd had. 

De heer Nachod besloot dan ook eveneens naar Neder- 
land te gaan om de documenten betrekkelijk Japan in 
genoemd Archief te gaan bestudeeren, waarvoor hem 
met de bekende welwillendheid van de bestuurders dezer 
inrichting alle faciliteiten werden verleend. Dankbaar laat 
hij zich daarover in zijn voorwoord, p. V, uit. 

De op Japan betrekking hebbende oorkonden zijn in 't 
Rijksarchief overvloedig voorhanden , en sinds 1868 vindt 
men er ook het vroeger in Decima bewaarde Archief der 
Nederl. Factorij in Japan, waarin voornamelijk van ge- 
wicht zijn de tamelijk volledige Grootboeken en Journalen 
van bijkans geheel de 17e en 18e eeuw, eene verzame- 
ling van te grooter waarde , omdat de meeste boeken der 
compagnie niet meer aanwezig zijn. 

Veel gebruik heeft de schrijver ook gemaakt van het 
nog ongepubliceerde handschrift van mr. Pieter van 
Dam, advokaat der Ned. O.-I. Compagnie, op last der 
Directeuren door hem in 1693 begonnen en in 1701 , in 
zijn tachtigste jaar, voltooid. Het behelst in 8 kwarto 
declen eene uitvoerige geschiedenis der O.-I. Compagnie, 
die wel is waar den schrijver met een honorarium van 
fl. 8000 daarvoor beloonde , maar het kostbare handschrift 
in haar vergaderingszaal opsloot , waaruit het nooit of te 
nimmer mocht verwijderd worden. 

Gelukkig is aan het H.S. een zeer uitvoerig inhouds- 
en zaakregister toegevoegd, wat het zoeken in het werk 
zelf zeer vergemakkelijkt. 

Het aan Japan gewijde hoofdstuk behelst bijna woor- 
delijk de Generale Missives door de Indische regeering 
aan de Directeuren in Amsterdam geschreven, waarvan 
de schrijver getuigt, dat zij juist door hare onopgesmuktheid 
eene betrouwbare bron voor zijn onderzoek geweest zijn. 


269 


Een groot gedeelte der door den schrijver geraadpleegde 
oorkonden heeft hij onder de Bijlagen , in 't Duitsch ver- 
taald, opgenomen. Zij beslaan niet minder dan CCX blad- 
zijden , en daar vele daarvan nog nooit uitgegeven zijn, 
kunnen zij ook dienstig zijn voor den Nederlandschen 
historicus, die wellicht niet in de gelegenheid is de origi- 
neelen in Den Haag te gaan bestudeeren. 

Onder deze Bijlagen (N°. 62) vinden wij ook eene 
nauwkeurige en verbeterde lijst der Nederl. opperhoofden 
van de Hollandsche Factorij in Japan. De fout in|de 
jaartallen in de lijsten van Valentijn , Levyssohn en Stokvis 
ligt hierin, dat zij er niet op gelet hebben, dat na de 
jaarlijksche aflossing dezer opperhoofden in 1641 , hun 
dienstjaar over twee kalenderjaren liep, omdat het in den 
herfst van het eene jaar begon en in den herfst van het 
volgende eindigde. 

In het eerste hoofdstuk geeft de schrijver ons eene 
schets van de historische ontwikkeling van Japan vanaf 
de oudste tijden tot 1600 onzer jaartelling , hoofdzakelijk 
naar de vertalingen van de Kojiki en Nihongi samen- 
gesteld. Beide boeken zijn geheel onbetrouwbaar, daar 
het eerste eerst in 681 en het tweede in 712 zoude ge- 
schreven zijn en de regeeringsduur der Japansche vorsten 
veel te hoog opgegeven is. 

Zoo zouden b.v. in de eerste vier eeuwen onzer tijd- 
rekening in Japan slechts 7 Mikados geregeerd hebben, 
terwijl tegelijkertijd in de Koreesche Staten 16 tot Hen 
in China 38 troonsverwisselingen plaats hadden. 

Wij slaan dus deze periode over en verwijzen naar de 
werken van Chamberlain 1), Florenz 2) en Aston 3). 


1) Transactions of the Asiatic Society of Japan, Supplement of 
Vol. X, Yokohama 1883. 

2) Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, 
1892, u. f. Jahrgange. 

3) Nihongi, by W. G. Aston. Transactions and Proceedings of 
«The Japan Society, Londen», Supplement 1896—97. 


270 

Ik mag hierbij nog aanteekenen, dat de Kojiki eerst 
in 1644 en de Nihongi eerst tegen het einde der 16e eeuw 
werd gedrukt. Het grootste gedeelte in beide werken is 
overgenomen uit de Chineesche Annalen, de eenige die 
ons betrouwbare mededeelingen omtrent Oud- Japan ver- 
schaffen. 

Eerst met de 7e eeuw onzer jaartelling verkrijgen wij 
meer betrouwbare bronnen, hoewel ze tamelijk opge- 
schroefd zijn, zooals van een zoo ijdel en zich zelf 
verheerlijkend volk als het Japansche te verwachten is. 

Marco Polo is de eerste Europeaan, die van Japan 
gewag maakt, hoewel hij er zelf nooit kwam. 

Hij roemt den ontzettenden rijkdom aan goud in dit 
land, vertelt dat het paleis des keizers met fijn goud 
gedekt was, even zooals ten onzent de huizen en kerken 
met lood; ook dat de vloeren in 't paleis met goud van 
meer dan twee vingers dikte belegd waren. Verder dat 
er prachtige parelen , roodachtig , rond en dik , even zoo 
kostbaar als de witte parelen te vinden waren, als ook 
andere edelgesteenten. Kortom de rijkdom van dat eiland 
was onuitputtelijk 1). 

Ook van de mislukte Mongoolsche expeditie onder 
Abakan of Abachan [de heer Nachod noemt hem p. 23 
terecht Alahan\ zijn naam wordt door de Chineesche 
geschiedschrijvers Atschikan en door de Japanners Asikan 
genoemd; maar deze lezing berust op eene verwarring 
der teekens voor lak en tschi, terwijl het Chineesche Aan 
moet uitgesproken worden als khan , in oudere schrijvers 
CAaan], spreekt Marco Polo. 

Onmiddelbaar hebben deze geruchten twee eeuwen later 
tot de ontdekking van Amerika bijgedragen , daar Columbus 
niet vermoedde, dat er tusschen het goudrijke Japan en 
de westkust van Europa nog een groot vastland lag. Zijne 


1) Le Livre de Marco Polo par M. G. Panthicr. Paris, Didot frères, 
1865, p. 537—39. 


271 

ontdekking van Amerika was dus een puur 'toeval , hoewel 
de goudrijkdom in dit land verre dien van Japan overtrof. 

Onderwijl hadden de Portugeezen den lndischen Oceaan 
door de vaart om de Kaap de Goede Hoop voor de scheep- 
vaart ontsloten en dreven een voordeeligen handel met 
de oostelijke eilanden. Aan Japan dacht men niet meer, 
en zijne ontdekking was eene toevallige, door drie uit 
Siam gevluchte Portugeezen, die door storm naar dit 
eiland verslagen werden. Andere schrijvers kennen de 
eer der ontdekking toe aan een avontuurlijk matroos 
Fernando Mendez Pinto met zijne makkers Diego Zeimoto 
en Christoval Borallo. Pinto zelf schreef na zijne terug- 
komst in Lissabon een eenigszins romantisch verhaal 
zijner reizen. Hij was de eerste die een vuurwapen in 
Japan invoerde, en de Japanners waren slim genoeg, 
onmiddellijk soortgelijke donderbussen alsook buskruit 
te vervaardigen (p. 33). De Japansche berichten stemmen 
hiermede overeen en geven zelfs het nauwkeurige datum 
(October 1543) op. Von Siebold , I , p. 3—4). In de kro- 
niek van Nagasaki wordt 1530 als het jaar aangegeven. 

De officieele Japansche geschiedenis vermeldt het jaar 
1541 als dat in 't welk voor 't eerst Portugeesche koop- 
lieden naar Tanegashima kwamen. Ik vermoed echter dat 
dit laatste bericht aan het reisverhaal van Pinto zelf 
ontleend is. De verwaten officieele Japansche geschie- 
denis zal van zulk een voor Japan onbeduidend feit als de 
schipbreuk van een paar Portugeezen geene notitie ge- 
nomen hebben. 

De verleidelijke' berichten echter van Pinto lokten vele 
Portugeezen naar Japan, waar zij te Bungo een voor- 
deeligen handel dreven. 

Op zekeren dag in het jaar 1547 nam een 25-jarig 
Japanner , die een zijner landslieden gedood had , de wijk 
op een der Portugeesche schepen, dat naar Goa weg- 
zeilde. Daar aangekomen en door gewetenswroeging ge- 
kweld, viel hij  gemakkelijk ten prooi aan den heiligen 


272 

Xaverius , die hem overtuigde , dat hij slechts bij de alleen- 
zaligmakende kerk genade kon vinden. Hij kreeg bij den 
doop den naam van Paul de Santa-Fe en in 1549 nam 
Xaverius hem mede naar Japan, waar hij den 15 Augustus 
aankwam en zijn bekeeringswerk begon met toestemming 
van den landsheer, den Daimyo van Satsuma, die hier- 
van een voordeeligen handel met de Portugeezen ver- 
wachte. Toen hij echter merkte , dat deze ook op andere 
havens handelden, verbood hij zijn onderdanen zich tot 
het Christendom te bekeeren. Xaverius behaalde dus 
slechts een gering succes en verliet in November 1551 
Japan. Onder zijn opvolger , den Jezuïet de Torrez , vor- 
derde het bekeeringswerk echter beter, tuk als de Japan- 
ners altijd op een „nieuwtje" geweest zijn. 

Natuurlijk wekte dit den naijver der inlandsche geeste- 
lijkheid op, die hare rijke stipendiën bedreigd zag 
en niet schroomde deshalve een burgeroorlog aan te 
hitsen, die in 1565 tot den dood van den tot het Chris- 
tendom bekeerden Sjogoen Minamotono Jositeru leidde. 
Zijn broeder vluchtte naar den landheer Vatadono, die 
met behulp van den machtigen Daimyo Oda Nobunaga 
de oproerlingen versloeg, en Minamotono's broeder tot 
Sjogoen, onder den titel Josi Aki, in 1865 uitriep {bldz. 
36—37). 

De heer Nachod hangt ons in de nu volgende bladzijden 
een weinig verkwikkelijk tafereel op van de voortdurende 
bloedige woelingen en beroeringen in Japan. Deze hadden 
tot cene algemeene verarming van het eens zoo rijke land 
geleid, zoodat de Japanners nu een voordeeligen handel 
van Macao uit, 'twelk de Portugeezen in 1557 bezet 
hadden, met de Portugeezen dreven, waarvan velen 
zelfs met japansche vrouwen trouwden en zoo het 
Christendom bevorderden (bldz. 40—41). 

Om der wille van de smeer 
Likt de kat de kandeleet 
was  volkomen  op die Japansche Christen-daimyos van 


273 

toepassing.  De religie kon hun niet schelen, maar wel 
het voordeel van den handel met de Christenen (bldz. 45). 

Het mindere volk , door de aanhoudende burgeroorlogen 
verarmd, werd door aalmoezen gepaaid. Lazareten voor 
leprozen werden door de Jezuïetenpaters opgericht en de 
arme zieken daarin gratis verpleegd, hetgeen natuurlijk 
bewerkte dat deze armen goed of kwaadschiks het geloof 
hunner weldoeners aannamen. De andere bekende hulp- 
middeltjes der Katholieke kerk, kaarslicht, koorgezang 
en prachtige kleed ij werden eveneens kwistig gebruikt, 
en de iets betere wetenschappelijke kennis der paters stak 
gunstig af bij de verregaande onwetendheid der boeddhis- 
tische priesters. Hoofdzaak was echter, dat er tusschen 
de boeddhistische en roomsche plechtigheden al zeer 
weinig uiterlijk verschil was. 

Bij beide bestond de tonsuur, de mis en de biecht, 
zoodat ook in China het Katholicisme altijd meer aan- 
hangers gevonden heeft dan het Protestantisme met zijnen 
nuchteren en soberen eeredienst. 

Maar de onverdraagzaamheid der roomsche leer, eene 
onverdraagzaamheid allen monotheïstischen godsdiensten 
eigen, veroorzaakte ook in Japan den hevigsten gods- 
dienststrijd. 

Het gevolg daarvan . was dat Hideyoshi in 1587 alle 
Jezuïeten uit Japan verbande , hoofdzakelijk omdat hij in 
dezen de werktuigen vermoedde . die de feudale Daimyos 
tegen de nationale centraalregeering opzetten, en deze 
de voordeden van den handel met Portugal onttrok om 
die in handen van genoemde Daimyos te spelen. 

Dit bewijst o. a. de gunstige uitzondering ten behoeve 
der Portugeesche kooplieden in het verbanningsdecreet. 
Hun werd veroorloofd alle Japansche havens aan te doen 
en handel te drijven, maar, op poena van verbeurdver- 
klaring van schip en lading, verboden vreemde geeste- 
lijken mede te brengen (bldz. 54). 

Aan het verbanningsdecreet, dat binnen 20 dagen moest 


*.-• •* 


274 

ten uitvoer gelegd worden, is echter nooit de hand ge- 
houden, want de Jezuïeten-Provinciaal Japar Cuello stierf 
nog in 1590 in Japan (p. 54). Hideyoshi had andere en 
gewichtiger zaken te doen, daar hij zich van de opper- 
heerschappij wilde meester maken. 

Reeds in 1586 had hij den koning van Corea Li-yen 
trachten over te halen gemeenschappelijk China te ver- 
overen. Toen deze dit weigerde, deed hij Corea den 
oorlog aan en veroverde het. Tot verheerlijking dezer 
expeditie liet hij in Miako eene „Oorentombe " bouwen 
waarin de ooren van 15000 gedoode vijanden werden 
begraven. 

De wereldgeschiedenis herhaalt zich steeds, en na Corea 
veroverd te hebben, sloeg thans Taikosama een begeerig 
oog op de Philippijnen , vanwaar een voordeelige handel 
in oude Chineesche martevanen {boionit) gedreven werd , 
die in de Philippijnen geene waarde hadden, maar in Japan 
als hooge zeldzaamheid beschouwd werden. Hideyoshi 
had zich het monopolie van dit handelsartikel aangematigd 
en aan anderen den handel daarin bij doodstraf verboden 
(p. 52). Onze Indische lezers weten , dat ook bij de inland- 
sche vorsten op Borneo's westkust zulke martevanen nog 
heden als de grootste kostbaarheden beschouwd worden , 
en onze regeering weerspannige vorstjes aldaar niet ge- 
voeliger straffen kan , dan zulke martevanen van hen als 
boete te eischen. 

Tusschen de jaren 1564—1571 waren de Philippijnsche 
eilanden, die tot nog toe onder de nominale souvereiniteit 
van China gestaan hadden , door de Spanjaarden veroverd. 

In 1592 richte hij nu aan den Spaanschen gouverneur 
dezer eilanden den volgenden brief: 

„ Japan , zoo lang door binnenlandsche oorlogen beroerd, 
heeft nu eindelijk vrede. Maar de oneenigheden hielden 
niet op voordat de Hemel mij op den Keizerlijken troon 
plaatste. Dit zwaarwichtige werk is binnen tien jaren 
voltooid geworden. Nu ik de handen vrij heb, zal ik de 


r 


275 

Chineezen aanvallen. Wanneer gij uwen verschuldigden 
plicht nakomt mij als uwen oppergebieder in allen oot- 
moed te erkennen, zult gij van de Japansche wapenen 
geen overlast hebben, maar in het tegenovergestelde 
geval zal ik deze naar de Philippijnen overbrengen om 
ze tot het uiterste toe te verwoesten" (p. 58). 

De gouverneur der Philippijnen zond in den grootsten 
angst een gezantschap naar Japan om zijne ootmoedige 
hulde  te  brengen en het dreigende gevaar te bezweren. 

In 1593 werd een, eerst in 1595 door den koningvan 
Spanje bekrachtigd , vriendschaps- en handelsverdrag tus- 
schen Japan en de Philippijnen gesloten (p. 60). 

In 1596 gebeurde er iets dat aanleiding gaf tot de ge- 
heele verdelging der Christenen in Japan. Op het Z.-O. 
eiland Shikoku was nl. een voor West-Indië bestemd 
Spaansch schip uit Manila met rijke lading, soldaten en 
priesters gestrand. Gedurende de onderhandelingen wegens 
de reparatie van het schip, waarop de Jap. regeering 
eigenlijk strandrecht had kunnen doen gelden, liet zich 
de stuurman, prat op zijne vaderlandsche macht, ver- 
leiden den jap. ambtenaren op de landkaart te laten zien 
hoe zich het Spaansche rijk over de geheele wereld uit- 
strekte. Op de vraag, hoe of de koning van Spanje 
zooveel machtige rijken had kunnen vermeesteren, ant- 
woordde de stuurman heel naïef dat de koning er eerst 
monniken heenzond, die later door soldaten gevolgd 
werden, die dan met hulp der bekeerde ingezetenen het 
land onderwierpen (bldz. 61). 

Dit bericht, getrouwelijk door de jap. ambtenaren aan 
Taikosama overgebracht, wekte in heftige mate diens 
achterdocht, te meer daar de Spaansche franciskaansche 
monniken de Portugeesche jezuïeten bij den Sjogoen in 
miskrediet hadden trachten te brengen. 

De Sjogoen liet onmiddellijk 6 der met het Spaansche 
gezantschap medegekomen Franciskanen , alsook 17 
bij  hen  inwonende  Japansche  leekebroeders , benevens 


L 


276 

drie inlandsche jezuiten gevangen nemen, hen den neus 
en de ooren afsnijden en ze in de bitterste koude naar 
Nagasaki transporteeren, waar zij in Februari 1597 ge- 
kruisigd werden. De Spanjaarden kregen, na verbeurd- 
verklaring van schip en lading , verlof met andere schepen 
naar Manila terug te keeren. (p. 62). Taikosama stierf 
den 16 Sept. 1598 , 64 jaren oud en na zijn dood braken 
de oude twisten om de hegemonie weder tusschen den 
japanschen adel uit. Iyeyasu, die tot voogd over den 
minderjarigen zoon van Taikosama Hideyori was benoemd, 
zag zich gedwongen tegen de rijksgrooten op te treden, 
die hem van de voogdij ontzet hadden. 

In het jaar 1600 had de beslissende veldslag bij Seki- 
gahara, oostelijk van het Biwa-meer gelegen, plaats. 
Meer dan 200 000 man stonden daar tegenover elkander, 
maar Iyeyasu behaalde de overwinning en verhief Hide- 
yori tot Sjogoen 1). 

Hiermede besluit het eerste hoofdstuk. 


In het tweede hoofdstuk beschrijft de heer Nachodhet 
ontstaan der O.-I. Compagnie, dat uit het werk van onzen 
landgenoot J. A. van der Chijs, „De stichting der Ver- 
eenigde O.-I. Compagnie", genoegzaam bekend is. 

Lissabon was destijds de eenige en grootste stapelplaats 
voor Indische waren, want de „groote vaart" om de 
Kaap was alleen aan Spaansche en Portugeesche schepen 


1) Men zie mijne Alphabetical List of the Mikados and Shoguns 
of Japan in het 3e Deel van de Toung-pao (1892, p. 396), waarin 
men meer betrouwbare uit Jap. bronnen geputte cijfers vindt, dan 
in de lijsten van De Guignes, Kaempfer, Siebold, Hervey de St. Denys 
en andere schrijvers. Volgens de Sin sen nen hyau of Nieuwe 
chronol. Tabellen, had de beslissende slag in hetzelfde jaar 1600 
plaats. 


277 

veroorloofd. Daarentegen mochten die waren bij voorkeur 
door vreemde schepen uit Lissabon geëxporteerd worden, 
waarbij de Nederlanders de hoofdrol speelden. 

Zij genoten dan ook in Lissabon zekerheid van lijf en 
goed , vrije godsdienstoefening in hunne woningen , eigen 
rechtsmacht bij onderlinge twisten en het voorrecht van 
koninklijke rechters bij differenties met de Portugeezen. 
Daarentegen was het hun bij doodstraf verboden , zonder 
verlof des konings, dat echter nooit aan vreemden ver- 
leend werd, naar Indië te varen. Trouwens zij zouden 
daartoe niet in staat geweest zijn. Hunne schepen waren 
niet gebouwd voor den indischen oceaan en de door de 
Portugeezen en Spanjaarden angstvallig geheim gehouden 
zeerouten bleven hun onbekend. 

De Nederlanders geraakten in 1568 in verzet tegen den 
koning van Spanje, en toen in 1580 koning Philip II, 
na het uitsterven van het Portugeesche koningshuis , zich 
ook van Portugal had meester gemaakt , werd den Neder- 
landers de vaart op Lissabon verboden, hoewel die in 
zekeren zin toch oogluikend werd toegelaten, daar de 
Spanjaarden behoefte hadden aan touw, hout, pek, teer 
en ander scheepsmateriaal , die zij alleen uit Holland 
krijgen konden en die zij noodig hadden om o. a. de 
Armada van 1588 uit te rusten (De Jonge I, p. 5 — 6, 
noot 4). Dit bracht de Nederlanders er toe eene noorde- 
lijke vaart naar Indië te zoeken, welke tochten echter 
alle jammerlijk mislukten (bldz. 70 en 92. 

Onderwijl was de predikant Peter Plancius eene collectie 
van 25 zeekaarten plus tekst van den kosmograaf en scheeps- 
meester des konings van Spanje, Bartholomeo de Lasso, 
machtig geworden, die op last der Staten-generaal van 
17 April 1592 door een Amsterdamschen Boekdrukker 
gedrukt werden. Een half jaar later keerde Jan Huijgen 
van Linschoten, die op Portugeesche schepen tot het uiterste 
Oosten was gevaren, naar zijn vaderland terug, zoodat 
allengs het geheim der „ groote vaart "• bekend werd. 


278 

In 1594 werd te Amsterdam door negen aanzienlijke 
kooplieden en reeders eene maatschappij voor de vaart 
om de Kaap de Goede Hoop, onder de benaming van 
„Compagnie van Verre" opgericht. De eerste vloot van 
4 schepen zeilde in April 1595, onder bevel van admiraal 
Houtman, die in Portugal geweest was, en ook waar- 
schijnlijk gebruik maakte van de hierboven genoemde 
zeekaarten van Plancius, uit Nederland weg, kwam ge- 
lukkig naar Indië en keerde eerst na eene afwezigheid 
van 21/* jaar terug. 

In 1597 werd de „Nieuwe Compagnie" voor de vaart 
op Oost-Indië opgericht, die 16 Januari 1598 gelijke 
privileges bekwam als de oude compagnie. Beide com- 
pagniën echter vereenigden fcich, die voor hare voor- 
genomen reis in 1598 te samen reeds 7 684 66 gulden 
hadden bijeengebracht. 

De in 1598 of 1599 opgerichte Brabantsche Compagnie 
werd door de bemoeiing van den burgemeester van Am- 
sterdam met de Compagnie van Verre samengesmolten, 
zoodat de eerste gemeenschappelijke expeditie in 1601, 
onder bevel van den beroemden admiraal Heemskerk, 
plaats had. 

Verscheidene andere kleine compagniën te Alkmaar, 
Hoorn en Enkhuizen werden successievelijk met de oude 
compagnie samengesmolten (p. 71). 

Eindelijk werd bij Octrooi van 20 Maart 1602 de Generale 
Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie 
gesticht, die alle kleinere compagniën verslond of onmo- 
gelijk maakte (p. 73). 

Wij slaan nu als welbekend de verrichtingen der Neder- 
landers in de Oost over en gaan tot het derde hoofdstuk 
over, hetwelk over de Nederlanders in Japan handelt, 
het eigenlijk doel van dit omvangrijk werk. 

Twee burgers van Enkhuizen, Jan Huijgen van Lin- 
schoten en Dirk Gerritszoon worden als de eerste Hol- 
landers genoemd,  die  op  portugeesche  schepen of in 


279 

portugeeschen dienst, Japan bezochten. Eerstgenoemde 
kwam in 1583 of 84 naar dit land en de tweede vertoefde 
daar van 31 Juli 1585 tot 1 Maart 1586. Beide verlieten 
Azië in 1589 en in 1590 was Gerritsz. weder thuis , waar 
hij den spotnaam China kreeg 1). 

Linschoten, die in 1592 naar Enkhuizen teruggekeerd 
was, publiceerde in 1595 zijn „ Reys-Geschrift van de 
Navigatiën der Portugaloysers in Oriënten", een werk, 
dat de tot nog toe geheim bewaarde kennis der portu- 
geesche zeelieden voor iedereen toegankelijk maakte. 

Door den financieelen steun van Van der Hagen (op- 
zichter der naar hem genoemde Rotterdamsche Compagnie) 
en van Johan van der Veken, werd eene expeditie uit- 
gerust, die ten doel had Japan door de Staat van Ma- 
gelhaen te bereiken. 

De kosten der uitrusting dezer expeditie bedroegen niet 
minder dan vijf ton. 

Dirk Gerritsz. nam zelf aan de expeditie deel, en de 
vijf schepen verlieten den 27 Juni 1598 het vaderland. 
Na eene ellendige reis, vol ontberingen en gebrek, be- 
reikte van die vijf schepen slechts één, Het Geloof, den 
14en juli den Maasmond. Van de 500 man die den tocht 
medegemaakt hadden, kwamen niet meer dan 36 terug, 
zoodat Van der Hagen totaal geruineerd werd, en slechts 
Van der Veken zich door zijn ontzaglijk vermogen nog 
staande houden kon (p. 96). Twee der overgebleven 
schepen De Hoop en De Liefde konden zich, na duizend 
gevaren getrotseerd en ondenkbare ellende geleden te 
hebben, in 't begin van November 1599 op de Chileensche 
kust vereenigen. Aan boord bevond zich een Engelschman 
Williams Adams, wien wij een omstandig verhaal zijner 


1) Toen ik als elfjarige knaap het stedelijk Gymnasium te Leiden 
bezocht, in een tijd, dat ik reeds bij professor Hoffmann Chineesch 
leerde, noemden nujne schoolmakkers mij nooit anders dan „de 
Chinees", 't Schijnt, dat China altijd den lachlust der Nederlanders 
opgewekt heeft. 


280 

avonturen te danken hebben. Maar de schepen werden 
den 22 en 23 Februari van het jaar 1600 door een ver- 
schrikkelijken storm overvallen, die ze scheidde. Van 
het admiraalschip De Hoop werd nooit meer iets verno- 
men, maar het schip De Liefde, aan boord van 'twelk 
zich Adams bevond, bereikte eindelijk tegen medio April 
de kust van Japan (p. 99). 

Van de geheele equipage waren nog slechts 24 man, 
gezonde en zieke, overgebleven, waarvan slechts 5 in 
staat waren te loopen. Drie van dit getal stierven reeds 
den volgenden dag na hunne aankomst , maar de overige 
zieken genazen op drie na. Volgens de jap. wetten moest 
het schip als strandgoed beschouwd worden, maar men 
liet de equipage in 't leven en beroofde hen slechts van 
verscheidene artikelen. 

De landheer van Bungo verschafte, in afwachting van 
nadere bevelen van het Hof , aan de zieke equipage huis- 
vesting aan wal. 

Het schip zelf werd nu onder bevel van Adams (de 
admiraal Quaeckernaeck bevond zich onder de zieken), 
naar een goede haven, waarschijnlijk Funai, gebracht 
Daar beijverden zich de Portugeezen de Nederlanders 
bij de jap. overheden zwart te maken door ze te beschul- 
digen zeeroovers te zijn. Iyeyasu liet derhalve genoemden 
Adams tot zich roepen, en uit een langdurig verhoor 
verkreeg hij de overtuiging, dat de beschuldigingen der 
Portugeezen voortsproten uit politieken en godsdienstigen 
haat jegens de Nederlanders en uit vrees voor handels- 
concurrentie. 

Adams werd nu na 41 dagen weder vrijgelaten en op 
bevel van Iyeyasu het schip naar Yedo gebracht. Voor 
de den Hollanders ontnomen koopwaren en werktuigen, 
liet hij eene schadeloosstelling van 50 000 realen betalen. 

Het schip leed echter bij Uraya schipbreuk, zoodat de 
equipage hare reis naar Yedo over land moest voort- 
zetten (p. 101). 


281 

Melchior van Santvoort, de koopman van De Liefde, 
hield zich met de handelstransacties bezig , terwijl Adams 
zich in de hooge gunst \an Iyeyasu mocht verheugen 
wegens zijne kennis vangeschutkunst , mathesis en scheeps- 
bouw. Hij bouwde voor Iyeyasu verscheidene schepen, 
en ontving tot dank daarvoor een stuk land met de be- 
volking, dat hem een jaarlijks inkomen van 250koku 1) 
rijst inbracht , vertegenwoordigende eene som gelijkstaande 
aan bijkans fl. 4500. Te vergeefs echter smeekte Adams 
om naar zijne vrouw en kinderen te mogen terugkeeren. 
Iyeyasu had zijne diensten te veel noodig (p. 102). Den 
anderen Hollanders verleende hij evenwel verlof naar hun 
vaderland terug te keeren, zoodra zich eene gelegenheid 
| daartoe aanbood. 

Eerst in 1603 werd die gelegenheid hun door Foye 
Sanma, landheer van Hirado (Firando), verschaft. Hij 
rustte op eigen kosten (+ fl. 5000) een schip uit om ze 
naar de nederl. nederzetting in Patani, op de oostkust 
van het maleische schiereiland , te brengen. Niet zoo zeer 
uit menschlievendheid , maar om den handel der Neder- 
landers met Japan naar zijn land te leiden; want de 
portugeesche schepen voeren nu alle naar Nagasaki. Het 
schip kwam 2 December 1605 in Patani aan. Aan Adam's 
voorspraak hadden zij het te danken, dat hun passen 
van vrijhandel verleend werden. 

Van Santvoort begon in Patani voor eigen rekening 
handel te drijven en ging herhaalde malen naar Japan 
terug om in peper, zijde, visch, huiden en Japansche 
granen te handelen (p. 104). 

Vrij  spoedig  na  hnnne  aankomst in Patani vernam 

! Van  Santvoort  dat  eene,  door de V. O.-I. Compagnie 

den  12 Mei 1605 uitgezonden groote vloot, onder bevel 


1) In China en Japan werden oudtijds de ambtenaren in natura, 
d. w. z. rijst, betaald. Men zie mijn Nederl.-Chineesch woordenboek 
s. v. natuur 4, Deel II, p. 1062. De koku of hectoliter rijst was 
destijds + fl. 18 waard. 


282 

van zijn neef Cornelis Matelief, in de indische wateren 
was aangekomen. 

Santvoort reisde dus naar Jbhore , aan de zuidkust van 
't maleische schiereiland , om zijn neef te ontmoeten , die 
last had de portugeesche vesting Malakka te belegeren. 
Hij bereikte de hollandsche vloot den 19 Augustus 1606 
en overhandigde aan zijnen neef den japanschen vrijbrief 
en de brieven van Iyeyasu aan de hollandsche regeering. 
Niet zonder grooten tegenstand van den scheepsraad werd 
Santvoort tot kapitein van de Erasmus benoemd daar 
hij gaarne zag, dat deze ook een penningske zou ver- 
dienen. Onderwijl echter kwam eene sterke portugeesche 
vloot van 36 schepen met 6000 koppen bemand om Ma- 
lakka te ontzetten, zoodat de nederl. vloot, die reeds 
3 '/i maand deze vesting tevergeefs belegerd had, zich 
tegen de portug. vloot moest keeren. In October 1606 
werd een verschrikkelijke zeeslag geleverd, waarbij de 
Portugeezen 23 schepen en 4000 man, de Hollanders slechts 
2 schepen en 700 man verloren. Bij die. gelegenheid werd 
de arme Quaeckernaeck door een musketkogel gedood. 
Het beleg van Malakka moest echter opgeheven worden , 
hetgeen de overwinning der Nederlanders wel eenigszins 
twijfelachtig maakt. 

Den 12 Juni 1607 vertrok Matelief nu met drie schepen, 
de Oranje , Mauritius en Erastnus, van Ternate , waarheen 
hij de wijk genomen had, naar China; hij kwam echter 
niet verder dan Canton en werd door storm gedwongen 
weder naar Patani terug te keeren (p. 106—106), van 
waar de opperkoopman Victor Sprinckel een schrijven 
aan Iyeyasu richtte (14 Febr. 1608), ten einde weder 
handelsrelaties met Japan aan te knoopen (p. 107 — 108). 

Onderwijl hadden de heeren Zeventienen Japan niet 
uit het oog verloren, en in hunne vergadering van Fe- 
bruari 1606 werd besloten den Stadhouder Prins Maurits 
van Oranje te verzoeken een brief aan den Sjogoen van 
Japan  te  richten en aan de Amsterdamsche Kamer last 


r 


283 

te geven „een klein presentje " voor hem gereed te maken. 
De admiraal Pauwels van Caerden werd met de overbrenging 
van dien brief en die geschenken belast en zeilde 20 April 
1606 naar Indië, zonder evenwel zijn last betrekkelijk Japan 
te hebben kunnen uitrichten, daar hij opgehouden werd 
door de krijgsoperatiën in de Molukken , gedurende welke 
hij twee maal in Spaansche gevangenschap geraakte. 

Den 22 Dec. 1607 werd wederom eene vloot van 13 
schepen, waarvan de uitrusting 2,796.233 gulden gekost 
had , onder bevel van Pieter Willemsz. Verhoef, naar Indië 
gezonden. Twee van deze schepen waren op kosten der 
Staten-Generaal uitgerust en met geschut en ammunitie 
voorzien (p. 109). 

In Bantam vernam Verhoef, dat een groot portug. 
handelsvaartuig tegen het einde van 1608 van Macao 
naar Japan zoude vertrekken , en zond derhalve met eene 
sloep last aan de beide schepen De Vereenigde Leeuw met 
Pijlen en het jacht De Griffioen, zoo doenlijk dit kost- 
bare portugeesche schip te vermeesteren 1). 

De Portugeezen hadden onderwijl lont geroken en hun 
schip reeds den 10 Mei uit Macao doen wegzeilen. 

Men besloot dus direct naar Japan te varen , waar men 
1 Juli aankwam en vernam, dat de rijke portugeesche 
Karak twee dagen vroeger in Nagasaki was aangekomen 

(p. Hl). 

De vorst van Hirado ontving de Nederlanders vrien- 
delijk en kocht hun hunne lading, met een verlies voor 
hem van fl. 1200, af, uit vrees dat anders de gouverneur 
van Nagasaki dat slaatje zoude genieten. 

Deze gouverneur verschafte echter toch den Nederlanders 
de gelegenheid naar het Jap. hof te reizen, ten einde den brief 
van prins Maurits te kunnen overhandigen en een vriend- 
schaps- en handelsverdrag met Japan te sluiten (p. 112). 


1) De waarde der lading van dit schip werd door Specx op 8 
millioen ducaten geschat. 

20 


284 

Gedeeltelijk werd dit doel bereikt , en na hunne terug- 
komst in Hirado besloot de Groote Scheepsraad den 20 
Sept. 1609 een brandvrij gebouw in Hirado te huren, 
en tot opperkoopman der factorij Jacques Specx te be- 
noemen. DgzQj die reeds als knaap de gedenkwaardige 
driejarige belegering van Ostende (1601 — 4) mede gemaakt 
had, telde toen niet meer dan 21 —22 jaren. 

Weldra echter had hij zich door zijn ernstig wezen en 
diplomatischen tact eene geachte positie bij de wantrou- 
wende Japanners verworven (p. 115). 

Den 2 Oct. 1609 verlieten beide bovengenoemde schepen 
Japan en kwamen 30 October te Patani aan. Van daar 
vertrok De Leeuw met Pijlen naar Nederland, waar het 
den 20 Juli 1610 te Texel landde en o. a. 9 kisten Japansch 
lakwerk en 9227 stuk porcelein medebracht. 

Hiermede was dus het vaste kantoor voor den Nederl. 
handel in Japan gevestigd, dat tot onze eeuw toe heeft 
geduurd en waardoor Japan , dat later zijn land voor alle 
vreemdelingen afsloot , voeling hield met de Europeesche 
wereld. 


In het 4e Hoofdstuk geeft de heer Nachod ons nu eene 
schets van den toestand van Japan ten tijde der eerste 
betrekkingen met Nederland en de hervormingen door 
Iyeyasu , een der grootste staatsmannen die Japan ooit 
bezeten heeft, ingevoerd. 

De buitenlandsche handel leverde vele voordeden voor 
Japan op, en Iyeyasu was er steeds op bedacht die 
handelsbetrekkingen zooveel doenlijk te begunstigen ; 
want niet alleen dat hij met de Portugeezen en Hollanders 
handelsverkeer had, hij liet ook in 1608, toen het Spaansche 
schip waarop de gouverneur der Philippijnen Rodrigode 
Vivero y Velasco naar Acapulco zeilen wilde, op de Ja- 
pansche kust schipbreuk geleden had, een ander schip 


285 

voor hem door Adams bouwen, ten einde handelsbetrek- 
kingen met Mexico aan te knoopen, vooral om geschikte 
spaansche bergwerkers uit de mijnen van daar te krijgen, 
ten einde de Japansche bergwerken te kunnen exploiteeren. 
Maar hoewel de door Iyeyasu medegezonden Japanners 
in Mexico schitterend ontvangen werden , kwam toch deze 
overeenkomst niet tot stand (p. 131 —132). 

De Japansche scheepvaart bepaalde zich tot kust- en 
riviervaart , met uitzondering van verscheidene zeeroovers- 
tochten op de Chineesche kust en de Philippijnen. 

De groote wegen werden met zorg onderhouden en 
altijd vol volks. 

De verhouding van goud tot zilver was als 1 : 12 ge- 
stegen tegen vroeger 1 : 9|, waarschijnlijk ten gevolge van 
den uitvoer van goud door de Portugeezen (p. 133). De 
heer Nachod schijnt Klaproth's Fransche vertaling van 
het vertoog over den Rijkdom van Japan, in 1708 door 
Arrai, vorst van Tsikoego, geschreven (Journal asiatique 
Juillet, 1828), door Prof. Hoffmann uit het Fransch 
vertaald 1), niet gekend te hebben. De 4 §§, die over 
den uitvoer der edele metalen ten gevolge van het verkeer 
met vreemde natiën van 1601 tot 1708 handelt, zijn vooral 
lezenswaardig. 

Het verbod tegen den Christelijken godsdienst en den 
vreemden handel vloeide hoofdzakelijk daaruit voort dat 
de bekeerde Japansche Christenen alle jaren verbazende 
sommen buitenslands zonden om van de monniken de rust 
hunner zielen te koopen. (Sic!) 

Van het 3e jaar der periode Sjó-to (lees Syau-hau) 1646, 
tot het 5e jaar der periode Foyei (lees Hau-yet) 1708, 
dus in een tijdruimte van 61 jaren, waren 2,397,600 gouden 
Kobans en 37,420,600 Kronen zilver uitgevoerd, en van 
1663 tot 1708, of in 36 jaren, 1,114,498,700 ponden aan 
koper in staven. 

1) Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek, lle dl., 
6e stuk. 


286 

Van 1611 tot 1706 werd alleen uit Nagasaki 6,192,800 
Kobans goud en 112,268,700 Kronen zilver uitgevoerd, 
benevens 2,228,997,500 pond koper in staven. 

De gouddorst der europeesche kooplieden en monniken 
sleepte die rijkdommen naar Europa , waar zij de waarde 
van het goud belangrijk deden dalen. 

Een groot gedeelte daarvan vloeide 3 eeuwen later naar 
China terug , waar de europeesche koopman zijne thee en 
zijde met geld moest betalen, totdat de christelijk-vrome 
Engelschen op het snuggere idéé kwamen de Chineezen met 
opium te vergiftigen in plaats van ze met zilver en goud 
te betalen. 

Waarlijk , in alle betrekkingen der Europeanen met het 
Oosten , stuit men op laagheid , gemeenheid en hebzucht. 

Moet men zich dan nog daarover verwonderen, dat 
geciviliseerde volken, zooals de Japanners en Chineezen 
waren, ons als verachtelijke barbaren beschouwden, die 
men  zich zooveel mogelijk van het lijf moest houden? 

De schrijver gaat nu voort met de beschrijving der 
toenmalige in omloop zijnde Japansche munten (p. 134 — 
135), verklaart den oorsprong der nederlandsche uitdruk- 
king „eene ton gouds", die niet een vat met goud be- 
teekent, maar eene som van honderdduizend gulden, 
evenzooals in Japan eene kist zilver beduidde 1000 tahil = 
fl. 3125 (p. 136). De Hollandsche gulden was tot 1681 
slechts eene rekenmunt Als geld diende sinds 1542 de 
Carolus-gulden van 20 stuivers of 40 grooten. Zij waren 
van 19,06 gram fijn zilver en dus bijkans zooveel waard 
als fl. 2,02 van den hedendaagschen gulden. 

Maar de waarde ervan daalde spoedig , zoodat de Carolus 
in 1610 nog nog slechts fl. 1,15 gold. Den 25 Sept. 1681 
lieten de Staten guldens slaan van 9,61 gram fijn zilver, 
die tot 1839 koers hadden en toen tot 9,45 gram verlaagd 
werden. 

Veel werd door de Nederlanders in de Oost gebruik 
gemaakt  van  de  Spaansche reaal,  die van fl. 2,35 tot 


287 

2,50  gerekend  werd,  dus  ongeveer  gelijk  aan  onzen 
rijksdaalder (p. 138). 

In 't algemeen gaf dus de toestand van Japan , ten tijde 
dat de Hollanders daar kwamen, een beeld van eenwel- 
geordenden , welvarenden en bloeienden staat , daar er eene 
levendige navraag bestond naar de voortbrengselen der 
europeesche kuituur en de waren van Indië en China, 
die hun door de Portugeesche schepen gebracht werden. 


Het 5e Hoofdstuk geeft ons een overzicht der betrek- 
kingen der Compagnie met Japan gedurende den duur 
der factorij in Hirado, die sinds 2 October 1609 onder 
beheer stond van Specx, waar hij bij gebrek aan koop- 
waar zoo goed als niets uitrichten kon. 

Het verlies van het rijk geladen portugeesche schip 
met eene waarde van 8 millioen ducaten, bracht onzen 
mededingers, den Portugeezen, een gevoeligen slag toe. 
De Japanners nl., woedend over de doodstraf aan eenige 
Japanners te Macao voltrokken , eischten dat de kapitein 
van genoemd schip daarvoor voor eene Japansche recht- 
bank zoude terechtstaan. Op de weigering des kapiteins, 
vielen nu de Japanners in de baai van Nagasaki zijn schip 
aan, en, na een verwoed gevecht, zag zich de kapitein 
genoodzaakt zijn schip in de lucht te doen vliegen. Aan 
boord bevonden zich 2600 pikol ruwe zijde en 150—160 
kisten zilver, waarvan 7 jaren later nog 70 door een 
koopman uit Miaco werden opgevischft 

Specx, die tevergeefs op het beloofde hollandsche schip 
wachte, zond in November 1610 zijne kameraden Hans 
Verstreepen en Nicolaas Pietersz. met eenig Japansch 
zilver en lakwerk naar den hollandschen opperkoopman 
Heijn in Siam met eene dringende bede den Japanschen 
handel  te ondersteunen.  Gelijk verzoek richtte hij ook 


288 

bij brief van 3 November aan de Heeren Zeventienen 1). 

Laken, stoffen, glas, spiegels, geweren, lood, ijzer, 
leder, tapijten en kleederen, dekens, kannen, noemt hij 
als de meest gewilde nederl. artikelen. Voor alle Chineesche 
waren, schreef hij, voornamelijk ruwe zijde, waren de 
prijzen hooger dan ooit in Japan, waarschijnlijk wel ten 
gevolge van den ondergang van het rijkgeladen schip, 
waarvan wij zooeven spraken. 

Het schijnt dat, kort daarop, Specx zelf naar Patani 
ging om van daar koopwaren te halen, en in het begin 
van 1611 met de jacht de Broek weder naar Hirado 
terugkwam. 

Specx was nu in staat gesteld de reis naar het hof te 
aanvaarden, om zich bij den Sjogoen over het uitblijven 
van de Hollandsche schepen te verontschuldigen en een 
nader verkeer te verkrijgen. Hij verliet Hirado den 16 
Juni 1611 en kwam medio Augustus te Soeroega, waar 
Iyeyasu verblijf hield, aan. 

Daar hoorde hij dat de Sjogoen een Portugeesch ge- 
zantschap zonder antwoord had teruggezonden en een 
spaansch gezantschap zeer ongunstig ontvangen had 
(p. 144). 

Specx werd echter , dank zij de voorspraak van Adams, 
zoowel bij Iyeyasu, als later aan het hof te Yedo wel- 
willend ontvangen, niettegenstaande hij slechts geschenken 
van geringe waarde kon aanbieden (p. 146 — 147). 

Het tegengeschenk van den Sjogoen bestond uit 2 
japansche wapenrustingen, 2 japansche staatsierokken 
(Kasane 2) of Kimono), door Montanus „hemden19 genoemd, 
<ai een Cattava (?) voor Specx, en in een wapenrusting, 
tien rokken en een Cattava aan Segerszoon. Nachod houdt 
Cattava  voor een soort zwaard. In dit geval moet men 


1) Beide origineelen zijn in het Rijks Archief in Den Haag aan- 
wezig. 

2) De Kasane was eenc lange tuniek door de Keizers van Japan 
en de Kuge of hofadel gedragen. 


289 

Katana lezen, dat inderdaad in 't Japansch een zwaard 
beteekend. In handschriften zijn de n en de v dikwijls 
niet van elkander te onderscheiden , en de v in Montanus 
is wellicht eene drukfout voor n. 

In Augustus 1612 kwam eindelijk het lang verwachte 
schip uit Nederland de Leeuw met Pijlen in Hirado aan. 

Hendrik Brouwer , bestemd om opvolger te worden van 
Specx , had zich te Batavia in dit schip ingescheept , die dan 
ook de gebruikelijke hofreis naar den Sjogoen ondernam, 
waar de gebruikelijke geschenken van weerskanten werden 
aangeboden. 

De Sjogoen wenscht echter ernstig dat de Hollandsche 
schepen voortaan in de aan den ingang der bocht van 
Yedo gelegen haven Uragu zouden binnenloopen. Brouwer 
echter weigerde aan dezen wensch gehoor te geven, en 
Iyeyasu schijnt daarop ook later niet te zijn teruggekomen. 

De weigering was zeer dwaas, want, zooals de heer 
Nachod meent, zouden de Hollanders in dit geval niet 
zooveel overlast gehad hebben van de roofzucht der plaat- 
selijke gouverneurs,  zooals later in Nagasaki (p. 151). 

De Leeuw bracht ook het antwoord van Prins Maurits 
aan den Sjogoen mede, waarin hij hem hoofdzakelijk 
tegen de intrigues der Portugeezen waarschuwde ; maar de 
Japanners hadden de laatsten te veel noodig, daar zij 
hen van Chineesche zijde voorzagen , die de Hollanders , 
bij gebrek van directen handel met China, slechts uit de 
tweede hand, dus duurder, konden leveren. 

De onderlinge naijver dezer beide handeldrijvende natiën 
die hen tot de belachelijkste verdachtmakingen voerde, 
is voor beide later zeer noodlottig geworden. 

Een geduchte concurrent voor den handel naar Japan 
waren echter de Chineezen , die eveneens zijde naar Japan 
brachten. In 1610 waren de prijzen daarvan nog zeer hoog, 
maar thans klaagde Specx in een brief van 2 November 
1612, in 's Rijks Archief te Den Haag bewaard, dat de 
Chineezen met 30 jonken verschenen waren waardoor de 


290 

prijs van de ruwe en bewerkte zijde zeer gedaald was 
(p. 155). 

Brouwer was er dus op bedacht een directen handel 
met China te verkrijgen en sloeg derhalve den Gouverneur- 
Generaal in een, eveneens in 't Rijks- Archief bewaard 
gebleven brief van 13 Febr. 1613, voor eene factorij op 
Formosa te vestigen, daar onze scheepsmacht te zwak 
was om het met de Portugeezen op te nemen. 

Aan dit zeer verstandige voorstel werd echter eerst 
tien jaren later gevolg gegeven (p. 156). 

De concurrentie voor de Nederlanders werd nog scherper 
doordat de Engelsche O.-I. Compagnie nu ook directen 
handel op Japan ging ondernemen. John Saris, bevel- 
hebber van het engelsch schip Clove^ verkreeg door tus- 
schenkomst van zijn aan het japansche hof zoo invloed- 
rijken landsman Adams, de meest gunstige voorwaarden : 
onbelemmerd verkeer en handel in 't geheele rijk ; eeuwigen 
vrijdom van in- en uitgaande rechten; verlof tot onmid- 
dellijken verkoop hunner waren, zonder eerst verplicht 
te zijn geweest de hofreis te ondernemen; stipte en 
prompte betaling voor de gekochte goederen; bescher- 
ming hunner schepen , lading en bemanning; eigen rechts- 
pleging (and all offences committed by them, shall be 
at the said merchants (het opperhoofd der factorij) dis- 
cretion to punish; and our laws to take no hold, either 
of their persons, or goods 1). 

Ook mochten zij in het geheele rijk ontdekkingstochten 
ondernemen. Als eerste opperhoofd der eng. factorij liet 
Saris Richard Cook achter (p. 159). 

In  Augustus  1614 kwam eindelijk Specx weder naar 


1) Sic! thans laten niet alleen de Engelschen, maar ook alle 
andere in Japan vertoevende of handeldryvcnde Europeanen, zich 
voor Japansche rechtbanken terechtstellen. Japan heeft de exterri- 
torialiteit die de Europeanen in alle Oostersche landen genoten , hun 
met geweld ontnomen. Om dit te kunnen beseffen moet men weten 
wat Oostersche rechters zyn. 


291 

Japan terug, ten einde Brouwer af te lossen, die in 
1617 tot directeur der Amsterdamsche Kamer benoemd 
werd en in 1632 als G.-G. naar Batavia gezonden werd , 
vanwaar hij in 1636 terugkeerde. In 1641 werd hij tot 
Gouverneur onzer West-Indische bezittingen benoemd , 
maar stierf reeds onderweg in 1642. Zijn portret kan 
men nog in 's Rijks Museum te Amsterdam zien. 

Op bldz. 161 verhaald ons de heer Nachod nu de be- 
ruchte Christenvervolgingen, die in Japan in 1614 plaats 
grepen. Die vervolging was hoofdzakelijk tegen de Ka- 
tholieke geestelijkheid gericht, daar den Hollanders en 
Engelschen geen overlast werd aangedaan, en zelfs de 
handel met Spanjaarden en Portugeezen ongehinderd 
werd voortgezet (p. 160—161). Trouwens de vervolging, 
die alleen in verbanning bestond, was niet algemeen, 
maar beperkte zich tot de roomsche geestelijkheid en 
bevolking van sommige groote steden. Met den besten 
wil der wereld zegt Nachod (p. 163), had de Keizer de 
l3/4 millioen japansche christenen die het land reeds in 
1605 telde, niet kunnen treffen. 

Trouwens de vervolging had geen godsdiensthaat (daar- 
voor is de Japanner te eclectisch), maar de politiek ten 
grondslag. 

Iyeyasu had den zoon van Hideyoshi, Hideyori, 
uit het centraalbestuur verwijderd. Deze, die nu groot 
geworden was, verzamelde in Osaka alle ontevredenen 
over het strenge regiment van Iyeyasu. Hideyori's hof en 
leger bestond hoofdzakelijk uit Katholieke inlanders en 
de paters verzuimden derhalve niet dikwijls hunne op- 
wachting bij hem te maken en hem geschenken te brengen 
(p. 163). Iyeyasu, bekend met de onvoorwaardelijke ge- 
hoorzaamheid die de Katholieken hunne geestelijkheid toe- 
dragen, bekend met de plannen van den Koning van 
Spanje zich van de wereldheerschappij meester te maken , 
gewaarschuwd door den Prins van Oranje dat Spanje 
zich als christelijk vorst van Japan zoude meester maken, 


292 

begon met eerst die lastige geestelijkheid op te ruimen, 
als voorspel van zijn strijd tegen Hideyori , wiens vesting 
hij den 9 Juni 1615 vermeesterde , bij welke vermees te- 
ring men zegt dat 100 000 menschen sneuvelden en Hideyori 
met zijne moeder verbrandden. Alleen zijne vrouw ont- 
kwam den dood (p. 165). 

Iy eyasu schijnt , naar alles te oordeelen , een verstandig , 
hoewel gestreng regent te zijn geweest en zijne „100 
wetten ", die hij slechts als leiddraad voor zijne opvolgers 
bestemd had , zijn 200 jaar rechtskrachtig geweest , terwijl 
alom in 't land welvaart heerschte (p. 165). 

De Nederl. handel leed echter onder alle deze beroeringen 
sterk. In 't jaar 1615 bedroeg de Nederl. invoer slechts 
fl. 57,000, waaronder nog fl. 15 000 afkomstig waren 
van eene gekaapte Portugeesche jonk. De uitvoer bedroeg 
in 1615 slechts fl. 66 000 en in 1616 fl. 195 000 (p. 167). 

Specx was echter zelf zoo overtuigd dat die vermeestering 
eener Portugeesche jonk zuivere zeeroof was , dat hij zich 
daaromtrent schriftelijk bij den Sjogoen verontschuldigde , 
onder voorwendsel dat de Hollanders alleen tegen de 
Portugeezen en Spanjaarden aldus handelden, maar zij 
nooit in dier voege zouden optreden tegen Chineesche en 
Japansche vaartuigen (p. 167). Wij hebben uit Groenc- 
veldt's werk „De Nederlanders in China" geleerd, dat 
dit een klaarblijkelijke leugen was en de Nederlanders 
zich ook in China als zeeroovers en slavenhaalders ge- 
droegen 1). 

De Sjogoen, wien de zaak waarschijnlijk totaal onver- 
schillig was — wat ging het hem aan als die roodharige 
barbaren met andere barbaren vochten — stond Specx 
toe schip en bemanning te behouden , welke laatste konde 
dienen om ze tegen de in Manila en de Molukken 
gevangen  gehouden Hollanders uit te wisselen (p. 168). 


1) Vgl. ook Nachod, p. 169—170, waar sprake is van de ver- 
meestering eener Chineesche jonk ter waarde van meer dan acht 
ton gouds. 


293 

Toch had die daad van zecroof het gevolg dat de 
Sjogoen een streng verbod uitvaardigde, waarbij den 
Nederlanders verboden werd in de Japansche wateren 
andere schepen te kapen, een maatregel waarover de 
Nederlanders alles behalve gesticht waren, daar hun nu 
de gelegenheid benomen werd de van Macao verwachte 
rijkbevrachte Portugeesche karak buit te maken (p. 169). 

De Nederlanders stoorden zich echter niet aan het 
verbod, zooals blijkt uit den brief van 11 Oct. 1617 door 
kapitein Jan Dirckz. Lam aan heeren Zeventienen ge- 
schreven ; en toen hun tweede aanslag op de Portugeesche 
karak mislukte, voeren zij naar Manila en beroofden 
daar vele Chineesche jonken , wier lading eene handels- 
waarde van meer dan 61/» ton gouds vertegenwoordigde 
(P. A. Tiele, Bouwstoffen etc. Deel I, p. 182). 

Interessant te lezen is de beschrijving van het tusschen 
Nederland en Engeland op 2 Mei 1619 gesloten of- en 
defensief verbond , dat feitelijk er op neer kwam alle niet 
op Japan varende chineesche jonken en alle spaansche 
of portugeesche schepen buit te maken (p. 174). 

De herhaalde klachten der Portugeezen over den zeeroof 
der Nederlanders , bracht de Jap. regeering er toe de vrij- 
heden dezer laatsten aanzienlijk te beperken. O. a. werd 
hun verboden verder Japanners als soldaten voor de 
Compagnie te werven, en wij hadden die broodnoodig, 
daar onze eigen legermacht te gering was , de inlandsche 
troepen niet te vertrouwen waren, en de jap. hulptroepen 
daarentegen uitstekende soldaten waren (Pompe van Meer- 
dervoort, Vijfjaren in Japan, DL I, p. 90;Nachodp. 177). 
Met de aftreding van Specx, die den 10 October 1621 
Japan verliet , eindigt de eerste afdeeling van dit hoofdstuk. 

De 2e afdeeling (p. 181 e. v.) bevat de voorvallen onder 
Leonardt Camps en Cornelis van Neijenrode (1621 — 1632). 

Onder het bestuur van eerstgenoemden geraakte de 
Engelsche factorij in Japan op lager wal na een tienjarigen 
duur ; hoofdzakelijk wegens de teleurstelling ten opzichte 


294 

der aldaar te verdienen winsten. Zij verloren in die tien 
jaren , volgens Rein en Rundall , 40,000 pond sterling. 
Camps mocht echter de vreugde daarvan niet lang beleven 
en bezweek 21 Nov. 1623 te Hirado aan koortsen. Tot 
zijn opvolger werd Cornelis van Neijenrode benoemd. 

Oaderwijl waren de Nederlanders door de Chineezen 
uit de Pescadores verdreven en hadden zich op Formosa 
genesteld, waar toen reeds een levendige handel door 
Japan met de chineesche kolonisten aldaar gedreven werd. 

Deze nederzetting zou geen aanleiding gegeven hebben 
tot verzet van de zijde van Japan , indien de altijd op de 
dubbeltjes beluste Hollanders geen uitvoerrecht van 10 °/0 
gingen heffen van alle Japanschc schepen die op Formosa 
handel dreven; en die handel was zeer voordeelig voor 
de Japanners ; zij hadden o. a. in 1625 voor een kapitaal 
van 70 000 dukaten aan de in Japan zoo gewilde Chineesche 
zijde besteed. Natuurlijk weigerden de Japanners opgrond 
van den hun verleenden handelspas die rechten te betalen en 
de Gouverneur Sonck liet toen 15 pikol van de door de 
Japanners gekochte zijde wegnemen. De Jap. regeering 
was daarover (en niet ten onrechte) verwoed, want Holland 
had geene meerdere rechten op Formosa dan Japan. Voor- 
loopig bepaalde zich de Sjogoen er toe aan Muyser en 
Bogaert bij hun bezoek ten hove het hooge ongenoegen 
der regeering te kennen te geven en hen aan te manen 
de van Keizerlijke passen voorziene Japanners goed en 
vriendelijk te behandelen, daar het anders den Hollanders 
later mocht opbreken Het werd hun ten strengste ver- 
boden van de Japanners op Formosa rechten te heffen 
(p. 191). De Gouverneur- Generaal van N.-I. zond dan ook 
in 1627 een bijzonder gezantschap naar Japan onder 
bevel van Pieter Nuijts. De Japanners van Formosa, 
geërgerd door het willekeurig optreden van den door 
Nuijts op Formosa achtergelaten kommandeur de Wit, 
vaardigden eveneens een gezantschap onder Fesodonno 
naar Japan af om daar over de door hun geleden ver- 


295 

drukking van de zijde der Nederlanders te klagen (p. 195). 
Ten gevolge hiervan mislukte de geheele zending van 
Nuijts. Hij werd niet eens ten hove toegelaten en kreeg 
bevel zoo spoedig mogelijk Japan te verlaten (p. 199). 
Nuijts scheepte zich dan ook op 3 Dec. 1627 naar For- 
mosa in. 

Fesodonno met zijne Formosaansche inboorlingen werd 
echter vriendelijk door den Sjogoen ontvangen, en hoewel 
de Japansche regeering hun voorstel de souvereiniteit 
op Formosa aan te nemen niet aannam , werden hun toch 
geschenken gegeven en werden zij op de heen- en terug- 
reis naar en van Yedo goed getrakteerd. 

Zij hadden 7 punten van beschuldiging tegen de Nederl. 
op Formosa ingebracht (p. 200—201) , en wij moeten tot 
schande onzer natie erkennen, dat deze beschuldigingen 
volkomen gegrond waren. 

Uit woede over het mislukken van zijne zending, liet 
Nuijts het van Japan teruggekeerde Formosaansche ge- 
zantschap verbieden te landen. Hun kapitein Jaffioyedonna, 
die met eenige zijner gezellen op het kasteel gekomen 
was om daarover te onderhandelen , werd gegijzeld totdat 
de jonken alle hunne wapens uitgeleverd hadden. De terug- 
gekeerde Singkangers marcheerden in de gevangenis, de 
hun verleende geschenken verbeurd verklaard en onder 
de Hollanders verdeeld (p. 202). 

Nuijts had echter buiten den waard gerekend en den 
29 Juni 1628 overviel Jaffiioye hem in zijn vertrek en 
bond hem. Toen Muyser, die ontsnapt was, van uit 
het fort op de Japanners liet schieten, gelastte Nuijts 
aan Caron om uit het venster te roepen „Schiet niet! 
anders worden wij hier vermoord" . 

Ook verder toonde hij een lafaard te zijn , en zag zich 
gedwongen 4 Juli een compromis te sluiten , waarbij van 
weerszijden vijf gijzelaars gesteld werden, die voor de 
Hollanders uit het zoontje van Nuijts en de kooplieden 
Muyser,  Van  der  Haege,  Mourcoert  en Jan Hartman 


'1 


296 

bestonden (p. 205). Deze tien gijzelaars zouden naar Japan 
gezonden en aldaar uitgewisseld worden. Verder moest 
Nuijts de gevangen Singkangers loslaten en de verbeurd 
verklaarde geschenken teruggeven. Ten slotte moest hij 
den Japanners 200 pikol zijde, plus de door Sonck ge- 
roofde 15 pikol zijde, vergoeden en wel tegen 141 Tail 
per pikol. 

Wegens geleden verlies op de 200 pikol zijde moest 
hij nog daarenboven 20 °/© bodemerij betalen. Nadat aan 
alle eischen voldaan was, werd eindelijk Nuijts vrijgelaten , 
die zich terstond naar het fort begaf (p. 206—207). 

Onderwijl werden de naar Japan gezonden Hollandschc 
gijzelaars zoo streng gevangen gehouden, dat de 
Gouverneur-Generaal Coen dit alleen te weten kwam 
door eenige inw Macao gevangen Portugeezen. De Indische 
regeering riep toen Nuijts terug en belastte hem persoonlijk 
met de betaling der schadeloosstelling aan Japan. Ver- 
volgens werd de Raad van Indië Willem Janszoon naar 
Japan gezonden, ten einde de zaak in orde te brengen. 
Hij kwam daar den 4 September 1629 aan en werd ter- 
stond aan dezelfde vernederende gevangenschap als de 
andere Nederlanders onderworpen 1). 

Onderwijl was het Fesodonno gelukt de Japansche 
regeering over te halen geen vrijen handel aan de Neder- 
landers met Japan en Formosa toe te staan, tenzij dat 
zij het Fort te Taiwan overgaven, daar hij de hoop 
koesterde Gouverneur, ja wellicht Daimyo van Formosa 
te worden (p. 210). 

Na langdurige en pijnlijke onderhandelingen verkregen 
de Nederlanders eindelijk, bij besluit van 6 Mei 1630, 
verlof hunne schepen te repareeren en hunne handelsbe- 
trekkingen weder te hervatten (p. 213). Niettegenstaande 
de  bezwarende  voorwaarden  maakten  zij  toch in  22 


1) Brief van Jansz. van 17 Febr. 1630 naar Batavia, in 't Rijks 
Archief te Den Haag aanwezig. 


297 

maanden eene winst van acht ton. Oorzaak van deze 
gunst, was de dood van Fesodonno op 24 Juni 1630. 
Zijne eerzucht had hem reeds 2 of 3 maanden te voren 
tot volslagen krankzinnigheid gebracht, zoodat men ge- 
noodzaakt was geweest hem in de ijzers te klinken (p. 213). 

Ten einde echter de jap. regeering volledige voldoening 
te geven , zag de indische regeering in dat zij Nuijts, tegen 
wien de gramschap eigenlijk gericht was, diende op te 
offeren. Hij werd in Juli 1632 met het schip Warmont 
gevankelijk naar Japan gezonden , waar hij in September 
aankwam en den dood vernam van zijn zoon, die des* 
tijds als gijzelaar van Formosa naar Japan was gezonden , 
en die 29 December 1630 aan dyssenterie gestorven was. 

Nuijts werd in zeer lichte gevangenschap bij een Ja- 
pansch burger geïnterneerd. 

Neijenrode, dien Jansz. een „ impotent en desolaat heer" 
noemt, wiens boeken in de grootste wanorde waren, 
zoude naar Nederland opgezonden worden, maar stierf 
gelukkig op 31 Jan. 1632 in Hirado, vóór zijnvertrek. 
Tot zijn tijdelijken opvolger werd de opperkoopman 
Pieter van Santen benoemd (p. 221), die echter reeds 
in hetzelfde jaar vervangen werd door N i c o 1 a e s 
Couckebacker. Deze aanvaarde den 3 Oct. 1633 de 
gebruikelijke hof reis. 

Onder zijn bestuur begon de Nederl. handel bloeiend 
te worden. In 1635 hadden zij reeds meer dan een millioen, 
meer dan 100 °/o van de invoerwaarde, winst gemaakt 
(p. 226). Maar de Nederlanders bleven nog steeds onder 
lastige beperkingen bekneld, hoofdzakelijk door opsto- 
kerijen van de zijde der Portugeezen. 

Het gelukte ons echter een klein Portugeesch vaartuig 
meester te worden, dat zeer bezwarende brieven over- 
bracht. De gouverneur van Macao had namelijk een uit- 
voerig relaas aan den onderkoning van Goa geschreven 
omtrent een driedaagsch feest dat te Macao gevierd was 
ter  eere  van  den Portugeeschen jezuïet Vieira , die op 


298 

6 Juni 1634 in Japan levend verbrand was, omdat hij, 
na eerst verbannen te zijn geweest, verkleed als een 
Chinees, heimelijk teruggekomen was. 

Dezen en andere brieven stelden de Nederlanders aan 
de Jap. regeering ter hand, die daarover zoo vertoornd 
werd, dat de Portugeezen nu nauw op het eiland Decima 
opgesloten werden. 

De heer Nachod bewijst in een uitvoerig betoog (p. 234 — 
242) dat de beschuldiging tegen onze landslieden ingebracht 
alsof wij een valschen brief zouden gefabriceerd hebben 
waarin de Portugeezen oproer tegen de Japanners zouden 
gepredikt hebben, volkomen lasterlijk is. 

De vergoding van den, in de oogen der Japanners 
misdadigen , jezuïet Vieira had ten gevolge , dat de maat- 
regeien tegen roomsche priesters nog meer verscherpt 
werden. 

De doodstraf werd bedreigd tegen eiken Japanner , die 
zijn vaderland verliet, als hij het waagde weder terug te 
komen (Bijlagen CXXXIV— CXXXVI) 1). 

Couckebacker ging einde 1635 naar Batavia terug en 


l) Voor zoover wij weten is dit besluit nooit officieel ingetrokken 
geworden, zoodat toen in 1860 de bemanning van eene door storm 
verslagen Japansche jonk , die door een Spaansch schip opgenomen 
was, naar Emoi gebracht werd, wij eerst een Chineeschen brief aan 
de Japansche regeering schreven om te vragen of die Japanners 
mochten terugkeeren zonder hun leven te verbeuren. W\j kregen 
spoedig daarop een gunstig antwoord , eveneens in 't Chineesch 
geschreven, dat die verouderde wet niet meer werd toegepast en 
de Japanners vrijelijk naar hun vaderland mochten terugkeeren, 
hetgeen door bemiddeling van den Spaanschen consul te Emoi ge- 
schiedde. Als merkwaardigheid mag ik vermeiden, dat de Jap. kapitein 
zijn Chineeschen koperen inktpot en penseelen uit de schipbreuk 
gered had, en wij ons schriftelijk onderhouden konden. Deze men- 
schen waren zeer verheugd onder de Nederlanders te Emoi personen 
gevonden te hebben die Chineesch verstonden, daar zij behalve die 
en hunne eigene taal gcene enkele andere kenden. Later schreven 
zy uit Japan een harteljjken brief van dankbetuiging en deelden ons 
mede dat zy in 't geheel niet gemolesteerd waren geworden. 


299 

liet onderwijl het beheer over aan den opperkoopman 
Caron, die 24 Febr. 1636 de gebruikelijke hofreis ondernam 
en zeer welwillend ten hove ontvangen werd, hoofdzakelijk 
omdat onder de den Keizer aangeboden geschenken zich 
een reusachtige koperen luchter met 30 armen, die 796 
pond woog, bevond. De Sjogoen was daarmede zóó in- 
genomen dat hij hem boven het graf van zijn vader in 
het prachtige Mausoleum van de familie Tokugawa in 
Nikko, nabij Yeddo, liet ophangen, waar hij zich ten 
huidigen dage nog bevindt. 

De Sjogoen scheen zóó ingenomen te zijn met dit ge- 
schenk, dat hij Caron, die reeds weder vertrokken was, 
nog een geschenk van 200 schuitjes zilver (ongeveer 
fl. 3000) liet nasturen en bovendien Pieter Nuijts vrijliet 
(p. 249). Deze ging naar Batavia terug waar hem echter 
eene zware vergelding trof. Hij werd van alle zijne waar- 
digheden ontzet, moest uit eigen middelen de aan Japan 
betaalde schadevergoeding restitueeren en werd daarna 
als eenvoudig particulier naar Nederland opgezonden 
(p. 252). 

Thans bedreigde echter Nederland een ernstig gevaar. 
Het uitzetten der Portugeezen uit Japan scheen der regee- 
ring niet voldoende , daar hunne priesters met graagte in 
de Philippijnen waren ontvangen, en van daar gemakke- 
lijk ondersteund konden worden om weder naar Japan 
terug te keeren. 

De Sjogoen besloot dus Lugon den oorlog aan te doen , 
de Spanjaarden er uit te verdrijven en die eilanden te 
vermeesteren. Daartoe moesten de Hollanders hem helpen 
door hem hunne schepen als transportschepen voor de 
japansche troepen te leenen. In geval van weigering, zouden 
zij eveneens uit Japan gezet worden. 

Om dit gevaar te bezweren, boden de Hollanders te 
Hirado 2 of 3 hunner schepen voor het beoogde doel aan 
smeekende hunne overige schepen ten behoeve van hun 
handel te mogen behouden. Van Diemen liet hun weten, 

21 


300 

dat wanneer dit aanbod aangenomen werd, het toch nood- 
zakelijk zoude zijn daaraan 4 i 5 kloeke oorlogsbodems 
toe te voegen, opdat wij tegenover Spanje geen schande 
zouden inleggen, of in ongenade bij de Jap. regeering 
vallen (p. 258). 

Gelukkig echter dat de groote christen- opstand in Shi- 
mabara de oorlogszuchtige plannen der Japanners ver- 
ijdelde, daar zij werk genoeg thuis hadden (p. 259—267). 

In 1639 werd Caron definitief tot opvolger van Coucke- 
backer benoemd (p. 268). De heer Nachod geeft ons eenige 
belangrijke mededeelingen over eerstgenoemden , die als 
scheepsjongen begonnen, zich tot deze aanzienlijke be- 
trekking had weten op te werken (p. 269). 

Hij deed in Juni 1639 de gebruikelijke hof reis en werd 
zeer welwillend ontvangen. Op zijne verzekering dat al 
mochten ook de Portugeezen uit Japan verdreven worden, 
Nederland in staat was aan Japan alle benoodigde waren 
te verschaffen, vaardigde de Sjogoen den 22 Augustus 
van hetzelfde jaar het beruchte edict uit, waarbij den 
Portugeezen voor eeuwig verboden werd naar Japan te 
komen, onder bedreiging dat elk hunner schepen zoude 
vernietigd en hunne bemanning om het leven zou gebracht 
worden (p. 273). 

Door dit edict werd Macao totaal geruïneerd en zoo 
besloten dan toch de Portugeezen een specialen gezant 
naar Japan te sturen om te smeeken dit besluit te willen 
intrekken, belovende dat zij nooit meer eenig priester 
naar Japan zouden brengen. Zij legden tot staving over 
een door de regeering , de geestelijkheid en de burgerlijke 
autoriteiten te Manila geteekend besluit, waarbij het op 
poena van 4000 tail, of bij onvermogen, op straffe des doods, 
verboden zou zijn priesters naar Japan over te brengen 
(p. 276). Maar dit alles hielp niets. Hun verzoek werd 
wel in Yedo in overweging genomen, maar weldra kwam 
het bevel de wet in al hare gestrengheid toe te passen. 
De  61  Portugeezen aan boord werden onthalsd, terwijl 


301 

de 13 zwartjes met eene chineesche jonk naar Macao 
werden teruggezonden om de treurmare over te brengen. 
Het portugeesche schip werd buiten de reede geboegseerd 
en met zijn geheelen inhoud, ter waarde van 14,000 tail, 
in open zee verbrand (p. 278—279). 

De Japansche christenhaat keerde zich nu ook tegen 
de Nederlanders , van wie de Japanners vroeger geloofden 
dat zij een anderen Christus dan de Portugeezen aan- 
baden. Zij kregen direct van den Sjogoen bevel al hunne 
woningen waarop een christelijk datum stond af te breken 
(p. 281). 

Caron, die wel begreep, dat tegen zulk een pertinent 
bevel geen tegenstribbelen hielp, liet dadelijk 200 man 
van zijne schepen komen, en geholpen door 200 Japan- 
sche burgers, gelukte het hem in eenen dag de factorij 
te ontruimen en het dak er af te lichten. Het geheele 
nieuwe steenen gebouw was weldra gesloopt (p. 283). 

Het eenige wat de Nederlanders nog tegen het noodlot 
der Portugeezen beveiligde waren de vrijpassen, vroeger 
door Iyeyasu en Hidetata verleend en die de Sjogoen uit 
piëteit tegenover zijne heilige voorvaderen niet dorst te 
herroepen (p. 287). Maar de Jap. regeering zocht door 
allerlei kwellingen en plagerijen de Hollanders te bewegen 
uit eigen aandrang te vertrekken, o. a. door het besluit 
dat in den vervolge de opperhoofden elk jaar moesten 
vervangen worden, een besluit dat Caron dwong op 15 
Febr. 1641 Japan te verlaten (p. 290). Hij werd opgevolgd 
door Maximiliaan Lemaire. 

Het zesde hoofdstuk behandelt uitvoerig de betrek- 
kingen der O.-I. Kompagnie met Japan gedurende het 
verblijf der Nederlanders in Desinta, een kunstmatig, 
waaiervormig eilandje, vroeger gebruikt om er de Por- 
tugeezen in op te sluiten , en waarin nu de Nederlanders 
als  eene soort van gevangenen geinterneerd werden en 


302 

nog bovendien de schandelijk hooge jaarlijksche huur 
van 5500 tail te betalen hadden. 

Zij mochten zelfs niet hunne dooden in de geheiligde 
Japansche aarde begraven, maar deze moesten, met een 
gewicht bezwaard, in zee geworpen worden (p. 298). 
De wederwaardigheden der Nederlanders op Desima zijn 
ons overbekend en is het dus niet noodig hier te her- 
halen wat de heer Nachod ons daarvan mededeelt. 

Op bldz. 435—444 geeft de heer Nachod zijne „Schluss- 
betrachtung" en ontwikkelt de oorzaken van de opkomst, 
den bloei en het verval der Nederl. factorij in Japan. Uit 
alles blijkt , dat het streven der Japanners in vroeger tijd 
hetzelfde was als dat van den hedendaagschen tijd : de vreem- 
delingen voorkomend te behandelen , zoolang zij ze noodig 
hebben, en ze meedogenloos er uit te werpen als een 
uitgeperste citroen zoodra zij er alles uitgezogen hebben 
wat voor hun doel noodig bleek te zijn. De vernederingen 
waaraan zich de Nederlanders in de 17e eeuw onder- 
wierpen, hebben niets gebaat. Zoodra Japan voor den 
wereldhandel ontsloten was en dus de tusschenkomst van 
Nederland niet langer behoefde, werden de Hollanders 
eenvoudig ter zijde gesteld en traden de andere grootc 
mogendheden daarvoor in de plaats, die echter eveneens , 
zoodra Japan hunne meerdere kennis niet langer behoeft, 
op de eene of andere wijze zullen worden geécarteerd. 
Een innige, vertrouwelijke band tusschen dit van groot- 
heidswaanzin bevangen volk en het europeesche , gegrond 
op wederzijdsche achting, zal altijd onmogelijk blijven, 
en het onbekookte wierook toezwaaien aan Japan door 
moderne schrijvers zoo ruimschoots toegepast , kan alléén 
daartoe dienen den onverdraaglijken hoogmoed der Ja- 
panners te vermeerderen; want zij hebben niet eens, 
zooals de Chineezen, achting voor die Europeanen die 
hunne taal en hunne instellingen bestudeerd hebben. 

Moge het degelijke werk van den heer Nachod Europa 
overtuigen, dat er slechts één middel bestaat op den duur 


303 

vrede met Japan te behouden, nl. hunne eischen met 
dezelfde hooghartigheid te weerstaan als die waarmede 
zij ze stelt, en eiken inbreuk op onze rechten onver- 
biddelijk terug te wijzen — als het ten minste niet te 
laat is. Ik moet mijne vroeger reeds uitgesproken waar- 
schuwing herhalen , dat Japan geen rust zal hebben voordat 
het de Philippijnen vermeesterd heeft en wellicht onze O.-I. 
bezittingen bedreigen zal. Ik weet wel, dat op het oogen- 
blik mijne stem als die des roependen in de woestijn is, 
en hoop, dat men niet zal wachten er naar te luisteren 
voor dat het te laat zal zijn geworden. 

De onverschilligheid' waarmede de groote mogendheden 
in 1894 de ongemotiveerde schending van het Chineesch 
grondgebied door Japan heeft aangezien is de primitieve 
oorzaak der donkere onweerswolken, die zich op het 
oogenblik in het verre Oosten samenpakken en een niet 
te vermijden conflict tusschen Rusland , Duitschland , En- 
geland en Frankrijk zullen veroorzaken en China voor 
goed van ons zal verwijderen. Ten volle beaam ik de 
zonder stemming aangenomen motie van Sir Ellis Ashmead- 
Barlett dat de handhaving der onafhankelijkheid van China 
van het hoogste belang is voor den handel van Groot- 
Brittannië (en ook voor dien der andere Europeesche 
natiën). 

G. SCHLEGEL. 


Concubinaat bfl de ambtenaren van het binnen- 
landsch bestuur in Nederlandsch-Indië. 


In den z. g. Almanak der Indologische Vereeniging van 
het jaar 1895 lazen wij tot onze verbazing een artikel 
van den heer P. F. Laging Tobias, getiteld: „Enkele 
korte wenken aan den a. s. O.-L Ambtenaar." Tot onze 
verbazing , zeggen wij , want het kwam ons vreemd voor , 
dat een man als genoemde heer, iemand van naam en 
beteekenis , zulke denkbeelden durfde te ontwikkelen als 
in dat stuk , en zulks bij wijze van wenken , m. a. w. bij 
wijze van goeden raad. In 't kort toch kwamen die wenken 
daarop neer , dat het voor een jeugdig ambtenaar van het 
B. B. even goed was een „huishoudster" te hebben als 
gehuwd te zijn. Beide toestanden hadden volgens dat 
artikel hun vóór en tegen. 

't Is waarlijk erg , dat men de verantwoordelijkheid van 
zulk een beweren tegenover jonge, onervaren menschen 
vrijmoedig durft aanvaarden. Gemoederen en geesten 
kneedbaar als was nemen zoo licht indrukken op, en 
slechte raad kan zulke verstrekkende gevolgen hebben! 
Een gansche levensopvatting, leidend tot een bestaan van 
lichtzinnigheid en zonde, tot te laat berouw, wanhoop 
en ellende, kan oorsprong nemen in slechte denkbeelden 
opgedaan  in  die  gistingsperiode  van 't leven tusschen 


305 

vijftien en vijf-en twintig. Hoe weinig wordt in 't algemeen 
beseft wat d&n, d&n vooral, goede leiding beteekent, 
hoe verderfelijk te groote vrijheid en daarmee ongebrei- 
deld inwerken van allerlei denkbeelden kan wezen. 

Men is er in 't algemeen zoo ver van af, in te zien, 
dat vrijheid en bandeloosheid zoo ganschelijk verschil- 
lende zaken zijn , en men laat een jongmensch van even 
negentien of nog jonger, letterlijk los, om, met een 
maandelijksche toelage van zooveel, verder zijn eigen 
gang te gaan, mits hij zich binnen de perken van die 
toelage houde! Zoo is men „student". Alle weldadige 
invloeden van huiselijk verkeer, omgang met beschaafde 
vrouwen en meisjes en wat niet al , dat de jongeling 
geniet vóór de intrede in de studentenwereld, dat alles 
houdt plotseling op. En een tijdperk van wild rondtasten 
in den blinde, van rollen, lollen en woest zijn, van 
onverstand en dolheid, van vervallen tot barbaarsche 
ruwheid is bij velen dier losgelatenen aangebroken. 

Doch laten we dat daar : 't verband met ons onderwerp 
is slechts middellijk. 

Tot de invloeden, die wij bedoelen, behoort vooral 
de opvatting omtrent cardinale punten van zedeleer, welke 
in de meeste gevallen een jongmensch van zijn kameraden 
— enkele toongevers — overneemt, of uit geschriften 
put, die hij te hooi en te gras leest. Zelden zijn het de 
ouders of voogden, die deze punten aanroeren, en nog 
zeldzamer komt het voor, dat eenigszins uitgewerkte 
denkbeelden daaromtrent den jongeling van die zijde 
worden medegedeeld. Zoo iets is voor de meesten immers 
te „kiesch." 

Een merkwaardig verschijnsel dus mag het heeten , dat 
een man van gevorderden leeftijd , van rang en aanzien 
in de Indische ambtenaarswereld , aan aanstaande Indische 
landsdienaren raad geeft op zedelijk gebied. Des te eerder 
kan men derhalve aannemen, dat zulk een raad gretig 
aangehoord,  en  waarschijnlijk  door  velen gevolgd zal 


306 


worden. En waar het bekend is, dat op 't punt van 
sexueele verhoudingen de Indisch-Europeesche maat- 
schappij vrij liberaal is, zal een jong ambtenaar, nauw 
toegetreden tot die maatschappij, spoedig gewonnen 
worden voor losheid van zcdelijkheidsbeginselen , indien 
hij raadgevingen in zich opgenomen heeft als die van den 
heer Laging Tobias. 

Deze heer heeft evenmin als zooveel anderen , die zich 
geroepen voelen als zedemeesters tegenover onervarenen 
op te treden, het concubinaat aangeprezen als iets ver- 
kieslijks boven 't huwelijk. O neen, maar te zeggen, dat 
het moeilijk is uit te maken , welk van de twee beter is , 
komt op 't zelfde neer als te zeggen : w neem gerust een 
huishoudster , je doet er absoluut geen kwaad mee." 't Is 
een erkennen van 't concubinaat als iets natuurlijks en 
gewoons. 

En dat is het niet. 

Wij zullen dat aantoonen, hoezeer wij vreezen, dat de 
meerderheid van oordeelkundigen tegen ons zal wezen. 
Het aantal van hen of haar boven de dertig , welke onze 
meening deelen , zal in Indië wellicht niet groot zijn in ver- 
gelijking met onze tegenstanders. Maar dat deert ons niet. 
Laten dan de jongeren , wier oordeel nog niet gevormd 
is — en vóór zijn dertigste jaar wijzigt men nog wel 
zijn denkbeelden — onze argumenten nagaan. Wellicht 
zullen er zijn, die met ons meegaan of tot ons overgaan. 

Wij beweren, dat het voor den ambtenaar bij het bin- 
nenlandsch bestuuur wen schel ijk, zeer wenscheiijk is, 
dat hij gehuwd zij, en als dat voor hem onmogelijk is, 
dat hij verstandig doet zich streng te onthouden van alle 
geslachtelijk verkeer met inlandsche vrouwen. 

Het argument van „in de schulden en zorgen komen 
en daardoor afgeleid worden van diensttoe wijding" is 
geenszins een argument tegen het huwelijk : het is er een 
tegen den finanti ëelen toestand van den beginnenden 
ambtenaar , die op zichzelf genomen het huwelijk belet. 


307 

Onze ambtenaren bij het B. B. worden «slecht betaald 
tot en met den rang van assistent-resident. Ontving een 
aspirant-controleur — een rang waartoe men onmiddellijk na 
uitzending door den Minister benoemd diende te worden — 
een maandelijksch tractement van minstens drie honderd 
gulden, dan zou het huwelijk voor hem geen precaire 
zaak zijn: hij zou gehuwd „uit kunnen komen". En als 
dan zijn benoeming tot controleur niet vijf jaar uitbleef, 
zooals thans op Java b.v. , maar binnen een drietal jaren 
volgde, en als met die bevordering een opslag in trak- 
tement van twee honderd gulden maandelijks gepaard ging , 
zou er bij de meesten van geldzorgen geen sprake zijn. 
Na een diensttijd van zegge vijftien jaar moest dan 
de assistent-residentsrang bereikbaar gemaakt, of een 
daaraan evenredige trak temen tsverhooging toegekend 
worden. Jonger dan vijf-en-dertig jaar is men , in 't alge- 
meen gesproken, voor den gewichtigen post van hoofd 
van plaatselijk bestuur als assistent-resident, onzes 
erachtens, niet geschikt; maar daar staat tegenover, dat 
een vijf-en-veertigjarig man, die pensioneering in 't ver- 
schiet ziet , vaak de zoo noodige opgewektheid en levens- 
kracht zal missen, om zijn belangrijke functiën naarbe- 
hooren waar te nemen. En tegenwoordig, bij de slechte 
promotie in 't ambtenaarscorps, is zulk een man geen 
uitzonderiug. 

Men make van den ambtenaar van het B. B. toch den 
eersten , den voornaamsten ambtenaar ook uit een oogpunt 
van wereldsch aanzien , d. w. z. men geve degelijke weten- 
schappelijke opleiding, en make van zijn betrekking een 
finantiëel voordeelige; want van hem hangt in de eerste 
plaats de rust, de welvaart en het behoud onzer bezit- 
tingen in O.-I. af. En men zal ten slotte zien, hoevoor- 
deelig voor den lande zulk een weloverlegde mildheid 
moet wezen. 

Tot het aanzien van een ambtenaar, die tegenover de 
inlanders de Europeesche beschaving moet vertegenwoor- 


-  308 

digen , behoort ook , dat hij gehuwd zij en niet in wilden 
echt  leve met een vrouw, die verre beneden hem staat. 

Hoe komt men er toch bij te wanen, dat de inlander 
den gehuwden staat volstrekt niet zoo zou eeren , dat hij 
min neerzag op het leven in concubinaat? Dat doet hij 
wel ter dege , al zal hij zich wel wachten er ronduit over 
te spreken tot Europeanen, die anders denken. En wie 
is dan wel de inlander? Meent men den Moslimschen 
inlander, b.v. den Maleier, of meent men den half hei- 
denschen Javaan s. v. v.? Of wellicht den z.g. christelijken 
Alfoer ? 

Kennis van den inlander is over 't algemeen genomen 
bij Europeanen in Indië gering. Menschen, die zich zelden 
of nooit de moeite gegeven hebben met hem over zijn 
eigen aangelegenheden in zijn eigen taal te spreken, 
menschen, die na twintig of dertigjarig verblijf in Indië 
steeds ziende blind zijn gebleven en zoo bitter, och zoo 
bitter weinig van den inlander, zijn karakter, denken 
en gemoedsleven afweten, achten zich niettemin gerech- 
tigd als deskundigen van ondervinding op te treden, en 
dolheden te verkondigen, die kant noch wal raken. De 
inlander heeft niets tegen 't concubinaat ! Ja , de inlander 
van Boeroe en die van de binnenlanden van Sérang 
(Ceram) wellicht, maar de Moslimsche Maleier stelt het 
huwelijk natuurlijk verre daarboven. Natuurlijk, zeggen 
wij: in de eerste plaats, omdat zijn eigen godsdienst 
daarmee in overeenstemming is, en in de tweede plaats , 
omdat diezelfde inlander wel heel onnoozel moest wezen , 
om niet meer eerbied te hebben voor een geregeld , wettig 
samenleven van ras- en beschavingsgenooten dan voor 
een echt als die van de hondjes. 

En dan 't onwaardige, dat er in ligt zich met een 
inlandsche te verbinden op voorwaarde, dat ze behoorlijk 
voor abortus zorg drage ! Of anders 't aanzijn geven aan 
een ongelukkig ras, kinderen te krijgen, die men als 
lastposten beschouwt, en die men — op enkele uitzonde- 


309 

ringen wellicht na — nooit zoo liefheeft, neen lief kkn 
hebben, als de kinderen uit het huwelijk met een ras- 
en bescha vingsgenoote , die men acht, eert en bemint! 
Men prate wat men wil van goede behandeling van een 
huishoudster: 't is en blijft een feit, dat men haar niet 
eert, want, als men haar eerde, zou men haar ook maat- 
schappelijk willen verheffen, en haar den rang van wet- 
tige echtgenoote willen geven. Men doet dat echter niet , 
omdat men zulk een inlandsche eenvoudig als een „objet 
k plaisir' beschouwt, meer niet. Dat men met een 
inlandsche zoo iets lichtvaardig begint, en niet licht met 
een Europeesche van eigen soort , bewijst wel zonneklaar , 
dat men die inlandsche minacht. 

En wat het huwelijk op Moslimsche wijze van den 
Europeeschen ambtenaar met een Moslimsche inlandsche 
betreft, zeker, dat is voor haar geen schande (in haar 
opvatting althans, en ook niet in die van haar geloofs- 
genooten) maar is zulk een huwelijk waardig voor den 
Europeaan, die het aangaat? Er zijn veel voorbeelden 
van zulke huwelijken. In sommige streken van Sumatra 
b.v. zal het voorkomen , dat een inlandsche op voorwaarde 
van Moslimsch huwelijk er in toestemt sexueelen omgang 
met een Europeaan te hebben. Zulk een huwelijk kan 
dan gemakkelijk, weer op Moslimsche wijze, verbroken 
worden. De kinderen worden dan Moslims , d. w. z. inlan- 
ders, en de zaak is voor de vrouw volkomen „gezond". 

Zoolang men zich echter Europeaan en kan het , Christen 
voelt , moet , dunkt ons , ook zulk een echt een verachtelijk 
element bevatten. Onze huwelijksregeling moge niet in 
alle opzichten de wenschelijke , aan alle redelijke behoeften 
van het sexueel verkeer beantwoordend zijn, die der 
Moslims stuit öns tegen de borst als indruischend tegen 
onze begrippen van zedelijkheid en onze denkbeelden 
over de positie der vrouw. Men behoeft waarlijk geen 
vurig „feminist" te wezen, om te vinden, dat bij het 
Moslimsche huwelijk de vrouw schromelijk onrecht weder- 


310 

vaart: haar standpunt daarin zou zelfs door de meest 
ouderwetsche sloofster in het huishouden als vernederend 
beschouwd worden. 

De gehuwde ambtenaar zou te veel aan zijn gezellig 
tehuis bij „moeder de vrouw" denken , en daardoor onge- 
negen worden om lange tournees te maken , altijd gaarne 
„ thuishokken " enz., en de dienst zou daaronder lijden. 
En heeft diezelfde ambtenaar een bruine linkerhands- 
echtgenoote , dan is dat dus niet het geval ? Neen , natuurlijk 
niet, om de eenvoudige reden, dat zulk een echtgenootc 
hem geen gezellig tehuis verschaffen kkn, hij haar be- 
schouwt als een bediende. Ook weer dus die hondsche 
minachting voor iemand , met wie men het gemeenzaamst 
denkbaar verkeer heeft! 

Maar zou 't werkelijk waar wezen, dat de dienst er 
onder lijdt, als de ambtenaar in zijn huis zijn heiligdom, 
het centrum van al 't geen hem lief en dierbaar is, ziet? 
Zou niet juist van dat huis — aangenomen dat er een 
hartelijke verstandhouding tusschen de wettige echtge- 
nooten bestaat — een veredelende, beschavende invloed 
uitgaan , die den ambtenaar zedelijk beter maakt, en hem 
dus juist geschikter doet zijn voor zijn taak ? Eén beschaafd 
Europeesch echtpaar kan over een gansche bevolking van 
inlanders een sterk zedelijk overwicht uitoefenen, dat 
voor ons gezag onder hen waarlijk niet te versmaden is. 

En wat het verlangen naar huis betreft: op Java zijn 
de afstanden zoo groot niet. Als daar de ambtenaar gaarne 
thuis is, weerhoudt hem dit van kroegloopen, dobbelen 
en uitspattingen , met de treurige gevolgen daarvan — ook 
voor den dienst. 

Een huishoudster is maar een bijzit, evenals de „bajadere" 
in Goethe's gedicht „kent zij geen plicht," d. w. z. acht 
zij zich evenmin als haar heer door huwelijksbanden ge- 
bonden. Er zijn natuurlijk uitzonderingen ; maar regel is , 
dat de „heer" zich zeer weinig gebonden acht. Laten 
de  vele  binnenlandsche verloven naar Sindanglaja enz. 


311 

eens vertellen van de zegeningen der wilde echtverbondjes 
bij de landsdienaren ! 

En 't is waardig, nietwaar, heeren verdedigers van 
't concubinaat, dat de controleur, hoofd eener af deeling , 
magistraat enz. een medeminnaar heeft in zijn staljongen 
of zijn huisknecht? En waardig ook als hij — zooals wij 
ons een geval herinneren — een liefje overneemt van 
een chef? 

Een Europeesche vrouw houdt het in de eenzaamheid 
niet uit, beweert men wel. Goed, als zulk een vrouw 
zoo iets niet voor haar echtgenoot over kan hebben, 
laat zij dan een ander zoeken , met wien zij op èen drukke 
plaats kan wonen. Er zijn echter Europeesche vrouwen 
genoeg , die uit liefde voor een man gaarne opofferingen 
en ontberingen dragen. En, is de man door ambtsbezig- 
heden afwezig, dan weet een degelijke vrouw ook wel 
de hare thuis te vinden. Zijn er kinderen, dan is haar 
taak op een eenzame plaats, ver van Europeesche be- 
schaving, zelfs veel meer omvattend dan ze in 't moeder- 
land wezen zou. De opvoeding en 't onderwijs harer 
kinderen moet, waar scholen ontbreken, haar reeds de 
handen en 't hoofd vol werk geven , of is 't dan niet zaak 
voor haar, om alles te doen wat in haar vermogen is, 
om ze Europeesch te maken en den sterkwerkenden invloed 
der inlandsche omgeving zooveel doenlijk te neutralizee- 
ren? En, al zijn er geen kinderen, rest haar dan niet 
werk te over in 't zorgen voor haar huishouding , 't stre- 
ven om haar huis te maken tot de plaats, waar haar 
echtgenoot telkens nieuwe kracht en nieuwe opgewekt- 
heid voor zijn taak kan opdoen? 

En dan de taal, de inlandsche zeden en gebruiken? 
zal men ons tegenwerpen. 

't Gewone argument vóór het huishoudster-stelsel ! Men 
leert de taal van 't land dan zoo goed! Men leert die dan 
zeker 't best van iemand van de laagste volksklasse, 
een waartoe de huishoudster gewoonlijk behoort? Neen, 


312 

waarlijk, als men liefde voor de bevolking zijner afdee- 
ling heeft, kan men nog wel anders en veel beter haar 
taal aanleeren. Wij kennen tal van gehuwde ambtenaren 
van 't B. B. , die de landstaal hunner afdeeling vlot spre- 
ken en ware genegenheid voelen voor 't volk waaronder 
zij werkzaam zijn, en kennen ook heel wat ongehuwde 
ambtenaren van 't zelfde corps, voorzien van de alom 
geprezen woordenboeken van vleesch en bloed — wij 
drukken ons maar eenigszins anders uit dan in Indië 
gebruikelijk — wier bezit van zulke dictionnaires , ondanks 
tal van herziene uitgaven, maar steeds niet tot de ge- 
wenschte taalkennis leidde, wier onverschilligheid en 
cynisme op dat gebied aan 't ongelooflijke grensden. 

Als 't er op aan kwam eens namen en feiten te noemen, 
zouden die dictionnaire- verdedigers meest leelijk verlegen 
zitten. Wie toch zijn de ambtenaren van het B. B., die 
door hun huishoudsters tot grondige kennis van taal en 
volk gekomen zijn? Zij, die zich op dat gebied naam 
gemaakt hebben , danken die kennis wel aan iets anders : 
aan eigen lust tot onderzoek, aan ernstige belangstelling 
voor 't lief en leed van den inlander. 

Het huishoudster-stelsel — blijven wij die uitdrukking 
voor 't gemak bezigen — geeft, om nog iets te noemen , 
aanleiding tot scheeve verhoudingen met de inlandsche 
bevolking. Zoo weten wij een geval te noemen , waar het 
hoofd van plaatselijk bestuur ergens op Java de zwager 
was van den regent, doordat deze gehuwd was met de 
zuster van eerstgenoemde. Die assistent-resident kon dat 
natuurlijk niet helpen, maar hij dankte zijn aardsch be- 
staan aan een inlandsche huishoudster zijns vaders. Op 
een andere plaats maakten wij kennis met een gewestelijk 
secretaris (vendumeester) , wiens inlandsche schoonbroeder 
het ambt bekleedde van venduafslager ! Weer op een ander 
oord was het districtshoofd de spruit van een vroeger be- 
stuurshoofd in de residentie. En op een derde plaats — 
op de Buitenbezittingen — vertelde een officier van ge- 


313 

zondheid aan ieder , die 't hooren wilde , dat hij een „linker 
schoonbroer" had in den inlandschen officier van justitie 
bij den landraad ter hoofdplaats. 

Afgezien van dergelijke toestanden, schept bovendien 
het vrijbuiten op sexueel gebied, waartoe de ongehuwde 
ambtenaar — ook al heeft hij een huishoudster — veel 
lichter vervalt dan de gehuwde, wanverhoudingen, die 
nadeelig voor het Europeesche gezag moeten wezen. Is 
het niet een treurig feit , dat b.v. ergens in de Padangsche 
bovenlanden — velen zullen weten waar wij bedoelen — 
zich nooit een inlandsch meisje of inlandsche vrouw 
buiten durfde te vertoonen , wanneer mijnheer de assistent- 
resident met zijn controleur voorbijkwamen, eenvoudig 
omdat die beide vertegenwoordigers van onze beschaving 
geregeld den Don Juan en Leporello uithingen wanneer 
zij hun morgenwandeling deden ? Die heeren waren onge- 
huwd en hadden waarschijnlijk een „ dictionnaire." Ge- 
huwde ambtenaren zouden, ook al stond hun innerlijke 
moraliteit nog zoo laag, niet licht zulk een voorbeeld 
volgen, ware 't slechts om fatsoensredenen. 

Nog een geval willen wij aanhalen , waar sexueele aan- 
rakingen bij de bevolking kwaad bloed zetten. Een con- 
troleur op een der Buitenbezittingen placht overal waar 
hij een inlandsch meisje of jonge vrouw naar zijn gading 
opmerkte , haar eenvoudig in zijn reisprauw mee te nemen. 
Hij hield haar dan voor een week of iets langer in huis, 
en zond haar met een flinke „fooi" weer naar de ouder- 
lijke of echtelijke woning terug. Eindelijk beklaagde men 
zich er over, en de ambtenaar werd overgeplaatst. Dit 
feit werd ons meegedeeld door den inlandschen schrijver, 
die bij denzelfden controleur in die functie had gediend. 
Zijn afkeuring over zulk gedrag was slechts een flauwe 
weerspiegeling van de algemeene, meestal verkropte ver- 
ontwaardiging, die 's controleurs optreden in degansche 
afdeeling had verwekt. 

Doch genoeg, 't Is voor een ieder , die redelijk en be- 


314 

schaafd denkt en oordeelt, dunkt ons, duidelijk, dat de 
aangehaalde gevallen — enkele naast vele , waarvan niets 
wereldkundig wordt — strekken moesten om den Neder- 
landschen naam op bedenkelijke wijze afbreuk te doen 
bij de inlandsche bevolking. Daden en gedragingen als 
bedoelde bederven dien naam voorjaren, tien tallen jaren. 
En 't kost ontzaggelijk veel takt en beleid , om de slechte 
indrukken daardoor gemaakt weg te wisschen. 

De vertegenwoordiger van Westersche, Nederlandsche 
beschaving moet zich op hartelijke wijze neigen tot de 
bevolking in zijn ressort. Maar hij boude zich bij nóg 
zooveel heusche belangstelling in haar lot , haar doen en 
laten, op 't verheven standpunt, waarop zijn opvoeding 
hem behoort te stellen. Welnu , dat standpunt zal hij , ge- 
steund door een ontwikkelde, verstandige en liefdevolle 
vrouw van zijn ras en zijn stand, veel gemakkelijker 
kunnen blijven innemen, dan in concubinaat met een 
inlandsche; want iedere sexueele verhouding tot de 
inlandsche bestuurders leidt óf tot kuiperijen en gekonkel , 
óf tot encanailleering öf tot misbruik van gezag. 

Er bestaat werkelijk een waardig standpunt van meer- 
derheid zonder terugstooting en hooghartigheid , er bestaat 
evenzeer een ingebeelde rasmeerderheid zonder spoor van 
zedelijke superioriteit. De eerste bij den besturenden 
ambtenaar werkt wonderen, steunt en sterkt ons gezag, 
de laatste ondermijnt het grif. 

En zoo lang wij op degelijk oud-Hollandsche wijze het 
huwelijk eeren als het embleem van den geordenden staat, 
moeten wij het concubinaat bij den ambtenaar, die in 
't klein 't hoofd van dien staat is, veroordeelen. 

ADELANTE. 


De installatie van sultan Amangkoe Bowono II 

van Djokjakarta. 

Schets uit den Java-oorlog 

DOOR 

J. P. SCHOEMAKER. 


Een der belangrijkste politieke maatregelen , gedurende 
den Java-oorlog 1825—1830 genomen, was voorzeker 
de herstelling op den Djokjaschen toon van den verban- 
nen vorst Amangkoe Bowono II, in de Indische geschie- 
denis meer bekend onder den naam van Sepoe (de Oude). 

Diens verheffing tot sultan-regent heeft weliswaar 
niet aan de verwachting beantwoord , welke de Regeering 
zich er van voorstelde , doch wij mogen niet over 't hoofd 
zien, dat Sepoe's regeering te kort was, om den invloed 
te herwinnen, dien hij door eene langdurige ballingschap 
verloren had. 

Teleurstellingen leiden allicht tot onverdiende aanvallen ; 
dit moest ook de commissaris-generaal Du Bus de 
Gisignies ondervinden, dien men, na Sepoe's overlijden, 
over de troonsverheffing heftig aanviel. 

Wij laten buiten beschouwing, of de politieke maat- 
regel den commissaris-generaal als een kortzichtigheid 
moet aangerekend worden, dan wel, of de aanvallen, 
welke hij te doorstaan had, meer 't gevolg waren van 
zijn krasse maatregelen ter verbetering der ontredderde 

22 


316 

financiën in Nederlandsch-Indië , welke velen ontevreden 
stemden. 

De commissaris-generaal was bovendien als Zuid- 
Nederlander niet populair , vooral niet in hoogere kringen, 
waar men — zooals generaal Knoop in zijne Herinnerin- 
gen aan de Belgische omwenteling zegt — gewoon was, 
de Indische aangelegenheden te beschouwen als zaken, 
die uitsluitend tot de bevoegdheid der Hollanders be- 
hoorden. 

Om over de installatie van den sultan Sepoe billijk te 
oordeelen , dient men de omstandigheden te kennen , welke 
tot dien politieken maatregel leidden, en zich verplaatsen 
in den moeielijken toestand van den landvoogd, wiens 
eerste plicht was, om met alle kracht en middelen den 
opstand te bedwingen. 

In de nagelaten papieren van een ooggetuige van Sepoe's 
installatie vinden wij eene belangrijke beschrijving van 
die plechtigheid, en zulks gaf ons aanleiding die troons- 
beklimming tot onderwerp te kiezen van een opstel, 
waaraan, als inleiding, een kort overzicht van Sepoe's 
verleden voorafgaat. 

Amangkoe Boewono II was de zoon van Mangkoe 
Boemi I, die bij acte van 13 Februari 1755, onder den 
naam van Amangkoe Bowono I door de Regeering als 
sultan werd erkend over de landschappen, welke zijnen 
broeder, den soesoehoenan van Soerakarta, Pakoe Bo- 
wono, hadden toebehoord. 

De sultan van 't nieuwe Rijk koos het dorp Djokja tot 
residentie en de vereenigde landschappen van het sulta- 
naat werden Djokjakarta genaamd. *) 

Amangkoe  Bowono II (Sepoe) kwam in 1790 aan de 


*) Ten einde het eertijds zoo machtige en uitgestrekte Ryk 
van Mataram nog meer te verbrokkelen, waardoor de macht der 
Compagnie versterkt en die der vorsten gebroken werd, bekwam 
Mas-saïd, zoon van Mangkoe Segoe's verbannen broeder, van den 
soesoehoenan eenige districten natyj het Zuidergebergte (Maart 1757). 


317 

regeering, in dien tijd toen de glorie der Compagnie 
aan 't tanen was. 

Sultan Sepoe, zooals wij hem gemakshalve zullen blij- 
ven noemen , maakte van de toenemende onmacht gebruik , 
om zijn haat tegen de Europeanen op allerlei wijzen te uiten, 
en het waren voornamelijk de residenten die het meest 
van den ijdelen , schraapzuchtigen vorst te lijden hadden. 

Alzoo duurde het tot de komst van maarschalk mr. 
Herman Willem Daendels, die in 1808 door Lodewijk 
Napoleon, koning van Holland, tot gouverneur-generaal 
van Ned.-Indië werd benoemd. 

Bij artikel 36 der nieuwe Constitutie van 1806 behoorde 
het beheer der koloniën uitsluitend aan den koning, 
derhalve ook het benoemen van een landvoogd. 

Er wordt beweerd, dat die benoeming geschiedde op 
aandringen van keizer Napoleon I, die een krachtig en 
bekwaam krijgsman in onze koloniën noodig achtte , om 
de Engelschen buiten den archipel te houden. 

Men moge den ijzeren maarschalk van onverschoon- 
baren willekeur beschuldigen en zijn financieel beheer 
afkeuren, zeker is het, dat hij Neêrlands's onverganke- 
lijke erkentelijkheid verdient, om de wijze waarop hij 
in drie jaren tijds het wankelend gezag herstelde. 

De hertog Bernhard van Saksen-Weimar noemde hem 
„un homme supérieur", en de hertog, die zelf jaren op 
Java verbleef, was wel bevoegd om over Daendels te 
oordeelen. 

Nog heden zijn , trots het Engelsch tusschenbestuur , de 
onuitwischbare sporen van Daendels' regeering te be- 
speuren. 

Ofschoon hij niet — gelijk de meeste zijner voorgan- 
gers — in Indië was geweest , wist de militaire autocraat 
dadelijk op welk voetstuk hij zich als landvoogd te plaatsen 
had , welk standpunt hij tegenover de inlandsche vorsten 
en grooten behoorde in te nemen en wdar met stalen 
vuist moest ingegrepen worden. 


i 

L 


318 

De correspondentie met de vorsten van Djokjakarta en 
Soerakarta voerde hij van stonde af zelf, zonder tusschen- 
komst van den gouverneur van Java's N.-O. kust. Verder 
verbood hij niet alleen het vernederend ceremonieel , onzen 
residenten aan de hoven der vorstenlanden opgelegd, 
maar gelastte zelfs den ministers — zooals hij de resi- 
denten noemde — den vorstelijken pajong te voeren , ten 
teeken hunner waardigheid. 

Over 't veranderd ceremonieel, door Daendels voorge- 
schreven, dat onze ambtenaren voor vernederende en 
honende behandeling vrijwaarde, betoonde Sepoe zich 
hoogst onvergenoegd , en zulks kan zelfs als de hoofd- 
aanleiding beschouwd worden van de botsing tusschen hem 
en den maarschalk. 

Sepoe verzekerde den resident Engelhardt, dat hij 
zich nimmer zoude onderwerpen aan de nieuwe voor- 
schriften van 't ceremonieel. 

Maar de sultan, gewoon aan de meegaande politiek 
van Daendels' voorganger, den gouverneur-generaal Wiese, 
moest weldra ondervinden „qu'il fut mis en éclats, sans 
qu'il eut lieu de se plaindre." 

Het duurde niet lang , of Sepoe boog 't trotsche hoofd 
voor den ijzeren maarschalk en herstelde op diens last niet 
alleen den ons goedgezinden Rijksbestierder Danoe Redjo 
in zijne waardigheid , maar vrees deed hem zelfs toestem- 
men de regeering aan den kroonprins over te dragen 
(31 December 1809). 

Sepoe had evenwel de vergunning in den kraton te 
verblijven , echter zonder de vergaderingen te mogen bij- 
wonen. Dit was een staatkundige fout van Daendels , die , 
ware hij langer in Indië geweest , en dus beter bekend ge- 
weest met de Javanen , zeker niet zou hebben plaats gehad. 
Hij zou alsdan hebben geweten, dat onderdanigheid aan 
de ouders, één hunner grootste deugden is, en bijgevolg 
de kroonprins , uit kinderlijken eerbied voor zijnen vader, 
zich niet aan diens invloed vermocht te onttrekken. 


319 

Nauwelijks was dan ook het Neder! andsch bestuur op 
de Engel schen overgegaan, of Sepoe maakte van de ge- 
legenheid gebruik , om zich op eigen gezag op den troon 
te herstellen, waartegen zijn zoon zich niet verzette. 

De Engelsche luitenant-gouverneur Raffles erkende 
hem als sultan, trots het advies van den resident John 
Crawfurd, die zich zeer ongunstig omtrent Sepoe 
uitliet 

Raffles zoude echter spoedig ondervinden in welke 
handen hij de teugels van 't bewind had gelaten. 

Sepoe's eerste regeeringsdaad was , den door Daendels 
benoemden Rijksbestierder Danoe Redjo in den kraton 
te doen wurgen, en met den soesoehoenan in het geheim 
tegen de Engelschen samen te spannen. 

Toen Java, door de expeditie naar Palembang, zoo 
goed als van troepen ontbloot was, nam Sepoe de ge- 
legenheid waar, om te beproeven, het Europeesche juk 
voor goed af te schudden. 

In weerwil der smeekbeden van zijne moeder en den 
kroonprins, versterkte Sepoe den kraton en riep de 
bevolking onder de wapens. 

De Engelsche expeditionnaire colonne, onder kolonel 
Gillespie, kwam echter spoediger terug dan de sultan 
verwachtte. 

Op den 18 Juli 1812 werd de kraton gebombardeerd 
en twee dagen later ingenomen. 

Door zich tijdig te onderwerpen wist de soesoehoenan 
het gevaar voor zich af te wenden, maar Sepoe boette 
zijn verraad als banneling op Poeloe Pinang, van waar 
hij in 1816 naar Batavia werd overgebracht , daar Neder- 
land, door de Conventie van Londen van 13 Augustus 1814, 
in het bezit zijner koloniën was hersteld. 

De Ned.-Indische Regeering achtte het evenwel raad- 
zaam den vorstelijken banneling geen kwijtschelding van 
straf te verleenen en liet hem naar Amboina overbrengen. 
Aldaar ontmoette hem, 8 jaren later, de gouverneur- 


320 

generaal Van der Capellen op eene inspectiereis door de 
Molukken. 

De 70-jarige Sepoe was dezelfde niet meer; vernede- 
ring, verdriet, teleurstelling en het verlangen naar zijne 
kinderen hadden den grijsaard gebogen en geknakt. 

Sepoe vroeg en verkreeg verhoor bij den landvoogd, 
wien hij op hartroerende wijze smeekte zijn land, zijne 
kinderen en kindskinderen te mogen terugzien, en begra- 
ven te worden naast zijne voorvaderen. 

De gouverneur-generaal, getroffen door den aanblik 
van dien gebroken grijsaard, bleef niet ongevoelig voor 
diens beden en stond hem toe zich te Soerabaja ter woon 
te vestigen. 

Niet lang na Sepoe's komst te Soerabaja trokken zich 
onheilspellende wolken samen aan den politieken hemel 
van Djokjakarta. 

Sepoe's kleinzoon, Pangerang Dipo Negoro, oudste, 
doch onechte zoon van wijlen Amangkoe Bowono III, 
had de vaan des oproers ontrold en zich als „Messias" 
en aanvoerder van den heiligen strijd tegen de Neder- 
landers opgeworpen. 

Op den 25 Juli 1825, 's namiddags te 31/* uur, dreunden 
de eerste kanonschoten en daarmede nam de bloedige 
strijd een aanvang, die 5 jaren aanhield en aan 15000 
Europeanen en 200.000 inlanders het leven kostte. 

Sepoe werd bij het uitbarsten van den opstand over- 
gebracht naar Zr. Ms. wachtschip Melampus, omdat 
de Regeering voor geheime verstandhouding beducht 
was. 

Weinig zal de vorst vermoed hebben , dat juist die be- 
denkelijke gebeurtenis hem den weg baande naar den 
troon zijner vaderen. 

Reeds kort na het uitbreken van den opstand, had de 
raad van Indië Muntinghe der Regeering voorgesteld, 
Sepoe als sultan-regent op den zetel te herstellen, ten 
einde door diens tusschenkomst de oproerige familieleden 


321 

en  voormalige  onderdanen  tot  orde  en  rust  te  doen 
terugkeeren. 

Dat voorstel vond veel tegenkanting, vooral bij den 
commissaris-generaal Du Bus de Gisignies en den 
generaal De Koek, die vreesden, dat Sepoe zich zoude 
wreken op de ons welgezinde prinsen, vooral op onzen 
trouwen bondgenoot prins Mangkoe Negoro, die onder 
de Engelschen tegen hem had gestreden. 

Maar het was juist deze prins , die ? onbaatzuchtig , een 
jaar later generaal De Koek aanspoorde het voorstel 
van den heer Muntinghe nogmaals ter sprake te brengen 
en te steunen. 

Daar het oproer steeds in omvang toenam en derebel 
Dipo Negoro van geen onderwerping wilde hooren, maar 
het gezag voor zich alleen eischte, was de Regeering 
verplicht aan den toenemenden invloed van den hoofd- 
muiteling eene macht tegenover te stellen en besloot zij tot 
den politieken maatregel, sultan Sepoe als regent op den 
troon van Djokjakarta te plaatsen. 

De kapitein-ter-zee Steenboom, die den sultan als 
Staatsgevangene geruimen tijd op het oorlogsschip had 
bewaakt en voor wien Sepoe veel achting en vriendschap 
had opgevat, werd verzocht hem op de Melampus te 
bezoeken , maar het te doen voorkomen , als kwam hij uit 
eigen beweging. 

Steenboom wist van lieverlede het gesprek te brengen 
op de gebeurtenissen te Djokjakarta en Sepoe den wensch 
te ontlokken, dat hij gaarne weder den troon zou be- 
klimmen, wanneer onze Regeering hem als gebieder wilde 
erkennen. 

Steenboom gaf hem den raad een verzoekschrift in te 
dienen , zich bereid verklarende der Regeering dat smeek- 
schrift over te brengen en al zijn invloed aan te wenden, 
om zijnen sobat in diens waardigheid te doen herstel- 
len , mits Sepoe plechtig beloofde steeds een trouw bond- 
genoot te zullen zijn. 


322 

Reeds weinige dagen daarna, 11 Augustus 1826, kwam 
de Melampus te Batavia, waar Sepoe met statie ont- 
vangen werd en ten huize van generaal Holsman zijnen 
intrek nam. 

Den volgenden dag begaf de vorst zich naar Buitenzorg 
ter verkrijging van eene audiëntie bij den commissaris- 
generaal , aan wien hij het volgend schrijven had gericht : 

„ Deze brief komt van mij, sultan Mangkoe Boemi Sepoe , 
„ Sempatie Hingnologo, Abdul Rachman, Sajidi, Penotrogno, 
„Charifat, Allah van Djokjakarta Adingingrat, mij thans 
„bevindende op het oorlogschip Melampus. 

„Ik zend U mijne veelvuldige groeten en loftuigingen 
„ aan den Doorluchtigen Heer Commissaris-generaal , welke 
„gezeteld is te Batavia en daar de macht heeft over de 
„Oostersche landen. 

„Na het voormelde smeek ik van den Doorluchtigen 
„Heer verlof om aan wal te mogen komen en, zoo het 
„bestaanbaar is, naar Djokjakarta terug te keeren, ten 
„einde in de nabijheid der graven mijner voorvaderen 
„te zijn. 

„Wat de zaken van Djokjakarta betreft, wil ik met al 
„mijn vermogen het Gouvernement op alle mogelijke 
„wijzen behulpzaam zijn, opdat het Rijk weder welvaart 
„ geniete. 

„Mijn kindskind, die thans Sultan is, erken ik als 
„zoodanig, en ik ben zeer dankbaar, dat de Regeering 
„hem beschermt, en onder Hare leiding tot dusverre in 
„zijne rechten heeft gehandhaafd. 

„Ik wensch, dat de Doorluchtige Heer mij vergunne, 
„dat achterkleinkind weder te zien en op te voeden, en 
„ten opzichte van den minderjarigen Sultan eenstemmig 
„met het Gouvernement te handelen. Ik neem geen ge- 
„ noegen , dat Dipo Negoro Sultan wil worden ; ook neem 
„ik geen welgevallen in Mangkoe Boemi. 

„Eindelijk smeek ik een verbond met het Gouverne- 
„ment te mogen aangaan. 


323 

„Geschreven op Zaturdag, den 9en dag der maand 
„Soero van het jaar 1242 (Augustus 1826) ". 

De sultan, wien ten paleize eenige vertrekken waren 
afgestaan , werd den volgenden morgen met groote plech- 
tigheid ten gehoore ontvangen, en op de audiëntie her- 
haalde hij zijn verzoek, in het request vermeld. 

De commissaris-generaal deed den sultan antwoorden, 
dat hij genegen was , het verzoek in gunstige overweging 
te nemen en zijne beslissing ter rechter tijd zou laten 
weten. 

Na de gebruikelijke plichtpleging werd de sultan met de 
zelfde statie naar zijne vertrekken teruggeleid. 

Z. Exc. bepaalde dat 's namiddags ten 4 ure de hooge 
Regeering zoude vergaderen , om eene beslissing te nemen. 
Tot bijwoning der plechtigheid werden uitgenoodigd : 

De raden van Indië S. Muntinghe en Chassé. 

De oud-gouverneur en directeur van Java's N.-O. kust , 
Engelhardt. 

De president van het hooggerechtshof Maurisse. 

De directeur van financiën Goldman. 

De procureur-generaal van 't hooggerechtshof Blom. 

De algemeene secretaris Bousquet, 

voorts de resident van Buitenzorg, de militaire com- 
mandant en al de officieren van het garnizoen, alsmede 
vele civiele ambtenaren. 

Al de genoodigden verschenen in groot ornaat en waren 
vóór 't vastgestelde uur ten paleize vergaderd. 

De commissaris-generaal nam plaats op eene met goud 
bestikte sofa, op eene verhevenheid aan het einde der 
troonzaal; rechts naast diens zetel stond een tafeltje, 
waar, op een gouden schenkblad, de acte lag, overdekt 
met een kleed van geel damastzijde. 

Aan weerszijden van den commissaris-generaal waren, 
volgens rang en anciënniteit , de genoodigden geschaard. 

Juist klokkeslag 4 uur verscheen de sultan, begeleid 
door den resident van Buitenzorg, en eene eerewacht. 


324 

Ernstig, waardig en statig schreed de vorst door de 
zaal. Vóór den commissaris-generaal gekomen kruiste hij 
naar Oostersch gebruik, de armen over de borst en 
bracht buigend zijne hulde aan den vertegenwoordiger 
van Z. M. den Koning der Nederlanden. 

Alle aanwezigen , met uitzondering van den commissaris- 
generaal , rezen van hunne zitplaatsen en bogen voor den 
sultan. 

Op uitnoodiging van den commissaris-generaal nam 
Sepoe vervolgens op de voor hem bestemde sofa plaats , 
waarna ook de overigen gingen zitten. 

Sepoe was klein van gestalte ; zijn ovaalvormig gelaat 
had het zuiver Hindoe- Javaansche type, met donkere, 
diep liggende oogen; zijne gelaatsuitdrukking verried een 
trotsch en vastberaden karakter. 

Diepe groeven lagen op 't voorhoofd en aan de mond- 
hoeken, voorzeker niet alleen als de onmiskenbare tee- 
kens van ouderdom , maar daarop gedrukt door droefenis 
en teleurstelling. 

De commissaris-generaal opende de vergadering met 
eene indrukwekkende rede. Z. Exc. maakte de aanwe- 
zigen bekend met de aanleiding tot de plechtige bijeen- 
komst en met het verzoek door den sultan gedaan. 

Vervolgens gaf Z. Exc. te kennen, dat de acte van ver- 
bond, door den sultan aangeboden, haar gebleken was, 
overeenkomstig te zijn zoowel met de eer en de waar- 
digheid van het Nederlandschc Gouvernement als in het 
volkomen belang van het Djokjasche Rijk. 

Daarna werd de acte, eerst in 't Nederlandsch , vervol- 
gens in 't Maleisch, voorgelezen; zij bevatte in twaalf 
artikelen het volgende: 

I. De erkenning van den minderjarigen vorst als wettig 
sultan van Djokjakarta en van zijn recht tot deelne- 
ming aan het bestuur onder den titel van sultan 
Anom (de Jonge). 


325 

II. De bekrachtiging van alle overeenkomsten van vroe- 
ger en lateren tijd door het Ncdferlandsch en door 
het Britsch tusschenbestuur met het hof van Djokja- 
karta aangegaan. 

III. Belofte van gezamenlijk met de Nederlanders en 
hunne bondgenooten de opstandelingen te bestrijden 
en alle pogingen aan te wenden de oproerige inge- 
zetenen tot de erkenning van hunnen wettigen vorst 
terug te brengen. 

IV. In het bijzonder de bekrachtiging van allen afstand 
van grondgebied en rechten, uit het bezit daarvan 
voortvloeiende, weleer aan de Nederlanders en 
Engelschen gedaan. 

V. De belofte van eene regeling der grensscheiding 
bij de eerste gunstige gelegenheid. 

VI. De erkenning der verplichting van sultan Sepoe, 
om voor de opvoeding van den minderjarigen vorst 
de meest mogelijke zorg te dragen en aan dezen 
nog gedurende zijn leven de opvolging en de re- 
geering te verzekeren. 

VII. De bevoegdheid van de Nederlandsche Regeering, 
om, waar zulks voor de veiligheid geboden werd, 
forten en stukken in het Rijk van Djokjakarta en 
gedeeltelijk ten koste van dat Rijk aan te leggen. 
VIII. De verplichting der Djokjakartasche Regeering een 
grooten weg door dat Rijk naar het Cheribonsche 
aan te leggen. 

IX. De bevoegdheid der Nederlanders om in het Rijk 
van Djokjakarta aan het zuider zeestrand een of 
twee havens te kiezen en daar, gedeeltelijk ten 
koste van dat Rijk, forten aan te leggen. 
X. De erkenning van het recht der Nederlanders vrij 
handel te drijven en alle Nederlandsche handels- 
waren en fabrikaten vrij in-, door- en uit te voeren 
wat betreft het gansche grondgebied van Djokjakarta. 

XI. De bewilliging van het dragen der kosten van den 


L 


326 

tegenwoordigen oorlog door het Rijk van Djokja- 
karta, zoodanig dat de som van ƒ 26,000, welke 
dit Rijk jaarlijks genoot van zijn aandeel in de 
verpachting der Djabarankasche landen aan Neder- 
land, die voortaan niet meer zou worden betaald, 
zou worden beschouwd als eene rente van 6 pCt. , 
waarvan het kapitaal derhalve bedroeg ƒ 433,333, 
welk kapitaal al dadelijk in mindering der bedoelde 
oorlogskosten in rekening zou worden gebracht. 
XII. De machtiging aan den luitenant-generaal De Koek 
verstrekt, om met eene daartoe te benoemen com- 
missie den oud-sultan werkelijk op zijn troon te 
Djokjakarta te herstellen en met Z. H. aangaande 
alle zoodanige huishoudelijke punten overeen te 
komen , als waarvan de regeling door de uitvoering 
van dit tractaat gevorderd werd. 

Deze nadere overeenkomst zou , na door den com- 
missaris-generaal bekrachtigd te zijn even verbindend 
wezen, alsof zij in het tractaat zelf ware opgenomen. 

Aan Z. H. werd gevraagd, of hij de artikelen alle 
duidelijk had verstaan en de vervulling er van wenschte 
na te komen. 

Z. H. verklaarde, dat hij alles duidelijk had verstaan 
en overwogen, en bereid was de voorwaarden te vervullen 
en daarop den eed af te leggen. 

Na deze verklaring werd de panghoeloe binnengeleid, 
in wiens handen Z. H. den eed op den Koran aflegde. 

Andermaal rezen alle aanwezigen , behalve de commis- 
saris-generaal , van hunne zetels op , om den eed staande 
aan te hooren. 

Z. H. zwoer houw en trouw aan Z. M. den Koning 
der Nederlanden; steeds in vrede en vriendschap met 
het N.-I. Gouvernement te leven en hare verplichtingen 
te erkennen en in acht te nemen; te trachten de rusten 
den vrede in het Rijk van Djokjakarta te herstellen en 


327 

te handhaven; de verbintenissen met het N.-I. Gouver- 
nement getrouw na te komen; naar de wetten van recht 
en billijkheid te regeeren, kortom, al datgene te doen, 
wat een goed vorst gehouden is te doen. 

Na deze eedsaflegging heerschten er eenige oogenblikken 
van plechtige stilte in de zaal; allen staarden ernstig 
voor zich uit en wachtten met gespannen aandacht op het 
woord van den commissaris-generaal. 

Deze verklaarde volkomen tevreden te zijn met de 
gedane belofte op den Koran en verzocht den resident 
de acte aan Z. H. ter teekening aan te bieden. 

Nadat Sepoe met eenigszins bevende hand het stuk 
geteekend had , en dit door den commissaris-generaal be- 
krachtigd was, werd hij door Z. Exc. met luider stem 
in naam des Konings erkend en uitgeroepen ais wettig 
sultan-regent van Djokjakarta, onder den naam van sultan 
Sepoe (de Oude). 

Sultan Sepoe werd met den koninklijken mantel om- 
hangen, en op 't zelfde oogenblik deed de artillerie een 
salut van 19 schoten. 

De commissaris-generaal wenschte den nieuw benoem- 
den sultan geluk met diens verheffing en bood Z. H. een 
prachtige , met diamanten omzette kris ten geschenke aan , 
waarna Z. Exc, na de gebruikelijke plichtplegingen, de 
vergaderzaal verliet. 

Met eene uitdrukking van diepen ernst op het gerim- 
peld gelaat en als overweldigd door het ceremonieel , dat 
hem van banneling tot regeerend vorst had verheven, 
was de grijsaard voor een oogenblik zijne ontroering 
nauwelijks meester. 

Hij was echter te veel diplomaat, om zich lang door 
zijne aandoening te laten medesiepen, en geen der om- 
standers vermocht in de diepliggende oogen te lezen, 
welke snaar in hem het meest trilde , welke gedachten hem 
beheerschten , noch welke plannen er in den geest van dien 
heerschzuchtigen , trotschen Mataramer vorst sluimerden. 


328 

Maar zeker was er op dat oogenblik geen gelukkiger 
sterveling op gansch Java , dan sultan Sepoe , ofschoon hij 
meesterlijk zijne zegevierende blijdschap wist te verbergen. 

Met waardige houding en echt Oostersche voornaam- 
heid , ontving de sultan de gelukwenschen van de getui- 
gen zijner verheffing; nu en dan plooide een glimlach 
zijne dunne lippen, wanneer een bekende hem de hand 
drukte en complimenteerde. 

Volgens gebruik werden Z. H. door het Gouvernement 
geschenken aangeboden, bestaande in prachtige versier- 
selen in diamant en goud, mooie inlandsche wapens en 
en kostbare stoffen. 

Niet lang nadat de commissaris-generaal de zaal ver- 
laten had, keerde ook de sultan naar zijne vertrekken 
terug, doch thans onder een gouden pajong en geëscor- 
teerd door eene grootere eerewacht. 

De installatie van sultan Sepoe was, de politieke omstan- 
digheden in aanmerking genomen, al zeer karakteristiek. 

De waardigheid echter en ook de majesteit waarmede 
desniettemin de plechtigheid geschiedde, bleven niet zon- 
der indruk op Sepoe. 

De commissie, samengesteld uit de heeren luitenant- 
generaal De Koek, de raden van Indic Muntinghe en 
Engelhardt, welke den sultan naar Djokjakarta zou 
vergezellen, had tevens in opdracht de proclamatie af te 
kondigen, welke op den 12 en September 1826 te Salatiga 
met groote plechtigheid geschiedde. 

Die afkondiging werd door vele prinsen en een groot 
deel der Javaansche aristocratie met vreugde begroet, 
maar ook een aanzienlijk aantal , dat vroeger met trouw 
en liefde voor Sepoe had gestreden , bleef vijandig gezind ; 
de opstand had familie- en vriendschapsbanden verbro- 
ken, en door het fanatisme was een broederoorlog ont- 
staan, die een deel der onderdanen had vervreemd van 
den vroegeren heerscher, dien het jongere geslacht zich 
nauwelijks meer herinnerde. 


329 

Wij zullen niet stilstaan bij eene beschrijving van de 
luisterrijke feesten en den plechtigen intocht te Salatiga, 
waar vele voorname inlanders met hun gevolg waren 
samengekomen om den ouden sultan met vereerende 
geestdrift te begroeten en hulde te brengen. 

Het kon niet worden geloochend, dat Sepoe's aan- 
hang, ondanks de scheuring welke Dipo Negoro had 
teweeggebracht, niet zoo onbeduidend was; Sepoe stond 
als hoofd van het Mataramsche vorstenhuis en als 
grootvader van Dipo Negoro, in veler oog hooger dan 
de kleinzoon. 

Op denzelfden dag dat te Salatiga de proclamatie werd 
afgekondigd , beproefden de aanhangers van Dipo Negoro 
den jongen sultan (Anom) te ontvoeren, een aanslag, die 
echter mislukte en welke aanleiding gaf Z. H. veiligheids- 
halve naar het fort te doen verhuizen. 

Terwijl de sultan te Salatiga verwijlde, trok generaal 
De Koek aldaar eene genoegzame macht bijeen, om den 
vorst naar Djokjakarta te begeleiden. 

Den 17 en September kwam de sultan te Kalitan , alwaar 
Z. H. door den resident van Solo, de voornaamste 
prinsen van het Solosche hof en den pangerang Mangkoe 
Negoro met betuigingen van eerbied en onverdeelde sym- 
pathie werd verwelkomd. 

Den volgenden dag kwam ook de soesoehoenan van 
Solo te Kalitan, om den sultan geluk te wenschen, en 
de oude vriendschapsbanden weder aan te knoopen. 

Met genoegen bespeurden onze hooge autoriteiten , dat 
wederzijdsch vertrouwen en welwillendheid de vorsten 
bezielden. 

Den 19en vertrokken de sultan en de Regeerings- 
commissarissen naar Klatten; de reis werd ongestoord 
volbracht. 

Als eene eigenaardigheid van den heer Engelhardt zij 
vermeld, dat ZHE.gestr., een man van hoogen leeftijd, 
en  die evenals de  sultan per  palankijn reisde, steeds 


330 

eene doodkist met zich voerde, welke met al die pracht 
en luister een somber en schril contrast vormde. 

Reeds lang vóór des sultans aankomst te Klatten had- 
den zich duizenden gewapende inlanders onder hunne 
hoofden als eerewacht langs den weg geschaard; achter 
deze gelederen verdrongen zich de bewoners der omlig- 
gende dessa's, allen in feestgewaad, en overal waren 
gamelangs geplaatst om den welkomstgroet te slaan. 

Niet ver van het fort, stonden drie temengongs met 
200 volgelingen, allen in de fraaiste kleederen gedoscht, 
om den sultan hunne onderwerping aan te bieden. 

Deze waren partijgangers van Dipo Negoro, die, na 
de verheffing van den voormaligen vorst tot sultan-regent, 
tot het wettig gezag terugkeerden. 

Toen de voorhoede van het militaire escorte voorbij 
trok en men daarachter, bij de hoofdmacht, des sultans 
palankijn en gouden pajong ontdekte, wierpen zich de 
inlanders geknield ter aarde , en brachten in die houding, 
naar 'slands gebruik, den vorst hunne hulde. 

De gamelangs lieten in driftige slagen den feestmarsch 
galmen; van 't fort donderden de saluutschoten en klon- 
ken wijd en zijd de vreugdekreten der jubelende bevolking. 

In het fort werd hij door den commandant met het 
gebruikelijk ceremonieel ontvangen. 

Na afloop der gewone plichtplegingen werden tal van 
Prinsen, temengongs en dessahoofden tot den vorst toe- 
gelaten; velen om Z. H. hulde te. brengen, anderen om 
hunne onderwerping aan te bieden. 

Het was een gedurig komen en gaan van voorname 
Javanen en priesters, van oude vrienden en bekenden 
voor den vorst een vermoeiende dag, doch, gestreeld 
door zoovele blijken van belangstelling, behield hij eene 
ongestoorde opgeruimdheid. Den volgenden dag, 20 Sep- 
tember, werd de reis naar Djokjakarta voortgezet. 

Gedurende dezen tocht was er een wanklank in de 
algemeene feestvreugde. 


.Mji »« "a-m 


331 

Niet ver van Klatten stuitte de voorhoede op versper- 
ringen en vernielde bruggen; het geknal van geweer- 
schoten bewees tevens, dat de veiligheidstroepen aan 't 
schermutselen waren met de benden van Dipo Negoro, 
die den stoet den doortocht trachtten te beletten. 

Meermalen fronste de grijze vorst de wenkbrauwenen 
vlamden zijne oogen van verontwaardiging en toorn ; die 
aanvallen bewezen maar al te duidelijk, dat zijn klein- 
zoon den kinderlijken eerbied met voeten trad , ja , zelfs 
den grootvader het gezag betwistte. 

Al vechtende, en meermalen opgehouden door ver- 
nielde' bruggen , welke moesten hersteld worden , bereikte 
de stoet Bantoelan, waar kapitein De la Monnaie het 
gezag voerde. 

De Rijksbestierder , vele prinsen en hoofden hadden 
zich aldaar vereenigd, om den sultan feestelijk in te 
halen en te verwelkomen. 

Verscheidene hunner waren zeer aangedaan toen zij 
den vorst terugzagen, dien zij met de meeste blijken 
van diep gevoelden eerbied en sympathie begroetten. 

Ook de sultan was niet in staat zijne ontroering te 
bedwingen bij het wederzien van zoovele bloedverwanten 
en vrienden. 

Na een kort oponthoud werd de reis naar de hoofdstad 
vervolgd. 

Geheel Djokjakarta was met vlaggen getooid. 

Langs den weg naar den kraton waren aan weerszijden 
guirlandes van bloemen en palmtakken aangebracht, en 
op verschillende plaatsen fraaie eerepoorten opgericht 
met opschriften in vergulde letters. 

Nauwelijks was men van des sultans komst verwittigd , 
of eene talrijke menigte verdrong zich op straat , om den 
stoet op te wachten. 

In den kraton waren al de Rijksgrooten en prinsen bij 
elkaar gekomen om den sultan volgens het gebruikelijk 
ceremonieel te ontvangen. 

23 


l 


332 


Eindelijk kondigde krijgsmuziek in de verte de nade- 
ring der voorste troepen van den stoet aan. De trein werd 
geopend door eene af deeling „ Djajang-secars". 

Toen deze den ingang van de stad bereikt had, waar 
een prachtige eereboog stond , gaven aller wege de groote 
„gongs" het teeken, dat sultan Sepoe de grens zijner 
voormalige hoofdstad wederom had betreden. 

Bij de nadering van des sultans palankijn , hurkten de 
duizenden en duizenden inlanders zwijgend en vol eerbied , 
om Z. H. de gebruikelijke „ hormat " te brengen ; de Euro- 
peanen ontblootten buigend 't hoofd en werden handgroe- 
tend door den vorst bedankt voor hunne blijken van be- 
langstelling. 

Toen de vorst het fort passeerde, dreunde Neêrland's 
welkomsgroet hem uit de metalen vuurmonden tegen en 
bracht ook onze driekleur den vasal het voorgeschreven 
salut. 

In den kraton, waar een golvende menigte den stoet 
volgde, werd de sultan door de Rijksgrooten en familie- 
leden niet minder hartelijk ontvangen. 

Met 't oog op des vorsten leeftijd en de vermoeienis- 
sen van de reis, hadden er op dien dag geen officieele 
feestelijkheden plaats. 

Den volgenden dag begaven zich de leden der commis- 
sie in plechtstatigen optocht naar het paleis, om de rijks- 
sieraden en 't rijkszegel den sultan aan te bieden, met 
welke sieraden ook de teugels van het bewind in zijne 
handen werden gesteld. 

Bij dat ceremonieel waren bijna al de prinsen en Rijks- 
grooten in het paleis aanwezig en werd aan de bevolking 
bij proclamatie kond gedaan, dat de sultan het bestuur 
had aanvaard. 

De jonge sultan , die , gelijk wij zeiden , naar het fort 
was overgebracht, keerde onder een escorte naar den 
kraton terug en kwam onder de hoede van zijnen groot- 
vader. 


r 


333 

De kortstondige regeering van sultan Sepoe kenmerkte 
zich door niets belangrijks. 

In weerwil van zijnen loffelijken ijver en onvermoeide 
pogingen vermocht hij Dipo Negoro's invloed niet geheel 
te fnuiken; daartoe was trouwens zijne regeering te kort, 
want hij stierf in de maand Januari 1827. 

Zijn dood had geenerlei invloed op den gang van den 
oorlog. 


VARIA. 


Generaal  Vetter's  telegram. 

„In de laatste maanden mijner vorige Locomotief - 
redactie — zoo schrijft de heer Brooshooft in De Loco- 
motief van 18 Februari jl. — verdedigde ik met innige 
overtuiging generaal Vetter tegen al de aanvallen, waaraan 
hij, de tot dien tijd geëerde hoofdofficier, ten gevolge 
van een enkelen onheilvollen nacht van alle zijden bloot- 
stond. 

Ik wensch dien strijd niet opnieuw aantebinden, maar 
moet wel in 't belang van generaal Vetter weer de pen 
opvatten , nu in den laatsten tijd al wat vroeger over hem 
is verzonnen werd aangevuld met deze nieuwe onwaarheid : 
dat hij na de ramp van 25 — 26 Augustus alle geestkracht 
zoozeer zou hebben verloren , dat hij den Gouv.-Generaal 
telegraphisch zou hebben voorgesteld, de troepen van 
Lombok te doen inschepen en terugkeeren, omdat recon- 
structie der expeditie, zelfs met versche troepen van 
Java, onmogelijk zou zijn. 

Te meer moet ik tegen deze dwaling opkomen wijl, 
naar het schijnt, de Locomotief onder redactie van den 
heer Scheltema haar het eerst heeft in het leven geroepen. 
Althans ik vind in ons blad van 10 December 1897 deze 
zinsnede : „ Het Bat. Nblad heeft het bericht . in dit blad 
door den vorigen hoofdredacteur, den heer Scheltema, 
medegedeeld, als zou generaal Vetter hebben verzocht de 


335 

troepen te Lombok na den overval weder in te schepen, 
ook al „een infame leugen" genoemd". 

Tijd en lust ontbreken mij om optescharrelen , waar 
de heer Scheltema deze onjuistheid het eerst heeft gezegd. 
Van de Locomotief schijnt zij in ieder geval haren weg 
te hebben gevonden in andere bladen , waarvan de nummers 
mij worden aangewezen door een entrefilet in de Java-bode 
van jl. Maandag 14 Februari. Die bladen nagaande , vind 
ik het volgende. 

In een artikel „De Luitenant-Generaal J. A. Vetter" 
schreef de Java-bode van 3 Sept. 1897 o. a. : „Na den 
overval van Augustus beschouwde de generaal Vetter 
onze zaak reddeloos verloren, en telegrafeerde hij om 
schepen  om  den gedemoraliseerden troep terug te halen". 

Het Bat, Nieuwsblad van 7 September scheen in de 
algemeene dwaling medegevoerd, schreef althans in zijn 
artikel In drie jaren van 7 September : „ Het was gebeurd, 
en met het gehavend gedeelte der expeditionnaire macht 
kon niet meer agressief worden opgetreden. Generaal 
Vetter ', zegt men , wilde daarmee teruggaan , maar de Re- 
geering, met name de Gouv.-Gen. Van der Wij'cé, wilde 
dat niet en zond versterking" 

Den 4den November was dat blad beter ingelicht en 
meldde, als een staaltje van den „laster" die nog steeds 
tegen gen. Vetter werd uitgestrooid, „het altijd weer 
opnieuw geuit beweren , dat generaal Vetter van Lombok 
uit zou getelegrafeerd hebben aan de Regeering om terug- 
tetrekken". De redacteur voegde daaraan de volgende 
ontkentenis — geen halven maatregel — toe: „Thans 
kan ik mededeelen , dat het een infame leugen is , en zulk 
een  telegram  niet door generaal Vetter is verzonden". 

Den 8sten November sommeerde hetzelfde blad de Java- 
bode, van deze tegenspraak tegen het, ook door de Java- 
bode mede verspreide, bericht melding te maken. 

De Java-bode zweeg hierop , maar daarentegen vind ik in 
de Locomotief van 10 December , onder de interim-redactie 


336 

tusschen den heer Scheltema en mij, blijkbaar op gezag 
van een (verkeerd ingelichten of de Java-bode napratenden) 
Bataviaschen  correspondent, o. a. het volgende gezegd: 

„Het Nwbld. heeft het bericht in dit blad, door den 
vorigen hoofdredacteur , den heer Scheltema , medegedeeld, 
als zou generaal Vetter hebben verzocht de troepen te 
Lombok na den overval weder in te schepen, ook al 
een infame leugen genoemd. 

„Het is ons uit zeer betrouwbare bron gebleken dat 
generaal  Vetter  wel  degelijk  dit verzoek heeft gedaan. 

„De tekst van 's generaals telegram luidt letterlijk: 

„reconstructie expeditie onmogelijk, zelfs met versche 
troepen van Java." 

(De vette letters zijn van de redactie van 10 December). 

„De redacteur der Soerabaia-Courant verklaarde daarop 
13 December, dat deze woorden „ nagenoeg geheel over- 
eenkwamen met hetgeen hem persoonlijk daaromtrent 
bekend was". 

En nu komt eindelijk de Java-bode van jl. Maandag 
weer met een entrefilet, waarin zij het Bat. Nieuwsblad 
sommeert om het bewijs te leveren, dat gen. Vetter het 
voorstel van terugtrekken niet zou hebben gedaan. 

Ware de Java-bode hierbij gebleven, dan zou zij in 
zekeren zin recht hebben, want den 13den December had 
het Bat. Nbld. beloofd, het bedoelde bewijs te zullen 
bijbrengen, en aangezien sedert dien tijd 2 maanden zijn 
verloopen was een „little hint" gerechtvaardigd. 

Maar het blad houdt tevens een fanfaronnade op de juist- 
heid zijner eigene informatiën tegenover het „er op los 
schreeuwen en schelden ' ' van het Bat. Nieuwsblad (dat 
inderdaad nogal un chat un chat had genoemd) en 
houdt opnieuw met groot zelfvertrouwen staande, dat 
generaal Vetter „na den smadelijken Augustusdag op Lom- 
bok alle hoop had laten varen en eene reconstructie van de 
expeditie onmogelijk achtte , zelfs met versche troepen van 
Javar 


337 

Ik weet niet , wat het Nieuwsblad hierop zal antwoorden 
en m hoever het materiaal bezit om het gevraagde bewijs 
te leveren. Toevallig echter ben ik in de gelegenheid, 
dit bijtebrengen. Ik ben in het bezit eener copie van den 
officiöelen tekst van het door gen. Vetter , terstond nadat 
hij van het desaster op Ampenan was aangekomen, ge- 
zonden telegram aan den Gouv. -Generaal , dat door den 
correspondent der Locomotief van 10 December ten eenen- 
male onjuist is weergegeven, 

Ik laat hier volgen den tekst van het geheele telegram, 
voor de letterlijke juistheid waarvan ik insta met mijn 
eerewoord. 

Het werd afgezonden van Ampenan in den avond van 
den 27sten Augustus , onmiddellijk nadat de generaal van 
den terugtocht over Mataram aldaar was aangekomen; 
van Boeleleng werd het geseind den 28sten Augustus te 
7.30 's morgens. 

„ 25 dezer elf uur 's avonds bivak Tjakra onverwacht 
aangevallen, beschieting duurde voort ook den volgenden 
dag. Baliërs vuurden o. m. door in den buitenmuur der 
poeri des nachts geboorde schietgaten. Poeri vlak tegen- 
over open bivak gelegen. Verliezen waren ontzettend en 
bedroegen in den loop van 26 dezer reeds 14 dooden en 
85 gewonden. Water niet te bekomen , dagelijksche foura- 
geering van Mataram niet mogelijk , verliezen namen hand 
over hand toe. Besloten op Mataram terug te trekken, om 
daar vereenigd met zevende bataljon handelend op te 
treden. Om drie uur namiddags afgemarcheerd. Alle goe- 
deren moeten achterlaten om gewonden en wapens te 
kunnen vervoeren. Langs weg uit schietgaten kleimuren 
hevig vuur, groote verliezen. 

„Te Mataram toestand aangetroffen zoo mogelijk nog 
meer onhoudbaar , bivak-commandant had bivak met vivres, 
goederen en geld , waaronder een kwart millioen, dat des 
morgens van 25 dezer was afgedragen , moeten prijs geven 


338 

en zijn troep gelegerd in een door een muur omgeven 
plein op 600 meter afstand van bivak. Des avonds ten 
acht uur arriveerde colonne-Bijlevelt van Soekarara, had 
eveneens zware verliezen geleden. 

„ Troepen hadden dien dag niet gegeten , stonden opeen- 
gehoopt, vivres ontbraken, bivak was niet meer te be- 
reiken dan ten koste van zware verliezen. Gemeenschap 
met Ampenan verbroken. Onder die omstandigheden en 
ingesloten tusschen Tjakra en Mataram was van offensief 
optreden geen sprake. Toestand was door de vele ge- 
wonden onhoudbaar. Besloten den volgenden morgen 27 
dezer te trachten door een verre omtrekking Zuidwaarts 
Ampenan te bereiken. Om zes afgemarcheerd. Verliezen 
onderweg betrekkelijk gering. Ten ongeveer half twee 
aangekomen. Verliezen bedroegen: officieren , gesneuveld 
generaal-majoor Van Ham, eerste-luitenant Abeleven, 
tweede-luitenants Musquetier en jhr. Alting von Geusau; 
zwaar gewond: luitenant-kolonel Van Bijlevelt, kapiteins 
Fuhrop en Manders, ecrste-luitenants Ter Bruggen Hu- 
genholz , Dooremans , Velds en Boerma , tweede-luitenant 
Aussems; licht gewond: kapitein 'sGraeuwen, eerste- 
luitenants Hardie en Timmer, tweede-luitenant Hanssen. 
Vermist: majoor Hamerster, kapitein Kamerman , eerste- 
luitenant-adjudant Kotting, eerste-luitenant Musch, tweede- 
luitenant Jansen, officier van gezondheid tweede klasse 
Jansen; minderen gesneuveld: drie en zestig; gewond: 
honderd drie en vijftig; vermist: honderd acht en veertig. 

„Voorts zijn de vier veldkanons te Mataram achterge- 
laten moeten worden , zoomede vele goederen , archieven 
enz. Officieren hebben absoluut niets dan hetgeen zij aan 
het lijf hebben. De colonne-Van Lawick van Pabst, be- 
staande uit twee compagnieën negende en een sectie 
berg-artilleric, werd heden van Batoe-Klian terug verwacht. 
Poging haar van den toestand kennis te geven en naar 
de Oostkust te doen marcheeren mislukt. Of een offensief 
optreden  met  de  aanwezige troepenmacht en onder de 


"iTT 


sn.Vi. 


339 

gegeven omstandigheden , met het doel Mataram en Tjakra 
met geweld te veroveren , resultaat zoude hebben , betwij- 
fel ik, ook al werd daaraan een versch bataljon toe- 
gevoegd. De expeditie zal opnieuw georganiseerd en 
uitgerust en van veel artillerie voorzien moeten worden. 

Opperbevelhebber 
(w.  get.)  VETTER." 

Ziedaar den letterlijken tekst van het telegram. Zooals 
men ziet van inschepen , troepen terughalen , onmogelijke 
reconstructie geen sprake. De generaal seint, na plicht- 
matig zijn échec onomwonden te hebben medegedeeld 
(Europeesche veldheeren doen wel eens anders), dat een 
nieuw offensief optreden met de aanwezige gedemorali- 
seerde troepenmacht, ook al voegde men daaraan een 
versch bataljon toe, tot herovering van Mataram en Tjakra, 
geen succes zou hebben , en zelfs dit betwijfelde hij slechts. 
Hij vraagt daarom reorganisatie en nieuwe uitrusting der 
expeditie, met toezending van veel artillerie. Is dit de 
taal van een man, die verzoekt hem schepen te zenden 
om met zijne troepen te kunnen terugkeeren? 

Wie over het telegram schreven hebben het blijkbaar 
slechts gedaan van hooren zeggen , zonder het te hebben 
gezien, eenige uit hun verband gerukte woorden pasklaar 
makende voor hun betoog. Dit is te verklaren uit het 
feit, dat in de eerste ontsteltenis van de Lombok-ramp 
een aantal lange halzen hebben getracht een blik te werpen 
in de dépêche en werkelijk eenige woorden ervan hebben 
opgevangen , die verdraaid en uit hun verband gerukt in 
de pers schijnen te zijn verzeild. Zóó is de meening van 
den generaal , dat „ een nieuw offensief optreden met de 
aanwezige troepenmacht''1 niet tot verovering van Tjakra 
en Mataram zou kunnen leiden (wat iedere deskundige 
hem wel zal toegeven) verwrongen tot de uiting: dat 
„ eene reconstructie der expeditie onmogelijk zou zijn ". De 


r-1 


■i 


340 

schepen om hem aftehalen enz. enz. zijn er, als gebrui- 
kelijke persversiering, bijgemaakt. 

Zonder bedilzucht meen ik te mogen opmerken , dat het 
uitbrengen van zulk eene zware beschuldiging (demora- 
lisatie en ontmoediging na een échec) tegen een krijgs- 
bevelhebber , zonder dat blijkbaar iemand der beschuldigers 
het stuk waarop hij zijne bewering grondde heeft in handen 
gehad, minstens genomen lichtvaardig moet heetcn. 

Maar tegenover generaal Vetter , den self made man , 
den stoutmoedigen en juist voor zijn karaktervastheid 
bekenden Atjeh-officier, den heldhaftigen kapitein van Segli, 
den latercn bekwamen hoofdofficier, kalmen aanvoerder 
en krachtigen militairen commandant, mocht, na dien 
ëónen ongelukkigen Augustusnacht , alles worden gezegd ! 

Wie tot de verspreiding dezer nieuwe dwaling hebben 
meegewerkt zullen, hoop ik, ridderlijk genoeg zijn om 
thans te erkennen dat zij zich vergisten." 

Het toeval wilde, dat juist een dag nadat het boven- 
staande in De Locomotief verscheen de heer Daum in het 
Bat. Nieuwsblad het reeds zoo lang van hem gevorderd 
bewijs kwam leveren. Hij schreef nl. in het nummer van 
19 Februari, naar gebleken is geheel onafhan- 
kelijk van de publicatie van den heer Broos- 
hooft: 

„Thans verheugt het mij, het toegezegde bewijs te 
kunnen leveren. 

„In het telegram van generaal Vetter, meldende den 
overval en zijn treurige gevolgen, komt aan het slot de 
beschouwing voor, dat hij „er aan twijfelt of met de 
overgebleven troepenmacht en onder de gegevenomstan- 
digheden een offensief optreden met het doel Mataram en 
Tjakra te veroveren, resultaat zoude hebben, al werd 
daaraan een versch bataljon toegevoegd, en dat daarom 
de expeditie opnieuw georganiseerd en uitgerust en van 
veel artillerie voorzien moest worden." 


341 

Natuurlijk heeft de Java-bode na dit alles ruiterlijk hare 
beschuldigingen teruggenomen. 

Zij schrijft: 

„En nu wij kennis hebben kunnen nemen van den 
waren inhoud, voor de openbaarmaking waarvan de 
Locomotief dank verdient, aarzelen wij geen oogenblik 
te erkennen dat wij hebben gedwaald; dat wij geloof 
hebben geschonken aan de mededeeling uit een bron, 
die geen enkele redactie niet als een onwraakbare zou 
hebben geacht; maar wij ontkennen met alle kracht dat 
ons kwade trouw mocht worden verweten; wij werden 
misleid, onze goede trouw is verschalkt op een wijze, 
die ons doet uitroepen: wat moet er dan toch, in de 
allernaaste omgeving zelfs van den bevelhebber, een too- 
melooze persoonlijke vijandschap hebben gewoed! In de 
erkenning te goeder trouw te hebben gedwaald en dit te 
erkennen, ligt nooit iets vernederends of onedels.11 


De zending in de Bataklandcn. 

Het Missions-Zeitschrift van Maart geeft het eerste ge- 
deelte van een opstel over de ontwikkeling van de zending 
onder de Bataks in de laatste tien jaren, van de hand 
van den zendeling Joh. Warneck. 

Hoe die zending steeds in ruimeren kring werkt, moge blij- 
ken uit de volgende, daarmeegedeeldecijfers,overtwee jaren: 

in 1886. in 1896. 

aantal Christenen 10746 36136 

schoolgaande kinderen 1329 6095 

vrouwelijke scholieren onder deze.   . 0 873 

zendingsstations 13 22 

aantal zendelingen 15 30 

ongehuwde diakonessen 0 10 

inlandsche voorgangers 56 148 

geordende inlandsche predikers.   .  . 3 20 


342 

ouderlingen der gemeenten   ....     147 660 

filialen der zendingsgemeenten ... 50 127 

In alle opzichten dus grooten vooruitgang. Geen wonder 
trouwens, als men leest, dat telkens de grenspalen der 
zending, met medewerking der bevolking zelve, werden 
verplaatst; in de onderafdeeling Toba b.v., waar tien 
jaren geleden nog menschenroof , slavernij en het ruwste 
kanibalisme aan de orde van den dag waren, en dat 
thans, met het reeds vooraf tot het Christendom ge- 
brachte Silindoeng, het middelpunt en het zwaartepunt 
van de Battazending vormt . . . 

De Bataklanden zijn een gezegend arbeidsveld geweest 
van de Rijnsche zending, die er in 1861 een aanvang 
nam, en reeds na betrekkelijk korten tijd op schoone 
uitkomsten wijzen kon. Een groot deel van dit succes is 
te danken aan den ijver van den zendeling Nommensen, 
die in 1864 zijn werk in Silindoeng aanving. 


Een bezoek aan de Deli-zending. 

Uit een vorig nummer van het Maandbericht van het 
Nederlandsche Zendelinggenootschap hebben wij iets over- 
genomen van het verslag, dat Br. A. Kruyt over een 
bezoek aan de Deli-zending uitgebracht heeft. HetApril- 
nummer bevat van dat verslag het vervolg en slot. Ziehier 
eenige brokstukken er uit : 

., Maandag 25 October bezochten wij Sibolangit en Tand- 
joeng Beringin. De afstand van Boeloeh-Hawar Sibolangit, 
bergop, is wel slechts l*/4 uur, maar de marschiszeer 
afmattend. Sibolangit toch ligt op een hoogvlakte, aan 
alle zijden door steil afloopende wanden begrensd. Ge- 
lukkig wordt ook op dit plateau tabak geplant. Wij konden 
dientengevolge gebruik maken van een koliepad, dat ons 
nu zigzag naar boven, bracht 


343 

„ In het bosch vonden we een offerplaats van de hantoe's 
(geesten). Primitiever zag ik tot dusverre iets dergelijks 
niet. Een dozijn bamboe stokjes naast elkaar , van boven 
| een weinig gespleten, zoodat er enkele sirihblaadjes als 

offer voor de geesten, in vastgeklemd konden worden. 
Ik kreeg den indruk , dat het bij de Bataks niet diep zit : 
„Als we geen sirih bij ons hebben, dan steken we er 
een blad tusschen , dat erop gelijkt. De hantoe's zien zoo 
nauw niet ! " merkte een der Bataks onder algemeen gelach 
op. Een ander wist te vertellen van een Europeaan, die 
kwansuis een sigaar had geofferd. Een handige Batak 
had haar opgerookt! „Zij smaakte best", werd er bij- 
gevoegd. Nu is het wegnemen van een offergave als zoo- 
danig geen kwaad. De geesten worden gezegd alleen de 
fijne essence te genieten, de rest is van geen waarde! 
Toch getuigt het van weinig eerbied als men zoo over 
hen spreekt. Het zal wel met de Bataks gaan als met 
vele Javanen, die desalniettemin blijven offeren, uitgaande 
van het beginsel: „Baat het niet, het schaadt niet!" 

„Goeroe (inlandsche zendeling) Pinontoan ontving ons 
recht hartelijk. De vlag was uitgestoken, en een ruiker 
prijkte, ons ter eere, in een glas. Ook had de njora voor 
een compleet ontbijt voor ons gezorgd , en voor rijst voor 
onze volgelingen. Dan, helaas, van den zendingarbeid zag 
ik niets. De school was verloopen, tengevolge van een 
feest ter eere van het tandenvijlen van eenige jongelingen, 
waaronder ook de broeder van den penghoeloe van Sibo- 
langit. Vier van de trouwste leerlingen der school hadden 
mede de operatie ondergaan. „Daar zitten ze", zeide de 
goeroe, „maar op het oogenblik is er met hen niets te 
beginnen ! " En ja , daar zaten ze , en het was treurig ze 
aan te zien, die verminkte tanden, dat gezwollen tand- 
vleesch, die dikke lippen. Waarlijk, er behoort moed toe, 
om zich zoo te laten pijnigen! Maar wat het treurigste 
is , bij zoo'n gelegenheid wordt het volk als door razernij 
aangegrepen,  en  dag aan dag wordt er gespeeld, soms 


een maand en langer achtereen. Men houdt niet op. De 
toegangswegen tot de kampong worden verbeterd, om 
toch maar veel volk te trekken van buiten, en het spel 
gaat voort , dag aan dag , totdat men er beu van is, en — 
dan bloedt zoo'n feest dood. Misschien zou men het niet 
zoo lang uithouden, wanneer de penghoeloe er geen be- 
lang bij had , dat er veel gespeeld wordt. Van eiken dollar 
toch die verspeeld wordt , ontvangt de penghoeloe 10 cent, 
zoowel van den winner als van den verliezer. Geen on- 
aardige bijverdienste dus. Door zulke feesten nu wordt 
de moeitevolle arbeid van maanden teniet gedaan. Het 
kuddeke schooljongens slinkt tot enkele getrouwen, en 
naar de prediking des Evangelies luistert niemand. En 
als de razernij heeft uitgewoed, kost het verbazende in- 
spanning om de menschen weer te trekken. En zijn de 
jongens eenmaal het schoolgaan ontwend, komen ze niet 
licht weer terug!" 

De tocht van Sibolangit naar Tandjoeng Beringin duurde 
volle 3Vi uur. Tandjoeng Beringin ligt in een keteldal. 
Het is er vochtig en ongezond. De goeroe houdt daar 
ook een paar uren school. Hij had het reeds gebracht 
tot een vijftiental leerlingen, maar èn doordat hij ziek 
was geweest èn door feesten in het dorp was dit getal 
tot vijf verminderd. Maar deze vijf zijn dan ook getrouwen, 
die reeds op school zijn van het begin der vestiging , nu 
5 jaar geleden. Van drie hunner is het bijna zeker dat 
ze Christen zullen worden, aangezien de ouders reeds 
toestemming gaven. 

„ ... Na het avondeten hadden wij een lang gesprek 
over den arbeid der zending onder de Bataks. Waarlijk, 
aan de verkondiging van het Evangelie , tijdig en ontijdig, 
bij de goeroe's aan huis of in de huizen der Bataks zelf, 
in de djamboers en op het veld, ontbreekt het niet. 
En de goeroe's weten zich zeer goed in het Bataksch 
verstaanbaar te maken. En de Bataks zijn ontwikkeld 
genoeg  om te  begrijpen wat de goeroe's zeggen. Maar 


345 

waar het op aankomt: zich te bekeeren, daarvan willen 
zij niet weten. Ze willen alles toegeven, ja het zelfs nog 
beter zeggen, dan de goeroes het deden; maar Christen 
worden, willen zij niet. Veelwijverij , opium, spel, zij 
zijn als met het volksleven saamgeweven. 

„Den volgenden dag keerden we naar Boeloeh-Hawar 
terug; in 2s/i uur tot Sibolangit, en in ruim één uur 
van daar naar huis. Te Sibolangit hadden wij gelegenheid 
den nieuw aangelegden rijweg te zien, die in de rots is 
uitgehouwen. Het is een meesterstuk, waarvan de eer 
aan den heer Van Gils toekomt. Niet minder bewonderens- 
waardig is de daar aangelegde waterleiding, waardoor 
deze geheele hoogvlakte van levend water is voorzien. 
Te meer waarde heeft dit alles, omdat het te verwachten 
is, dat de nieuwe strategische weg naar boven over 
Sibolangit loopen zal. Na één dag rust te Boeloeh-Hawar, 
aanvaardden wij 28 Oct. onze reis naar Pernangenen over 
Pagar Batoe, een omweg weliswaar, maar de eenige, 
die zonder gevaar te doen was. Hoewel de hellingen op 
dit traject niet zoo steil zijn als b.v. tusschen Sibolangit 
en Tandjoeng Beringin, zoo is toch de reis veel ver- 
moeiender. Het is een bijna voortdurend klimmen en 
dalen , soms meer dan een half uur achtereen . . . " 

Hoewel de goeroe te Pernangenen een ernstig en ijverig 
man is en bij de Bataks zeer gezien , heeft hij nog maar 
één bekeerling gemaakt. „Hoe afmattend moet het zijn, 
altijd door te werken — en geen of nagenoeg geen vruch- 
ten te zien ! Datzelfde afmattende doet zich ook te Boeloeh- 
Hawar gevoelen. Sedert 1890 is hier een zendeling ge- 
vestigd en tot heden werden gedoopt 9 mannen , 1 vrouw 
en twee kinderen. Bovendien behoort sedert eenigen tijd 
een Tobo-Batak, door Br. Schütz gedoopt, mede tot de 
gemeente. In het geheel dus 13 zielen. 

„ Geen school heeft meer geleden , dan die te Boeloeh- 
Hawar. Nauwelijks was men bekomen van de dubbele 
feestelijkheden, die gedurende l1/, maand de oprichting 


346 

van het doodenhuis eischten; nauwelijks waren de lieden 
wat uitgerust van hunne dansen , hanengevechten , schieten 
en dobbelen, of opnieuw begon het lieve leven, nu in 
den vorm van het zoogenaamde goeroe goeroe aroweno, 
een soort mapaloes. Jongelieden en jonge meisjes gaan 
dan samen werken. Van dien arbeid komen ze vrij op- 
gewonden terug en vieren dan feest in de kampong. Bij 
de bekende losheid van zeden onder de jongelui , behoeft 
het geen betoog, dat zulke feestelijkheden alles behalve 
dienen om het peil van zedelijkheid te verhoogen. Helaas, 

de  zending  staat machteloos tegenover dit alles en 

de arbeid staat stil! 

„Nu loopen er weer geruchten, dat hier eerstdaags 
een groote geestenbannerij in de kampong zal plaats hebben, 
natuurlijk vergezeld van al de ellende , aan zulk een leven- 
makerij verbonden! Dan, zou dit alles ook een bewijs 
zijn , dat hier de waarheid kracht begint te ontwikkelen ? 
Het heidendom toch openbaart zich soms zoo luide déér, 
waar het zich de krachten voelt ontzinken. 

„In de eerste tijden, toen het nog een nieuwtje was, 
kwamen er velen des Zondags in de godsdienstoefening. 
Nu is dat getal zeer geslonken. Den eersten Zondag sprak 
goeroe Ponto. Er waren toen aanwezig 7 mannen en 2 
vrouwen, terwijl een paar anderen om den hoek stonden 
te luisteren. Den tweeden Zondag , toen Br. Joustra voor- 
ging, was het kuddeke nog kleiner. 

„Er zijn ook andere vruchten aan te wijzen. De zen- 
deling toch begint meer deel te worden van deze maat- 
schappij. Men leert nu zijne onbaatzuchtige handelingen 
kennen, het wantrouwen maakt plaats voor vertrouwen, 
en men nadert hem meer en meer onbevangen. In ziekte 
of ongeval is hij de man die helpen moet! En zoo ont- 
staat er een band, die met de jaren hechter wordt. 

„ En dan is daar de hoogvlakte , waarmede voortdurend 
de gemeenschap wordt onderhouden. Aan gene zijde van 


347 

de bergen is onze hoop op meerdere vrucht groot. Daar 
woont het moedervolk, dat oorspronkelijk gebleven is, 
niet zoo ontaard als de doesoen-Bataks , en werkzamer. 

„ Daarheen nu richten zich de blikken in deze zending. 
Dan, helaas! die hoogvlakte is nog voor ons gesloten! 
Maar geen nood, eenmaal, wanneer Gods tijd daar is, 
zal ook dier het Evangelie gepredikt worden , zullen ook 
de Karo-Bataks ingaan, gelijk reeds zoovelen van hunne 
stamverwanten onder de Toba's. De geschiedenis leert het 
ons : de volheid der tijden is voor de Bataks aangebroken. 
Laat ons dan niet aarzelen , maar voortgaan , ondanks tal 
van bezwaren en moeiel ijkheden ! " 

Den 25en November kwam Br. Kruijt te Módjó-Warnó 
terug. 

Het Maandbericht meldt nog: 

„In ons Maandbericht van Januari mochten wij mede- 
deelen, dat in de Minahassa voorloopig f5773.821/, was 
ingekomen aan feestgaven. Thans mogen wij daaraan toe- 
voegen , dat in het ressort van Br. Rooker f 2622.41 werd 
bijeengebracht , en dat in andere ressorten aan nagekomen 
giften nog f 629.10 inkwam. In het geheel kwam dus 
f 9025.331/, bijeen." 


De quarantaine in het Oosten. 

De Semaine Médicale bepleit wederom een grondige ver- 
betering van de quarantaine-inrichtingen in het Oosten, 
die nu, niettegenstaande -alle conferenties en besluiten, 
nog niet den minsten waarborg geven. De conferentie te 
Venetië , in het vorige jaar , heeft ter kwader uur en uit 
onbekendheid met den werkelijken toestand, aan den 
Gezondheidsraad te Constantinopel de uitvoering opge- 
dragen van de maatregelen, waartoe besloten was, en 
hem geautoriseerd daartoe, zoo noodig, te beschik- 
ken over een reservefonds, dat voor dit doel aanwezig 

24 


348 

was. Naar alle waarschijnlijkheid bestaat dit fonds in het 
geheel niet. De Turksche Regeering, die reeds twintig 
jaar tot het betalen van eene jaarlijksche bijdrage ver- 
plicht is , heeft die gelden wel trouw geboekt maar nooit 
gestort. Bij gebrek aan geld komt er dus van alle ver- 
beteringen niets. 

In het station te Bayorah, aan de Perzische golf, dat 
Europa moet beschermen tegen de pest, is de toestand 
nog even treurig als destijds. De reizigers die er in ob- 
servatie zijn, verkeeren nog steeds ongedwongen met de 
buitenwereld. De eenige verbetering is, dat men een 
stroomat, die voor afscheiding diende, heeft vervangen 
door een fraaien rozenhaag. De drie bewakers gaan 
's nachts naar huis, en overdag gaan de van pest ver- 
dachte bewoners onder de hoede van een sjouwerman 
uit visschen. Engelsche officieren gingen uit varen in een 
inlandsche sloep met het opzettelijk doel de maatregelen 
belachelijk te maken. 

Evenwel, in dezen toestand schijnt toch eene verbete- 
ring, eene verplaatsing van het lazaret, op handen te 
zijn. Als men dan nog brak met de gewoonte om alleen 
zeer jonge of zeer oude geneeskundigen aan te stellen, 
zou er reeds veel gewonnen zijn. 


Vereeniging  „Het Buitenland". 

Aan het verslag der Vereeniging Het Buitenland, te 
Amsterdam, over 1897 ontleenen wij het volgende: 

Ook in het afgeloopen jaar mocht de Vereeniging zich 
verheugen in den steun der Regeering. Het rijkssubsidie 
werd opnieuw door de Staten-Generaal bewilligd. De aan- 
dacht der Vereeniging was in het afgeloopen jaar hoofd- 
zakelijk gericht op Oost-Azië. 

„Hetgeen wij daar hebben kunnen verrichten" — zegt 
het verslag — „ danken wij hoofdzakelijk aan de krachtige 
medewerking  en  het  initiatief  van de diplomatieke en 


349 

consulaire vertegenwoordigers onzer Regeering. Wij ver- 
melden hier de heeren Knobel , minister-resident en consul- 
generaal te Peking, F. J. Haver Droeze, consul-generaal 
voor Zuid-China te Hongkong, E. D. van Walree, eerst 
vice-consul te Yokohama , later fungeerend consul te Shan- 
ghai , F. J. Domela Nieuwenhuis , consul-generaal te Pre- 
toria, die onze reeds aanwezige en nieuw aangekomen 
candidaten met raad en daad steunde, I. C. T. Reelfs, 
consul-generaal te Melbourne, den consul-generaal Von 
Düring en den vice-consul Bartels te Mexico, en consul 
E. Speckter te Vera Cruz. 

„Voor onze voorloopige plaatsingen in Europa onder- 
vonden wij de gewaardeerde hulp van onzen consul-gene- 
raal te Londen, den heer H. S. J. Maas, en van onzen 
trouwen vriend en medewerker den heer A. Prins te 
Hamburg." 

Eenige bladen van het verslag zijn gewijd aan de can- 
didaten der Vereeniging; vooral kan men tevreden zijn 
over plaatsingen in China, Oost- Azië en Afrika. 

„Wat onze in vorige jaren naar overzeesche gewesten 
uitgezonden candidaten betreft, kan worden aange- 
teekend, dat de berichten in het algemeen bevredigend 
luidden." 

Onze Nederlandsche jongelieden worden in het buiten- 
land langzamerhand gewaardeerd , en de openbare handels- 
school te Amsterdam krijgt eene goede reputatie. 

Het verslag betreurt zeer, dat bijna nergens in Neder- 
land handelsscholen bestaan en dat van Rijkswege bijkans 
in het geheel niet wordt gezorgd voor de opleiding tot 
een beroep, waarin een groot gedeelte der jongelieden, 
welke middelbaar onderwijs genieten, hun loopbaan 
moeten maken. 

Omtrent de flnancieele uitkomsten van het laatste dienst- 
jaar deelt het verslag mede, dat op kapitaalrekening is 
geboekt f 16,145.42, waarbij kas-saldo f540.85. De reke- 
ning over  1896  werd  afgesloten  met  een  tekort van 


350 

f 1102.79; van de toelagen, waarover nog niet beschikt 
was, kwam vrij f 900; blijft nadeelig saldo f 202.79. 
Hierbij zijn gekomen de volgende ontvangsten: aan rem- 
bours van vroeger verleende toelagen f 3594.51 , rente 
van de fondsen der kapitaal-rekening en deposito-renten 
van de beschikbare gelden f 611.13, jaar-contributiën 
f 4860, rijkssubsidie f 5000. Het totaal der middelen 
bedraagt dus f 14,065.64. De onkosten zijn geweest : alge- 
meene onkosten , als salaris secretaris , porto's , telegram- 
men, drukwerk etc. f 1696.46; opnieuw verleende toe- 
lagen f 12,851.09; nadeelig saldo f 202.79; samen 
f 14,750.34; zoodat het nadeelig saldo der jaarrekening 
blijft f 684.70. 


Britsch-Guyana. 

Uit het rapport van den gouverneur van Br.-Guyana 
over het jaar 1897 blijkt, dat de inkomsten £ 555.774 
en de uitgaven £ 590.616 bedroegen, terwijl op het eind 
van het jaar de schuld van de kolonie £ 1,899.457 was. 
De helft van de inkomsten vloeide voort uit voedingsstoffen, 
in hoofdzaak meel en rijst , terwijl de uitvoer van suiker 
en voortbrengselen van suiker het */8 van den uitvoer 
bedroeg. Verder werd in hoofdzaak alleen goud geëxpor- 
teerd; meer dan de helft van den invoer en van den 
uitvoer was naar het moederland. Nog steeds is de kolonie 
Voor werkkrachten afhankelijk van Indië, hoewel het 
overbevolkte Barbados slechts 400 mijlen verwijderd is 
en zoowel door particulieren als autoriteiten in beide 
koloniën vele pogingen werden aangewend om een geregelde 
emigratie te bewerkstelligen. De gouverneur beweert dat 
de grootste moeilijkheden voortkomen uit het karakter 
der Barbadiaansche arbeiders. Het is zeer moeilijk hen 
te bewegen een contract voor een langen tijd te sluiten. 
Hij wenscht te kunnen repatrieeren , wanneer hij dat ver- 


351 

kiest , is zeer gevoelig voor malaria en wenscht een eigen 
woning, hoe klein ook, te bezitten. 

Dit is een hinderpaal voor beide koloniën, die van zoo- 
veel nut voor elkander konden wezen. 

Het aantal Britsch-Indische immigranten in Br .-Guyana 
bedraagt 116.700. 

Men tracht deze immigranten door het afstaan van 
stukken grond , in plaats van retour-passage , zooveel mo- 
gelijk voor goed in de kolonie te houden, en naar het zich 
laat aanzien zal dit vrij wel gelukken. 

Koffie en cacao worden steeds geproduceerd slechts in 
die mate, dat alles aan locale consumptie opging; van 
kola, dat aan de Demerara-rivier groeit, werden enkele 
verschepingen gedaan. De rijstcultuur belooft zeer uitge- 
breid te worden, daar het is gebleken dat het terrein 
achter de kustlanden bijzonder gunstig daarvoor is; ook 
is een rijstmolen in Georgetown opgericht. 

De goudproductie is steeds stijgende, maar het grootste 
gedeelte is afkomstig van placers, hoewel 3 maatschap- 
pijen machineriën aangeschaft hebben en kwartsen be- 
werkten. 

De totale bevolking bedraagt meer dan 285000. 

Wat betreft de administratiekosten, welke in vergelijking 
met de andere Br .-Indische eilanden hoog mogen genoemd 
worden , wordt in het rapport er op gewezen , dat politie , 
rechterlijke macht, ambtenaren der belastingen en post- 
beambten benoodigd zijn voor eene uitgestrektheid van 
200 mijlen, langs de zeekust, en zoo meer dan 100 mijlen 
in het binnenland der kolonie, terwijl somtijds de wet 
moet worden toegepast buiten de grenzen van het Britsch 
gebied. Met eene zoo verspreide bevolking moeten dus 
de administratie-kosten hoog zijn. Afgelegen plaatsen 
moeten b.v. ook hun magistraten, geneesheeren , geeste- 
lijken, politie hebben en bovendien met de andere deelen 
des lands communicatie. 


NIEUWE  UITGAVEN. 


NJSDERLAND. 


Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-lndië, onder redactie 
van H. M. la Chapelle en D. F. W. van Rees. Dl. XXXII. Afl. 1. 
Batavia, H. Prange & Co. ['s Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Per 
dl. (6 afl.) / 10.—. 

OreuaesoL Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffielandje. 
Batavia, H. M. van Dorp & Co. 

Gelder (Mr. W. de). Het strafrecht in Nederlandsch-lndië. 2e uit- 
gave, bijgewerkt door mr..M. S. Koster. Batavia, G. Kolff & Co. 
's Gravenhage, Martinus Nijhoff 2 dln. Geb. ƒ 15. — . 

Kaart der tabaksondernemingen in Langkat, Deli, Serdang, Bedagei, 
Padang, Batoe Bahara en Assahan (Oostkust van Sumatra). Schaal 
1 : 200:000. 4e druk. Naar de nieuwste gegevens bewerkt door 
P. de Vries & Zoon. Amsterdam, J. H. 'de Bussy. Plano f 10.—. 
Opgepl. aan rollen f 12.—. Opgepl. in étui f 12.-—. 

Moore (Oh. Tan der). Assam-thee, haar cultuur en bereiding op 

Java. Batavia— 's Gravenhage, G. Kolff & Co ƒ 1 90. 

Indische landbouwbibliotheek, 1. 

Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in 
Nederlandsch-lndië, en opgave omtrent hun burgerlijken stand, 1898. 
Batavia, Landsdrukkerij, ['s Gravenhage, Martinus Nijhoff]  f 2.—. 

Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-lndië. 1898. Batavia. Lands- 
drukkerij, ['s Gravenhage, Martinus Nijhoff]. 2 dln. / 5.—. Met 
Naamlijst ,  .  .  .  f 6. — . 

Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-lndië, 
over het jaar 1896. 's Gravenhage, Gebrs. J. .& H. van Langen- 
huysen f 3.—. 

Verwijnen (J. J.). Historisch overzicht van het bestaan der militaire 
school te Meester-Cornelis (N.-L). October 1852— Juli 1896. Haar- 
lem, De Erven Loosjes. Samarang, G. C. T. van Dorp & Co.  f 3.50. 


353 
ENGELAND. 

Bonwiok (James). Australia's first preacher: the rev. Richard 
Johnson, first chaplain of New South Wales 4/ 

Cumming (C. F. Gtordon). The inventor of the numeral type for 
China, by the use of which illiterate Chinese, both blind and 
sighted, can very quickly be taught to read and write fluently. 1/ 

Dyer (E. Jerome). The routes and mineral resources of North 
Western Canada 6/ 

Gleichen (Count). With the mission to Menelik, 1897. With illusts. 
by the author and from photographs 16/ 

Handbook for travellers in India, Burma and Ceylon. including the 
provlnces of Bengal, Bombay and Madras, the Punjafc, North West 
Provinces, Rajputana, Central Provinces. Mysore &c. theNative 
States, Assam and Cashmere. 3rd ed. Witn 74 maps and plans.  20/ 

Holmes (T. Bioe). A. history of the Indian mutiny and of the dis- 
turbances which accompanied it among the civil population. 5th 
ed., revised throughout and slightly enlarged 12/6 

Japan and the Japan mission of the Church Missionary Society. 
3rd ed 2/ 

Maonab (Franoes). British Columbia .for settlers : its mines, trade 
and agriculture 6/ 

Malabari (Behramji M.). India in 1897 1/ 

Morris ( J.). What will Japan do ? A forecast. With a map of the 
Far East 3/6 

Bowan (Airs.). A flower hun ter in Queensland and New Zealand   14/ 

Thomson (John). Through China with a camera. With nearly 
100 illusts * 21/ 

Warner (W. Lee). The citizen of India 2/. 

Windt (Harry de). Through the gold fields of Alaska to Bering 
Straits. With a map and 30 illusts 16/ 

Young (Ernest). The ringdom of the Yellow Robe : being sketches 
of the domestic and religious rites and ceremonies of the Sia- 
mese. With illusts 15/ 


DTJITSOHLAND. 

Ansichten der Republik Argentinien. 2 Hft M. 3.— 

Bastian (Adf). Lose Blatter aus Indien. II. Batavia .  . M. 10.— 

Herrioh (A). Generalkarte v. Ostasien, Japan, Korea, Ost-China u. 
dem südöstlichen Teil des asiatischen Russland 1 : 4,500,000. Mit 
Nebenkarten. 1. Golf v. Pe-tschi-li u. die weitere Umgebg. v. Peking. 
2. Umgegend v. Soul. 3. Umgegend v. Tokio. Ausg. m. Special- 
karte Kiaotschau-Bucht M. 1.— 


354 

Jorissen (Dr. E. J. P.). Erinncrungeii an Transvaal 876—1896. Aus 
dem Holl. übers. v. Sekr. A. Seidel   .  .  M. 4.— ; geb. M. 5.—. 

Karte der Kiau-Tschou-Bucht u. Umgebung. 1 : 750,000. [Aus : „Pe- 
termann's geograph. Mitteilgn."] Mit Text M. — .40 

Beiohard (Faal). Deutsch-Ostafrika. Das Land il seine Be wohner, 
seine polit. u. wirtschaftl. Entwickelg. Mit 36 Vollbildern nach 
Orig.-Photographien M. 5.— ; geb. M. 6. — . 

Peters (O.). Weitherzige Kolonialpolitik M. —.50 

Buge (Prof. Dr. BX Die Entdeckung des Seeweges nach Ostindien 
duren Vasco da Gama 1497/8. Vortrag. (Mit 2 Karten.) .  M. 1.50 

Suriname (Niederl. Guyana). Culturgewachse, Plantagcnbau, Gold- 
felder, Land u. Volkstypen u. s. w. 25 Naturaufnahmen  M. 10. — 

Zimmermann (A.). Die deutsche Kolonial-Gezetzgcbung 1893—1897. 

M. 8.— 


FRANKRIJK; 


Buondelmonti (C). Description des lies de r Archipel, trad. par 
E. Legrand. 52 partes. lre partie 20 fr. 

Boutilly (V.). Le thé, sa culture et sa manipulation. Avec 15 
fig. et 2 pi ' ,  .  .   2 fr. 

Ohandèse (G.). L'émigration : intervention des pouvoirs publics au 
XlXe siècle 5 fr. 

Code civil de 1'Empire du Japon. Livres I, II, III, trad. par J. 
Motono et M. Tomii. 6 fr. 

Ctunenge (E.) et Bobellas (P.). L'or dans la nature, mineralogie, 
geologie. Etude des principaux gltes aurifcres. Statistique, Ier f., 
13 héliogr 10 fr. 

Demour (V. P. J.). Du tabac Avec 21 fig 2 f r. 50 

BoelB (Bdg.). Boers et Anglais : autour des mines d'or du Transvaal. 

2 fr. 

Sohuró (B.). Sanctuaires d'Orient, Egypte, Grèce. Palestine.  7 fr. 50. 


De Nieuwe Drogistwinkel, 
Mej. E. DE LEEUW, 

9/t4ix;>eytt^x<xt -42. — SDen, dx&aa. 

Somatose, Quina Laroche 

en alle Binnen- en Buitenlanctache genees- 
middelen. 

SPECIALITEIT IN TANDPOEDER, TANDWATER 
EN TANDBORSTELS. 

Eau de Cologne van Boldoot enz. 

VERZENDING NAAK INDIË. 


Bij de Uitgevers-Maatschappij „PUBLICITAS" te Amsterdam verschenen: 


EXZLS ZOLA, Voor een nacht v. liefde f 1.50 

, Thérèse Raquin, geïll. - 2.25 

, Madeleine Férat,   „  -2.50 

, Mevrouw Neigeon  „  - 1.90 

,Naïs Micoulin  .   „  -1.90 

Dr. ?. 8. KAMP, De Sexueele Voorbe- 
hoedmiddelen   -0.75 

Dr. P. XOULXN, Magnetisme en Som- 

nambulisme -0.90 

PIEBBE KEOPOTKINE, De Anarchie, 

Philosophie en Ideaal -0.60 

Dr. S. OLEHENT, Gezondheidsleer v. 
het huwelijk f 0.90 


Dr. E. OLEHENT, De ziekten van den 

man f 0.90 

Dr.  OABL HENNXGr, De ziekten van 

het kind - 2.90 

A. B. WESTERHOUT, Marie Huising, 

real. Novellen -1.90 

OHAMPAGNE-KALENDEB 1898 1. pers - 0.50 
BOUDOXB-KALENDEB 1898 ter perse - 0.25 
XIOB OOBDAT, Kamer No. 3  .  .  -0.25 

(Onschuld, geïll. Aan het Dessert,  Op 

advies van Mama, geïll. Brand! geul. 

Bonbons,  geïll.,)  Dit deeltje is het Ie 

van de Boudoir-Bibliotheek. 


Voor franco zending naar Indië worden deze prijzen met 10 pet. verhoogd. 


G. STREIT WOLF 

Instrumentmaker, 

Firma Wed. Bern. Klaassen, 

Passage 26,   Zontmaostraat 83, 

'S GRAVENHAGE. 

Brillen en Pince-Nez, 


II 


ii 


Artikelen voor Ziekenverpleging. 


pEVESTIGD: 

Piet Heinstraat No. 21, 

cl curnt CREMER 

Gollecteur der Staatsloterij. 


V 


Heele en gedeelten van 
loten in de 357e loterij ver- 
krijgbaar. 


M«. HAMBURG. 

Uitzet-, Kapitaal- en Rente- Verzekering-Maatsch^. 

DIRECTIE DER AFDEELING NEDERLAND EN BELGIË : 

Amsterdam, Rokio 117. Brussel, 10 Boulevard Aupaek. 

DIVIDEND aan de verzekerden uitgekeerd over 1896 

18t/i °/0 der «Taarpreznïe. 

Nadere inlichtingen zijn o. a. te bekomen bij den heer G. VAN 
BLIJSWIJK SOMBEEK, Inspecteur der Maatschappij, Tasmanstraat 47, 
's Gravenhage. 


'S*. 


© 


«H 


sa 


u 

O 


MEL VAN RIN 

Hoogstraat 29 en Stationsweg 71. 


pa cd 

es g 

^ > 


Interc. Telephoon 

Steeds voorradig eene groote collectie 

van  A.  J.  REIJNVAAN,  Amsterdam. 

SPECIALE BLIKVERP: MET FRANSCHE SLUITING. 

Export door de geheel© Wereld. 

F. W. EINCK & ZOON. 


Portretüjsten. Portefeuilles, Portemonnaiea, Sigarenkokera, Buvards en andere 
artikelen, welke alle onder garantie voor deugdelijke bewerking en soliditeit 

worden geleverd. 
Artikelen, in onze magazijnen gekocht, worden kosteloos gerepareerd. 

Ruimste keuze; uiterst billijke prijzen. 

ALBUMS voor Indië, expresse bewerking. 
S, Schaamburgstraat $t $en Staag. 

H, H. KL A ASSEN, Prinsestraat 23 en 25, 

'S GRAVEN MAGEJ 

Meert uitgebreid Magazijn van r—t- •* Lax«p»pi«r , O rootste Magazijn van 

Pakken Ctorais r»(|»>l«r( £40 Tel, ook  geschikt    voor  Bruiloften,  Verjaringen, Kinderpartijen,  eni 

TOOT de mafl, TOOT den spotprijs Tan »• «••«. %'»©rJr««h«««,  Veraje», Aarrfighedaa, «as. 

TOor_ poet in tweeën, blauw geroerd, FABRIEK VAN 

j3loemen-/Vrtikelen, 

Toor mmlt ■!•«»•■ te  ■»*-•■. 

Diverse soorten Bladeren, 5 et per 
doz|jn, alle van linnen. 

Export naar Oost- en West-Indiën 


*• «•♦ per  !•#. Kleinere formaten Tan af H% «•■* 
•er MM>. 

. t*% «rat per ■•♦. 

lste kwaliteit, per gros (144 stuks), 
t. 

Pooien L*n« Papier, 50 Tel en 50 Couverten, blauw 
niueid, ao **■*, 

Prima Poum4«i, letter H. B., voor «oentfi «*■« 


perdtwUo. 
Verder 


alle 


hrijn«b«»«ftM, spotgoedkoop. Bollen 

'Ctewt Papier !• cmi per rol, echt Engelsen. 


Vraag Monsters en Geïllustreerde Prijscouranten. 


Glas, Poréi h Airdnmt. 

Het grootste en goedkoopste magazijn in 
bovenstaande artikelen is 

f assage 33-35-37 

Emballeert, verhuurt en verzendt 
door de geheele wereld. 

O. 9reX7©88, 

DEN HAAG. 


Tandheelkundige Inrichting 

VAN 

H. HAMBURG, 

TANDARTS, 

van Krasbergenstraat 80, 

DAGELIJKS TE CONSULTEEREH. 

Heele Gebitten f 35. Tanden per stuk f 2. 
Goud plombeeren f 5. Cement of Zilver 
plombeeren f2. Tandheelkundige opera tien 
zonder pyn f 1. 

Zondags van 9 tot 3 uur. 


Het Zuid-Hollandsch Venduehuis. 

Uitgebreide lokalen: Ingang Prinsegr. hoek L Beestenmarkt, 

DEN HAAG. 

Is de beste inrichting tot aan- en verkoop van 


Elke dag van 9—10 uur geopend en des Zondags van 9—5 uur. 

VOOHDEELIGE CONDITIES VOOB PUBLIEKE  VEILINGEN. 

R. GLASTRA, Bierstraat 5, Dan Haag. 


Billijke 


Beste 


Prijzen. 


Bediening 


VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN door het geheele Rijk. 


I). A. BACHOFNER, 

Tailleur Civil & Militaire. 

•BE8CBTSTB1AT 3» - 'S BHAt'ESHAGÜ. 

Uitrustingen 

OOST-  & WEST-INDIE. 
n, etc. etc. 


EENIG  ADRES VOOR 

Solied Haarwerk. 

Haarverf cenig geheel onscha- 
delijk en vlekt niet de huid. 

Maison T. Harteveld, 

Coiffeur. 
Speciaal  Salon tow Duits n Heeren. 
Prins Hendrikstraat 182, 

nabij de Waldeck Pyrmontkade.  k 


H. C. J. VRIJTHOFF VAN DER TOORN. 

Zoostraat  30  —  Hen  Haag. 

Fabrikant van BANDAGES van ORTHOP. TOESTELLEN. Leverancier 
aan verschillende Rijks- en Gemeente-instellingen. 
Levert verder en gros en en détail: 
Prima Eng. Rijwielen, voor Heeren f 100—130—160, voor Dames f 140, 
Prima Amerikaansche Rijwielen, voor Heeren en Dames f 225, 

alle met de meest omvattende garantie op machines en banden. 
Prachtige Zwitsersche Muziekdoozen, Zelfspelende Piano's, Orgels, enz. 
Electr. schel* en lichtgeleidingBn, om zelf aan te leggen, draagbare Electr. 
flets- en huislannpen, Telefonen, enz. enz. — Uiterst billijk. 


v\ » ; 


INHOUD. 


Bladz. 

I. De oprichting van de eerste hulp- en spaar- 
bank door inlandsche hoofden te Poerwokerto. 
Door G. ROESSINGH VAN ÏTERSON ....   355 

II. China  in  economisch  opzicht.  Door  F.  M. 

Knobel 376 

III. Stoomvaart-  en  spoorwegverkeer  met  Oost- 
Azië 405 

IV. Varia 418 

De waarheid in zake de Lombok-telegrammen. — 
Officieele statistiek van Suriname over 1897. — 
Muntwezen in Britsch-Indië. 

V. Nieuwe uitgaven 432 


Bijdragen en brieven, de Redactie betreffende, ge- 
lieve men te zenden aan den Heer H. A. LESTÜRGEON , 
villa „Catharina Francisca", N. Badhuisweg, Scheveningen. 


Dit Tijdschrift verschijnt tusschen den len en den 15c" 
van elke maand. 

De abonnementsprijs bedraagt voor Nederland ƒ 13.— 
per jaar. Voor het buitenland .wordt dit bedrag met de 
porto's verhoogd. Tusschentijds aangegane abonnementen 
worden ad ƒ 3.25 per kwartaal berekend. 

Afzonderlijke nummers, voor zoover deze voorhan- 
den zijn, ƒ 1.50 per aflevering. 

Prijs der advertentiën van */« ? V4 5 V* en xl\ bladzijde 
per plaatsing ƒ 1.50; ƒ 2.50; ƒ 4.50; ƒ 8.—. 

Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen van V$; V4? Vi 
en 1/1 bladzijde ƒ 12.— ; ƒ 20.— ; ƒ 35.— en ƒ 60.—. 


De oprichting van de eerste hulp- en spaarbank 
door inlandsche hoofden te Poerwokerto. 


Bij het behandelen in de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal van de begrooting voor Ned.-Indië over 1898, 
werd onder de algemeene beraadslaging, den 17 Novem- 
ber 1897, door den heer B. K. F. van Vlijmen, 1) 
sprekende over den oeconomischen toestand van den 
Javaan, aangehaald wat de heer F. Fokkens den 4<*en 
Februari 1896 op ecne vergadering van het Indisch Genoot- 
schap daarover had bekend doen worden en daarvan o. m. 
gezegd : 

„ dat het eenige middel om den Javaanschen landbouwer 
uit de handen van woekeraars te houden daarin bestaat, 
dat spaarkassen en kredietbanken worden opgericht, 
waardoor deze in de gelegenheid worden gesteld tot 
sparen, maar ook tot het leenen van kleine bedragen 
tegen matige rente ; " 

„ dat door den heer Fokkens voldoende was aangetoond , 
dat de Javaan ook wilde sparen en daarbij was gewezen 
op een bestaande bloeiende spaarkas te Modjowarno, 
opgericht door den Zendeling Jellesma , en op spaarkassen 
voor inlandsche ambtenaren op verschillende plaatsen." 

Die afgevaardigde gaf verder als zijn opinie te kennen 
„dat het bij hem vaststond als een paal boven water, 
dat het creëeren van hypotheek-, krediet- of landbouw- 
banken  en spaarkassen in dien oeconomischen toestand 


1) Zie Handelingen 1897-1898, blz. 134 en 135. 

25 


356 

verbetering zou aanbrengen en dat de Regcering dat 
vraagstuk moest oplossen, als zij ten minste wilde 
voldoen aan hare hooge roeping: bevordering van de 
moreele en materieele welvaart van de Javaansche be- 
volking die aan hare hoede is toevertrouwd." 

Denzelfden dag werd door den minister van koloniën, 
den heer I. F. Cremer, hierop geantwoord 1) „dat hij 
het met den geachten afgevaardigde, den heer Van 
Vlijmen, eens was dat er in Indië nog veel te verbeteren 
viel, want dat daar ook armoede en gebrek werd ge- 
leden ," maar deze deed daarbij de vraag : „ of er een land 
ter wereld was waar dit niet het geval was?" en zeide 
verder: „Laten wij te zamen overleggen wat wij kunnen 
doen om dien toestand te verbeteren, en wanneer dus 
de afgevaardigde uit Veghel, de heer van Vlijmen, zegt: 
„wij moeten den inlander leeren sparen", dan moet ik 
en passant daarop antwoorden, dat juist ten vorigen jare , 
op voorstel van mijn ambtsvoorganger, besloten is in 
Indië een postspaarbank op te richten en dat ik het ge- 
noegen heb gehad de reglementen daarvoor aan de goed- 
keuring van de kroon te onderwerpen , zoodat de directeur 
en onder-directeur van de spaarbank , die gereedstaan om 
naar Indië te vertrekken, weldra hun nuttigen werkkring 
zullen kunnen aanvangen." 

Dat postspaarbanken in Indië noodig zijn en ook daar 
een behoorlijken werkkring zullen vinden wil ik gaarne 
aannemen, maar dat zij in den oeconomischen toestand 
van den Javaanschen landbouwer verbetering zullen bren- 
gen is mogelijk, maar gelooven doe ik het niet; althans 
niet in den eersten tijd, want zeer zeker zullen nog jaren 
moeten verloopen eer de inlander zoover zal zijn gekomen , 
dat hij van zijne verdiensten iets zal kunnen afzonderen 
om dit in de postspaarbank te beleggen, ten einde daar- 
over bij eventueelen nood te kunnen beschikken. 


1) Zie Handelingen 1897-1898, blz. 142. 


357 

Voor dadelijke verbetering van dien toestand zijn andere 
instellingen noodig en moeten andere maatregelen worden 
genomen, en om dit aan te toonen diene het volgende. 

Al spoedig na het bekend worden van het door den 
heer Van Vlijmen gesprokene, vervoegde een mijner 
vrienden zich tot mij, onder aanbieding van eenige 
stukken, met het verzoek die eens in te zien en dit, 
omdat hij vermeende dat het daarin voorkomende onder 
meer algemeene aandacht behoorde te worden gebracht. 

Dat denkbeeld werd ook al spoedig het mijne en daarom 
begin ik met hier over te nemen een zich onder de 
stukken bevindend, aan den schrijver toegezonden uit- 
knipsel van een der te Amsterdam verschijnende dag- 
bladen, luidende: 

EEN  SPAAR-  EN  HULPBANK  IN  INDIË. 

Wat kunnen de ambtenaren van den burgerlijken dienst 
in Indië toch veel nut doen, wanneer zij beide oogen 
open houden! 

Wij vonden daarvan dezer dagen weder een nieuw 
bewijs in eene correspondentie aan de Locomotief uit 
Poerwokerto, eene afdeelingshoofdplaats in de residentie 
Banjoemas. 

Gelijk overal op Java hadden daar vele inlandsche 
hoofden moeilijkheden in geldzaken. 

Jaren lang dienen zij zonder bezoldiging . . . vallen ge- 
leidelijk in handen van woekeraars . . . hebben hun stand 
op te houden . . . gaan onder schulden gebukt . . . zien 
zich gedwongen den kleinen man te exploiteeren , pacht- 
overtredingen door de vingers te zien. Hun integriteit 
lijdt groote schade. De thans afgetreden assistent-resident 
E. Sieburgh begreep dat maatregelen noodig waren om 
in dien toestand verbetering te brengen. 

Hiertoe moest allereerst getracht worden de bedoelde 
hoofden uit de handen hunner woekeraars te verlossen 


358 


Om dit doel te bereiken bracht de heer Sieburgh „niet 
zonder belangrijke verantwoordelijkheid op zich te laden" 
een kapitaaltje van ƒ 8000. — bijeen , dat onder zijn opper- 
toezicht werd beheerd door cene commissie van ver- 
trouwde inlandsche hoofden , en strekte om tegen matige 
rente op korten termijn en met behoorlijke zekerheid, 
voorschotten te verstrekken. 

Dat aldus in eene werkelijke behoefte voorzien werd, 
bleek wel uit het feit, dat de jaarlijksche omzet niet 
minder dan zeventigduizend gulden bedroeg. Menig 
inlandsch ambtenaar werd aldus van lasten bevrijd die 
hem jaren lang hadden gedrukt. 

Na eene tweejarige ondervinding heeft het den heer 
Sieburgh dan ook weinig moeite gekost, zijne instelling 
te doen worden eene blijvende spaar- en hulpbank, die 
tegen ten hoogste 15 procent per jaar voorschotten geeft, 
en ten hoogste 9 procent aan de aandeelhouders uitkeert; 
cijfers welke, gelet op de plaatselijke toestanden en het 
onvermijdelijk risico, niet te hoog zijn en althans sterk 
afsteken bij de 10 of meer percenten 's maands van de 
woekeraars ! 

De bank , beheerd door eene geheel inlandsche directie, 
met drie Europeesche commissarissen, zal er aldus 
krachtig toe bijdragen om het peil der inlandsche ambte- 
naren te verhoogen. 

Wij hopen zeer, dat het te Poerwokerto gegeven voor- 
beeld navolging moge vinden. 

Wij zeggen het den schrijver in de Locomotief gaarne 
na: als de ambtenaren aldus trachten het publiek belang 
te dienen , gaat er van den bestuurszetel cene opvoedende 
kracht uit, die onze heerschappij ten goede komt. 

Waarom de heer Sieburgh tot het oprichten van be- 
doelde bank het initiatief nam, werd in bovengenoemd 
uitknipsel reeds aangegeven, doch eenige toelichting 
daarop komt mij niet overbodig voor. 


359 

Van af zijn optreden als ambtenaar ter bcsehikking bij 
het binnenlandsch bestuur op Java en Madura, had het 
al spoedig zijne aandacht getrokken , dat hooge en lagere 
inlandsche ambtenaren meestal onder een grooten schulden- 
last gebukt gingen. 

Regenten met schulden van 25 tot 50 duizend gulden, 
Pateh's, Wedono's, Hoofd- en andere Panghoeloc's en 
Djaksa's met schulden van tientallen duizenden guldens 
vindt men allerwege. Verder assistent-wedono's en Mantri's 
met schulden van duizende guldens ; zelfs schrijvers , 
magang's , politie-oppassers bij europeesche en inlandsche 
ambtenaren, ja zelfs gewone pradjocrit's met honderde 
guldens schuld aan woekeraars van allerlei landaard, 
maar het meest nog aan amfioen-pachters en dito smokke- 
laars, zijn op Java geen zeldzaamheden , en men kan 
gerust zeggen dat inlandsche ambtenaren en beambten 
zonder schulden met een Diogenes lantaarn te zoeken zijn. 

Met het oog hierop is het dan ook niet te verwonderen 
dat het politiewezen op Java slecht is en slecht blijft, 
en het bestrijden van opium- en andere smokkelarijen met 
zoo weinig goeden uitslag geschieden. 

Hoe zulke schulden ontstaan en hoe zij noodwendig 
grooter moeten worden, blijkt uit het volgende: 

Menig Regent toch heeft bij zijn optreden den goeden 
naam te redden van zijn vader of ander bloedverwant, 
dien hij opvolgt. De woekeraars, bij welke deze in het 
krijt stond, ontzien geen middel om den nieuweling in 
de hooge positie te dwingen zich te belasten met de 
overname der schulden van den overledene of ontslagene. 

Zij gaan gewoonlijk daartoe over door de verleidelijke 
verzekering om geduld te zullen oefenen als hun slechts 
voor het bedrag van zulke schulden met de gekapitaliseerde 
onuitbetaald gebleven woekerrenten enz. een onderhandsch 
geschrift worde ter hand gesteld , bevattende de verklaring 
dat de nieuwe titularis belooft voortaan, ten behoeve 
van  den  crediteur,  maandelijks  een zeker bedrag van 


360 

zijn inkomen af te staan; en. is die belofte eenmaal 
verkregen, dan wordt zelfs meermalen bovendien nog 
een nieuw crediet geopend , dat den debiteur nog verder 
onder de macht der geldschieters brengt. 

Zoo gaat het ook met de mindere hoofden. Reeds voor 
zij een noemenswaardig inkomen genieten hebben zij 
kostbare behoeften te bevredigen en worden daardoor 
zeer gemakkelijk een prooi van den al te ge willigen, 
woekerenden geldschieter, die wel weet dat hij lang op 
zijn geld zal moeten wachten, dat hij zelf langen tijd 
daarvan de renten zal moeten missen, maar daarom niet 
getreurd ! Zeker eenmaal en dan voor goed vallen zij hem 
in de klauwen , en de toekomst van het slachtoffer is dan 
meestal voor goed verloren- Nieuwe obligaties met ge- 
kapitaliseerde renten zijn de eerste gevolgen van de op 
den beklagenswaardige toegepaste dwangmiddelen, en al 
spoedig volgen bedreigingen met civiel proces etc. 

Dat onder zulke omstandigheden menig politiehoofd of 
beambte, ten einde raad, zich lichtelijk laat omkoopen 
en tot plichtverzuim komt, wien kan zulks verwonderen? 

Bovendien is voor hen die nog niet in handen van 
woekeraars zijn gevallen , de lombard steeds daar om bij 
tijdelijk nijpenden nood de weinige preciosa's van die 
personen voor een spotprijs in ontvangst te nemen, en 
ofschoon telkens weder ingelost, zij eindigen met die 
weinig waarde hebbende rijkdommen voor goed in de 
macht van den lombardhouder te laten. 

Zoo werkt alles te zamen om de Javaansche bevolking 
te voeren tot den hulpbehoevenden staat, waarin de 
meesten hunner verkeeren, daar toch de woekeraars 
niet schromen voor de door hen verleende hulp eene 
rente te berekenen van 60 tot 30 percent 's jaars , terwijl 
de lombardhouders eene rente mogen berekenen van 90 
tot 36 percent over gelijk tijdvak, waaruit gemakkelijk 
valt af te leiden, dat de armoede onder die bevolking 
nog voortdurend toeneemt. 


361 

Dat de lombardhouders tot het heffen van zulk een 
hooge percentage gerechtigd zijn, blijkt uit het daarvoor 
bij Indisch Staatsblad 1880, no. 83, vastgesteld tarief, 
luidende : 


BELEENINGEN. 

RENTEN 

TERMIJN VAN 
AFLOSSING 

van  20 cent of minder 

. V» cent 

^ 8     3 maanden dus 90 pCt 

«     • 

» J 

boven 20  „ 

tot 

en 

met 40 cent   1  „ 

00      ^ 

•j 

» 

90 

» 

» 

»   *o  . 

» 

» 

»   60   „ 

iVt , 

a-fef 3 

» 

ff 

90 

» 

ff 

»   60   „ 

» 

» 

»   80   „ 

2   „ 

voor 
gaan ti 

10 

CO   CO 

ff 

» 

90 

» 

» 

9   80   „ 

» 

» 

.  100   , 

2Vt . 

n 

» 

90 

» 

9 

.   n 

» 

» 

,   ƒ25 

6 pCt. 

's maands 3 

n 

ff 

72 

» 

ff 

.    /*25 

» 

» 

,   ƒ50 

5 pCt. 

6 

ff 

» 

60 

?» 

ff 

.    f50 

ff 

» 

„   ƒ75 

4   „ 

9 

» 

» 

48 

» 

ff 

>    f?5 

n 

» 

n   ƒ100 

3   „ 

n      12 

» 

» 

36 

» 

ff 

Neemt men verder nog in aanmerking dat te belecnen 
goederen zeer laag , meestal op de helft of op een derde 
van de werkelijke waarde geschat, slechts tot op twee- 
derde dier geschatte waarde kunnen beleend worden en 
dat toch nog zoovele goederen ongelost op zoogenaamde 
publieke venduties worden gebracht om dan gewoonlijk 
den pachter, verre beneden het beleeningsbedrag , in 
handen te vallen , dan is gemakkelijk na te gaan dat ook 
dit een der redenen is dat de armoede onder de Javanen 
steeds toeneemt, en zeer terecht wees meergenoemde 
afgevaardigde er dan ook ter zelfder tijd op om, ter ver- 
betering van dien toestand , o. m. de pacht der pandhuizen 
af te schaffen. 1) 

De heer S. wilde in dezen cllcndigcn toestand gaarne 
verbetering  brengen,  maar de  wijze  waarop  die ver- 


l) Zie Handelingen 1897-1898, blz. 135. 


362 

kregen moest worden bleef lang een onopgelost vraagstuk. 

Zijne vertogen en voordrachten werden door de hoofden 
zijner afdeeling en andere belangstellende Javanen allengs- 
kens met graagte aangehoord, met het resultaat dat hij 
eindelijk zoo gelukkig was bij velen hunner den wensch 
te zien ontstaan, hem in zijn pogen te steunen om aan 
bedoelden treurigen staat van zaken een einde te maken. 

Met bewilliging van de commissie bij welke in zijne 
afdeeling het oppertoezicht beruste over de gelden van 
den msdjid-kas , werd onder zijne persoonlijke borgstelling 
een gedeelte dier kas ter beschikking gesteld van het 
voorloopig bestuur der daarvoor bij wijze van proef 
ondershandsch opgerichte en in werking gebrachte 
hulpbank. 

Al spoedig bood Raden Djaja Soemitra, assistent- 
wedono van Karang-Kemirie en zwager van den Regent 
van Banjoemas, eene som van ƒ 2000. — tegen billijke 
rente ook daarvoor aan, waardoor de mogelijkheid ont- 
stond de proef al dadelijk op ruimer schaal voort te 
zetten , terwijl hij door op dusdanige wijze blijk te geven 
van vertrouwen in de zaak te stellen, tevens de jonge 
instelling steunde om hare werkzaamheden aanzienlijk 
uit te breiden. 

Deze storting was zeer zeker een groote stap in goede 
richting gedaan. Raden Djaja Soemitra werd alzoo de 
eerste inlegger van de opgerichte hulpbank en zijn voor- 
beeld vond spoedig navolging, zelfs zoo, dat deze bij 
wijze van proef opgerichte instelling al spoedig moest 
worden omgezet in een wettig samengesteld, zedelijk 
lichaam. 

Hierbij werden echter nog bezwaren ondervonden , die 
wel zijn kunnen worden opgeheven, maar die ik toch 
zeer noodig vind in deze te releveeren. 

Toen in Maart 1896 voor bedoelde bank rechtspersoon- 
heid werd aangevraagd, kwam het request al spoedig 
terug  met  de mededeeling „dat het verzoek zooals het 


363 

daar lag voor inwilliging niet vatbaar was, omdat de 
wet alleen toelaat de erkenning als rechtspersoon van 
zedelijke lichamen door Europeanen of Vreemde Ooster- 
lingen gesticht en het onderhavige een zedelijk lichaam 
zou zijn door Javanen opgericht." 

Aan de Europeesche commissarissen werd daarom in 
overweging gegeven op te treden als bestuurders der 
vereeniging, en hieraan werd door die heeren gcreedelijk 
voldaan; doch hierdoor geraakten de oorspronkelijke 
Javaansche oprichters feitelijk op den achtergrond om 
de hun toekomenden voorrang als zoodanig over te geven 
aan Europeanen die, ten gevolge van dien, in strijd met 
de werkelijkheid toen optraden als weldoeners van den 
Javaan, omdat het dezen zelf niet gegund kon worden 
als zoodanig op te treden voor eigen land- en geloofs- 
genooten. 

De Javaansche inleggers, met genoemden Raden Djaja 
Soemitra aan het hoofd , lieten hunne gelden alle ten name 
van dat nieuwe lichaam overschrijven, maar ook ver- 
schillende ter plaatse bestaande instellingen gaven hunne 
reservefondsen daarbij in deposito. 

Spoedig sloten eenige Europeesche ingezetenen ter 
plaatse zich daarbij aan , waardoor een kapitaal ontstond , 
dat min of meer voldoende was om aanvankelijk het 
aangevangen werk niet alleen in stand te houden, maar 
zelfs langzamerhand tot bloei te brengen, wat uit de 
onderstaande cijfers blijkt. 

Zooals hiervoor reeds werd gezegd bedroeg in 1896, 
het eerste jaar van de oprichting, de omzet reeds cene 
som van pi. m. / 70.000, terwijl het daarop volgend jaar, 
gedeeltelijk ook onder den opvolger van den heer S. , de 
omzet reeds was gestegen tot pi. m. ƒ 150.000. 

Omtrent deze bedragen, zeer zeker belangrijk reeds 
voor eene residentie-afdeeling , teeken ik hierbij aan dat, 
na het in werking treden van onderwerpelijk bedoelde 
hulpbank, heeren suikerfabrikanten niet langer genegen 


364 

werden bevonden voorschotten voor te verrichten werk- 
zaamheden langer uit te betalen, waardoor de Loerah's, 
ter verkrijging van de noodige gelden, toen bij de bank 
aanklopten en dadelijk door deze, tegen billijke vergoe- 
ding, werden geholpen. 

Vandaar dat de omzet , vooral voor een pas beginnende 
instelling, dadelijk zoo belangrijk was. 

Al spoedig verspreidde zich het gerucht van het ont- 
staan dezer weldadige instelling ook buiten de grenzen 
der afdeeling Poerwokerto, en van verschillende kanten 
kwamen aanvragen in, om afschriften te mogen ontvangen 
van de statuten en ook van de verschillende boeken 
dezer stichting. 

Ter verduidelijking van een en ander voeg ik hierachter 
afschrift van de notarieele acte waarbij bedoelde hulpbank 
werd opgericht. In die acte zijn ook de boeken aangegeven 
die daarbij voor een goed geldelijk beheer noodig werden 
geoordeeld. Modellen van die boeken in deze ook aan 
te geven vind ik minder noodig, zij die ze mochten 
noodig hebben kunnen die te Poerwokerto zeker nog 
steeds verkrijgen, even als de concepten der daar, bij 
leening van gelden afgegeven wordende obligatiën. Een 
en ander in de maleische taal gehouden of geconcipieerd 
zoude zeer zeker maar eene matige belangstelling opwekken. 

Met het oog op de discussie's die na het uitspreken 
van in hoofd dezes bedoelde rede van den heer Fokkens 
op de vergadering van het „Indisch Genootschap" nog 
werden gevoerd , heb ik het noodig geoordeeld het boven- 
staande bekend te doen worden , vooral ook omdat daaruit 
blijkt dat, als de hoofden van plaatselijk bestuur daartoe 
het initiatief willen nemen, de oprichting van spaar- en 
hulpbanken niet zoo moeilijk is als toen werd voorop 
gesteld. 

Door het oprichten van de onderwerpelijk bedoelde 
spaar- en hulpbank werd aan het woekeren in de afdeeling 


365 

Poerwokerto voor een groot gedeelte een einde gemaakt, 
en zooals hierboven werd aangeteekend , voor het oprich- 
ten van meer zulke instellingen werden de noodige 
inlichtingen gegeven, zoodat mag worden aangenomen 
dat meerdere inrichtingen van dien aard reeds in werking 
zijn. De heer Fokkens sprak dan ook van meerdere 
spaarbanken, voor inlandschc ambtenaren reeds opgericht, 
en het staat bij mij dan ook vast dat, als de Regeering 
de houding van ambtenaren als do heer S. weet te waar- 
deeren, de oprichting van zulke instellingen zeer zeker 
gaandeweg zal toenemen. 

Ik laat verder nu nog volgen wat sedert de oprichting van 
bedoelde instelling te Poerwokerto door de pers daarover 
nog verder onder de oogen van het publiek werd gebracht. 

Uit de Java-bode van 18 Augustus 1897, no. 189, 
eerste blad; neem ik daartoe over: 

„ De assistent-resident van Poerwokerto W. P. de Wolff 
van Westerrode heeft met een daad getoond dat hij de 
hem toevertrouwde belangen van den inlander begrijpt, 
dat zoowel de hoofden als de kleine lieden bescherming 
behoeven tegen de smerige woekerpraktijken van Chineezen 
en Arabieren, maar vooral dat de inlander moet leeren 
door economische zelfstandigheid zich zelf te beschermen , 
en dit doel zal binnen de grenzen der mogelijkheid zeker 
het best bereikt worden door de door den heer de Wolff 
in het leven geroepen Poerwokertosche hulp-, spaar- en 
landbouwcrediet-bank , waarvan de strekking nader om- 
schreven wrordt in artikel twee der Statuten, luidende: 
Zij heeft ten doel: 

1°. aan Inlandsche ambtenaren en hoofden in de af dee- 
ling Poerwokerto, benevens andere ingezetenen dier af- 
deeling, mits Inlanders of Europeanen zijnde, die in 
geldverlegenheid verkeeren, tegen matige rente gelden 
in leen te verstrekken en hen daarvoor te onttrekken 
aan de handen der woekeraars ; 


366 

2°. aan dezelfde personen gelegenheid te openen om 
hunne spaarpenningen zeker en tegen behoorlijke rente 
te beleggen en aldus het sparen aan te moedigen; 

3°. aan groepen van Inlandsche landbouwers in de 
afdeeling Poerwokerto goedkoop landbouwcrediet te ver- 
schaffen, wanneer zij daaraan behoefte hebben. 

Hierop verscheen in dat dagblad van den 23cn dier 
maand onderstaand schrijven: 

Aan den redacteur van de Javabode. 

Poerwokerto, 20 Augustus 1897. 

Geachte Redacteur! 

Naar aanleiding van een entrefilet in uw blad van 18 
dezer omtrent de oprichting der „ Poerwokertosche Hulp- 
Spaar- en Landbouwcrediet-bank " acht ik mij verplicht 
u mede te deelen dat de mij deswege toegezwaaide lof 
niet mij toekomt, doch mijnen ambtsvoorganger E. Sieburgh, 
die alhier eene „ Hulp- en Spaarbank ", inzonderheid voor 
inlandsche hoofden, oprichtte. Deze instelling, welke tot 
dusverre alleen als hulpbank voor inlandsche ambtenaren 
gewerkt had, is door het tegenwoordige bestuur gereor- 
ganiseerd en ingericht zoowel tot aanmoediging van het 
sparen als tot het verschaffen van goedkoop landbouw- 
crediet, en thans onder den bovenvermelden nieuwen 
naam als rechtspersoon erkend. 1) 

Met de opneming dezer rectificatie zult u mij zeer ver- 
plichten. 

Onder dankbetuiging voor uwc vereerende belang- 
stelling, teeken ik mij 

Hoogachtend , 

(get.)   De Wolf van Westerrode, 

Assistent-resident. 


1) Bij besluit van 11 Augustus 1897 no. 9, Indisch Staatsblad no. 205. 


367 

Mocht de heer Van Vlijmen willen medewerken om 
ook de tweede hierboven genoemde oorzaak van de 
voortdurende achteruitgang van den inlander te neutra- 
liseeren , n.1. door te trachten de pacht op de pandhuizen 
afgeschaft te krijgen , zeker zou ook hij dan medewerken 
om het welzijn van den inlander te bevorderen. 

De opbrengst van die pacht toch over het jaar 1898 is 
geraamd voor Java en Madura op eene som van / 1.095.000, 
en voor de Buitenbezittingen op een bedrag van ƒ 117.000 , 
of te zamen op ƒ 1.212.000, en dit geld wordt bijna 
uitsluitend opgebracht door de armsten onder de armen 
der inlandsche bevolking in Nederlandsch-Indië. 

Nu moge de minister van Koloniën er op hebben ge- 
wezen 1) dat er overal armoede en gebrek wordt geleden 
en dit beweren moge volkomen juist zijn, om echter die 
armoede dienstbaar te maken aan het stijven der schatkist, 
en tot vulling der zakken van meedoogenlooze woeke- 
raars is even zeker niet overal het geval. 

Na hetgeen hierboven daarover werd aangeteekend kan 
men toch wel nagaan, dat daar waar de pacht zooveel 
geld wordt waard geacht, de pandhuishouders in hun 
bedrijf zeker nog een winstgevende zaak zien. 

Daarom is een betere regeling in déze meer als urgent 
en daar de heer Cremer te gelijkcr tijd overleg heeft ge- 
vraagd om slechte toestanden in Indië te verbeteren, 
hoop ik dat het oogenblik spoedig zal aanbreken waarin 
een onderzoek in deze worde bevolen en dientengevolge 
de pacht op de pandhuizen spoedig tot het verledenezal 
behooren. 

En is die Minister eenmaal aan het verbeteren — Zijne 
Excellentie was het immers met de heeren Van Kol en 
Van Vlijmen volkomen eens, dat in Indië nog veel te 
verbeteren viel — welnu dan zullen die verbeteringen, 
waardoor gelijktijdig veel zal worden bezuinigd , ook wel 


1) Zie Handelingen 1897-1898, blz. 142. 


368 

een equivalent aanwijzen waaruit de gelden kunnen worden 
gevonden die door de afgeschafte pacht op de pandhuizen 
daardoor minder in 's lands kas zullen vloeien. 

En mocht dit onverhoopt eens niet geheel het geval zijn , 
dan zal dat wat blijkt te ontbreken dan zeer zeker wel 
opwegen tegen de met die afschaffing dadelijk optredende 
verbetering van de moreele en materieele welvaart van 
de inlandschc bevolking in onze O.-I. bezittingen. 

tt. ROESSINGH VAN ITERSON. 

's Gravenhage , Maart 1898. 


In marginc stond de volledige 
Malcische vertaling. 

ACTE van oprichting van een zedelijk 
lichaam genaamd Poerwokertosche hulp- 
en spaarbank van Inlandsche hoofden. 
Artikel 1653 en volgende van het Burger- 
lijk Wetboek voor Nederlandsch Indië. 

Nummer Zes. 

Heden Maandag den zestienden December achttien- 
honderd vijf en negentig 

verschenen voor mij Eugenius Sieburgh, Assistent- 
Resident van Poerwokerto , Residentie Banjocmas , en als 
zoodanig fungeerend notaris te Poerwokerto voornoemd , 
in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen 

De vier Javanen: 

Raden Wirio Atmadja, Pateh van het Regentschap 
Poerwokerto; 

Raden Atma Sapradja, Ondercollecteur der Afdeeling 
Poerwokerto ; 


369 

Raden Atma Soebrata , Wedono van het District Poerwo- 
kerto van gelijknamige afdeeling; 

en Raden Djaja Soemitra, Assistent- Wedono der 
eerste klasse van Karang Kemirie, district en afdeeling 
Poerwokerto ; 

allen woonachtig in de afdeeling Poerwokerto voor- 
noemd, en mij fungeerend notaris bekend, 

Dewelke comparanten verklaarden met elkander te 2ijn 
overeengekomen om gezamenlijk voor vijf en twintig 
achtereenvolgende jaren tot stand te brengen een zedelijk 
lichaam onder den naam van „ Poerwokertoschc hulp- eh 
spaarbank van Inlandsche hoofden", zooals geschiedt by 
deze , en gezamenlijk op te treden als bestuurders daarvan. 

De eerste comparant als president, 

de tweede comparant als penningmeester, 

de derde en vierde comparanten als commissarissen. 

De comparanten verklaren dat het doel der vereeniging 
is geenszins om persoonlijke voordeden te behalen , maar 
om in staat te zijn hulp te vcrleenen aan een ieder die 
in tijdelijke geldverlegenheid geraakt, en te voorkomen 
dat deze in handen valt van woekeraars, die zich niet 
ontzien buitensporig hooge rente te berekenen. Deze toch 
eischen van twee tot vijf procent rente 's maands , terwijl 
velen hunner bovendien een schuldbewijs vragen van 
eenig bedrag in zilver voor een voorschot gedaan in koper. 

Anderen vragen twee k drie procent 's maands van 
eenig bedrag en laten de renten onveranderd, niettegen- 
staande de schuld door gedane betalingen is verminderd. 

De comparanten schromen niet de omschreven hande- 
lingen als de meest afkeurenswaardige te brandmerken, 
omdat zij de zoogenaamd geholpenen in het ongeluk 
storten, en hen tot volslagen armoede doen vervallen. 

Comparanten verklaren dat de reden, waarom zij zich 
genoopt gevoelen deze vereeniging tot stand te brengen 
is, dat het hun bekend is geworden dat een dergelijke 
ondershands  en  met  goedkeuring  van  het bestuur der 


370 

Masigit alhier gestichte vereeniging, die daartoe gebruik 
maakte van de masigit kasgelden, op last van hooger 
hand is moeten gesloten worden, wijl die gelden tot dit 
doel niet mochten gebruikt worden, en het berekenen 
van rente gezegd wordt niet te stroken met den Islam. 

De nu door comparanten gestichte vereeniging heeft 
daarom met die kas niets gemeen , doch wijl de commissie 
van de opgeheven vereeniging winsten behaald heeft van 
de uitgeleende gelden, en die commissie het geld van 
genoemde kas renteloos had verkregen, zoo zal na 
liquidatie der zaken van die vereeniging een saldo ver- 
blijven in handen der commissie, die, wijl dit saldo niet 
aan de masigitkas toekomt, en ook daaraan niet mag 
geschonken worden wegens haren oorsprong, daarover 
beschikt heeft ten behoeve van de vereeniging nu door 
comparanten gesticht, zullende het besproken saldo na 
volledige sluiting der boeken van de opgeheven vereeniging 
door de oude commissie worden afgedragen aan de com- 
paranten en daarvan aanteekening gedaan worden aan 
den voet van het aan comparanten uit te reiken afschrift 
dezer acte. 

Behalve de omschreven gelden , welke de comparanten 
namens de vereeniging in dank aanvaarden, verklaren 
zij onder openlijke dankbetuiging, de door hun zeer ge- 
waardeerde hulp te hebben genoten van hunnen mede- 
commissaris , den vierden comparant , Raden Djaja Soemi- 
tra, die bij dezen belooft een aanzienlijk bedrag aan de 
vereeniging te zullen toevertrouwen, zullende de hoegroot- 
heid van het door hem te storten kapitaal moeten blijken 
uit aan hem door het bestuur uit te reiken obligatiën. 

De comparanten verklaren verder dat zij gaarne zullen 
in ontvangst nemen de gelden, van wien ook, welke 
hun of aan de vereeniging zullen worden toevertrouwd. 

En dat zij bereid zijn alle geschenken in geld, van 
wien ook, ten behoeve van de kas der vereeniging aan 
te nemen , omdat comparanteft bij dezen erkennen dat al 


371 

het geld en geldswaarden, in die kas aanwezig, niet 
hun geld is, noch dat van eenigen anderen persoon, 
doch beschouwd moet worden als een fonds toebehoorend 
aan het algemeen, terwijl zij zich zelven alleen opwerpen 
als de bestuurders van dit fonds , met de macht daarover 
te beschikken in den geest der vereeniging, waarvoor 
zij zich voornemen de rechtspersoonlijkheid binnen uiter- 
lijk drie jaren na de oprichting aan te vragen. 

Comparanten verklaren eindelijk dat zij voor de door 
hun gestichte vereeniging de navolgende bepalingen en 
voorschriften hebben vastgesteld. 

Van de ontvangst van alle aan de vereeniging toever- 
trouwde gelden zal het bestuur bewijsstukken afgeven: 
voor bedragen beneden de eenhonderd gulden , geschreven 
op gewoon papier voorzien van een plakzegel ad tien cent ; 

voor bedragen van eenhonderd gulden en hooger, ge- 
schreven op een gezegeld papier van eene gulden vijftig 
cent, beiden in den vorm eener obligatie, met bekend- 
stelling van de maandelijks te betalen rente en van den 
termijn van voorafgaande wederzijdsche opzegging. 

Het bestuur zal trachten deze gelden zoo goedkoop 
mogelijk te verkrijgen, doch zal nooit meer dan negen 
procent 's jaars mogen betalen. 

Van alle de gelden welke zich in de kas der vereeniging 
bevinden kan en mag het bestuur voorschotten doen aan 
een ieder die het vertrouwen van het bestuur geniet. 
Wanneer eenig lid van het bestuur zich daartegen ver- 
klaart, zal de aanvrager worden afgewezen. 

In den regel zullen die voorschotten niet hooger mogen 
zijn dan tot zulke bedragen welke door den opnemer in 
vier achtereenvolgende maandelijksche termijnen kunnen 
worden terugbetaald. 

Het bestuur is evenwel gerechtigd ook grootere bedragen 
en op meerdere maandelijksche termijnen bij wijze van 
uitzondering in voorschot te geven, bij voorbeeld voor 
het bouwen van een huis of om gerechtelijke vervolging 

26 


372 

van den aanvrager te voorkomen, niet om er feesten 
van te geven of onnoodige weeldezaken van te koopen. 

Kortom , het ligt geenszins in de bedoeling der vereeni- 
ging om het schulden maken te vergemakkelijken, het 
doel moet steeds zijn: hulp te verleenen aan wien hulp 
behoeft. 

In ieder geval zal zulk een voorschot dan moeten ge- 
daan worden onder borgstelling. 

Voor ieder uitgeleend bedrag zal de debiteur moeten 
afgeven een schuldbewijs in den vorm eener obligatie 
voor bedragen van minder dan honderd gulden geschreven 
op gewoon papier, voorzien van plakzegel ad tien cent, 
voor bedragen van eenhonderd gulden of meer , geschreven 
op een zegel van een gulden vijftig cent. 

In die obligatie zal de debiteur moeten bekend stellen 
wanneer hij aanneemt het geheele bedrag te betalen of 
in welke maandelijksche termijnen dit zal geschieden. 

Ook het verschuldigde bedrag der renten moet worden 
uitgedrukt. 

Wanneer de schuldenaar een ambtenaar is, moet hij 
in de obligatie den ondercollecteur machtigen om van 
zijn tractement maandelijks een daarbij genoemd bedrag 
in te houden en uit te betalen aan den houder der obligatie. 

Wanneer de schuldenaar ter zekerheid van zijne schuld 
geldswaardige goederen (welke altijd eene hoogere waarde 
dan eenhonderd gulden moeten hebben) aan de vereenigings- 
kas deponeert, zal hem daarvoor een schriftelijk bewijs 
worden gegeven. 

Die goederen mogen aan den schuldenaar ook niet voor 
een oogenblik worden terug gegeven, zonder dat de 
schuld is afbetaald, en het voormeld bewijs, na door 
den schuldenaar voor ontvangst te zijn afgeteekend, aan 
het bestuur is teruggegeven. 

Van alle door het bestuur gedane voorschotten of 
leeningen wordt rente berekend tot een maximum van 
vijftien ten honderd 's jaars. 


373 

Het bestuur neemt zich evenwel voor die rente zoo 
laag mogelijk te stellen; daartoe zal het bestuur in de 
tweede helft van Juni en in de tweede helft van December 
ieder jaar, op eene algemeene vergadering van bestuurs- 
leden den rentestandaard vaststellen. Deze standaard wordt 
voor het volgende semester allen debiteuren in rekening 
gebracht , voor niemand mag daarvan uitzondering gemaakt 
worden. 

De gekweekte renten moeten dienen ter betaling van 
de renten verschuldigd aan crediteuren , het loon van den 
secretaris-boekhouder der vereeniging, de noodzakelijke 
inkoopen van meubilair voor het bureau der vereeniging , 
eenige andere uitgaven in het belang der vereeniging en 
ter bevordering van den bloei daarvan. 

Het overschot diene ter stijving van het werkkapitaal 
der vereeniging, opdat zij langzamerhand zich van hare 
lasten moge kunnen ontdoen, daardoor mindere uitgaven 
moge hebben, en in staat gerake de leeningen en voor- 
schotten tegen een minimum rente te doen. 

Het bestuur zal zich een of meerdere betaalde beambten 
toevoegen voor de boekhouding, overeenkomstig het 
welmeenen van dat bestuur. 

De vereeniging zal hare eigene ijzeren geldkist of 
kisten bezitten, ter opberging van de aanwezige gelden, 
de schuldbewijzen der debiteuren , de geldswaardige goede- 
ren der vereeniging of der aan haar bij wijze van zeker- 
heid toevertrouwde goederen der debiteuren. Die geld- 
kisten zullen, zoo daartoe van de bevoegde macht ver- 
gunning kan verkregen worden, berusten in de geldkamer 
van den ondercollccteur , en zullen steeds moeten voor- 
zien zijn van minstens twee differente sloten en sleutels, 
waarvan er een moet berusten bij den penningmeester en 
de  andere bij den president of een der commissarissen. 

De kas mag niet geopend worden buiten de tegen- 
woordigheid van twee leden van het bestuur. 

De boeken moeten berusten bij den president. 


374 

Het bestuur zal minstens eens in de maand vergaderen 
om de boeken der vereeniging na te zien en het nood- 
zakelijke te bespreken. 

Van iedere vergadering zullen notulen worden gehouden 
en daarin vermeld worden welke bestuursleden aanwezig 
zijn en welke besluiten zijn genomen. 

De aanwezige leden teekenen deze notulen. 

De vergadering zal niet kunnen plaats hebben wanneer 
niet minstens drie bestuursleden , de president daaronder 
begrepen, tegenwoordig zijn. 

Bij ontstentenis of afwezen van den president zal het 
oudste tegenwoordige lid als zoodanig optreden. 

Wanneer het . aantal leden van het bestuur door het 
overlijden, de verhuizing, of het genomen ontslag van 
een der oprichters komt te verminderen , zullen de over- 
blijvende tot de verkiezing van een nieuw bestuurslid 
overgaan, want het bestuur dient steeds op eene sterkte 
van minstens vier leden gehouden te worden, doch kan 
ook worden uitgebreid tot zeven leden. 

Daarom kan het bestuur aan eenigen inlegger, Javaan 
of Europeaan , die minstens twee honderd gulden aan de 
kas der vereeniging deponeert, het lidmaatschap van het 
bestuur aanbieden, totdat het zevental zal bereikt zijn. 

De aanbieding van dit lidmaatschap aan een of meerdere 
Europeanen toch zal noodzakelijk zijn, om de rechts- 
persoonlijkheid te kunnen aanvragen, wijl zuiver Javaan- 
sche vereenigingen die niet verkrijgen kunnen. 

Het bestuur zal de navolgende boeken aanhouden: 

A. een kasboek; 

B. een Debiteuren- en Crediteurenboek ; 

C. een journaal ; 

D. een pandboek; en 

E. een notulenboek der vergaderingen. 

De nu gestichte vereeniging zal hare werkzaamheden 
aanvangen , zoodra zij daartoe in staat is , uiterlijk direct 
na sluiting der boeken van de opgeheven vereeniging. 


375 

De namens het bestuur uit te geven obligatiën en 
kwitanticn zullen door den President en een der commis- 
sarissen worden onderteekend. 

De comparanten, nu bestuurders der door hun opge- 
richte vereeniging, verklaren ten laatste, dat zij zich 
onder aanbod van eede aan elkander verbinden, en aan 
elkander de belofte doen, dat zij de door ieder hunner 
vrijwillig op zich genomen verplichtingen zullen naleven 
zooals eerlijke en brave lieden hun eens gegeven woord 
behooren te doen , ter eere van zich zei ven en ten voor- 
deele van hunne medemenschen , hetgeen zij doen onder 
aanroeping van Gods naam! 

Aan de later te kiezen medeleden van het bestuur zal 
bij aanneming van het lidmaatschap de uitnoodiging ge- 
daan worden, het aan de vereeniging berustend afschrift 
dezer akte te onderteekenen, ten bewijze dat het daarin 
vervat reglement hun bekend is, en zij zich aansluiten 
bij de belofte welke de oprichters aan elkander gedaan 
hebben. 

Alles onder verband als naar rechten, met domicilie- 
kiezing algemeen en onveranderlijk ter griffie van den 
Raad van Justitie te Semarang. 

WAARVAN  ACTE 

Gedaan en verleden te Poerwokerto voornoemd, ten 
dage voorschreven in tegenwoordigheid van enz. 


China in economisch opzicht. 


In no. 14 der Consulaire Verslagen en Berichten is 
opgenomen het „Economisch bericht over China 1897 " 
van de hand van onzen consul-generaal te Peking, den 
heer F. M. Knobel. 

Ook ditmaal bevat het verslag veel belangrijks, én 
verdient de samensteller hulde wegens de groote zorg, 
welke hij er aan heeft besteed. Een overzicht van het 
rapport vinde hier plaats. 

In breede trekken kan worden beweerd, dat in onzen 
tijd drie groote velden de aandacht trekken van den be- 
schaver en van den ondernemer. 

Die velden zijn : Zuid-Amerika , Afrika en China. Het 
laatstgenoemde is , naar het schijnt , het meest belangrijk : 
het is het grootst; de schatten, welke het verbergt, zijn 
het minst bekend; zijne bevolking is de talrijkste. 

Op eene uitgebreidheid van ruim elf millioen vierkante 
mijlen wordt China's bevolking, blijkens de jongste van 
Russische zijde opgemaakte statistieken, verdeeld als 
volgt: 

Provinciën. Bevolking. 

Sinkiang 1,286.584 

Kweichow 4,840.900 

Yunnan 6,114.150 

Shensi 8,473.045 

Kuangsi 8,527.378 


377 

i 

i                 Provinciën. Bevolking. 

Kansu  .  .   . 9,750.645 

Shansi 11,050.764 

Tchekiang. 11,842.565 

Honan 21,009.977 

Kiangsi 21,974.098 

>                  Hunan 22,120.648 

!                  Kiangsiu 24,598.915 

Fuhkien 25,235.184 

Tschili 29,400.000 

i                  Kuangtung 29,852.112 

Hupei 34,339.524 

Anhui 35,810.000 

Shantung 37,437.672 

Szechuen 79,493.058 


423,157.219 1) 
Hierbij komt: 

Mantsjoerije  met de prov. Kirin 626.232 

Mukden 4,724.673 

Heilungkiang 400.000 

Tibet 1,500.000 

Mongolië 1,990.000 

Kuku nor 150.000 


Totaal .... 432,548.125 
Het staat thans vast, dat deze kolossale menschen- 
massa voortbewogen wordt. Zij heeft, na eeuwen van 
afsluiting en stilstand, zoo even het hellend vlak be- 
treden, langs hetwelk zij voortglijdt naar de westersche 
beschaving. 

Van dat merkwaardig proces zijn de op het afgeloopen 
jaar betrekking hebbende bijzonderheden zóó veelvuldig , 


1) De bevolking van China schijnt onder normale omstandigheden 
toe te nemen met anderhalf millioen zielen jaarlijks. 


378 

dat de poging om daarvan een zeer oppervlakkig over- 
zicht te geven eenigen moed vereischt. 

In zijne hermetische afsluiting tegenover den vreem- 
deling is China indertijd Europa vóór geweest bij ver- 
schillende uitvindingen. Eenmaal op eene betrekkelijke 
hoogte gekomen, zijn de Chineezen evenwel stil blijven 
staan. Zij hebben geene pari ij getrokken van hunnen 
vindingrijken geest. Deze behoefde, om tot zijn recht te 
komen , het rusteloos streven van den westerling , om te 
verbeteren, om te volmaken. Hunne nijverheid was ge- 
grond op handenarbeid, de positie van de vrouw eene 
zeer lage. 

Intusschen kon het vraagstuk van millioenen menschen 
gedurende eeuwen, zonder ontevredenheid, onder éene 
en dezelfde wet te doen leven, door China als opgelost 
worden beschouwd, zoolang het mogelijk was stoom en 
electriciteit buiten zijne grenzen te houden. 

Deze twee machten doen thans den troon wankelen, 
vervangen het begrip van de familie door dat van den 
individu, brengen den Cantonnees en den Mantsjoe bij 
elkaar , doch onderwerpen zoowel den een als den ander 
aan de voogdij van den westerling, die — hadde China 
te juister tijd de bakens naar het getij verzet — het „gele 
gevaar"  met recht zou hebben moeten vreezen. 

Ook was er een tijd, dat staatslieden in Europa ternau- 
wernood notitie namen van hetgeen er in het Hemelsche 
Rijk voorviel Engeland dreef handel met China in een 
beperkt aantal havens, en, mits de Britsche koopman 
bij dat verkeer niet al te veel belemmeringen ondervond , 
bekommerde men zich matig om China, dat beschouwd 
werd als eene latente kracht , welke op haren eigen bodem 
het best met rust gelaten werd. 

Thans hebben onderhandelingen te Konstantinopel een 
terugslag te Peking, en eene gebeurtenis in het Verre 
Oosten is een evenement van Europeesch belang. De 
vorsten van het Westen zoeken aan de andere zijde van 


379 

den wereldbol macht , de zendelingen zielen , de nijveren 
vermogen. 

Als politieke macht veroordeeld, als economisch veld 
nauwelijks beploegd, ziedaar de toestand van China op 
het einde van 1897. 

Moet deze slotsom worden vooropgesteld , mijn streven 
zal zijn den indruk te geven, dat, hoe groot ook het 
aantal werkzoekenden van allerlei ras en slag moge 
zijn , er nog plaats is in China voor eiken degelijken 
arbeider. 

De aanleg van spoorwegen , de handel , het mijnwezen , 
de nijverheid in het algemeen, zij allen verkeeren nog 
hunne kindsheid , doch de boei , welke hunne ontwikkeling 
tegenhield, is verbroken, en hun wasdom zal naar alle 
waarschijnlijkheid een Oostersche zijn. 

Tot de onderwerpen, welke het gebrekkige van het 
Regeeringsstelsel krachtig aantoonen, behoort de aanleg 
van spoorwegen. Met een gezond Gouvernement ware het 
China niet moeilijk een systeem ten deze aan te nemen. 
Het verkeert niet , zooals met zoo menigen Staat in Europa 
het geval is geweest, in de noodzakelijkheid eene bij- 
zondere spoorweg-politiek te volgen met het oog op 
naburige landen, en het zou, na vergelijking van alles 
wat er in de geheele wereld op spoorweggebied is tot 
stand gebracht , het best passende voor zich zelf hebben 
kunnen kiezen. 

Onder de tegenwoordige omstandigheden valt het der 
Chineesche Regeering moeilijk eenig stelsel te volgen. 
Het denkbeeld van Staatsspoorwegen of van door den 
Staat gewaarborgde lijnen kan niet in aanmerking komen , 
omdat , afgezien van alle andere redenen , de draagkracht 
der bevolking niet eene zoodanige is, dat zij de rente 
zou kunnen opbrengen der som, benoodigd voor het aan- 
leggen der voornaamste lijnen, eene som welke zeker 
niet minder dan 500 millioen taels zal bedragen. De lijnen , 
thans in exploitatie , staan onder Chineesch beheer , doch 


380 

voor de  belangrijke  zal  men wel moeten overgaan tot 
het geven van concessiën. 

De geheele wording van den spoorwegbouw in China 
is overigens merkwaardig genoeg om er een woord aan 
te wijden. Een der personen, welke het meest daartoe 
hebben bijgedragen, is de bekende Tchang-tschi-Tung , 
doch die medewerking geschiedde tegen zijn wil. Als 
onderkoning van Canton sloeg Tchang-tschi-Tung, des- 
tijds nog slechts bekend als een eerlijk ambtenaar van 
den ouden Chineeschen stempel en een degelijk kenner 
van de leerstellingen van Confucius, den Troon voor, 
dadelijk eene spoorweglijn te bouwen van Peking over 
Hankow naar Canton. Hij hoopte door de groote draag- 
kracht van zijn voorstel de centrale regeering voorgoed 
af te schrikken van den aanleg van spoorwegen. In 
beginsel werd het denkbeeld hier intusschen niet on- 
gunstig opgenomen, en het diende hun, die voor spoor- 
wegbouw te Peking ijverden , als argument. Was Tchang- 
tschi-Tung niet één der ijverigste apostelen van Confucius 
en toch beval hij spoorwegen aan? 

Tchang-tschi-Tung had in zijne memorie Wuchang 
(tegenover Hankow) aangewezen als centrum van het 
toekomstig spoorwegnet. Wuchang werd zijne residentie 
als onderkoning der Hukwang-provinciën (Hunan en 
Hupeh). 

Hier werden mijnen geopend, in Europa werden ma- 
chines besteld, groote fabrieksgebouwen werden opgericht, 
vele buitenlandsche ingenieurs werden aangenomen, en uit 
een moeras ontstonden de bekende Hanyang-ijzerfabrieken. 
Een kleine spoorweg werd met goed gevolg aangelegd 
naar eene steenkolenmijn in Hupeh. Toen kwam de oorlog 
met Japan , en Hanyang ondervond daarvan de nadeelige 
gevolgen. Tchang-tschi-Tung werd van Wuchang naar 
Nanking verplaatst , zijn opvolger te Wuchang stelde geen 
belang in de Hanyang-werken. 

Van dit laatste had Tchang-tschi-Tung gelegenheid zich 


381 

te overtuigen toen hij in Febr. 1896 te Wuchang terug- 
keerde. Tot zijne rechterhand maakte hij (den toenmaligen 
taotai) Sheng-tajen, — gunsteling van Li-Hung-chang — 
die reeds langen tijd aan het hoofd stond van de „China 
merchants steam navigation company", en tevens veel 
gedaan had voor den aanleg van telegrafen in China. Sheng 
werd directeur van Hanyang. 

De hem door Tchang-tschi-Tung gegeven instructie was : 
„indien wij het zonder spoorwegen niet langer kunnen 
stellen, dan alleen Chineesch kapitaal en Chineesch 
materieel". 

Sheng verdrong als spoorwegspecialiteit al spoedig 
zijnen beschermheer. Binnen korten tijd werd bij „direc- 
teur-generaal der keizerlijke spoorwegen". Intusschen is 
het beheer der Chineesche spoorwegen ten noorden 
der Gele Rivier in 1897 in handen gegeven van een 
zekeren Hu. 

Dat het devies: „spoorwegen door China alleen" niet 
te verwezenlijken was, zal blijken uit de volgende bij- 
zonderheden omtrent de lijnen , welke in de eerste plaats 
vermelding verdienen. 

Lijn Peking-Hankow. — Zij zal eene lengte 
hebben van 650 Engelsche mijlen. De werkzaamheden 
op de noordelijke sectie Peking-Paotingfu zijn reeds ge- 
ruimen tijd geleden door het Chineesche Gouvernement 
ter hand genomen. Ter constructie van de geheele lijn 
heeft de Chineesche Regeering eene schikking getroffen 
met de Société générale pour favoriser F industrie nationale 
te Brussel. 

Deze verstrekt eene som van vier en een half millioen 
pond sterling tot een interest van 5°/0, op voorwaarde 
dat zij de helft van het benoodigd materieel levere, 
terwijl cfe andere helft in het openbaar zal worden aan- 
besteed. De lijn moet gereed zijn in vijf jaren. 

Reeds werden namens de Chineesche Regeering ver- 
schillende inschrijvingen geopend voor benoodigdheden 


382 

voor deze lijn (veelal de „Lu-han" lijn , i. e. van Lu-kou- 
chiao naar Hankow, geheeten). Zoo werd de levering 
van 8 locomotieven gegund aan de fabriek Rogers te 
New- York (vertegenwoordigers in China de heeren Fearon, 
Daniel & Co) voor £ 20.200. 

De zoogenaamde Kiangsu-spoorweg, nl. van 
Nanking of van Tchinkiang naar Soochow, 
Shanghai, Wusung en Hangchow. — Met den 
bouw der sectie Shanghai-Woosung (lengte 11 Engelsche 
mijlen) is in 1897 een begin gemaakt. Aanbesteed werden 
drie tank-locomotieven met Westinghouse-rem. Gegund 
aan Brooks Locomotive Works, Dunkirk te New- York, 
vertegenwoordigd door de America Trading Co., voor 
£ 5.260. 

Zes bruggen worden geleverd door Harkort & Co. te 
Duisburg voor £ 1.430. 

Voor de bedoelde sectie van 11 Engelsche mijlen 
werden evenzeer de rails aanbesteed. 

Deze aanbesteding echter werd niet aan één der in- 
schrijvers gegund. Besloten werd de rails te doen vervaar- 
digen in de fabrieken van Han yang. De wagens , volgens 
Amerikaansch systeem, worden gebouwd te Tientsin. 
België levert de wissels, Amerika de dwarsleggers. De 
ballast en andere steen komt uit de districten van Ningpo 
en van Soochow. 

Men hoopt dat de sectie Shanghai- Wusung in de lente 
van dit jaar gereed zal zijn. Voorloopig is het eene lijn 
met enkel spoor, doch de weg en de bruggen zijn zóó 
ingericht dat de lijn gemakkelijk dubbel kan worden 
gemaakt. 

De voornaamste ingenieurs van het werk zijn de heeren 
H. Hildebrand en zijn broeder P. Hildebrand , welke laatste 
het voortdurend toezicht op den bouw heeft en wordt 
bijgestaan door de heeren Unglaube en Rutenberg. 

Lijn Peking-Tientsin. — De lijn is in exploitatie. De 
kosten  van  haren aanleg waren ongeveer drie millioen 


383 

taels. Hare lengte is 80 Rngelsche mijlen , welke in vier 
uren worden afgelegd. 

Er zijn negen stations met inbegrip van Tientsin en 
Peking. Aan billijke eischen van comfort wordt op deze 
lijn voldaan. Tegen extra , doch redelijken prijs kan men 
een geheelen wagen, een compartiment of een coupé 
voor vier personen afhuren. Spoedig zal de lijn een 
dubbel stel rails bezitten. De na te noemen technische 
bijzonderheden aangaande de lijn Tientsin — Kirine zijn 
voor een groot gedeelte ook op deze lijn van toepassing. 

Het station zal worden gebouwd vlak onder den reus- 
achtigen muur van Peking en men spreekt zelfs van eene 
verlenging om de hoofstad heen naar de Tong shan- 
steenkolenmijnen via Palikao. Ook wordt gedacht over 
eene lijn van Peking naar Kalgan op de Mongoolsche 
grens. 

Voor een tramway door Peking zijn de noodige gegevens 
verzameld door een Belgisch ingenieur. 

Aangaande deze zaak bestaat echter mededinging 
tusschen verschillende nationaliteiten. 

Voorts heet het, dat spoedig een Decauville-spoorweg 
zal worden aangelegd van Peking naar de keizerlijke 
mausolea (ongeveer 100 kilometer). De raison <T ètr e \ oor 
dezen aanleg zou zijn de hooge kosten van begrafenis van 
elk lid der keizerlijke hofhouding : een lid der keizerlijke 
familie van 3 tot 400.000 taels , een keizer of een keizerin- 
weduwe ongeveer 2 millioen taels! 

Lijn Tientsin via Shan-hai-kuan naar 
Kirine. — Eene kleine reis naar Mantsjoerije en Oostelijk 
Mongolië, ondernomen in den herfst van het afgeloopen 
jaar, schrijft de heer Knobel, heeft mij in staat gesteld 
kennis te maken met de eerst geëxploiteerde spoorweglijn 
in China, nl. van Tientsin naar Shan-hai-kuan en van 
de streek, welke zij doorsnijdt en welke hare verlenging 
doorsnijden zal. 

Het  begin  dezer  lijn ,  thans  nog  geen twintig jaren 


384 

geleden, was een tien mijlen lange ijzeren weg van de 
steenkolenmijnen van Kaiping (80 mijlen van Tientsin) 
naar zee. De beweegkracht was handenarbeid : de wagens 
werden voortbewogen door koelies, die een schamel 
loon ontvingen van ongeveer fl. 0,15 per dag. Naderhand 
werden de steenkolenwagens getrokken door eene zeer 
primitieve ter plaatse vervaardigde locomotief, de 
„Rock et" genaamd: een unicum, welbekend bij ieder die 
zich ooit voor het spoorwegwezen in China heeft geïn- 
teresseerd. 

Thans is de lengte der lijn in exploitatie 214 Engelsche 
mijlen, van Tientsin over 23 stations, waarvan de voor- 
naamste zijn: Tongku, Tangshan, Kaiping en Shan- 
hai-kuan, naar Chung Hou so. 

Bij vertrek van Tientsin om 8 uur des morgens is 
men des avonds om 7 uur te Chung Hou so. Tusschen 
deze beide plaatsen vice-versa loopt één trein dagelijks 
van Tientsin; naar sommige stations gaan in het geheel 
zes treinen per dag. 

Tongku ligt op 27 mijlen van Tientsin en op 6 mijlen 
van de monding' der Pei-ho. Van daar gaat de lijn met 
een bocht in noord-oostelijke richting naar de fabrieken 
van Tangshan. Hier worden alle wagens vervaardigd, 
welke gebezigd worden op de lijnen Peking-Tientsin en 
Tientsin-Chung Hou so. Het aantal arbeiders is ongeveer 
duizend. De administratie dezer fabrieken is Chineesch, 
doch de technische exploitatie Europeesch (Engelsch). 

Het volgend station is Kaiping, waar de bekende 
steenkolenmijn ligt. De productie is thans 1500 tot 
2000 ton per dag. Men noemt haar de schoonste steen- 
kolenmijn der wereld. 

Even vóór Tangshan is het station Lu tai. Dit is het 
voorname militaire centrum in het noorden. Er is eene 
militaire school met Duitsche onderofficieren als instruc- 
teurs. Reeds wordt gezegd, dat de Keizer spoedig voor 
de eerste maal Peking zal verlaten en, gebruikmakende 


385 

van den spoorweg, het kamp van Lu tai zal bezoeken. 

De lijn rendeert goed tot aan het station Kuyeh op 
94 mijlen afstand van Tientsin. 

Van Kuyeh bereikt men spoedig Lan chou met een 
spoorwegbrug van 250 meter lengte. 

Op 152 mijlen van Tientsin wordt het station Peita-ho 
bereikt, eehe badplaats in opkomst. 

Even vóór Shan-hai-kuan gaat de lijn door eene vallei. 
Eene rivier, in gewone tijden van geringen omvang , doch 
in den regentijd niet zelden een ware stroom, heeft er 
eene brug noodig gemaakt van 1.000 voet. 

Bij Shan-hai-kuan. eene stad met 60.000 inwoners, 
snijdt de spoorweg den grooten muur. Van daar tot 
Chung Hou so is het nog 40 Engelsche mijlen. 

De streek, door welke de lijn gaat, is alluviale grond. 
Hier en daar wordt akkerbouw gedreven, doch de be- 
volking is over het algemeen zeer arm. 

De spoorwegvrachten zijn dan ook laag. Men gaat 
lste klasse van Tientsin naar Chung Hou so voor onge- 
veer fl. 7 N. Ct. 

De  loonen welke worden betaald aan inlanders zijn: 
Arbeider.   ...   $ 4,— (fl. 5,20) per maand. 
Stoker  ....   w 5 k 6 „     r 

Machinist  .   .   .   van $ 14 tot 46  „     r 

Klerk die Engelsch en Chineesch spreekt en schrijft 
$ 80 per maand. 

Een Europeesch machinist ontvangt $ 200 per maand. 

Technische moeilijkheden heeft de aanleg weinig op- 
geleverd. De rails zijn van staal 60 lbs. per yard en 
afkomstig van de fabrieken te Barrow (Engeland) en te 
Middlesbro' (Bolckow Vaughan & Co.). De houten dwars- 
leggers werden aangevoerd uit Japan, Oregon en voor 
een gering gedeelte uit Wiadiwostock. 

De locomotieven kwamen alle uit Engeland en 
Schotland. 

De  lijn  zal, naar het schijnt, spoedig worden voort- 


386 

gezet in de richting van Moekden en Kirine, doch het 
is te voorzien, dat het Engelsch karakter van hare 
tegenwoordige inrichting verminderen zal ten gunste van 
een meer Russisch aanzien. 

De kosten van aanleg der verlenging van Chung 
Hou so tot Kirine via Moekden worden geschat op 
30 millioen taels. 

Van Chung Hou so, eene stad van 10.000 inwoners 
(de groote meerderheid is mohamedaansch), was ik ge- 
noodzaakt te paard te reizen. Een tijdlang leidde de 
weg langs het tracé van den spoorweg in de richting 
van Kinchow, ten noordwesten van Newchwang. De 
spoorwegvlag is in dit gedeelte geplant als het ware 
langs de door de Golf van Liaotung besproeide kust. 
Het landschap is dan ook vlak, nu en dan ziet men 
met het bloote oog gemakkelijk de zee. Plantengroei is 
er weinig; hier en daar eenigc pijnen en wilgen. Toch 
wordt er in deze streken gebouwd: katoen, sorgho, 
gierst, indigo en opium, hetgeen door de hevige warmte 
in den zomer verklaard wordt. 

Ning Yuen is eene stad van 30.000 inwoners, welke 
evenals het op 20 kilometer verder gelegen Lien chang 
door een spoorweg zal worden verbonden. 

In vergelijking met andere Aziatische landen is de manier 
van reizen in China misschien niet het ongeriefelijkst , 
doch zeker het meest langzaam. Postpaarden, welke b.v. 
in Perzië voor den reiziger gereed staan , zijn niet be- 
schikbaar. Men is dus genoodzaakt zijn eigen paard te 
gebruiken, en bij reizen van eenigen duur is het onmogelijk 
meer  dan gemiddeld 40 kilometer per dag af te leggen. 

Per muildier of per ezel reist men niet veel sneller, 
en per kar het minst vlug. 

Van de onzindelijkheid der Chineesche herbergen is 
het niet wel mogelijk een begrip te krijgen, tenzij door 
eigen ondervinding. Voedsel en legerstede moeten natuurlijk 
door den Europeaan worden medegevoerd. 


387 

De zendelingen, welke in deze streken zijn gevestigd , 
leven meestal op Chineesche wijze. De „missions étran- 
géres" hebben een staf van missionnarissen in Mantsjoerije 
voor 22.000 katholieke bekeerlingen; de Brusselsche 
missie „Schuyt" zendt hare missionnarissen (waaronder 
een vrij groot aantal onzer landgenooten) naar Mongolië. 
In het vicariaat van Oost-Mongolië (de bisschop Mgr. Abels 
is Nederlander) zijn 10.000 katholieke Chineezen. 

Protestantsche missiën bestaan te Kirine, Kinchow en 
Kwan Chan (n. w. van Kirine). 

De Oost-Chineesche spoorweg, — Detusschende 
Russische en Chineesche Regeeringen bestaande verbin- 
tenissen aangaande de verlenging van den trans-Siberischen 
spoorweg door Mantsjoerije naar de Gele Zee, zijn in 
1897 nader bekend geworden. Aangezien China op het 
oogenblik kan beschikken noch over de noodige inge- 
nieurs, noch ambtenaren, noch rails, noch ander mate- 
rieel, spreekt het vanzelf dat de lijn door Mantsjoerije 
metterdaad eene Russische zal zijn. 

De lijn komt uit Siberië bij Tsurukhaitu op Mantsjoersch 
grondgebied en verlaat dit bij Poltavskaja, om zich aan 
te sluiten aan den Ussuri-tak der groote Siberische lijn. 

De aanleg zal eenige moeielijkheden opleveren, o. a. 
bouw van tunnels. Eene vermeerdering van scheepvaart- 
beweging is te verwachten op de rivieren in Mantsjoerije 
en oostelijk Siberië. 

Aldus hoopt men voor het transport van een groot 
gedeelte van het materieel de Sungari-rivier te kunnen 
bezigen. Overigens wordt langs de rivier de Amoer een 
weg voor voertuigen aangelegd. De kosten daarvan zijn 
geraamd op elf millioen roebels. 

Het gebied, door hetwelk de spoorweg gaat, heeft 
groote natuurlijke rijkdommen. De bodem brengt voort: 
tarwe, gerst, rijst, maïs, boekweit, enz. Er zijn vele 
mijnen en er wordt goud gevonden. 

Het aantal belangrijke steden in de streek , welke de lijn 

27 


388 

doorkruist, beperkt zich tot slechts twee, n.1. Tsitsihar 
en Ninguta. Desondanks zal zij de handelsbetrekkingen 
tusschen Rusland en noordoostelijk Azië belangrijk be- 
vorderen. 

Ongetwijfeld zullen ook spoedig Port-Arthur en New- 
chwang aan het Russisch spoorwegnet worden verbonden. 

De Russisch-Chineesche Bank werd voornamelijk opge- 
richt ten behoeve der bedoelde lijn, die in 1903 klaar 
moet zijn. Zij vormde daarvoor in het bijzonder de Chi- 
neesche Oosterspoorwegmaatschappij. Haar directeur 
wordt benoemd door den Keizer van China, doch haar 
onder-directeur — de nervus rerum — is een onderdaan 
van den czaar. De aandeelhouders moeten van Russische 
of van Chineesche nationaliteit zijn. Het Russisch Gou- 
vernement waarborgt niet het aandeelenkapitaal van vijf 
millioen roebel, doch alles wat daarboven benoodigd 
(obügatiën) is, evenals den interest. Het behoudt zich 
het recht voor , die obligatiën over te nemen tegen betaling 
aan de maatschappij van een onderling overeen te komen 
prijs. 

De toestemming van den Russischen minister van Finan- 
ciën is noodig voor alle administratieve en technische 
benoemingen en instructiën. 

Van zelf spreekt dat, hoe groot het belang der trans- 
Siberische lijn ook op zichzelf moge geweest zijn in den 
beginne, dat belang vermeerdert naarmate de toestanden 
in China zich wijzigen. 

De Peking-Hankow-lijn zal bijv. Rusland kunnen dienen 
om zijne goederen tot in het hart van China af te zetten 
en zijne benoodigdheden van daar te betrekken. De com- 
municatie tusschen het vasteland van noordelijk Azië, 
welke thans zeer gebrekkig is, zal ongetwijfeld worden 
verbeterd. De reis van Wladiwostock tot Nagasaki duurt 
thans ongeveer veertien dagen Men kan met een goeden 
stoomer in twee etmalen van eerstgemelde plaats naar 
Niigata  en  Hakodate  komen, en deze dienst zal zeker 


389 

niet op zich doen wachten, zoodat men in een tiental 
dagen van Moskou kan reizen naar Wladiwostock. 

De Russische Regeering stelt alle mogelijke pogingen 
in het werk om de haven van Wladiwostock open te 
houden, ondanks het feit dat Port Arthur thans openlijk 
wordt erkend eene Russische haven te zijn. 

De scheepvaart in Wladiwostock is gedurende de laatste 
twee jaren ten zeerste vooruitgegaan. 

Terwijl Rusland op spoorweggebied in China alles ver- 
kregen heeft wat het voorloopig kan wenschen, wordt 
Tonking met het zuiden verbonden en overweegt men 
(nog steeds) in Engeland , op welke wijze eene verbinding 
kan worden tot stand gebracht tusschen de spoorwegen 
in Birma en de zuidwestelijke en westelijke gedeelten 
van China. 

De lijn Phulang Thuong — Langson— Lungchau zal ver- 
lengd worden in Kuangsi. Lungchau is het punt, alwaar 
de navigatie voor groote jonken ophoudt. Het ligt aan 
een zijtak van de Yii-rivier , die op hare beurt een zijtak 
van de West-rivier is. De bouw van deze lijn werd gegund 
aan de maatschappij Fives Lille, overeenkomstig art. V 
der Fransch-Chineesche conventie van Juni 1895, waarbij 
eveneens is bepaald dat China voor het openen van mijnen 
in de provinciën Yunnan, Kwangsi en Kwangtung zich 
bij voorkeur zal wenden tot Fransche maatschappijen en 
ingenieurs. 

Geene verwondering zal het baren , indien de eventueele 
verlenging naar Canton (en naar Tonking) der Peking— 
Hankow-lijn, waarvan de bouw in Belgisch-Fransche handen 
is, mettertijd aan Fransch-Belgische industrieelen wordt 
opgedragen. 

Overigens heeft Frankrijk reeds thans het recht spoor- 
wegen aan te leggen in Yunnan in de richting van 
Yunnan fu. 

Tot  op  zekere  hoogte  kan  mitsdien de invloed van 


390 

Frankrijk in het zuiden vergeleken worden bij dien van 
Rusland in het noorden. Doch , ofschoon Frankrijks prestige 
in China verre van tanend is, zoo toont de vergelijking 
toch groote afwijkingen aan. Evenmin als de Brit, kan 
de Franschman zich gemakkelijk assimileeren , hij is in 
het ongunstig klimaat van Tongking weinig thuis, con- 
curreert met niet bijzonder gevolg op handelsgebied tegen 
zijnen Engelschen mededinger en mist de volharding van 
den Duitscher. 

Uit het bovenstaande blijkt , dat , ondanks alle moeielijk- 
heden, er op het oogenblik in China ernstig aan spoor- 
wegbouw wordt gedacht. Behalve de trans-Siberische, de 
Tongking- en Birmalijnen, welke, als zoovele kanalen, 
wachten op de opening hunner sluizen, leveren de in 
exploitatie en in aanbouw zijnde lijnen in China zelf 
reeds een groot quantum stof tot bespreking op. De lijn 
Tientsin-Peking werpt winsten af , waarvan de ontwerpers 
niet hebben gedroomd. 

De lijn Hankow-Peking moet in vijf jaren gereed 
komen, en Shanghai zal aldus eene verbinding met 
Europa hebben over land. In het begin der twintigste 
eeuw zal men reizen van Londen naar Shanghai in 12, 
naar Japan in 16 dagen. 

In weerwil van dit alles en terwijl er eenige ken- 
teekenen voorhanden zijn dat China zich wil hervormen , 
kunnen zijne vooruitzichten als zelfstandige mogendheid 
moeielijk rooskleurig worden geheeten. Algemeen wordt 
aangenomen, dat het Rijk in eenen staat van ontbinding 
verkeert. De ontwikkelde Chinees, dit niet toegevende, 
houdt staande dat de hervormingsgeest metterdaad is 
ontwaakt , dat de Keizer en de Keizerin- weduwe het voor- 
nemen hebben spoedig van den spoorweg van Peking 
naar Tientsin gebruik te maken, dat in het programma 
der staatsexamina de exacte wetenschappen en vreemde 
talen zijn en weldra nog in uitgebreideren zin zullen 
worden  opgenomen, dat leger en vloot zullen worden 


391 

gereorganiseerd en dat in het algemeen gesproken elke 
dag vooruitgang brengt. 

Dit laatste zal door niemand , die eene zekere opmer- 
kingsgave bezit , worden bestreden , mits die vooruitgang 
slechts worde opgevat in strikt economischen zin. Want 
al deed zich eene persoonlijkheid op, begaafd met genie 
en bekleed' met voldoend vertrouwen van hen die op het 
oogenblik de macht in handen hebben, om eene reuzen- 
taak aan te vatten, als die van de redding van China 
als mogendheid zou zijn , die taak ware onder de tegen- 
woordige omstandigheden onuitvoerbaar; het Westen is 
zóó zeer meester van de toestanden in het Hemelsche 
Rijk, dat alle vrees voor het „gele gevaar", althans 
uit een staatkundig oogpunt, voor goed is opgeheven. 
China kan zich nog alleen opheffen in economischen 
zin, doch onder Europeesche leiding en dienende de 
belangen dier mogendheden, aan welke het verplicht is 
geweest vasten voet op zijn grondgebied te verleenen. 

Het regeeringsstelsel is nog steeds gebaseerd op de 
beginselen, vastgesteld door Confucius: de verantwoor- 
delijkheid berust bij één persoon, onverschillig of deze 
bekwaam tot zijn ambt, nauwlettend, eerlijk en recht- 
schapen is of niet. Het centraal Gouvernement houdt 
alleen rekening met gevolgen, om oorzaken bekommert 
het zich niet Breekt in eene provincie geen opstand uit, 
dan is dit een bewijs dat zij „goed" bestuurd wordt. De 
onderkoningen zijn ware satrapen, de Keizer is nooit 
verder dan Peking geweest. 

Een der groote gebreken van het tegenwoordig regee- 
ringsstelsel is het beheer der financiën, en bij de hulp, 
welke China meer en meer genoodzaakt is op financieel 
gebied in het Westen te zoeken , schijnt het niet gewaagd 
te voorspellen , dat mocht de Chineesche Regeering zelve 
dit beheer niet spoedig aan westcrsche handen toever- 
trouwen , de mogendheden verplicht zullen zijn de noodige 
controle in  dit opzicht door eene gemengde commissie 


392 

te doen uitoefenen. De tegenwoordige toestand kan zich 
nog eenigen tijd rekken , op den duur is hij onhoudbaar. 

Die toestand laat zich in korte woorden samenvatten 
als volgt: Geen behoorlijk budget, geene boekhouding, 
geene controle , omkoopbaarheid en verdere oneerlijkheid 
der ambtenaren, verwarring, verspilling en verlies. 

Tot aan den oorlog met Japan heeft het Chineesch 
Gouvernement geleefd van den eenen dag in den anderen. 
De gelden uit de provinciën, ongeveer tot een bedrag 
van 60 millioen taels , kwamen jaarlijks in zoo goed of 
liever zoo kwaad als het ging ; de opbrengst der „ customs" 
was de eenige bron van inkomsten, op welke vast kon 
worden vertrouwd ; men wist dat de grondbelasting licht 
honderd millioen in plaats van 25 kon opleveren, het 
inlandsche opium 1) zonder moeite tien millioen in plaats 
van 2, het zoutmonopolie veertig millioen in plaats van 
131/*; dat op het transport van de tribuut-rijst gemak- 
kelijk een millioen kon worden bespaard, — doch het 
Chineesche Gouvernement bekommerde zich om dit alles 
niet, het had jaren aldus gesukkeld en het wilde verder 
sukkelen. 

Zelfs lang na den oorlog, toen het duidelijk bleek, 
dat China verplicht was in belangrijke mate schulden 
aan te gaan, waren de staatslieden te Peking nog blind 
voor het ernstig karakter van den toestand. 

In den laatsten tijd zijn zij wel gedwongen geworden 
zich daarvan rekenschap te geven. 

Het is er intusschen verre af, dat Chineesche regeerings- 
lieden eenige notie van staathuishoudkunde zouden bezitten. 
Wat handelspolitiek aangaat, kan de mandarijn tegen- 
woordig les nemen bij den in de tractaat-havens geves- 
tigden inlandschen koopman. In de oogen van eerstge- 
noemde is invoer een euvel , dat geld uit het land sleept , 


l) Het buitenlandsche opium (verbruik l tegen 1 inlandsch) levert 
5 millioen taels op. 


393 

uitvoer een kwaad, hetwelk de prijzen in het binnenland 
duurder maakt , en handel met de barbaren eene ergernis , 
die alleen wordt getemperd op het oogenbïik dat Sir 
Robert Hart de 22 millioen taels in de schatkist stort. 
Dit oogenbïik is zóó aangenaam dat, in de oogen van 
den mandarijn, alle middelen tot verbetering van den 
financieelen toestand nog steeds culmineeren in verhooging 
der invoerrechten van 5°/0 totl00/o> „ want ", zoo rede- 
neert de fiscus, „alsdan zouden de inkomsten, voort* 
spruitende uit den buitenlandschen handel, worden ver- 
meerderd met 100°/0 en China verkeerde niet langer in 
nood". 

Voorloopig nog schijnt het voor den Europeaan een 
onbegonnen werk , te trachten den Chineezen aan het ver- 
stand te brengen dat de financieele quaestie voor China 
veel dieper ligt dan in eene herziening, d.i. eene ver- 
hooging der tarieven. De 5°/0 ad valorem, vastgesteld 
bij het tractaat van Tientsin van 1858, zijn inderdaad 
ten gevolge der daling van het zilver gemiddeld 3° /0 ge- 
worden, doch in welke mate lijdt de buitenlandsche 
handel door de likin en de loti shui (octrooi)? Worden 
met deze binnenlandsche transportrechten niet de ambte- 
naren betaald, die anders uit de schatkist zouden moeten 
worden bezoldigd? „Verandert uw administratief stelsel 
en houdt u aan de tractaten" dit is het eenig mogelijk 
antwoord voorloopig, hetwelk aan China kan worden 
gegeven, zoodra het de vraag der tariefsherziening op 
het tapijt wil brengen, en dit zoowel in het belang van 
den importeur van buitenlandsche goederen als in dat 
van den theeplanter en zijde-exporteur ; want de uitvoer 
lijdt niet minder onder het abusief stelsel van inlandschc 
belasting dan de invoer. Het is op zijn uitvoer, dat China 
moet steunen om den rentelast te dragen, welke thans 
de schatkist bezwaart. 

Geheel China moet noodzakelijkerwijs mettertijd geopend 
worden voor den buitenlandschen handel. Het oogenbïik 


394 

dat zulks geschieden zal, scheen cenige jaren geleden 
nog in de verre toekomst te liggen , doch waar de spoor- 
wagen rolt, wordt afsluiting eene onmogelijkheid. 

De spoorwegen zullen ook noodzakelijkerwijze moeten 
leiden tot éénheid van munt in China. 

Het is niet wel mogelijk aan den handel van China 
gedurende de laatste jaren een woord te wijden zonder 
melding te maken van het rapport des heeren Byron 
Brenan, Britsch consul te Canton, dat onder den titel 
„Report on the state of trade at the treaty ports of 
China " in 1897 (Annual series No. 1.909, Diplomatic 
and consular reports on trade and flnance) door het 
„Foreign Office" is gepubliceerd. 

De heer Brenan heeft door een bezoek aan nagenoeg 
alle de tractaathavens den indruk gekregen, dat de 
Chineezen „ are monopolising in an increasing degree the 
commercial advantages obtained under the several treaties 
which Foreign Governments have concluded with China". 

De Britsche koopman in China schijnt te verdwijnen, 
maar de belangen der fabrikanten blijven, en als eene 
markt voor ontzaggelijke uitbreiding vatbaar heeft China 
recht op meer aandacht, dan op het oogenblik (in 
Engeland) daaraan geschonken wordt. 

Van zelf spreekt, dat een belangrijk gedeelte van het 
verslag gewijd is aan de heffing van likin en andere 
rechten, welke van buitenlandsche goederen worden ge- 
heven in strijd met de tractaten. 

Meer en meer concentreert zich, volgens den verslag- 
gever, de handel van China te Shanghai en te Hongkong. 
Eerstgenoemde plaats verzorgt de Yangtsze- havens, Tientsin, 
Newchwang en Chefoo , terwijl over Hongkong de buiten- 
landsche goederen gaan naar Foochow, Amoy, Swatow, 
Canton, Hoihow en Pakhoi. 

Te Shanghai krijgt de arbeid des koopmans lang- 
zamerhand het karakter van commissiehandel. „The 
local foreign merchants are more and more ceasing to 


395 

be merchants in the true sensc of the word; and rather 
than take their chanee of the market in China prefer 
to settle their terms before the merchandise leaves 
Europe". 

De buitenlandsche koopman moet zoeken naar de 
artikelen, welke China kan exporteeren. De Chinees 
geeft zich daarvoor geene moeite. In verband hiermede 
blijft de uitvoerhandel in Europeesche handen en heeft 
niet, zooals de import, eene neiging om over te gaan op 
Chineezen, ofschoon ook hierbij valt op te merken, dat 
de tijd van de „merchant princes'1 voorbij is. Er zijn 
thans vele kleine firma's, die uit Europa of Amerika 
orders per telegram ontvangen en deze uitvoeren voor 
eene kleine commissie zonder eenig risico voor hen- 
zelven. 

Aan het slot van zijn rapport bespreekt de heer Brenan 
de vraag, wat er kan worden gedaan om den handel te 
bevorderen. Hij beveelt aan de benoeming van een „ com- 
mercial secretary", het onderzoek door den koopman 
zelven van de vier vragen: 1°. wat heeft China noodig, 
dat wij kunnen leveren? 2°. wat maken wij, dat China 
zou koopen als het de artikelen zag? 3°. wat brengt 
China voort, dat wij kunnen gebruiken? en 4°. hoe kunnen 
wij het zien en het ons verschaffen? Voorts coöperatie 
van fabrikanten, het doen bereizen van China door Chi- 
neesch sprekende personen, het inrichten van monster- 
kamers en het aanleeren der Chineesche taal door den 
koopman of althans door één zijner bedienden. 

De heer Knobel beperkt zich tot de bloote opsomming 
van eenige der conclusiën des heeren Brenan , in de hoop 
dat zijn geheel rapport ook door onzen handel moge 
worden bestudeerd. 

De zending van den heer Brenan is voorafgegaan aan 
die der Britsche handelscommissie onder leiding van den 
heer Bourne , Engelsch vice-consul. Voor zoover bekend, 
is haar rapport nog niet verschenen: het zal wel hoofd- 


396 

zakelijk handelen over de westelijke grensprovinciën van 
China en over de Jangtze- vallei. 

Men weet overigens, dat aan l^et einde van 1897 een 
„Bluebook" is verschenen , waaruit blijkt aan welke oor- 
zaken vooral wordt toegeschreven dat in de Engelsche 
koloniën in vele gevallen de voorkeur wordt gegeven 
aan niet-Engelschc artikelen, boven goederen van Britschen 
oorsprong. Aangezien deze opmerkingen ook China gelden 
en onze handel en industrie daarmede wellicht hun voordeel 
kunnen doen, worden die oorzaken hier geresumeerd: 

de uiterlijke inrichting der goederen , ook voor die van 
geringe qualiteit; 

het niet voldoen aan den smaak des verbruikers ; 

onvoldoende en toch niet goedkoopc verpakking; 

dure vrachten onder Britsche vlag in vergelijking met 
die berekend door continentale reeders. 

Het is de Duitsche mededinging , waaronder de Engelsche 
afzet lijdt. De cijfers over 1896 wijzen weder eene ver- 
meerdering van den Duitschen uitvoer naar China en Japan 
aan. De export is in dat jaar gestegen van 62 millioen 
mark tot 82 millioen mark , en hij is steeds vooruitgaande. 

Het jaar 1897 heeft in het Verre Oosten bevestigd : den 
ondernemingsgeest, het taai geduld, het afgaan op het 
doel, de algemeene bekwaamheden van den Duitschen 
koopman. 

Indien Engeland het Hemelsche Rijk nader heeft doen 
navorschen met een handelsoogmerk door de zoogenaamde 
„Blackburne-commissie", van welke de heer Brenan de 
voorlooper was ; indien uit Frankrijk hierheen is gezonden 
onder leiding van den bekenden reiziger in Yunnan , den 
heer Rocher , eene commissie met het voorname doel om 
na te gaan hoe het zuiden en het westen het best dienst- 
baar zijn te maken aan de belangen van Frankrijk en 
van Tongking , — Duitschland heeft eveneens een aantal 
deskundigen naar China afgevaardigd, die meer in het 
bijzonder hebben getracht de bestaande handelsbetrekkin- 


397 

gen tusschen China en Duitschland te versterken en uit 
te breiden. Laatstbedoelde commissie bestond uit de hccren 
dr. Knappe , Duitsch consul te Canton , Schanz (Chemnitz), 
Götz (Mtilfort), Theussen , Crons en Jores (Crefeld), Herrig 
(Dresden), en Keinhart (Worms). Deze heeren vertegen- 
woordigen voornamelijk de Duitsche katoen-, garen-, zijde-, 
leder- en metaal-industrieën. 

Hare taak, gelijk zij nader door dr. Knappe bij zijne 
aanwezigheid te Shanghai werd uiteengezet , was het onder- 
zoek naar: 1°. den import in oostelijk Azië; 2°. den 
export uit China, voornamelijk dien van ruwe stoffen; 
3°. het scheepvaartverkeer tusschen China en Japan, 
alsmede tusschen de Chineesche kustplaatsen; 4°. de be- 
legging van Duitsch kapitaal in economische ondernemin- 
gen in het Verre Oosten. 

De commissie bezocht tot dat doel Hongkong , Shanghai , 
de havens der Yangtsze-vallei , de zijde-districten der 
provinciën Kiangsu en Chekiang, voorts Tientsin, Peking, 
Newchwang, Korea en Japan, 

De kosten werden bestreden uit particuliere bijdragen 
tot  een zeker maximum; wat daarboven noodig mocht 
zijn was gewaarborgd door de Duitsche Regeering. 
.  Ook de Amerikaansche invoer in China stijgt in belang- 
rijke mate. 

In de Vereenigde Staten is een „ United States National 
Association of Manufacturers " gevormd. Deze vennoot- 
schap telt 900 leden, welke door het bestuur geregeld 
op de hoogte worden gehouden van alles wat er op 
industrieel gebied in Oost-Azië voorvalt. De voorname 
Amerikaansche machinefabrieken moeten door tusschen- 
komst van dezen Bond reeds vele voordeelige contracten 
in deze streken hebben afgesloten. 

Overigens hebben Amerikaansche fabrieken dikwerf 
een of meer ingenieurs onderweg, om betrekkingen met 
overzeesche afnemers aan te knoopen. 

Japan was op den goeden weg om voor de producten 


398 

zijner nijverheid een flink afzetgebied in China te ver- 
krijgen, toen het op het denkbeeld kwam den gouden 
standaard aan te nemen. Sedert Augustus 1.1. heeft de 
import van katoenen goederen uit Osaka nagenoeg opge- 
houden. De nijverheid van genoemde stad, ja van geheel 
Japan , verkeert sedert eenige maanden in een toestand van 
crisis. Dat deze toestand komen moest, was niet moeilijk 
te voorspellen , evenmin als het duidelijk is voor elkeen , 
die de economische ontwikkeling van dat land volgt , dat 
het nog menig kritiek tijdperk zal hebben te doorwor- 
stelen alvorens zich te bevinden op het passend niveau. 

Ook de industrie bewijst , dat China niets uit zich zelve 
kan, dat het alles van het Westen heeft te leeren, dat 
het daaraan alles in dit opzicht is verschuldigd. 

De Chineesche rijstmolen is nog even zoo primitief 
als die welke in Europa voor duizend jaren dienst moet 
hebben gedaan; de ploeg is een kromme boomtak met 
ijzer beslagen ; de pomp heeft wellicht gediend tot model 
voor de oude Egyptenaren. 

Het Chineesche katoenen goed is duurzaam , doch uiterst 
grof; ook gaat de vervaardiging er van zeer langzaam. De 
uitvoer van Chineesch katoenen goed , welke voorheen in 
beperkte quantiteiten plaats had , heeft geheel opgehouden. 

De vervaardiging van papier en van artikelen van hennep 
en vlas is evenzoo primitief en levert evenzoo gebrekkige 
producten. De eenige gunstige uitzondering als product 
maken: zijden stoffen. De vervaardiging ook van deze 
stoffen geschiedt evenwel sedert jaren op dezelfde wijze. 

Dit is de toestand aangestipt, indien de Chinees aan 
zich zelven wordt overgelaten. 

Laat ons zien wat er van hem wordt, als hij in aan- 
raking komt met den westerling. 

De heer Brenan vermeldt in zijn rapport op bldz. 56, 
dat er te Shanghai vier katoenfabrieken gereed waren. 
Zij hadden 123.000 spindels en 1.800 weefgetouwen. Opge- 
richt werden vier andere met 155.000 spindels. Te Ningpo 


399 

is eene fabriek met 11.000 spindels en te Hankow cene met 
30.000 en eene andere met 50.000 spindels. Sedert de heer 
Brenan dit schreef heeft de katoen-nijverheid in China zich 
nog belangrijk uitgebreid , o. a. te Ichang en te Tientsin. 

Terwijl nog niet lang geleden te Shanghai zich twee 
op Europeesche wijze ingerichte zijde-weverijen bevonden , 
zijn er thans 34. 

Van de bij het tractaat van Shimonoseki geopende 
plaatsen, zijn Soochow en Hangchow van ouds bekende 
centra der zijde-productie. Ook hier zijn moderne zijde- 
weverijen opgericht; ééne, n.1. te Soochow, met een kapitaal 
van Tls. 1,200.000. 

Sommige statistici beweren, met het feit voor oogen, 
dat Japan gedurende tien jaren zijnen export verdrie- 
voudigd en zijnen import viermaal heeft doen toenemen , 
dat China een omzet zou kunnen hebben van twee honderd 
millioen pond sterling jaarlijks ! 

Katoen, dat door Japan moet worden geïmporteerd, 
groeit in China. De export van zijde, suiker, thee en 
wol kon ontzaggelijk vergroot worden, zonder nog te 
spreken van mineralen. 

Wat den rijkdom aan steenkolen betreft, zoo schijnen 
de geologen het er over eens te zijn, dat groote beddingen 
vooral bestaan in : de zuidelijke helft van Shansi , zuidelijk 
Hunan en westelijk Shantung. Dan volgen: noordelijk 
Shansi , noordelijk Tschili , noordelijk Hunan , een gebied 
in noordelijk Honan , het geheele centrum van Sze chuen , 
noordelijk Yunnan en een klein bekken bij het Poyang- 
meer in Kiangsi. 

Waar de steenkool aan de oppervlakte van den bodem 
voorkomt, hebben de Chineezen de brandstof niet onge- 
bruikt laten liggen. Hunne onbekendheid met de eerste 
beginselen van bergbouw en tevens hun bijgeloof hebben 
gemaakt dat het bij dat „afkrabben" — gelijk een tech- 
nicus zich daarover tegen mij uitliet — is gebleven. 

Eene  reusachtige  anthraciet-bedding  is die van zuid* 


400 

oostelijk Shansi, welke ook cenigszins over de grenzen 
van Honan gaat Reeds Von Richthofen beweerde, dat 
men uit deze provincie alleen de wereld duizenden van 
jaren van steenkolen zou kunnen voorzien. 

Middelen van vervoer voor het product bestaan er 
evenwel tot dusver niet in Shansi. Aan de groeve kost 
de ton anthraciet ongeveer dertig cents Ned. Ct. 

Niemand, die het tegenwoordig verslag heeft gelieven 
ter hand te nemen, zoo besluit de heer Knobel zijne 
interessante mededeelingen , zal wel verwacht hebben 
daarin een volledig overzicht te vinden van al hetgeen 
op economisch terrein gedurende een jaar in China is 
voorgevallen. Wordt het jaarlijks door den consulairen 
ambtenaar uit te brengen verslag over hetgeen in zijn 
ressort is voorgevallen in het algemeen opgevat door de 
Regeering als een toetssteen voor de wijze, waarop de 
betrokken ambtenaar de voorschriften nakomt, door het 
publiek als eene vingerwijzing, door den rechtstreeks 
belanghebbende als eene soort van geruststelling, door 
den ambtenaar zclven als een prikkel om op de hoogte 
te blijven van aangelegenheden, voor welke hij anders 
wellicht weinig of niets zou gevoelen: voor China 
gelden alle deze overwegingen weliswaar evenzeer, 
doch op volledige behandeling ook slechts van één onder- 
werp valt niet te rekenen. Hier betreft het eene wereld op 
zich zelve, hier wordt de aandacht gevraagd door eene 
bevolking, wier aantal een derde bedraagt van alle be- 
woners onzer planeet. Met opzet zijn dan ook de cijfers 
dienaangaande vermeld op de eerste bladzijde van het 
tegenwoordig bericht, en met het doel den lezer niet te 
vermoeien noch door overgroote uitvoerigheid, noch 
door eene bloote opsomming van „titels voor een hoofd- 
stuk", worden hier een aantal onderwerpen achterwege 
gelaten,  welke  vermelding  zouden  verdienen  in  eene 


401 

« 

compilatie, als de tegenwoordige, betreffende elk ander 
land ter wereld. 

Ik hoop mij door het bovenstaande te vrijwaren tegen 
elke eventueele opmerking aangaande leemten in het 
tegenwoordig bericht. Van zelf spreekt, dat aan aan- 
vragen om inlichtingen of nadere bijzonderheden over 
elk onderwerp, China betreffende, zooveel mogelijk zal 
worden voldaan. 

Ten aanzien van mijn jaarlijksch bericht over 1896 
is evenwel in de pers ten onzent de opmerking gemaakt, 
dat daarin gemist werd een overzicht van hetgeen er ge- 
beurd was ten opzichte van onze eigene Nederlandsche 
betrekkingen met China. 

Helaas ! in de doodenkamer spreekt men niet , hoogstens 
wordt er gefluisterd; en een minder gedempte toon past 
alleen op het oogenblik van hoop dat de oorzaak der 
stilte slechts een schijndoode is. 

Tegenover vierhonderd millioen inlanders, tegenover 
11.000 Europeanen en Amerikanen kunnen wij in China 
hoogstens honderd landgenooten stellen en daaronder is een 
veertigtal katholieke zendelingen, dat in een economisch op- 
zicht weinig of niet in aanmerking mag worden ge- 
bracht. 

In de statistieken der „Imperial Maritime Customs" 
vond steller dezes bij aankomst in China eenige „Dutch 
firms" vermeld. Het waren Chineezen, gedekt door de 
Nederlandsche vlag, die firma's. Onder de ambtenaren 
van de „indoor staff " der douanen was één Nederlander ! 
Onze suikeruitvoer , onze afzet van katoenen goederen, 
onze immigratie van Chineezen in Indië waren in vreemde 
handen; enkele onzer zuiver Nederlandsche producten 
kropen nu en dan uit een hoekje van een vreemd schip 
eene tractaathaven binnen; de in Holland gemaakte sigaar 
b.v. was onbekend ; onze petroleumagenturen werden aan 
buitenlandsche handelshuizen opgedragen; onze driekleur 
werd neergehaald na eenc hcrnicuwe mislukte poging om 


402 

een hrug te sieren tusschen Insulinde en het Verre Oosten ; 
onze technische krachten lieten China links liggen na er 
tijd en geld te hebben verloren , en de Chinees had eene 
flauwe herinnering van „dat volk waarmede men in 
vroegere eeuwen wel eens iets te doen had gehad". 

Dit alles is, in grove trekken, aldus gebleven tot op 
dezen dag. Wij fluisteren nog steeds in China. 

Maar het is de innige overtuiging van steller dezes, 
dat onze toon binnen eenigen tijd iets minder gedempt 
zal kunnen zijn, als wij willen. Tot hu toe gaan wij in 
China niet vooruit in verhouding tot de vorderingen welke 
andere natiën er maken, doch neemt men de absolute 
waarheid, dan is er eenige verbetering te bespeuren. 

Er zijn thans twee Nederlandsche firma's in 
China, twee andere personen zullen , ieder afzonderlijk , 
zich er weldra vestigen. Onder het schrijven ontvangt 
berichtgever een brief, blijkens welken in Nederland eene 
vennootschap voor den afzet in China van een speciaal 
artikel wordt gevormd ; in den loop van 1897 zijn eenige 
Nederlandsche jongelieden naar China gekomen — dank zij 
de bemiddeling van de Vereeniging Het Buitenland — en 
hebben er plaatsing gevonden ; in Korea ontmoette steller 
dezes twee aldaar gevestigde Nederlanders; een paar 
landgenooten werden bij de „ Imperial Maritime Customs" 
aangesteld; af en toe worden de tractaathavens door 
enkele Nederlanders bezocht; men denkt in China aan 
onze waterbouwkundigen , en de afzet van Sumatra-petro- 
leum gaat goed vooruit. 

Ofschoon 1897 voor den afzet onzer katoenen goederen 
in China geen gunstig jaar was, zoo mag toch gezegd 
worden, dat dat artikel nog steeds in betrekkelijk be- 
langrijke hoeveelheden hierheen komt. In beperkte mate 
heeft afzet plaats van de volgende artikelen uit Nederland : 
sigaren, likeuren, kaarsen, verduurzaamde levensmid- 
delen, kaas, gecondenseerde melk, cacao, verven, spiegels, 
glaswerk, aardewerk, bloembollen en boter. 


403 

Er is dus eenige adem op den spiegel te bespeuren. 
Doch de patiënt is van de genezing nog ver verwijderd. 

China is waard, dat het in loco bestudeerd worde door 
onze handelswereld , door onze technici , door onze finan- 
ciers, door onze nij veren. Het is waard, dat men zich 
opofferingen getrooste , zonder welke men er in den tegen- 
woordigen tijd niet veel kan aanvangen, doch die in het 
eind het werk zullen kronen. Het is dit waard, ook al 
heeft de Chinees — gelijk de heer Clement Allen , Britsch 
consul te Foochow , het geestig in zijn verslag over 1896 

heeft  uitgedrukt — geniest  en gemerkt ,  door het 

vallen van zijn hoofd, dat dit niet meer vast op den 
romp stond. Eene verdeeling van dit ontzaglijke Rijk 
gaat niet zóó vlug, althans in economischen zin, als 
sommigen beweren. 

Vóór alles moet er door ons gezorgd worden voor 
goede stoomvaartverbinding : in de eerste plaats tusschen 
Java en het Verre Oosten; de terminus dier lijn moet 
langzamerhand zoo noordelijk mogelijk worden gevestigd, 
want de groote Siberische spoorweg en de lijnen in 
China zelf hebben „ feeders " noodig ; in de tweede plaats 
komt in aanmerking eene goede verbinding met Nederland. 

Voorts hebben wij er op te letten , dat onze producten 
onder de oogen van den Chinees komen. Gelijk reeds 
boven gezegd, zoekt deze niet naar artikelen welke op 
de Europeesche markt kunnen worden verkocht. 

Dit laat hij aan den Europeaan over. Hoeveel te minder 
koopt hij de westersche artikelen , welke hem niet getoond 
kunnen worden. De heer Brenan raadt monsterkamers 
aan. Een ingenieur te Shanghai kon Sheng Taotai geen 
spoorwegbrug, doch wel de teckeningen daarvan aanbieden. 
Toen Sheng naar Peking ging, passeerde bij een ijzeren brug 
over de Peiho. Hij bestelde zijne brug bij den leverancier , 
die de Peiho-brug had gemaakt. Illustratiën , teekeningen 
laten den Chinees , die van geen perspectief weet , koud , ca- 
talogi ziet hij niet in: hij wil de waar zelf , net verpakt en 

28 


404 

liefst met kleuren die hem aanstaan: geel en rood, op 
het etiket. 

Een Amerikaansche zendeling, Rev. Gilbert Reid, is 
voornemens te Peking een „International Institute" op 
te richten, d. w. z eene inrichting tot beschaving der 
Chineezen van hoogen stand. Het ligt in het plan om 
onder de verschillende afdeelingen van dit Instituut er 
eene te maken voor de tentoonstelling van producten 
van handel en nijverheid van alle landen. De onderge- 
teekende heeft reeds het noodige verricht, opdat Neder- 
land en zijne Koloniën ten deze niet zullen worden uit- 
gesloten. Alvorens over te gaan tot monsterzendingen 
gelieven belanghebbenden ten onzent zich eventueel te 
wenden tot steller dezes. 

Onze eigen waren vervoeren onder Ncderlandsche vlag , 
hen toevertrouwen aan onze landgenooten , die hier thans 
als ware pioniers zijn gevestigd, in persoon hierheen 
komen , dit geldt ons als motto ten aanzien onzer werk- 
zaamheid in China. 

Nemen wij, het voorbeeld volgende van natiën als 
Duitschland, België en Zweden, die niet in het bezit zijn 
van een schitterend steunpunt als Insulinde, dit motto 
van „ self help " aan als het onze , en handelen wij daar- 
naar, dan kan het eene waardige plaats vinden naast het 
aloude „ende desespereert niet". 

Doch, eindigde mijn in 1895 uit Shanghai gezonden 
verslagen met de woorden : „ het ijzer is meer dan heet ," 
het zij mij ditmaal veroorloofd te besluiten met de op- 
merking, dat bekwame spoed voor zaken in China hoe 
langer hoe meer onontbeerlijk schijnt. 

F. M. KNOBEL. 


Stoomvaart- en spoorwegverkeer met Oost-Azië. 


De Nieuwe Rotterdamsche Courant bevat in haar 
Eerste Blad A van 19 April jl. een belangrijk opstel 
van onzen landgenoot F. Corsten te Tientsin, waarin hij 
wijst op de gewichtige gevolgen , die de voltooiing van 
den Trans-Siberischen spoorweg ook voor Nederland en 
zijne koloniën zal hebben. Als Aziatische mogendheid 
kunnen wij niet onverschillig blijven voor de wijzigingen , 
welke het handelsverkeer tusschen Europa en Azië zal 
ondergaan , wanneer de kust van den Atlantischen Oceaan 
per spoor zal verbonden zijn met de kust van den 
Grooten Oceaan. 

Ten einde eenigszins in het licht te stellen welk een 
groote verbetering, en dus ook uitbreiding van het ver- 
keer , men mag verwachten , geeft de heer Corsten eenige 
cijfers met betrekking tot den tegenwoordigen duur van 
het  overbrengen der mails van Londen naar Shanghai. 

In 1897 kwam de Engelsche mail te Shanghai aan: 

4 maal binnen 32 dagen. 

6 „ 
6   „ 

5 „ 

6 „ 
De  gemiddelde duur 

dus  34 dagen. Daartegenover staan de volgende gemid- 
delde cijfers van vorige jaren: 


w 

33 

71 

n 

34 

n 

n 

35 

n 

n 

36 

» 

van 

den overtocht in 1897 was 

406 


1896 33»/, 

dagen. 

1895 34 

n 

1894 34 

n 

1893 33«/, 

Yi 

1892 341/, 

V 

1891 35 

n 

1890 35 

Y) 

1889 35 

73 

De Fransche mail kwam te Shanghai aan gedurende 1897: 

1 maal binnen 

30 dagen. 

3   »      » 

31    „ 

^     „ 

32    „ 

4 

33   „ 

g 

34    „ 

3    y>        » 

35    „ 

*-   n       n 

36    „ 

A       %a                •« 

37    m 

De gemiddelde  duur van den overtocht voor 1897 en 
vorige jaren was als volgt: 

1897 en 1896 33 V» dagen 
1895 en 1894 36 
1893 361/,   „ 

1892, 1891 en 1890 36 

1889 361/,   * 

De Duitsche mail arriveerde in 1897 te Shanghai: 

3 maal binnen 33 dagen. 

^   n n 34     „ 

6   » »     35    „ 

1   » »     36    „ 

1   ■ „     37    „ 

Gemiddelde duur van den overtocht in: 

1897 en 1896 341/* dagen 
1895, 1894, 1893, 1892 en 1891 35 „ 

1890 35J/4    n 
1889 34*/4    , 
Uit  de  voorgaande  cijfers  ziet men dus, dat het een 


407 

uitzondering is , wanneer de mail uit Londen binnen dertig 
dagen te Shanghai aankomt. Van Honkong naar Shanghai 
is ongeveer drie dagen stoomen , en hieruit volgt weder , 
dat de mail uit Londen 26 k 27 dagen noodig heeft om 
Hongkong te bereiken. Van Shanghai naar Yokohama duurt 
de reis ongeveer zes dagen , en deze haven kan men dus 
van Londen uit niet binnen 36 dagen bereiken. 

Na het voorgaand overzicht van de reis naar Oostelijk 
Azië, via het Suez-Kanaal, dient men nu na te gaan in 
hoeveel tijd de bovenvermelde Aziatische havens zullen 
kunnen worden bereikt na voltooiing van den Trans- 
Siberischen spoorweg. Hierbij wordt aangenomen dat 
Vladivostock de oostelijke terminus is, en dat van de 
spoorweglijn door Mantsjoerije wordt gebruik gemaakt. 
Het is noodig dit te vermelden , omdat er na verloop van 
tijd een kortere route zal worden aangelegd, wanneer 
namelijk Port Arthur of Talienwan met de lijn door Mant- 
joerije zal zijn verbonden. Een nog korter traject zou 
worden verkregen door den aanleg van de lijn Kiachta — 
Peking , doch dit kan , voorloopig althans , buiten beschou- 
wing blijven. De nauwkeurige lengte van het traject 
Petersburg — Vladivostock kan niet worden opgegeven, 
omdat het tracé der lijn in Trans-Baikalia en Mantsjoerije 
nog niet geheel is vastgesteld. Men neemt echter zeker 
een veel te hoog cijfer aan, wanneer men dien afstand 
schat op 10.000 werst of 10,660 kilometer. Op grond 
van dit cijfer kan men zonder overdrijving rekenen, dat 
het traject Londen — Vladivostock door mailtreinen in 
10 dagen zal worden afgelegd, wanneer namelijk de lijn 
sedert eenigen tijd geopend en het vervoer volkomen 
georganiseerd zal zijn. In den beginne zal het wel eens 
15 k 20 dagen duren. Aannemende dat men dus Vladi- 
vostock in 10 dagen kan bereiken, behoeft men nog 
slechts na te gaan binnen hoeveel dagen men van daaruit 
kan reizen naar de voornaamste havens in het verre 
Oosten. Dit blijkt uit de volgende opgave , waarin tevens 


408 


de duur der reis via het Suez-kanaal ter vergelijking is 
opgenomen. 


Van Londen naar:       Via Suez. 

Via Siberië. 

Singapore .   .   . 

.   .     20 

dagen. 

25 dagen. 

Hongkong .   .   . 

.   .     26 

r> 

19    » 

Shanghai  .   .   . 

.   .     30 

7) 

15    „ 

Yokohama .  .   . 

.   .     35 

7i 

15    „ 

Manila  .... 

.   .     26 

V 

21    „ 

Haiphong  .   .   . 

.   .     27 

» 

21    „ 

Uit deze cijfers ziet men dat voor de meeste havens 
ten Oosten van Singapore de route via Siberië beduidend 
korter is. Het vervoer van mails en passagiers zal dus 
ongetwijfeld voor een groot deel den Trans-Siberischen 
spoorweg ten goede komen. Doch dit zal niet alleen ge- 
schieden wegens den korteren duur der reis, doch ook op 
grond van de ongelooflijk lage tarieven der Russische 
spoorwegen. Wanneer men het Russische zone tarief toe- 
past op den Trans-Siberischen spoorweg, dan zou een 
biljet eerste klasse van Petersburg naar Vladivostock 
ongeveer ƒ 125 kosten. Ai voegt men hieraan nog een 
beduidend bedrag toe voor sleeping car , maaltijden, 
ververschingen , enz. , dan toch blijft men nog ver beneden 
het bedrag, dat men voor passage met een mailstoomer 
via Suez zou moeten betalen. Het verschil is zóo groot, 
dat het overbodig is, dit door cijfers nader toe te 
lichten. 

Alvorens echter af te stappen van het vervoer van 
reizigers en mails , moeten wij nog een oogenblik stilstaan 
bij de verbinding van New- York met Oost-Azië. Van 
New- York uit kan men onder de gunstigste omstandig- 
heden, via Vancouver, naar Shanghai reizen in 25 dagen. 
Van New- York, via Londen en Siberië, naar Shanghai, 
zou 21 dagen vorderen. Hierbij dient in het oog te worden 
gehouden, dat er dagelijks stoomers zijn, die van uit 
Vancouver, San Francisco of Tacoma naar Japan en 
China  vertrekken.  Bovendien  is  er slechts éen enkele 


409 

maatschappij, namelijk de Canadian Pacific Railway 
Cotnpany wier stoomschepen het traject Vancouver — 
Shanghai, via Japan, in 20 dagen afleggen. De andere 
maatschappijen nemen veel meer tijd om den Grooten 
Oceaan over te steken. 

De conclusie ligt dus voor de hand, dat ook een ge- 
deelte der Amerikaansche mails voor Oost- Azië via Siberië 
zullen worden verzonden. Personenverkeer van New- York 
via Siberië naar Oost-Azië is niet waarschijnlijk, omdat 
men op dit traject dikwijls van transportmiddelen zou 
moeten veranderen, en de reizigers dit te ongerieflijk 
zouden achten. 

Mocht het mij gelukt zijn in de voorgaande beschou- 
wingen eenigszins te hebben doen uitkomen , welke wijzi- 
gingen de Trans-Siberische spoorweg zal teweeg brengen 
in het vervoer van mails en reizigers, zoo gaat de 
heer Corsten voort, dan ziet men daaruit tevens, dat er 
voor Nederland een groot voordeel in gelegen is, wanneer 
het mocht gelukken het vervoer van reizigers en mails 
van New-York naar het Verre Oosten via Holland te 
leiden. Het vervoer der mails is van beduidenden omvang. 
Zoo de cijfers, die mij onder de oogen zijn gekomen, 
juist zijn, worden jaarlijks van Engeland naar China 
verzonden ruim een half millioen kilogram aan brieven 
en ruim anderhalf millioen kilogram aan drukwerk, enz. 
Hierbij komt nu nog de mail voor Japan en later een 
gedeelte der Amerikaansche mails voor het Verre 
Oosten. 

Heeft dus Nederland er eenig belang bij de wijzigingen 
te overwegen, die door den Trans-Siberischen spoorweg 
in het wereldverkeer zullen worden gebracht, toch is dit 
in veel hoogere mate het geval met Nederlandse h- 
Indië. Dit zal blijken uit de volgende opmerkingen 
aangaande het goederenvervoer. 

Van Shanghai per Conference Lines werd in 1897 per 
ton de volgende vracht betaald: 


410 

Naar Londen, Hamburg en de Noordelijke Europeesche 
havens : 

gemengde lading 35/0 

zijde 37/6 

thee 40/0 

Naar Manchester: 

gemengde lading 47/6 

zijde 50/0 

thee 52/6 

Naar Koningsbergen via Londen: 

gemengde lading 42/6 

zijde 45/0 

thee 47/6 

Op deze vrachten ontvangen geregelde verschepers een 
reductie van tien percent. De voorgaande cijfers zijn niet 
het gemiddelde der vrachtkoersen voor 1897 , doch kunnen 
als gewone raten worden aangemerkt. Men moet hierbij 
echter niet vergeten, dat goederen, die voor export te 
Shanghai aankomen , dikwijls reeds een zeer hooge vracht 
hebben betaald aan kust- of rivierstoomers. 

Voor goederen, die in de eerste klasse worden gerang- 
schikt, bedragen deze kustvrachten van Hankow en 
Tientsin naar Shanghai respectievelijk 13 en 18shillings 
per ton. 

Met behulp van de hierboven vermelde vrachten van 
Shanghai naar Europa, vindt men nu dat gemengde 
lading van Tientsin naar Koningsbergen aan vervoer kost 
601/* shilling per ton, terwijl thee van Hankow naar 
Koningsbergen een vracht van 60 shillings per ton betaalt. 
De vraag is dus of de Trans-Siberische spoorweg met 
deze vrachtprijzen kan concurreeren. 

Wanneer men als basis aanneemt het laagste vrachttarief 
der Amerikaansche spoorwegen, dan zou de vracht van 
Vladivostock naar Koningsbergen ongeveer 50 shillings 
bedragen. Wanneer dus goederen uit China of Japan, 
bestemd  voor  Europa  te  Vladivostock kunnen worden 


411 

gelost met niet veel meer dan 10 shillings kustvracht 
te hunnen laste, dan kunnen die goederen via Siberië 
worden vervoerd tot aan de westelijke grenzen van 
Europeesch Rusland, even goedkoop als per stoomer 
via het Suez- kanaal. Hieruit volgt reeds, dat bijna alle 
artikelen die Rusland uit Oost-Azië betrekt, hun weg 
zullen nemen via Vladivostock. Daarbij komt nog, dat 
de immigratie in Siberië met reuzenschreden vooruitgaat, 
en dat de ontwikkeling van de landstreken door den 
grooten spoorweg doorsneden, er veel toe zal bijdragen 
om de koopkracht dier sterk toenemende bevolking be- 
duidend te vermeerderen. Voor onze koloniale producten 
zullen Siberië en Rusland dus binnen korten tijd een 
goed afzetgebied vormen, dat wij via Vladivostock zullen 
moeten bereiken. 

Intusschen mag men op grond der laatste politieke ge- 
beurtenissen in Oost-Azië ook verwachten, dat China in 
meerdere mate voor den buitenlandschen handel zal worden 
opengesteld. Onder deze omstandigheden is het in ons 
belang opnieuw de oprichting van een stoomvaartlijn van 
Java naar China en Japan en van daar naar Vladivostock 
in overweging te nemen. De Trans-Siberische spoorweg 
heeft behoefte aan stoomvaatlijnen als f ceders , en aan- 
gezien het in het belang van Rusland is , het vervoer van 
Oost-Azië naar Europa voor zoover doenlijk over Vladi- 
vostock te leiden , mogen wij voor een eventueele stoom- 
vaartlijn zeker wel eenige medewerking van Russische zijde 
verwachten. Aangezien de Trans-Siberische spoorweg 
bezwaarlijk vóór het jaar 1902 voor het vervoer kan 
worden opengesteld, is er voldoende tijd beschikbaar om 
de oprichting van een stoomvaartlijn onder Nederlandsche 
vlag voor te bereiden. 

Hierbij dient te worden in het oog gehouden, dat de 
lijn een groot deel van haar inkomsten zal moeten ver- 
krijgen door het vervoer van passagiers en goederen 
van  China  naar  Vladivostock en vice- versa, en tevens 


412 

door het vervoer tusschen de voornaamste Chineesche 
havens onderling. Een nader onderzoek zal wellicht ook 
de wenschelijkheid aantoonen om althans gedurende een 
gedeelte van het jaar Saigon aan te doen, met het oog 
op de beduidende verschepingen van rijst uit die haven 
naar Java. 

Doch het licht niet in mijn bedoeling in détails te 
treden aangaande de richting van de lijn en de havens, 
die mochten worden aangedaan. Naar ik vermoed , is het 
voldoende opnieuw de aandacht te vestigen op de wen- 
schelijkheid van het tot stand komen der hedoelde stoom- 
vaaart verbinding. Het fiasco, dat wij in 1896 hebben 
gemaakt met onze Java—China — Japanlijn, kan ons nog 
ten goede komen, wanneer wij ons de opgedane onder- 
vinding ten nutte weten te maken. 

In de eerste plaats blijkt dan de wenschelijkheid om 
aan een eventueele lijn van Java naar China , Japan , enz. 
een regeeringssubsidie te verleenen. Gaat men na , welke 
groote sommen er jaarlijks , zoowel in Nederland als in 
Nederlandsch-Indië , worden besteed tot onderhoud, ver- 
betering en uitbreiding der binnenlandschc verkeersmid- 
delen , dan is het opvallend hoe weinig wordt uitgegeven 
tot verbetering der verkeersmiddelen met het buitenland , 
en toch zijn vooral deze laatste het gemakkelijkst dienst- 
baar te maken aan de uitbreiding onzer handelsbetrek- 
kingen in vreemde landen. 

Men kan bezwaarlijk beweren, dat de toestand van 
handel , nijverheid en landbouw in Nederlandsch-Indië zóo 
rooskleurig is, dat men niet behoeft om te zien naar 
middelen om daarin verbetering te brengen. Hiertoe dient 
men echter de, onze koloniën omringende markten te 
bestudeeren, en moet mën zich nauwkeurig rekenschap 
geven van de groote veranderingen, die thans, zoowel 
op politiek als op oeconomisch gebied, in Oost- Azië plaats 
grijpen. 

De  heer  Corsten  vreest dat men in Nederland en in 


413 

Nederlandsch-Indië te weinig aandacht wijdt aan hetgeen 
in dit gedeelte der wereld omgaat. Om te bewijzen welke 
activiteit door andere natiën aan den dag wordt gelegd, 
voert hij het volgende aan: 

Van Russische zijde is in overweging een stoomvaart- 
lijn met 16 stoomschepen ter verbinding van Chineesche 
en Japansche havens met Vladivostock. Deze lijn zal 
een belangrijk subsidie ontvangen. 

Van Fransche zijde is in overweging een lrjn der 
Messageries Maritimes van Vladivostock naar Shanghai 
in aansluiting met de hoofdlijn dezer maatschappij van 
Marseille naar Japan. Het aantal stoomschepen thans 
varende onder Fransche vlag tusschen Hongkong en 
Tonkin, zal binnenkort met 3 worden vermeerderd. 

Duitschland blijft niet achter. Van het begin van 
Februari af heeft de Hamburg- Amerikanische Paquetfahrt 
Actiën Gesellschaft een maandelijkschen dienst op China 
geopend. Voor dezen dienst zijn bestemd 6 stoomschepen , 
elk van ongeveer 8000 ton laadvermogen. 

Denemarken, dat niet evenals Nederland belangrijke 
koloniën in Azië heeft, schijnt toch overtuigd van de 
voordeden van een eigen stoomvaartlijn. In het begin 
van dit jaar vertrok het eerste stoomschip van de, ten 
vorigen jare te Kopenhagen opgerichte, Aktieselskabet 
Det Ostasiatiske Kompagni naar China en Japan. 

Naar de heer Corsten verneemt , zal deze eerste stoomer 
op de terugreis Rotterdam aandoen. 

In aansluiting met deze lijn zal een geregelde dienst 
met kuststoomers onder Deensche vlag worden ingericht 
tusschen Bangkok en Singapore. 

Japan, dat reeds eigen stoomvaartlijnen heeft naar 
Europa en Amerika, naar Noord- en Zuid-China, Korea 
en Vladivostock , gaat voort met uitbreiding. In de maand 
Januari van dit jaar werd door de Osaka Shosen Kaisha 
een nieuwe stoomvaartlijn geopend tusschen Shanghai en 
de Yangtse havens. De maatschappij ontvangt voor deze 


414 

lijn een subsidie van 150,000 yen per jaar, doch heeft 
sedert haar oprichting zulke goede zaken gemaakt, dat 
het subsidie misschien spoedig overbodig zal blijken. 
Japan betaalt aan de Nippon Yusen Kaisha voor het 
onderhouden van haar verschillende lijnen een subsidie 
van ongeveer 3l/a millioen yen per jaar. 

Van Chineesche zijde bestaat het voornemen om een lijn 
naar Europa te ondernemen met stoomschepen van de 
China Merchants Steam Navigation Company. Reeds 
sedert geruimen tijd zijn in overweging genomen twee 
Chineesche stoomvaartlijnen ter eventueele verbinding van 
de Chineesche havens met Vladivostock en een andere 
lijn van China naar Saigon, Singapore, Java en andere 
zuidelijke havens. In hoeverre die Chineesche plannen 
tot uitvoering zullen komen, zal de toekomst moeten 
leeren. 

Eindelijk valt nog te vermelden Zweden en Noorwegen. 
De tonnenmaat der in China in- en uitgeklaarde schepen 
neemt voortdurend toe. Voor Zweden en Noorwegen vindt 
men in de statistieken der Chineesche douane, als in- 
en uitgeklaard in 1894: 471 schepen, metende 288,051 
ton; in 1895: 595 schepen, metende 429,485 ton, en in 
1896: 1126 schepen, metende 870,173 ton. 

Naar het mij voorkomt , behoeft hieraan niets meer te 
worden toegevoegd , dan dat tegenover dien alom te con- 
stateeren vooruitgang, zelfs van landen, zooals Dene- 
marken en Zweden en Noorwegen, Nederland als bedui- 
dende koloniale mogendheid slechts kan wijzen op het 
treurige fiasco der Java— China— Japan lijn in 1896. Al 
is men ook verplicht hulde te brengen aan hen, die met 
vaderlandslievende bedoelingen het kapitaal voor deze 
lijn bijeenbrachten, toch moet men met leedwezen erken- 
nen, dat wij voor de zooveelste maal een treurig figuur 
hebben gemaakt. Men kan niet eens ter verontschuldiging 
aanvoeren, dat in China geen vraag is naar onze koloniale 
producten. Ten bewijze hiervan kunnen de volgende cijfers , 


415 

betreffende  den  invoer  in  de  jaren  1895  en  1896, 

strekken : 

Benaming. 1895 1896 

Tin 2,169,835 2,357,212 

Specerijen 564,159 614,773 

Petroleum 6,615,297 9,083,321 

Rottan 450,748 452,008 

Sandelhout 607,014 1,209,438 

Suiker, ruwe 3,691,776 3,912,805 

Timmerhout 1,224,616 1,182,494 


Totaal HK. Taels 15,323,445 18,812,051 
De waarde van den Hai-Kwan-tael is op het oogenblik 
ongeveer ƒ 1.65 k f 1.75. Het is niet alleen aan de groote 
bedragen, dat men waarde moet hechten, maar vooral 
aan het voortdurende toenemen van den invoer , die zelfs 
bij de vergelijking van twee achtereenvolgende jaren zoo 
zeer in het oog valt. Bovendien vergete men niet, dat 
tal van artikelen uit onze koloniën hierboven niet zijn 
vermeld, zooals b. v. koffie, betelnoten, vogelnestjes, 
kinine, enz. enz. Ook sluiten de voor suiker vermelde 
bedragen niet in de zoo belangrijke uitvoeren van Java 
naar Hongkong. 

Men moet dus wel erkennen , dat andere natiën , kleiner 
dan Nederland en in veel ongunstiger omstandigheden 
verkeerend, wat den handel in Azië betreft, ons de loef 
afsteken. Dit is eerstens toe te schrijven aan meerdere 
belangstelling in buitenlandsche handelsaangelegenheden 
dan men over het algemeen in Nederland waarneemt, en 
ten tweede aan de afwezigheid van enkele verkeerde 
handelsbegrippen , die sommige personen in ons vaderland 
er op na houden. Zoo werd mij onlangs door een mijner 
vrienden uitgelegd, dat het toch geen verschil maakt of 
de verkoop van Indische petroleum in China werd opge- 
dragen aan Nederlanders of aan vreemdelingen, zoo- 
lang de  maatschappijen  maar  goede winsten maakten. 


416 

Dat petroleum met evenveel succes door Nederlanders 
kan worden verkocht als door vreemdelingen , wordt niet 
genoeg ingezien, en dat de petroleum het aangewezen 
middel is om de vestiging van Nederlanders in de meeste 
havens van Zuid- en Oost- Azië mogelijk te maken , wordt 
te weinig overwogen Dat die Nederlanders tal van andere 
Nederlandsche en koloniale artikelen zouden trachten te 
verkoopen en dus onzen handel zeer zouden bevorderen , 
gaat nog altijd het begrip van enkele Nederlandsche 
handelsgeleerden te boven. Het is daarom noodig bij her- 
haling hierop te wijzen. 

Wellicht zal het voorgaande er toch nog in eenige 
mate toe bijdragen in Nederland wat meer de aandacht 
te vestigen op de groote veranderingen , die thans elkander 
zoo snel opvolgen in het Verre Oosten , en waarbij onze 
belangen zoo zeer zijn betrokken. 

Sedert eenige dagen wordt nu weder een besluit der 
Chineesche Regeering tegemoet gezien , waarbij het stoom- 
vaartverkeer op alle binnenlandsche wateren van China 
zal worden opengesteld , zoowel voor Chineesche als voor 
vreemde schepen. Mocht dit besluit werkelijk worden uit- 
gevaardigd, dan zal het handelsverkeer binnen eenigen 
tijd een zeer groote vlucht nemen. Het beteekent feitelijk 
niet veel minder dan het openstellen van een half wereld- 
deel voor den buitenlandschen handel. 

Het wordt dus hoog tijd , dat wij maatregelen beramen , 
die zoowel onzen handel als dien onzer koloniën kunnen 
bevorderen. Wanneer niet met overhaasting wordt te werk 
gegaan , maar door bevoegde personen nauwkeurig wordt 
overlegd , wat gedaan moet worden , dan zal zeker op dat 
programma ook een flink gesubsidieerde stoomvaartlijn 
van Java naar China, Japan, enz., voorkomen. 

Voor de ontwikkeling van den handel onzer koloniën 
met omliggende landen is nog zoo weinig gedaan, dat 
verbetering in dit opzicht dringend noodig is. Zoodra 
men echter spreekt van verbeteringen op handelsgebied , 


417 

is spoedig deze of gene bereid om, met behulp van 
talrijke retrospectieve beschouwingen , aan te toonen , dat 
verbetering van den bestaanden toestand reeds is beproefd 
en onmogelijk gebleken. De retrospectieve beschouwingen 
stichten echter weinig nut , vooral als zij het bewijs leveren 
van een beduidende afwezigheid van kennis aangaande 
zaken van meerdere actualiteit. Een blik in het verleden 
moet zich beperken tot hetgeen noodig is om het heden 
volkomen te begrijpen. Wil men in handelszaken niet 
voortdurend achter het net visschen, dan dient men de 
gebeurtenissen van den dag nauwkeurig te volgen , want 
daaruit moet worden afgeleid, welke maatregelen zijn aan 
te bevelen tot uitbreiding van handelsbetrekkingen in de 
toekomst. 

In het belang van den handel van moederland en 
koloniën verdienen daarom de tegenwoordige gebeurte- 
nissen in Oost-Azië onze volle aandacht. 


VARIA. 


De  waarheid  in  zake  de  Lombok- 
telegrammen. 

Na de opzienbarende mededeeling van mr. P. Brooshooft 
in De Locomotief (zie de vorige aflevering van dit tijd- 
schrift) over de Lombok-telegrammen van generaal Vetter , 
is nu de redacteur van het weekblad Imulinde, de heer 
R. A. van Sandick, met zijne lezing van het geval 
gekomen. 

Hij schrijft in no. 17 van zijn blad: 

„Op den voorgrond stellen wij, dat wij de goede 
trouw van den sympathieken redacteur van De Locomotief 
boven twijfel stellen. Evenzoo nemen wij op zijn gezag 
gaarne aan, dat het telegram, door hem afgedrukt, 
inderdaad door generaal Vetter uit Lombok verzonden is. 

„Maar als een paal boven water staat, dat er dan 
nog een ander voorafgaand telegram geweest 
is: het eerste telegram door den Gouverneur-generaal 
van generaal Vetter ontvangen in den morgen van den 
28sten Augustus en door Z.Exc. het eerst gelezen aan 
het station te Weltevreden, toen hij uit den trein stapte, 
komende van Buitenzorg, was veel hopeloozer dan het 
door mr. P. Brooshooft gepubliceerde telegram. In dat 
laatste toch wordt T betwijfeld " of offensief optreden 
tegen  Mataram  en  Tjakra  mogelijk is,  zelfs met een 


419 

versch bataljon , en er wordt alleen gezegd dat „ de 
expeditie opnieuw moet worden georganiseerd en uitge- 
rust en van veel artillerie worden voorzien". 

„Het door ons bedoelde telegram van generaal Vetter 
kwam echter daarop neer, dat de expeditie naar Java 
moest terugkeeren en in een volgend seizoen op- 
nieuw georganiseerd worden. Wel degel ij k — 
wij zijn verplicht om het vol te houden — wilde gene- 
raal Vetter dus Ampcnan verlaten. 

„De Gouverneur- generaal heeft toen persoonlijk een 
rol gespeeld, die een bewijs is welk een buitengewone, 
krachtige, energieke persoonlijkheid in Indië het bewind 
voert. Hij decideerde onmiddellijk, dat wij te Lombok 
zouden blijven, tegen het advies van Vetter. Hij 
ontbood den legercommandant, Gey van Pittius, die zich 
onmiddellijk bereid verklaarde het commando te Lombok 
op zich te nemen. De Gouverneur-generaal vroeg hem, 
of hij dadelijk versche troepen naar Lombok kon zenden. 
De legercommandant antwoordde: „ja, mits de gouver- 
neur van Atjeh er voor durft in te staan, dat hij geen 
nieuwe troepen noodig zal hebben". 

„Toen werd getelegrafeerd aan generaal Deijkerhoff; 
en op zijn antwoord, dat hij daarvoor wel durfde in te 
staan, werden onmiddellijk telegrafisch de noodige troepen 
gemobiliseerd voor Lombok. 

„Den legercommandant wilde de Gouverneur-generaal 
echter op Batavia houden en niet naar Lombok zenden, 
omdat hij van Batavia uit daar beter de te nemen maat- 
regelen kon dirigeeren. 

„Dienzelfden dag belegde de Gouverneur-generaal den 
Raad van Indië. Hij opende den Raad met de mededeeling 
dat hij den Raad bijeengeroepen had ter bespreking van 
de maatregelen , die onmiddellijk te nemen zouden zijn als 
gevolg van dit zijn vast besluit: „ik blijf op Lombok". 

„Hij deelde verder mede, dat het hem beter voor- 
kwam dat  de legercommandant te Batavia was dan op 

29 


420 

Lombok ; dat een vervanging , ontheffing of afzetting van 
generaal Vetter hem in alle opzichten ongewenscht voor- 
kwam, omdat de generaal alles verloren had en niets 
meer te verliezen had , doch alles te winnen had. 

„Daarbij legde zich de Raad neer. In dien zin werd 
aan generaal Vetter getelegrafeerd: dat hij te blijven 
had, en dat hem belangrijke versterkingen 
zouden  worden  gezonden. 

„De uitslag heeft den Gouverneur-generaal Van der 
Wijck in 't gelijk gesteld. Hij heeft — laten wij er nog 
dit bijvoegen — gehandeld op eigen verantwoorde- 
lijkheid zonder advies af te wachten uit Nederland. 

„Hij heeft den Minister gelukkigerwijs gesteld voor 
een fait accompli. 

„ Generaal Vetter heeft gehandeld , zooals Van der Wijck 
verwachtte. Hij heeft zijn vreeslijk échec schitterend ge- 
wroken. Eere aan den opperlandvoogd , die hem daartoe 
de gelegenheid heeft verschaft! 

„ Slechts eenmaal nog heeft Van der Wijck ingegrepen, 
't Was na de inneming van Mataram. 

„Generaal Vetter vreesde toen, met het oog op het 
dreigende regenseizoen, dat het te laat zou zijn om 
offensief op te treden tegen Tjakra Negara, en hij stelde 
daarom voor tot het volgende seizoen te wachten. 

„Toen heeft Van der Wijck het offensief optreden 
tegen Tjakra Negara gelast, en de bloedige inneming 
van dat laatste brandpunt van opstand en verzet heeft 
een overwelkbare lauwer gevlochten om het hoofd van 
den aanvoerder: generaal Vetter. 

„Niet alzoo om dien verdienstelijken opperofficier 
omlaag te halen deelen wij hier de waarheid mede , maar 
om uit de schaduw in het volle licht te plaatsen de per- 
soonlijke verdiensten van den Gouverneur generaal, aan 
wiens energieke, snelle beslissing, toen menigeen te 
Batavia „den kop kwijt was", het te danken is, dat 
deze  hoogst  gevaarlijke tijd voor onze heerschappij in 


421 

Indic geëindigd is met een volslagen verdelging en ver- 
nedering van den opgestanen vazalstaat. In plaats van 
kwaad heeft de Lombok-expeditie ten slotte goed gewerkt 
voor ons prestige in Indië. Dat heeft ons dapper leger, 
aangevoerd door generaal Vetter, verricht; maar den 
Gouverneur-generaal de verdienste dat leger en dien 
aanvoerder in die richting gestuurd te hebben." 

Naar aanleiding van dit stuk heeft generaal Vetter 
eindelijk het stilzwijgen verbroken. De Amsterdatnsche 
Courant publiceert in hadr nummer van 1 en 2 Mei jl. 
het volgend schrijven van zijne hand , dat de mededeeling 
van den heer Van Sandick zeer bepaald logenstraft: 

Geachte Redacteur! 

In het weekblad Insulinde , van Dinsdag 26 April jl., 
komt een artikel voor van v. S.: De waarheid over de 
Lombok-telegrammen. 

Daarin zegt de schrijver, dat hij op gezag van den 
heer mr. P, Brooshooft, redacteur van De Locomotief, 
gaarne aanneemt, dat het door hem afgedrukte telegram 
inderdaad door mij uit Lombok verzonden is. 

„Maar", zegt de schrijver van genoemd artikel, „als 
een paal boven water staat dat er dan nog een ander 
voorafgaand telegram geweest is ... ." 

De inhoud van dit laatste telegram zou, volgens 
schrijver, daarop neerkomen dat de expeditie naar Java 
moest terugkeeren en in een volgend seizoen opnieuw 
georganiseerd worden. 

Naar aanleiding van deze onderstelling verklaart de 
ondergeteekende dat zoodanig telegram niet door hem 
verzonden is, zijnde het door mr. P. Brooshooft in De 
Locomotief gepubliceerde *) het eerste en eenige telegram, 

°) Ik tcckcn hierbij aan, dat ik aan die publiceering geheel vreemd 
ben en tot op heden noch mr. P Brooshooft, noch een redacteur van 
ecnig ander blad, rechtstreeks of zijdelings, eenigerlei inlichting of 
gegevens betreffende de Lombok-expeditie heb verstrekt. 


422 

dat door hem op den 27en Augustus 1894 van Ampenan 
is afgezonden. 

Verder komt in bovengenoemd artikel van het week- 
blad Insulinde nog voor , dat na de inneming van Mataram , 
met het oog op het dreigende regenseizoen, door mij 
gevreesd werd dat het te laat zou zijn om offensief op 
te treden tegen Tjakra Negara en daarom door mij zou 
zijn voorgesteld tot het volgend seizoen te wachten. 

In de maand October 1894 liet zich te Lombok inder- 
daad het weer ongunstig aanzien Ik ontveinsde mij dan 
ook niet, dat de regens en de branding op de kust, 
indien zij aanhielden , een beletsel zouden kunnen worden 
om de offensieve operatiën voort te zetten en ons zouden 
kunnen noodzaken op Lombok te overwinteren. 

Feitelijk werden in die maand de offensieve bewegingen 
reeds belemmerd en moesten maatregelen genomen worden, 
die ten doel hadden, ons op den regenmoesson voor te 
bereiden ; daarbij steeds het doel : den aanval op Tjakra 
Negara, in 't oog houdende. 

Van een en ander werd de Regeering niet onkundig 
gelaten. 

Zoodra echter in de maand November het weer zich 
gunstiger liet aanzien , werd door mij het initiatief ge- 
nomen tot den aanval op Tjakra Negara. 

Noch van de Regeering, noch van het Legerbestuur is 
door mij last ontvangen tot bedoelden aanval, evenmin 
als eenige andere last op de operatiën betrekking hebbende. 

De Gouverneur-generaal liet mij daarin volkomen vrij , 
mij voortdurend zijn volle vertrouwen schenkende. 

Met de plaatsing in uw blad van het bovenstaande, 
zult u ten zeerste verplichten 

Den gewezen opperbevelhebber der Lombok-expeditie , 

VETTER, 
gep. luitenant-generaal. 

's Gravenhage , 29 April 1898. 


423 

lnsiilinde, in zijn nummer van 3 Mei dit schrijven 
overnemende , teekent er het volgende bij aan : 

„ Dewijl generaal Vetter tot dusverre , hoe dikwijls ook 
de Lombokzaak ter sprake kwam, en hoe vinnig zijn 
beleid ook werd gehekeld , zich nooit genoopt heeft ge- 
voeld tot eenige uitlating, schrijven wij dezen ommekeer 
in zijn houding daaraan toe , dat hij terecht van ons stuk 
den indruk gekregen heeft dat het ons alleen te doen 
was om de zaken , niet om de personen, en om de waar- 
heid te dienen. 

„Wij zijn hem voor zijn antwoord dan ook zeer dank- 
baar, maar wij mogen niet verhelen dat wij echter niet 
geheel voldaan zijn. Het spreekt van zelf dat een ernstig 
publicist niet de pen opvat alvorens zich zoo goed 
mogelijk bij vertrouwde bronnen te vergewissen van de 
juistheid der door hem te relateeren feiten. Zoo hebben 
ook wij gedaan en ons niet tot schrijven neergezet, al- 
vorens zeer geloofwaardige personen te raadplegen, die 
de geheele Lombok-geschiedenis mede hebben doorgemaakt 
en wier toenmalige ambtelijke betrekking ons een waar- 
borg opleverde voor de juistheid hunner inlichtingen. 

„Die waarborg van juistheid is voor ons zóó sterk, 
dat we hem tegen ieder zouden volhouden. En alleen de 
sobere, stellige verklaring van den opperoffleier , die het 
telegram afzond , het woord van een man van eer , noopt 
ons thans ons bij zijn verzekering neer te leggen. 

„De tekst van het door mr. Brooshooft gepubliceerde 
telegram, waarvan generaal Vetter de juistheid feitelijk 
bevestigt, zij dus nu het uitgangspunt van onze rede- 
neering. 

„ Daarbij worde niet uit het oog verloren, dat het debat 
altijd geloopen heeft over de vraag: of het al of niet 
waar is dat generaal Vetter Lombok heeft willen ver- 
laten na de bekende catastrophe ; en zoo ja, of het dan 
niet  de  Gouverneur-generaal  is  geweest, die hem ge- 


424 

dwongen heeft te blijven. Hierover liep het debat — wij 
herhalen het nog eens — , en de den generaal Vetter minder 
goed gezinden antwoordden bevestigend , ten einde daaruit 
af te leiden dat dien oppcrofficier de moed in de schoenen 
gezonken was en hem dit te verwijten. 

Wij komen nu al dadelijk tegen die conclusie op. 
Niemand, die in dergelijke omstandigheden nooit verkeerd 
heeft, kan het een veldoverstc euvel duiden , dat hij onder 
zulke vreeselijke omstandigheden, onmiddellijk na een 
zoodanige nederlaag, een oogenblik het spoor bijster is 
geweest. Niemand, die het verder beleid van generaal 
Vetter gevolgd heeft, zal bovendien durven volhouden 
dat hij, indien hem eenige dagen rust gelaten was, niet 
tot dezelfde conclusie als de Gouverneur-generaal zou 
zijn gekomen. Te waardeeren valt het slechts, dat hij 
onmiddellijk de waarheid onverbloemd heeft geseind. 

„Dat punt in debat was eigenlijk beslist door het ge- 
publiceerde en door generaal Vetter thans erkende tele- 
gram. Want leest men de slotwoorden van dat telegram 
goed en in onderling verband, let men op de tegenstel- 
ling tusschen de mededeeling dat naar 's generaals oor- 
deel te betwijfelen was, of een offensief optreden met de 
aanwezige troepenmacht resultaat zoude hebben , al werd 
daaraan ook een versch bataljon toegevoegd, en het advies 
aan het slot om opnieuiv de expeditie te organiseeren en 
uit te rusten, dan zal daaruit niets anders te lezen zijn, 
dan dat de generaal betwijfelde te zullen slagen, ook al 
werden hem versche troepen toegezonden, en dat hij 
alleen heil zag in een opnieuw uitrusten en organiseeren 
van de expeditie , wat natuurlijk op Java , niet op Lombok, 
moest geschieden. 

„Het zou ons zeer verwonderen als dit ook niet de 
bedoeling van generaal Vetter geweest is bij het neer- 
schrijven van dat telegram; zeker is het ten minste dat 
èn de Gouverneur-generaal èn de Raad van Indië te 
Batavia zijn telegram zóó hebben opgevat. 


425 

„{lebben wij generaal Vetter goed begrepen, dan is 
zijn grief ook niet deze, dat inderdaad de opvatting te 
Batavia , hetzij deze dan het gevolg was van dit telegram , 
hetzij van een ander uit Lombok afgezonden, verkeerd 
was en dat het derhalve niet zijn bedoeling was geweest 
naar Java terug te gaan en van daar uit met een nieuwe 
expeditie weder te keeren , maar dat wij vermeld hebben 
dat hij dit in een volgend seizoen sou willen. 

„Nu generaal Vetter doet uitkomen dat het laatste 
nooit van uit Lombok is getelegrafeerd, nemen wij dit 
aan, maar wij blijven dan toch onze stelling handhaven, 
dat het aan den grooten moed en het doorzicht van den 
Gouverneur-generaal te danken is geweest dat we vóór 
een groote knak in ons prestige bespaard zijn gebleven 
en dat door zijn toedoen bereikt is het door generaal 
Vetter betwijfelde resultaat: immers dat door aanvoer 
van versche troepen wel degelijk krachtig tegen Mataram 
en Tjakra Negara kon worden opgetreden. 

„ En wat nu de andere quaestie betreft. Het is ons nu 
uit het antwoord van generaal Vetter gebleken , dat onze 
zegslieden ons vrij juist hebben ingelicht omtrent hetgeen 
in den Raad van Indië behandeld is geworden en na de inne- 
ming van Mataram en voor de inneming van Tjakra Negara 
heeft plaats gehad , bijzonderheden , welke — voor zoover 
wij weten — nog nooit gepubliceerd zijn geworden. Wij ne- 
men aan, nu generaal Vetter dit zoo pertinent zegt, dat hij van 
de Regeering nooit last heeft gekregen om Tjakra Negara 
aan te vallen. Maar moeten wij deze mededeeling op- 
vatten in denzelfden trant als deze andere dat de generaal, 
nooit eenigen last heeft ontvangen op de operatiën betrekking 
hebbende? Was niet reeds dadelijk de last om op Lombok 
te blijven en het doel der expeditie , Mataram en Tjakra 
Negara te nemen , te volvoeren , een last op de operatiën 
betrekking hebbende? Als wij in aanmerking nemen, dat 
in October 1894, toen, gelijk de generaal zelf erkent, 
een overwintering op Lombok in het vooruitzicht lag, de 


426 

Tweede Kamer bijeen was en zoowel de Minister als de 
Gouverneur-generaal in een heel moeilijk parket kwamen , 
indien zij tegenover de Kamer niet op een afdoend resul- 
taat — zijnde de inneming niet slechts van Mataram, maar 
ook van Tjakra Negara — konden wijzen en dat er dus 
den Gouverneur-generaal alles aan gelegen was, mits hij 
het bereikbaar achtte , coiite que coüte Tjakra Negara te 
doen innemen, ligt het dan niet voor de hand, dat de 
Gouverneur-generaal daarop met klem heeft aangedrongen ? 
En nu moge dit niet in den vorm van een last gebeurd 
zijn, hetzij van hem hetzij van het lcgerbestuur , onze 
zegslieden blijven er bij, dat er toenmaals in dien zin nog- 
maals en herhaaldelijk pressie is uitgeoefend op generaal 
Vetter. 

„Ons op de hoofdzaak gewonnen geven kunnen wij 
dus niet. Een publicatie van de authentieke stukken, 
vooral die der Notulen van den Raad van Nederlandsch- 
Indie, die wij vurig zouden wenschen, en van de ge- 
voerde correspondentie tusschen Batavia en Lombok, 
zouden, indien wij goed ingelicht zijn, aantoonen dat 
deze onze mededeelingen juist zijn." 

De voormalige hoofdredacteur van De Locomotief, de 
heer J. F. Scheltema, komt nu zegevierend te voorschijn 
uit den hoek, waarin zijn opvolger hem had gedrongen. 
In Insulinde van 10 Mei jl. verklaart hij de voorstelling 
in dat blad , overeenstemmende met die welke hij destijds 
in De Locomotief gaf, voor de „ beproefd-juiste." 

Intusschen is de zaak er, na al dit geschrijf, niet 
duidelijker op geworden. Men weet niet recht wat men 
er van denken moet. Met den heer Scheltema vragen 
wij : waar nu eigenlijk de leugen schuilt en wie nu eigen- 
lijk het  publiek knollen voor citroenen heeft verkocht? 


427 


Officieele  statistiek  van  Suriname 

over  189 7. 

De Nieuwe RotterdamscJte Courant ontving mededeeling 
van de volgende officieele statistiek van Suriname over 
1897, die nog niet werd gepubliceerd: 


Aangekomen 248 schepen, met een tonnenmaat to- 
taal 107,153. (De ton berekend op 2.83 M3.) 

Vertrokken 253 schepen met een tonnenmaat to- 
taal 108,988. 


LAND OF HAVEN. 


Aangekomen. 


Aan- 
tal. 


Tonnen- 
maat. 


Vertrokken. 


Aan- 
tal. 


Tonnen- 
maat. 


Nederland 

Groot-Brittannië 

Londen via Britsch-Guyana . 

Noord- Amerika 

New-York via Curacao enz. . 
Martinique via Demerary .  . 

Cayenne  

Demerary 

Barbados 

Venezuela 

Bolivar 

Brazilië 

St. Martin 

Batavia. 

Madeira 

Fort de France 

Trinidad 

St. Domingo 

Baltimore 

St. Thomas 

Berbice 

Belire 


25 
8 

14 
13 
18 

11 

28 
83 
30 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
2 


248 


23,505 

3,508 

14,774 

6,075 

20,015 

5,916 

8,966 

10,145 

6,658 

57 

1,521 

785 

105 

1,991 

410 

2,722 


21 
5 
9 
15 
20 
11 
41 
82 
34 


107,153 


253 


22,742 
1,421 
9,503 
7,603 

22,271 
5,855 

13,424 

12,058 
8,446 

338 


150 

839 
392 
473 
237 
2,424 
812 

108,988 


428 


De schepen behoorden tot de volgende natiën: 


N A T I fc N. 


Aangekomen. 


Aan- 
tal. 


Tonnen- 
maat. 


Vertrokken. 


Aan- 
tal. 


Tonnen- 
maat. 


Nederland. . . 
Groot-Brittannië 
Frankrijk . . . 
Noord-Amerika . 
Denemarken . . 
Noorwegen . . 
Portugal . . . 
Venezuela . . . 
Oostenrijk. . . 
Zweden. . . . 
Duitschland .  . 


89 

72 

63 

15 

2 

3 

1 

1 

1 

1 


54,748 

21,364 

21,813 

5,953 

547 

1,011 

150 

57 

245 

265 


89 

72 

63 

15 

3 

5 

1 

1 

1 

1 

2 


55,655 

21,060 

21,813 

6,814 

784 

1,430 

150 

57 

245 

265 

715 


De waarde van den invoer bedroeg ƒ 5,635,161 en die 
van den uitvoer ƒ 5,241,671. 

Het aandeel der verschillende landen in den invoer en 
in den uitvoer is aangegeven in den volgenden staat: 


LANDEN OF PLAATSEN. 

Invoerwaarde 

in 

Guldens. 

Uitvoerwaarde 

in 

Guldens. 

Groot-Brittannië 

2,927,715 

744,249 

1,023,416 

35,060 

324,209 

163,021 

11,631 

24,714 

285,843 

873 

94,430 

1,378,588 

628,596 

2,793,327 

21,742 

Curacao 

139,327 

7,121 

14,380 

247,597 
10,993 

5,635,161 

5,241,671 

429 


De voornaamste producten der kolonie en de gepro- 
duceerde hoeveelheden zijn de volgende: 


muscovado. 
vacuumpan. 


Suiker l 

Melasie 
Rum . 
Cacao . 
Bananen 

heele .  . 

gebroken 
Rijst 

Aardvruchten 
Koorn . . . 
Kokosnoten . 
Balata . . . 
Goud  .  .  . 


Koffie 


! 


303,970 

11,321,004 

1,370,110 

1,000,741 

3,424,513 

562,949 

270,110 

11,765 

134,223 

578,382 

359,922 

454,649 

159,253 

904.357.9 


KG. 

» 
Liter. 

KG. 

Bossen. 

KG. 

Yi 

» 

Stuks. 

KG. 

Gram. 


Van deze producten is het navolgende uitgevoerd: 


producten. 


Prijs per 
eenheid. 


Balata 

Cacao 

Goud 

Koffie ( ^ei '  *  i-, 

\ m hoornschil 

Melasie f muscovado 

Aiciasie , vacuumpan 

Rum en Diam 

muscovado 

Suiker { vacuumpan ie product . 

„ naproduct . 


159,253 

KG. 

3,584,715 

n 

859,905 

Gram. 

45,665 

KG. 

115,375 

Yi 

1,000 

Liter. 

826,360 

k'6. 

199,540 

9,751,631 

n 

1,779,618 

« 

f 

n 


1.60 
0.58 
137 
0.60 
0.40 
0.06 

0.15 
0.10 
0.13 
0.10 


De waarde van den uitvoer van in de kolonie ge- 
vonden goud heeft in 1897 bedragen ƒ 1,178,070, zijnde 
859,905 gram , waarvan de prijs is berekend op ƒ 1 37 
per gram. 

In het jaar 1897 zijn geboren 1956 kinderen (1052 
jongens en 904 meisjes) en overleden 1676 personen 
(935 van het mannelijk geslacht en 714 van het vrouwelijk 
geslacht. 


430 
Muntwezen in Britsch-Indië. 

Er is thans eene Staatscommissie benoemd voor de 
muntquacstie in Britsch-Indië. Voorzitter is sir Henry 
H. Fowler. Leden zijn: lord Balfour of Burleigh (minister 
van Schotland , later wellicht onderkoning van Indië) , sir 
John Muir, sir Francis Mo watt (hoofdambtenaar bij de 
Schatkist), sir David Barbour (gewezen minister van 
Financiën van Indië), sir Ch. Crostwaithe en F. C. Ie 
Manchant (leden van den Raad van Indië), E. Hambro 
(commissaris van de Bank van Engeland) , W. H. Holland 
(voorzitter van de Kamer van koophandel te Manchester) , 
R. Campbell (directeur-generaal van de Bank van Indië) 
en sir Alfred Dent. Als secretaris der commissie treedt 
op de heer R. Chalmers. 

In een schrijven van den minister voor Indië, lord 
George Hamilton, aan den voorzitter Fowler wordt de 
taak der commissie in groote trekken omschreven. Onder 
toezending van eene uiteenzetting van de maatregelen 
welke naar het oordeel der Indische Regeering genomen 
moeten worden om de in 1893 door de Britsche Regeering 
aanvaarde politiek, welke ingeleid werd met de sluiting 
der Munten in Indië, te doen slagen, en van het daarop 
door lord Hamilton gegeven antwoord, zegt de laatst- 
genoemde : 

„ Het is u bekend, dat het aanvaarden van die politiek 
het uitvloeisel was van een grondig onderzoek , ingesteld 
door eene commissie onder voorzitterschap van lord 
Herschell , welker rapport , met de daarop gevolgde brief- 
wisseling tusschen den minister voor Indië in Rade en 
de Regeering van Indië , aan het Parlement is overgelegd. 
Ook is u bekend, dat in den herfst van 1897 bij Hr. Ms. 
Regeering voorstellen voor eene internationale regeling 
in onderzoek waren, welke betrekking hadden op het 
muntwezen van Indië, en dat eene correspondentie over 
dit onderwerp, waaronder een zeer belangrijk schrijven 


431 

van de Indische Regeering, onder de aan het Parlement 
toegezonden stukken opgenomen en openbaar gemaakt is 
zoodra er eene beslissing was genomen. Op al deze docu- 
menten wensch ik uwe bijzondere aandacht te vestigen. 

n Wegens de zeer groote beteekcnis van de voorstellen 
der Indische Regeering, is besloten ze in handen te stellen 
van eene commissie, welke zal hebben te onderzoeken, 
of het door die Regeering beoogde doel zal kunnen worden 
bereikt met de door haar voorgestelde maatregelen, of 
op andere wijze. De commissie zal tot taak hebben ov^r 
die voorstellen te beraadslagen en aan mij rapport ujt te 
brengen, evenals over elk onderwerp dat naar hare 
meening daarbij van belang zal zijn, met inbegrip van 
het thans in Indië geldende muntstelsel, en de vermoe- 
delijke uitwerking van voor te stellen wijzigingen op den 
binnenlandschen handel en de belastingen daar te lande ; 
en desgelijks de wijzigingen in de voorstellen der Indische 
Regéering, of de denkbeelden die de commissie zelve 
aanbevelenswaardig mocht achten om eene bevredigende 
regeling van het muntwezen in Indië en, voor zoo veel 
mogelijk, een vasten wisselkoers tusschen dat land en 
het Vereenigd Koninkrijk tot stand te brengen." 

De commissie zal vergaderen in het India Office, 
evenals in 1892/93 zullen hare beraadslagingen niet open- 
baar zijn. 


NIEUWE  UITGAVEN. 


NEDERLAND. 


Bose (C. M. E. B. O. van). Een en ander over het eiland Amboina. 
Met 8 platen naar origincelc photographieën. Nijmcgen-Arnhem, 
Gcbr. E. & M: Cohen /  0.90, 

Fortanier (A. P.). Leer- en leesboek bij de beoefening der geschie- 
denis van de Ncderlandsche bezittingen en koloniën in Oost- en 
West-Indië. 3e druk, om- en tot op onzen t\jd bUgewerkt door 
R. van Eek. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink  .  .  .  .  /  1.25. 

Graaftand (N.). De Minahassa, haar verleden en haar tegenwoordige 
toestand. Aft. 1. Haarlem, De Erven F. Bohn. Per afl.  .  f  0.80 
Compleet in 17 a 18 afleveringen, 2 deelen. 

Grashuis (Mr. G J.). Maleische spraakkunst, met vertaaloefeningen. 
Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink f  2.90. 

Grove (W. B. de). De cultuur en de bereiding van thee op Java. 

Haarlem; H. D. Tjeenk Willink f  0.60. 

Overdruk uit Eigen Haard, 

Baoiboraki (M.). Die  Pteridophyten der Flora  von Buitcnzorg. 

Leiden, E. J. Brill f  3.50. 

Flore de Buitcnzorg publiée par lc jardin botanique de 1'Etat. 
Ire partic. 

Vorderman (A. G.). Toelichting op mijn beri-beri-verslag. Batavia, 
Jav.  Boekhandel  en  Drukkerij,  ('s Gravenhage,  Mart.  Nijhoff.) 

f  0.25. 


ENGELAND. 


Benyowsky (Count Mauritius Augustus de). Memoirs and 
travels of, in Sibcria, Kamchatka, Japan, the Liukiu Islands and 
Formosa. From the translation of his original manuscript (1741 — 
1771) by William Nicholson, 1790. Edited bv captain Pasfield 
Oliver. Illustrated ". 3/6 


433 

Bond (Catharine). Goldficlds and chrysanthemums. Xotes of travel 
in Australia and Japan. Illustrated 7/6 

Cantlie (James). Report on the conditions under which lenrofey 
occurs in China, Indo-China, Malaya, &c. Compiled eüiefly 
during 1894 3/é 

Constable's Hand Gazettecr of India. Compiled under the directlon 
of J. G. Bartholomew. Edited, with additions, by Jas. Burgens. 1Ö/6 

Cox (8. Herbert). Prospecting for minerals: a practical hand- 
book for prospectors, explorers, settlers and all interested in the 
opening up and development of new lands. Being vol. 1 of tne 
„New Land" Series 5/ 

James (Lionel) The Indian frontier war. Being an account of the 
Mohmund and Tirah expeditions, 1897. With 31 illusts. from sket- 
ches by the author and photographs, and 10 maps and plans.  7/6 

Memoirs of the Geological Survey of India. VoL 27. Part 2.   6/ 

Merewether (F. H. S.). A tour through the famine districts of 
India. Illustrated 16/ 

Review of mineral production in India, 1896. (Publication of the 
Government of India) 1/ 

Soientiflo Memoirs by medical officers of the army in India. 
Part 10. 1897. (Publication of the Government of India) .  .  5/6 

Seenes and life in the Transvaal. Complete album of photographs 
and word pictures, illustrating and describing the objects of inte- 
rest, the scenerv, and the life of the people 52/6 

Yukon Territory (The). The narrative of W. H. DaU, leader of 
the expedition to Alaska in 1866—1868. The narrative of an explo- 
ration made in 1887 in the Yukon district by George M. Dawson. 
Extracts from the reports of an exploration made in 1896—1897 
by Wiiliam Ogilvie. Introduction by F. Mortimer Trimmer. With 
map of the territory, 50 woodcuts and 22 full-page illustrations  21/ 


DTÜTSCHLAM) . 

(Gust.).  Am stillen Ocean. Erlebnisse in Honduras, 
Kalifornien u. Alaska M.  2.— 


(Dr. Bioh.). Leitfaden zur Erlernung der malayischen Um- 
gangssprache (Küstenmalayisch. 2. Aufl M.  2. — 

Stuhlmann (F.). Die wirtschaftliche Entwickelung Deutsch-Ost- 
Afrikas M.  1.50 

Zeitsèhrift fUr Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft f. Anthro- 
pologie, Ethnologie u. Urgeschichte. Red. v. M. Bartcls, R. Virchow, 
A. Voss. 30. Jahrg. 1898. 1. Heft. Jahrl. 6 Hefte .  .  .  M. 24.— 

Zimmermann (Dr. Alft».). Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung. 
Sammlung der auf die deutschen Schutzgebiete bezügl. Gesetze, 
Verordngn., Erlasse u. internationalen Vereinbargn., m. Anmcrkgn. 
u Sachregister. 2. Thl. 1893—1897  .  .  .  M. 8.— ; geb. M. 9 50 


434 


• 


Fraser (J. Q-). Lc totémisme. Etude d'ethnographie comparée, trad. 
de langlais, par A. Derr et A. van Gennep 2 fr. 50 

La Grasserie (B. de). De l'individualisme et de ses conséquences 
chez les  Anglo-Américains (Essai  de  psychologie sociologique) 

1 fr. 50 

Beynaud (Dr. Q. A.). Considérations sanitaircs sur 1'expcdition de 
Madagascar et quelques expéditions coloniales frangaises et anglai- 
ses. Préface de M. Mahy 3 fr. 30 

Sallós (A.). Voyage au Pays des Fjords. l carte et 28 photogra- 
phies 4 fr. 

Worms (EL.). Annalcs de Tlnstitut international de sociologie. 
T. IV contenant les travaux du 3e Congres tenu a Paris en 
juillet 1897 10 fr. 


GELEGENHEID-ALBUMS. 

Heteenigsteen 
beste adres voor 
artistique albums 
en prachtbanden 
in alle stijlen als- 
ook met familie- 
wapens er op ge- 
werkt, is 

JOS. JIKRMLB4GH , UTRECHT (MLUND\ 

Hofleverancier. Bekroond met Gouden en Zilveren Medaille*. 


C. L. STEVENS  —  DEN HAAG. 

Elke dag brengt drukte mee, 
'k Ben daarover zeer tcrret) 
Werken is mijn element; 
Dat ik 't goed doe, i» bekend. 
STEVENS wordt genoemd met eere, 
Hij bedriegt zijn klanten niet; 
Wat men Trage of begeere, 
't Is ui tijd billijk en aolied. 

%'ijfti«-« Stai%er« kust  een  VEER, 

Kant en klaar is uw horloge; 
't Kost, (ik zeg het onder 't roosje,) 
U bij and'ren keel wat meer. — 
Marmeren PENDUULS on COUPES. 
Mei Driejarige garantie , 
Lever ik voor Z*«tiea pop, 
Desverkiezeud op kwitantie, 
ilEBfOXTOIRS van ZILVER Ze-, 
GOUDEN DAMES Kif en HEBREN 
.%«-httim fsultloi*, heel die les 
Moogt gij wel van buiten leeren. 
Zorg dat dit het eeiet geschiedt ; 
Zorg dat ieder men.tch het weto : 
Dat : Wat verder men vergete, 

Breedstraat Honderd, zeker niet. 


Zwitsersclic fal- en Mscb StrpiiÉlitiiig „RIJSWIJK". 

Wetenschappelijk nagewezen volkomen deslnfeetle 
Oorlogste mechanische slijtage. Geen knnstbleekerij, geen 
Stamp-, IV ring - en Dorstelmachines. 

Specialiteit in  Snelwasschen. 

TEXEPHOON 674 

Telegram-Adres:  Waschinrichting  „RIJSWIJK". 


m 

ii 

j 

iot 

■) 


Prins Hendrikstraat 119. 

2)e nieuwste romans 

in alle talen. 
Lezing per deel en per abonnement. 
KANTOOR-,  SCHRIJF-  en  SCHOOL- 
BEHOEFTEN. 
BIND- SN DRUKWERK. 
Plaatsing  van  Advertentiën en Abonne- 
menten op alle Dagbladen. 
FINALE UITVERKOOP WEGENS 
VERBOUWING. 


MAX M. SCHILTE 


Export 

NAAR 

Oost>& Westlndië 


Bij F. J. VAN PAASSCHEN, te 's Gra- 
venhage is verschenen: 

PraÉclie Handleiding der Eng. Taal, 

voor Postambtenaren, 

DOOR 

J. F. E. W. ZEIJ , 

Adjunct- Commies bij het Hoofd- 
bestuur der  Posterijen  en  Telegrafie. 

Gediplomeerd in Engelsen {Midd. 
ondetwijs). 
Pvi|a f 0.75 fr. p. p. f 0.80. 


Makanan Djawa. 

Verzending van alle Ind. gerechten 

Bezorging van kleine engroote 

Ind. diners. — Diners k f 1 36 best. 

uit 5 Ind. gerechten , vold. v. 2 pers. 

GROOTHANDEL 

in SAMBALS en BOEMBOES. 

ECHTE JAVA-KERRIE 

i/0.50, ƒ1.— en/2.— per1/, flesch. 

Vrmttff Menu en F*rij*courm,nt. 

Adres : P. VAN KEMPEN, Loosduinsche 
kade 4, b/h. Westeinde, Den Haag. 


DELFTSCHE R00MB0TER-1N1UCHTII 

% 


is 


J 

Verzending van Roomboter  ruim  170OO  KG. per week. 

DE A^VONDJPOST, 

Neutraal  Nieuwsblad. 

Van alle in de Residentie verschijnende dagbladen hel meest 
verspreid , ook buiten 's Gravenhage ; bevat o. m. uitvoerige ver- 
slagen der Staten-Generaal, artikelen over aetneele onder- 
werpen en sociale vraagstukken, militaire beschouwingen, 
Indisehe schetsen, brieven alt de Oost en causerieën, met 
zorg gekozen feuilletons, ofUcleele berichten en benoemin- 
gen van denzelfden dag, mailberichten, opgaven omtrent 
verloven van Indisehe officieren en ambtenaren, enz. 

Het Zondagsblad van De Avondpost 

is hoofdzakelijk aan belletrie gewijd. 

Abonnementsprijs voor Den Haag, Scheveningen en 
Loosduinen f l.aö , Delft f 1.40, voor alle andere plaatsen in 
Nederland fr. p. p. f l.SB, 

Voor O. & W. Indië per jaar bjj vooruitbetaling / IC. 

éBareaux: Se Wagenstraat 70t 'sSravenhage. 


Het Zuid-Hollandsch Venduehuis. 

Uitgebreide lokalen: Ingang Prinsegr. hoek L. Beestenmarkt, 

DEN HAAG. 

Is de beste inrichting tot aan- en verkoop van 


Elke dag van 9—10 uur geopend en des Zondags van 9 -5 uur 
TOOBS11LIG1 CONDITXEN VOOB PUBLIEKE VEILINGEN. 

R. GLASTRA, Bierstraat 5, Oen Haag. 


Billijke   . 
l Prijzen. 


Beste 
Bediening 


VERHUIZINGEN en TRANSPORTEN door het geheele Rijk. 


D. A. BACHOFNEB, 

. Tailleur Civil & Militaire. 
IBRUCfllSTRAAT 56 - 'S GR4VENH1GK. 

Uitrustingen 

OOST-  & WEST-INDIE. 
Livereien, etc. etc. 


$    EENIG ADRES VOOR 

jj Solied Haarwerk. * 

t|    Haarverf eenig geheel onseha- ij 

* delijk en vlekt niet de huid. *ï 

;     Malson T. Harteveld, ] 1 

*1 . Colifeur. j 

*e Sptciul SaLon nor Dimes ei Bttm. fï* 

ï   Prins Hendrikstraat 182 , M 

(i nabij de Waldeck Pyrmontkade. kl 


H. C. J. VRIJTHOFF VAN DER TOORN 

Zeestraat  30  —  Den  Haag. 

Fabrikant van BANDA6ES van ORTHOP. TOESTELLEN. Leverancier 
aan verschillende Rijks- en Gemeente-instellingen 
Levert verder en gros en en detail : 
Prima Eng. Rijwielen, voor Heeren f 100—130—160, voor Dames f 140, 
Prima Amerikaansche Rijwielen, voor Heeren en Dames f ?25, 

alle met de meest omvattende garantie op machines en banden. 
Prachtige Zwitsersche Muziekdoozen, Zeifspelende Piano's, Orgels, enz. 
Electr. schel- en lichtgeleidingen, om zelf aan te leggen, draagbare Electr. 
fiets- en huislampen, Telefonen, enz. enz. — Uiterst billijk. 


i MAlLBANKENenSTOELEN 

|     Bamboes, Theehout 

I EOTTTKG HE0BELB»x^^> 
|   voor Serres   S&$5r& 

! waranda's^mR/' 

f Tuinen,   /f/   Volières 
^£/   VKHLKOOIBN 

-. "*/ Zietaslitlm 11 Banta 

.     'V/'  m,uin,1.km,c,„rh.„d,. 

v/  24, Groenmsrkt 24. 

Sprrialiuit van fijn Mandenwerk 


JAC. MOULIJN, 

'ÏOéiffenstraat  95. 

Eenig  vertegenwoordiger voor  den 
Haag on Omstreken der 

PHOENIX-Rijwielen. 

Prima Hollandsen fabrikaat. 
«BILLIJKE PRIJZEN. •:- 
Repareeren, Emailleeren, 
Vernikkelen en Rullen. 


LOUIS KUIPERS, 

v/h b/d firma LENDEN ROTH & Zn., 

PASSAGE 50-52 
•583 DEN  HAAG. 2& 

Fabriek tam 

MILITAIRE BOOÏDTOOISKLS 

en Équipementen. 


!'- 


LATERS JJHto.1 

;     't Beste adres voor 

! Sport- en Reis-flrtikelen. 


H. J. T. MATVELD, 

WAGENSTRAAT 127 -  DEN HAAG. 

Teekenbehoeften. 

SCHILDER-ARTIKELEN. 

Grootste keuze. 

Billjjkste prijzen, 
PRIJSCOURANTEN  en  MONSTER- 
BOEKJES op aanvraag franco. 


GOOSEN  e»  R O Z A 

PIANO'S  •» ORGELS. 

ril 

1 M 

* 1 5« 

l5=. SsS 

= & SS 


HraiiiiiinmAT  m*,. 
nl;  "*«  ■li.l.IJKE  CONPITIRM. 


Restaurant  Burgemeister, 

iti 1 1 i:\iioi  ao, 

vis-a-vis de hoofdwacht. 


Diners quotidien. 

Salons a reserver, 


maclie en Ohineeeotie 
Kunstvoorwerpen. 


JAN 13 12 39 * 


TIJDSCHRIFT 


VOOR 


NEDERLANDSCH INDIË 


VAN 


• • 

wyien dr. W. R. baron van HOEVELL. 


(Opgericht in 1838.) 


TW.EJS.DJE NIEUWE SERIE. 

2e JAARGANG. 


JUNI   1898. 


-**£*•«< 


'S GRAVENHAGE. — F. J. VAN PAASSCHEN. 

Mede verkrijgbaar te 

BATAVIA bij G. KOLFF & Co. 

en bij alle Boekhandelaren in Ned.-Indië. 


r"..t*   **-* birnt* -i-y Ji- 


INHOUD. 


Bladz. 

I. Bimanccsche  taaistudie.  Door  Prof.  dr.  A. 
KERN 435 

II. De jongste Kamerdebatten met betrekking tot 

Indië 453 

III. De koning van Siam at home 482 

IV. Varia 489 

Kunstmatige contra-natuurlijke indigo. -- De suiker- 
industrie op Formosa. - - Ornamenten bij onbe- 
schaafde volken, — Emigratie naar de Britsche 
koloniën. — Een kaart van Japan. — De handel 
van Spanje met zijne koloniën. — Het Schutzge- 
bied der Neu-Guinea-Kompagnic. 

V. Nieuwe uitgaven 500 


Bijdragen en brieven, de Redactie betreffende, ge- 
lieve men te zenden aan den Heer H. A. LESTURGEON , 
villa „Catharina Francisca", N. Badhuisweg, Scheveningen. 


Dit Tijdschrift verschijnt tusschen den lcn en den 15cu 
van elke maand. 

De abonnementsprijs bedraagt voor Nederland ƒ 13. — 
per jaar. Voor het buitenland wordt dit bedrag met de 
porto's verhoogd. Tusschcntijds aangegane abonnementen 
worden ad ƒ 3.25 per kwartaal berekend. 

Afzonderlijke nummers, voor zoover deze voorhan- 
den zijn, ƒ 1.50 per aflevering. 

Prijs der advertentiën van ljz ; »/4 ; V* cn 1U bladzijde 
per plaatsing ƒ 1.50; ƒ 2.50;  f 4.50; ƒ 8.—. 

Bij 12 achtereenvolgende plaatsingen van V8; V*? V» 
en Vi bladzijde ƒ 12.— ; ƒ 20.— ; ƒ 35.— en ƒ 60.—. 


Bimaneesche taaistudie. 


Het is een verblijdend feit dat de talen van den Indi- 
schen Archipel in toenemende mate de aandacht trekken 
en grondig bestudeerd worden. Waarom mag men zich 
daarover verheugen? Ten eerste, als men de zaak van 
een zuiver wetenschappelijk standpunt beschouwt , omdat 
de leemten in onze kennis daardoor gaandeweg worden 
aangevuld, iets waarmede onderzoekers van alle natiën 
gebaat zijn, want de wetenschap is een internationaal 
belang. Ten tweede , omdat het de plicht is van ons , Neder- 
landers, als beschaafde natie zooveel als in ons vermo- 
gen is , bij te dragen tot den vooruitgang van menschelijke 
kennis; geen buitenlandsche geleerden hebben de gele- 
genheid om ceteris paribus zich zóó goed op de 
hoogte te stellen van hetgeen als voorbereiding tot de 
studie der Indonesische talen strekt als wij. Ten derde 
is de kennis van taal en volk in de overzeesche gewesten 
waar onze vlag waait een eisch van welbegrepen en voor- 
uitziende staatkunde, en wel om twee redenen: geen 
bestuur kan op den duur weldadig wezen , hetwelk geen 
rekening houdt met den waren aard , de neigingen , de 
overleveringen, de gewoonten en zeden, in één woord 
met het geestelijk en zedelijk bewustzijn van een volk, 
groot of klein, en men wane niet, ooit het gemoed van 
een volk te kunnen peilen zonder kennis van zijn taal 
en van de uitingen zijner levensbeschouwing daarin; en 

30 


436 

ten andere is het een eisch van wijs staatsmansbeleid , dat 
men aan afgunstige naburen elk voorwendsel ontneemt 
om ons een lang verworven bezit onwaardig te keuren, 
als hadden wij het pand slecht beheerd. Aan waarschu- 
wingen ontbreekt het ons niet. Niet dat wij ons over 
vreemde regeeringen te beklagen hebben ; behoudens eene 
enkele uitzondering, hebben die zich tot nog toe, wat 
men noemt „correct" jegens ons gedragen; sommige 
betoonen ons zelfs vriendschap en toegenegenheid. Maar 
van de pers in een paar groote staten kan men niet het- 
zelfde zeggen, en eene gewetenlooze pers, die uit eigen- 
belang of louter kwaadaardigheid, onophoudelijk vijand- 
schap stookt , kan op den langen duur veel kwaad doen , 
wanneer de schrijvers behendig waarheid en leugen onder- 
een weten te mengen. 

Er zijn in de laatste vijf jaren verscheiden afgelegen 
deelen van het uitgestrekte veld der Indonesische taal- 
wetenschap oorbaar gemaakt. Ik herinner slechts — om 
de voornaamste werken te noemen — aan Adriani's 
Sangireesche Spraakkunst en de door hem uitgegeven 
Sangircesche teksten met vertaling; aan van Baarda's 
uitvoerig Galelareesch Woordenboek, dat tevens zooveel 
belangrijke gegevens voor de volkenkunde van Halmaheira 
bevat , alsmede diens Galelareesche vertellingen in grond- 
tekst en vertaling ; voorts aan het beknopte , maar degelijke 
werk van Hendriks Het Burusch van Masarète , bevattende 
spraakleer, Burusch-Hollandsche en HollandschBurusche 
Woordenlijst. Vermeldenswaard zijn ook de bijdragen van 
Pater Calon tot de kennis der Sikka-taal op Flores, 
waarvan wij tot nog toe zoo goed als niets wisten. Over 
de verdienstelijke geschriften van geleerden die zich op 
een reeds vroeger ontgonnen gebied bewogen, zwijg ik. 

Onder de bovenbedoelde werken van grooteren om- 
vang nemen die van dr. J. C. G. Jonker over het Bima- 
neesch eene eervolle plaats in. In 1893 verscheen het 
eerste  gedeelte  van  de  uitkomsten zijner Bimaneesche 


437 

studiën, zijnde een Bimaneesch-Hollandsch Woordenboek 
(Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen D. XVIII, Ie reeks). Dit 
woordenboek is niet zeer omvangrijk, maar methodisch 
bewerkt, vrij van onnoodigen omhaal; tevens getuigt het 
van des bewerkers bekendheid met de uitkomsten der 
vergelijkende taalwetenschap, die bij de studie van zulk 
een taal als het Bimaneesch van belang zijn, omdat de 
meeste beoefenaren haar minder om de betrekkelijk onbe- 
duidende literarische voortbrengselen zullen bestudeeren 
dan als een schakel in de lange reeks der verwante 
talen. 

Het tweede stuk van bovenvermeld deel der Verhan- 
delingen van het Bataviaasch Genootschap, verschenen 
in 1894, behelst Bimaneesche teksten, in proza en poëzie, 
waaronder één stuk in het eenigszins afwijkende dialekt 
van Kolo. De aanteekeningen behelzen , behalve taalkun- 
dige opmerkingen en toelichtingen, ook eene aanwijzing 
van 't onderwerp der opgenomen stukken, waaraan wij 
de volgende opgaven ontleenen. 

No. I is een verhaal van het ontstaan der Nggeya 
(een soort vampyren 1) en geeft verder voorschriften 
voor de samenstelling van een aantal geneesmiddelen. 

N°. II en III handelen beide over de Mohammedaansche 
geloofsbelijdenis, het gebed, de wasschingen, enz. Het 
eerste, uit het Maleisch vertaald, handelt ook over de 
eigenschappen van Allah en over de verplichtingen van 
kinderen jegens hun ouders en leermeesters. Vermoedelijk 
is ook het tweede aan een Maleische bron ontleend. Beide 
handschriften zijn in Arabisch karakter. 

N°. VI is een geschrift over krijgszaken: 't aanleggen 
van bentengs, 't belegeren van bentengs of steden, den 
strijd in 't open veld ; voorts over de regelen bij oorlogs- 
verklaring, enz.,  terwijl  hier  en  daar uitspraken van 


1) Overeenkomende met de popokang der Makassaren. 


438 

oudere vorsten aangehaald worden. De inhoud van het 
geschrift bewijst dat het van Makassaarschen of van 
Bugineeschen oorsprong is, want sommige gedeelten 
herinneren aan geschriften als de Makassaarsche R a p a n g 
of de Bugineesche Latowa; ook enkelen technische 
termen in het geschrift vindt men in 't Makassaarsch 
alleen in de R a p a n g terug. 

N°. V bevat een klein fragment der Bimaneesche wet- 
ten. Deze zijn, gelijk alle officieele stukken, oorspron- 
kelijk in het Maleisch geschreven , zoodat de Bimaneesche 
tekst eigenlijk eene vertaling is. 

N°. VI bevat de heilwenschen (kan de) der hoofden 
(gal ara) van Belo en Sape bij de inhuldiging van een 
nieuwen Sultan. Het zijn twee afzonderlijke stukken , die 
genomen zijn uit eene in 't Maleisch opgestelde beschrij- 
ving der inhuldiging van den tegenwoordigen Sultan. 

Onder N°. VII zijn een tiental verhaaltjes en fabelen, 
(mpama) 1) opgenomen, die als echt Bimaneesche wor- 
den beschouwd , of in allen gevalle niet uit een Maleisch 
geschrift vertaald. Daarentegen zijn N°. VIII en IX twee 
aan 't Maleisch ontleende verhalen, al is de vertaling 
dan ook zeer vrij. N°. VIII komt overeen met het door 
dr. De Hollander Hikayat Maharadja Ali ge- 
naamde verhaal ; N°. IX is de Hikayat Si-Miskin. 

Onder N°. X vindt men de Bimaneesche vertaling van 
eenige fabels uit het Maleisch Leesboek van dr. De Hol- 
lander , alle van Indischen oorsprong en ontleend aan het 
Païicatantra. Het zijn de fabels : De Aap en de Boomstam ; 
De kluizenaar met de oliekruik ; De Jager, het Hert , het 
Zwijn en de Tijger; De twee kooplieden. Daarbij is nog 


1) Terecht door Jonker vergeleken met het Bataksche u mpama 
(upparaa), waaronder men verstaat een meestal vierregelig versje, 
in welks twee laatste regels de een of andere spreuk, waarheid 
of gewoonte vermeld wordt. Daar mpama, umpama ontleend is 
aan Sanskrit uparnü, gelijkenis, moet het bij de Bataks enBima- 
neeschen aanvankelijk „allegorie", daarna „fabel", beteekend hebben. 


439 

gevoegd de fabel van de Schildpad, die omdat hij niet 
zwijgen kon, uit de lucht, waar hij door twee vogels 
vervoerd werd , nederviel en zoo den dood vond ; dezelfde 
fabel welke Holle in verschillende talen en dialekten van 
den Indischen Archipel heeft doen overbrengen. 

N°. XI is een oorspronkelijk Bimaneesch geschrift , dat 
even als het volgende nommer, naar men dr. Jonker 
verzekerde, door een schrijver onder de regeering van 
Sultan Abdul-Aziz vervaardigd werd. Het stuk, geheel 
in gebonden stijl, heeft den vorm van een Maleische 
sjair. Eene logische volgorde schijnt in het gedicht, 
waarvan de uitgever trouwens slechts fragmenten machtig 
kon worden, te ontbreken. Wat men er in aantreft, zijn 
vermaningen, klachten over zedenbederf, beschrijvingen 
van de hel en de helsche straffen en van den hemel; 
voorts eenige verklaringen van Arabische termen en de 
voorschriften omtrent de wasschingen, het gebed enz. 

N°. XII is grootendeels in gebonden stijl, en wel in 
sjairvorm geschreven. Het gedeelte in proza nadert hier 
en daar de gebonden rede, in zooverre als tot sieraad 
zekere klankspelingen, temba genoemd, zijn aange- 
bracht. Deze bestaat daarin, dat in het tweede gedeelte 
van een Bimaneesch liedje (rawa) 1) drie woorden (in 
bepaalde gevallen slechts twee) moeten voorkomen , welke 
dezelfde medeklinkers bevatten; het is dus eene soort 
alliteratie, niet een rijm of assonantie. Met het woord 
temba wordt het allitereerende gedeelte ingeleid 2). Als 
eene vermenging van den dichtvorm in rijm met den 
allitereerenden , kan men het beschouwen, wanneer de* 
slotwoorden der vier straferegels niet op elkaar rijmen, 


1) Men zou kunnen zeggen: in de antistrofe, ware het niet dat 
het tweede gedeelte van een rawa in geen, of althans in een 
raadselachtig verband met het eerste staat. 

2) De eigenlijke beteekenis van temba is op Bima niet meer 
bekend. Zou het niet het Javaansche tembang wezen? 


440 

maar alliteratie vertoonen; dus rasu, rase, raso en 
reso, zooals in een der strofen voorkomt. 

Dit gedicht, dat in stijl beneden het vorige staat, al 
moge het van denzelfden schrijver afkomstig zijn, be- 
helst godsdienstige vermaningen en klachten over on- 
godsdienstigheid en wat daarmede samenhangt. 

Onder N°. XIII treft men eene verzameling liedjes of 
deuntjes (rawa) aan , die gewoonlijk met begeleiding 
van de inlandsche viool gezongen worden. Wat den bouw 
van zulke deuntjes betreft, zegt de uitgever, dat een 
rawa regelmatig bestaat uit drie versregels , doch dat 
het aantal lettergrepen in eiken versregel even onregel- 
matig is als in de Bugineesche elong. Meestal volgt 
op een rawa de tem ba, die, zooals reeds opgemerkt 
werd, geen verband pleegt te houden met den inhoud 
van 't liedje en uit dien hoofde willekeurig kan aange- 
bracht worden. Deze omstandigheid versterkt ons in 't 
vermoeden , reeds hieronder aangeduid , dat t e m b a 
niets anders is dan wat de Javanen Tëmbang noemen, 
zoodat de t e m b a den deun , de wijs aangeeft waarnaar 
de rawa te zingen is. 

Onder het laatste N°. zijn twee stukken in 't dialekt 
van Kolo opgenomen, waarvan het eerste eene vertaling 
is van de fabel van de Schildpad, die reeds onder N°.X 
ter sprake is gekomen. Het tweede stuk is een oorspron- 
kelijk verhaal. 

Men zal moeten erkennen dat Dr. Jonker alles gedaan 
heeft wat hij kon, om door de verscheidenheid van uit- 
gelezen stukken ons een blik te gunnen in de niet zeer 
ontwikkelde Bimaneesche letterkunde. Daarvoor kan hij 
met recht aanspraak maken op den dank van alle belang- 
stellenden , en ook daarvoor , dat hij , het goede voorbeeld 
van Dr. Matthes volgende, de noodige literarische toe- 
lichtingen aan zijne uitgave der teksten heeft toegevoegd. 

Het derde, en verreweg het omvangrijkste stuk van 
de geheele reeks, is de Bimaneesche Spraakkunst, uit- 


441 

gekomen in 1896. Het is niet alleen het omvangrijkste, 
maar m. i. ook het voortreffelijkste gedeelte van 't geheel ; 
hetgeen wel niemand , die de voorgaande bladzijden gelezen 
heeft, zóó zal opvatten, alsof ik aan de verdiensten der 
twee voorafgaande gedeelten te kort zou willen doen. 
Laat mij beginnen met als mijne persoonlijke meening 
uit te spreken, dat Jonker door zijn Bimaneesche spraak- 
kunst getoond heeft, een geboren grammaticus te zijn, 
die daarenboven door de grondige studie van meerdere 
verwante talen de noodige ruimte van blik heeft gekregen 
om grammatische vraagstukken zóó te behandelen als 
onze tijd eischt. Het is geen ondankbaarheid jegens de 
verdiensten van vorige geslachten, geen miskenning van 
hetgeen zij naar beste weten in 't zweet huns aanschijns 
hebben voortgebracht, wanneer men verklaart dat de 
wetenschap vooruitgaat, dank zij de omstandigheid dat 
elk later geslacht slaat op de schouders van zijn voor- 
gangers en daardoor verder kan zien. Alleen hij is on- 
dankbaar, en daarenboven verwaand en dom, die het 
goede van zijn voorgangers niet erkent, niet overneemt , 
en doet alsof de wereldgeschiedenis eerst met zijn optreden 
begint. De ware dankbaarheid bestaat daarin dat men 
voortbouwt op het werk zijner voorgangers ; behoudt wat 
goed , verwijdert wat bouwvallig en onhoudbaar is ; valsche 
dankbaarheid bestaat in 't nabauwen van 't geleerde. 
Zulk eene dankbaarheid is niets anders dan luiheid, die 
zich tooit met een mooien schijn. 

Het spreekt van zelf, dat iemand, die zooals schrijver 
dezer bladzijden, het weinige wat hij van 't Bimaneesch 
weet, uitsluitend aan Jonker's werk te danken heeft, 
niet in eene beoordeeling der medegedeelde feiten kan 
treden. Alleen over bijzaken kan hij zijne meening zeggen. 
Ook laat noch aard en omvang der Bimaneesche Spraak- 
kunst , noch de aard van dit Tijdschrift toe , dat de recen- 
sent den inhoud van het boek op den voet volgt. Daarom 
zal ik slechts enkele grepen doen, welke, naar ik ver- 


442 

trouw, voldoende zullen wezen om den lezer de over- 
tuiging te schenken, dat het boek eene ware aanwinst 
is voor de Nederlandsch-Indische wetenschap. 

Omtrent de plaats die het Bimaneesch in de rij der 
zustertalen inneemt, zegt Jonker het volgende: „Wan- 
neer men bij de talen dezer familie , 1) welke in den Archi- 
pel gesproken worden , eene Westelijke en eene Oostelijke 
afdeeling onderscheidt, dan is het Bimaneesch vooral 
door de plaatsing van de bestanddeelen eener samenstel- 
ling en door de genitief-constructte in het algemeen, tot 
de eerstgenoemde te brengen. Ten opzichte van de gram- 
matica vertoont de taal de bijzonderheid, dat zij na alle 
achtervoegsels en de meeste voorvoegsels, althans als 
levende elementen, verloren te hebben, dit verlies ge- 
deeltelijk door nieuwe vormingen hersteld heeft. Ook is 
op te merken de vorming van het verbum flnitum door 
de persoonlijke voornaamwoorden in verkorten of genitief- 
vorm voor het woord dat de handeling of toestand 
aanduidt." 

Bij deze laatste zinsnede teekent de schr. aan: „Ook 
in het Mak. en Bug. komen verbindingen van het voornw. 
met verbale woorden van intransitieve beteekenis voor, 
het gebruik dezer verbindingen is echter tot bepaalde 
gevallen beperkt en in het algemeen kan men zeggen 
dat daar, waar, genoemde talen van deze verbinding ge- 
bruik maken , bijv. in zinnen als Mak. ngapa n u-lampa 
(waarom gaat gij?) of Bug. iya-mi ku-ëngka (daarom 
slechts ben ik aanwezig) in het Bim. daarentegen een 
subst. constructie vereischt wordt. Meer overeenkomst 
bestaat er zoo het werkwoord transitief is , maar ook in 
dat geval bezigen Mak. en Bug. meermalen de genoemde 
verbinding, waar het Bim. een subst. constructie eischt, 


1) D. i. der Indonesische , niet der Maleisch-Polynesisch in 't alge- 
meen , want de Polynesische en Melanesische talen stammen overeen 
met de Westelijke groep, ten opzichte der samenstelling. 


443 

bijv. in uitdrukkingen als Bug. wanuwa na-onrowi-e 
(het land dat hij bewoont) , of een Mak. mate n a-1 o 1- 
long djing (sterven door een geest weggevoerd 
wordende." 

Hiertegen heb ik meer dan ééne bedenking. Vooreerst 
blijkt uit niets, dat in de aangehaalde zinnen Mak. lampa 
en Bug. ëngka als werkwoorden moeten beschouwd 
worden, en ten andere, wordt niet de reden van het 
spraakgebruik aangegeven. Ik neem niet aan dat Mak. 
ngapa nu lampa voldoende vertaald is met een Hol- 
„ waarom gaat gij ? ,J Het is niet hetzelfde, of men in 
onze taal uitspreekt: „wdarom gaat gij," of „waarom 
geit gij," of „waarom gaat gij"; dit hangt af van de 
bedoeling des sprekers. Volkomen datzelfde verschil in 
bedoeling kun